Świat Nieruchomości 2015 nr 1 (91) - SPIS TREŚCI

RYNEK
 
1. Krzysztof Nowak - Hedoniczny indeks cen mieszkań dla rynków średniej wielkości, na przykładzie Rzeszowa
2. Sebastian Kokot, Katarzyna Orzechowska - Oczekiwania klientów biur pośrednictwa wobrocie nieruchomościami
 
FINANSE
 
3. Iwona Foryś - Ekonomiczne przesłanki aktualizacji opłat rocznych ztytułu użytkowania wieczystego gruntów wfazie recesji na rynku nieruchomości
4. Iwona Zaręba - Kontrowersje związane zdefinicją budowli przy wymiarze podatku od nieruchomości

 PROBLEMY  ROZWOJU  MIAST

5. Michał Domińczak - Ekonomiczne wartości projektu urbanistycznego wprocesie inwestycyjnym, na przykładzie amerykańskich doświadczeń Nowej Urbanistyki
6. Izabela Rudzka - Wyznaczanie zdegradowanych obszarów mieszkaniowych wświetle przepisów ofinansowaniu rewitalizacji
 
INWESTYCJE
 
7. Zbigniew Malara, Janusz Kroik - Lokalizacja hotelu klasy ekonomicznej jako atrybut konkurencyjności
 
ZARZĄDZANIE
 
8. Adam Nalepka - Problemy zarządzania nieruchomościami komercyjnymi rozwiązywane przez negocjacje
 
PRAWO

9. Iwona Szymczak - Dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej nie będącej własnością przedsiębiorcy telekomunikacyjnego a ochrona własności nieruchomości

ZMIANY W PRAWIE NIERUCHOMOŚCI
 
10. Maciej J. Nowak - Obszary funkcjonalne wplanowaniu przestrzennym POBIERZ
 
NA  RYNKU W YDAWNICZYM
 
11. Maciej J. Nowak, Iwona Foryś „Zarządzanie przestrzenią w gospodarowaniu nieruchomościami” – propozycja wydawnictwa Poltext  POBIERZ
12. Michał Głuszak, Bartłomiej Marona „Podatek katastralny. Ekonomiczne uwarunkowania reformy opodatkowania nieruchomości” – propozycja wydawnictwa Poltext POBIERZ

STRESZCZENIA

Krzysztof Nowak - Hedoniczny indeks cen mieszkań dla rynków średniej wielkości, na przykładzie Rzeszowa

W ciągu kilku ostatnich lat na polskim rynku nieruchomości miały miejsce gwałtowne zmiany. Znaczne fluktuacje cen uwidoczniły potrzebę wykorzystania nowych narzędzi do pomiaru zmian zachodzących na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Większość pojawiających się w mediach opracowań opiera się na kalkulacji średniej, bądź też mediany ceny za mkw. powierzchni użytkowej. Powyższe miary nie odnoszą się w żaden sposób do jakości badanych dóbr, co z kolei jest atutem hedonicznych indeksów cen. W powyższym artykule posługując się przykładem Rzeszowa, zbadano użyteczność metod ze zmiennymi zero-jedynkowymi czasu dla obliczenia indeksu hedonicznego cen mieszkań, dla średniej wielkości rynków mieszkaniowych.

Słowa kluczowe: hedoniczny indeks cen mieszkań; metoda ze zmiennymi zero-jedynkowymi czasu; ceny mieszkań; rynek mieszkaniowy

JEL Classification: R31

Cytowanie (APA): Nowak, K. (2015). Hedoniczny indeks cen mieszkań dla rynków średniej wielkości, na przykładzie Rzeszowa. Świat Nieruchomości, (1(91)), 5-12.

DOI: 10.14659/worej.2015.91.01

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Sebastian Kokot, Katarzyna Orzechowska - Oczekiwania klientów biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

W artykule przedstawiono wyniki badania ankietowego dotyczącego oczekiwań i ocen klientów biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Uzyskane rezultaty badań mogą posłużyć pośrednikom do trafnego dopasowania ich oferty do oczekiwań klientów, co może przyczynić się do podniesienia jakości świadczonych przez nich usług.

Słowa kluczowe: rynek nieruchomości; biura obrotu nieruchomościami; oczekiwania klientów

JEL Classification: R33

Cytowanie (APA): Kokot, S., Orzechowska, K. (2015). Oczekiwania klientów biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Świat Nieruchomości, (1(91)), 13-22.

DOI: 10.14659/worej.2015.91.02

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Iwona Foryś - Ekonomiczne przesłanki aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w fazie recesji na rynku nieruchomości

Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego (uw) gruntów jest tematem niezwykle aktualnym, mimo dekoniunktury na rynku nieruchomości. Jest procesem szczególnie dotkliwym dla użytkowników wieczystych nieruchomości w centrach dużych miastach, gdzie ceny mimo kryzysu rosną. Te ostatnie są bowiem podstawą aktualizacji wartości rynkowej nieruchomości gruntowej na potrzeby naliczenia nowej opłaty. Decyzję właściciela gruntów o podjęciu procedury, zmierzającej do aktualizacji omawianych opłat, powinna poprzedzać szczegółowa analiza rynku, potwierdzająca przesłanki ekonomiczne aktualizacji opłat. Rozważania teoretyczne zostały uzupełnione analizą empiryczną, przeprowadzoną na lokalnym rynku nieruchomości.

Słowa kluczowe: użytkowanie wieczyste gruntów; aktualizacja opłat rocznych; wartość nieruchomości

JEL Classification: R30–32

Cytowanie (APA): Foryś, I. (2015). Ekonomiczne przesłanki aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w fazie recesji na rynku nieruchomości. Świat Nieruchomości, (1(91)), 23-28.

DOI: 10.14659/worej.2015.91.03

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Iwona Zaręba - Kontrowersje związane z definicją budowli przy wymiarze podatku od nieruchomości

Uzależnienie rocznej stawki podatku od nieruchomości od wartości budowli powoduje, że danina ta stała się regularnym, znaczącym obciążeniem budżetów przedsiębiorstw. Jednocześnie definicja budowli jest nieprecyzyjna, przez co zastosowanie przepisów prawnych dotyczących opodatkowania budowli nastręcza podatnikom trudności i daje miejsce na dowolność interpretacyjną organów podatkowych. Rozmiary problemu obrazuje liczne orzecznictwo wydane w temacie definicji budowli, a w szczególności przeprowadzona przez Trybunał Konstytucyjny analiza tego pojęcia. Obecnie postulowana jest zmiana definicji budowli.

Słowa kluczowe: budowla; urządzenie budowlane; podatek od nieruchomości

JEL Classification: K34

Cytowanie (APA): Zaręba, I. (2015). Kontrowersje związane z definicją budowli przy wymiarze podatku od nieruchomości. Świat Nieruchomości, (1(91)), 29-34.

DOI: 10.14659/worej.2015.91.04

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Michał Domińczak - Ekonomiczne wartości projektu urbanistycznego na przykładzie amerykańskich doświadczeń Nowej Urbanistyki

Artykuł stanowi próbę przedstawienia polskim czytelnikom zajmującym się inwestycjami mieszkaniowymi (ale też wszystkim specjalistom związanym z rynkiem nieruchomości) tzw. ruchu Nowej Urbanistyki. Mimo ponad trzydziestoletniej historii oraz polskich korzeni, do tej pory nie było w Polsce szerszego zainteresowania tym zjawiskiem. W artykule przedstawiono krótką historię, idee i zasady ruchu. Ponadto, na przykładzie prowadzonych w USA badań, ukazano istotną rolę jaką w procesie inwestycyjnym odgrywa jakość projektu - tak urbanistycznego, jak i architektonicznego. Ostatnim, choć nie mniej ważnym celem artykułu jest rozpoczęcie szerokiej dyskusji nad teorią i praktyką ruchu Nowej Urbanistyki, zwłaszcza w kontekście planowania przestrzennego oraz zmian na rynku nieruchomości w Polsce.

Słowa kluczowe: Nowa Urbanistyka; Projektowanie urbanistyczne; Budownictwo jednorodzinne

JEL Classification: R14, R21, R31, R51, R52

Cytowanie (APA): Domińczak, M. (2015). Ekonomiczne wartości projektu urbanistycznego na przykładzie amerykańskich doświadczeń Nowej Urbanistyki. Świat Nieruchomości, (1(91)), 35-40.

DOI: 10.14659/worej.2015.91.05

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Izabela Rudzka - Wyznaczanie zdegradowanych obszarów mieszkaniowych w świetle przepisów o finansowaniu rewitalizacji

Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) w sprawie mieszkalnictwa1, stworzyły potencjalne warunki do realizacji projektów rewitalizacyjnych w obszarach mieszkalnictwa, współfinansowanych ze środków unijnych. Nieadekwatność szczegółowych zapisów tych wytycznych w stosunku do definicyjnego rozumienia rewitalizacji oraz ograniczone możliwości agregacji danych polskiej statystyki publicznej, spowodowały wystąpienie uchybień w wytyczaniu obszarów zdegradowanych. Efektem tego była realizacja projektów będących głównie projektami remontowymi lub modernizacyjnymi. Wyznaczone kryteria określania obszarów zdegradowanych, poprzez niewłaściwe odniesienie (w stosunku do wskaźników wojwódzkich), spowodowały częściowe wykluczenie wielu obszarów miejskich z działań rewitalizacyjnych finansowanych z funduszy unijnych. Treścią artykułu jest przedstawienie i ocena tych kryteriów, ich wpływu na sposób delimitacji obszaru oraz wnioski sugerujące niezbędne zmiany w tym zakresie.

Słowa kluczowe: rewitalizacja; delimitacja; mieszkalnictwo

JEL Classification: R11, R24, O35

Cytowanie (APA): Rudzka, I. (2015). Wyznaczanie zdegradowanych obszarów mieszkaniowych w świetle przepisów o finansowaniu rewitalizacji. Świat Nieruchomości, (1(91)), 41-46.
 
DOI: 10.14659/worej.2015.91.06

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Zbigniew Malara, Janusz Kroik - Lokalizacja hotelu klasy ekonomicznej jako atrybut konkurencyjności

Artykuł prezentuje wyniki badań własnych dotyczące wpływu czynników lokalizacyjnych na zachowania (akceptację) cenową klientów hoteli klasy ekonomicznej we Wrocławiu, o jednakowym celu pobytu. Dokonano przeglądu czynników wpływających na poziom cen usługi hotelowej. Przeprowadzono badania opinii klientów o 43 przesłankach. Wyłoniono, przy użyciu analizy czynnikowej, istotne przesłanki. Z siedmiu sformułowanych przesłanek( atrybutów wartości) lokalizacyjnych trzy z nich znalazły się w zestawie istotnych. Wpływ na takie preferencje miał cel turystyczny pobytu. Cel ten determinuje przekładanie standardowych wymiarów lokalizacyjnych (odległość od dworca, lotniska, centrum, drogi) na rzecz lokalizacji wartościowanej na cel pobytu. Tworzenie konkurencyjności przez lokalizację ma trwałe podstawy ale wymaga badania szczegółowych przesłanek, co wykazano w niniejszym artykule.

Słowa kluczowe: lokalizacja; determinanty konkurencyjności; branża hotelowa; analiza czynnikowa

JEL Classification: R39, L29, D46

Cytowanie (APA): Malara, Z., Kroik, J. (2015). Lokalizacja hotelu klasy ekonomicznej jako atrybut konkurencyjności. Świat Nieruchomości, (1(91)), 47-52.

DOI: 10.14659/worej.2015.91.07

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Adam Nalepka - Problemy zarządzania nieruchomościami komercyjnymi rozwiązywane przez negocjacje

Wiele problemów politycznych, społecznych i gospodarczych jest rozwiązywanych drogą negocjacji. Pojawiło się wiele publikacji opisujących zasady przygotowywania i skutecznego prowadzenia negocjacji. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja i strukturalizacja sytuacji negocjacyjnych związanych z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi. Analiza procesu zarządzania nieruchomościami komercyjnymi w systemie zleceniowym pozwoliła wskazać trzy zasadnicze grupy problemów, rozwiązywane przy pomocy negocjacji. Należą do nich zawieranie umowy o zarządzanie nieruchomością pomiędzy właścicielem a firmą zarządzającą, zawieranie umowy najmu pomiędzy zarządzającym nieruchomością a najemcami oraz umów na dostawę materiałów i usług pomiędzy zarządzającym nieruchomością a firmami świadczącymi te usługi. W opracowaniu wskazano ogólne zasady właściwego rozwiązywania tych problemów oraz ich znaczenie w efektywnym zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi.

Słowa kluczowe: nieruchomości komercyjna; zarządzanie nieruchomością; negocjacje; sytuacje negocjacyjne

JEL Classification: R30

Cytowanie (APA): Nalepka, A. (2015). Problemy zarządzania nieruchomościami komercyjnymi rozwiązywane przez negocjacje. Świat Nieruchomości, (1(91)), 53-58.

DOI: 10.14659/worej.2015.91.08

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Iwona Szymczak - Dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej nie będącej własnością przedsiębiorcy telekomunikacyjnego a ochrona własności nieruchomości

Przedmiotem tego artykułu jest analiza regulacji prawnych dotyczący dostępu telekomunikacyjnego ustanawianego w trybie art. 30 u.wsp.rozw.telkom. Specyfiką tego dostępu jest, że zakres podmiotów zobowiązanych częściowo pokrywa się z kręgiem osób będących rzeczywistymi beneficjentami ustanowienia tego dostępu. Występowanie tych zależności jest konsekwencję złożonych stosunków własnościowych obejmujących nieruchomość wspólną, które zostały przedstawione w punkcie 2. W punkcie 3 oraz 4 dokonano analizy obowiązujących przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju i usług sieci telekomunikacyjnych dotyczących kręgu podmiotów zobowiązanych do ustanowienia dostępu, z której wynika, że z tego zakresu powinien być wyłączony zarządca. Ponadto niewłaściwe jest też normatywne zakwalifikowanie umowy o ustanowienie dostępu jako czynności zwykłego zarządu, gdyż skutkuje to ograniczeniem współwłaścicieli nieruchomości w wykonywaniu ich prawa. Są oni pozbawieniem kompetencji w sprawie decydowania komu, i na jakich zasadach, udzielić dostępu do nieruchomości, co zagraża ich bezpieczeństwu i spokojnemu zamieszkaniu (tzw. mirowi posesji). W podsumowaniu przedstawiono dwa wnioski de lege ferenda, które zapewnią wybór najlepszego operator w oparciu o decyzje większościowa, co zapewni konkurencyjność usług oferowanych przez operatorów telekomunikacyjnych.

Słowa kluczowe: dostęp do sieci telekomunikacyjnej; użytkownik końcowy; nieuczciwa konkurencja; odrębna własność lokalu

JEL Classification: K1

Cytowanie (APA): Szymczak, I. (2015). Dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej nie będącej własnością przedsiębiorcy telekomunikacyjnego a ochrona własności nieruchomości. Świat Nieruchomości, (1(91)), 59-62.

DOI: 10.14659/worej.2015.91.09

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60