Świat Nieruchomości 2013 nr 3 (85) - SPIS TREŚCI

PROBLEMY ROZWOJU MIAST

1) Janusz Jeżak, Maciej W. Wierzchowski – Potrzeby urbanizacyjne mieszkalnictwa w Polsce do 2030 roku 
2) Bogusław Luchter – Przemiany użytkowania ziemi na terenie Śródmieścia Krakowa 
3) Zbigniew Makieła, Anna Pogłódek – Gated communities w przestrzeni miejskiej Krakowa

RYNEK

4) Jowita Pustuł – Sprzedaż nieruchomości – konsekwencje dla podatku do towarów i usług 
5) Krzysztof Nowak – Wahania indeksów giełdowych w Polsce a zmiany cen mieszkań 
6) Sonia Huderek-Glapska – Wpływ hałasu lotniczego na ceny mieszkań w Warszawie na podstawie deklarowanych preferencji

FINANSE

7) Bartosz Betka, Łukasz Borkowski – Sektor finansów jako otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstw budowlanych podczas kryzysu
8) Maciej Mańkowski, Mateusz Mikołajczak – Dywersyfikacja portfela nieruchomości w świetle nowoczesnej teorii portfelowej

ZMIANY W PRAWIE NIERUCHOMOŚCI

9) Maciej J. Nowak – Skarga na uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego POBIERZ

KONFERENCJE

10) Małgorzata Zięba – INNOVATIVE TRENDS IN CONSTRUCTION AND REAL ESTATE SECTOR (ITCRES 2013): International Scientific Conference on Real Estate, Management, Technology, Innovations and Education (Bratysława, Słowacja, 9-10 maja 2013 roku) POBIERZ
11) Katarzyna Najbar – XXI Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (Wrocław, 27-29 maja 2013 roku) POBIERZ
12) Katarzyna Kania – XX Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów (ERES – European Real Estate Society) (Wiedeń, Austria, 3-6 lipca 2013 roku) POBIERZ

SYLWETKI

13) Laudacja z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej Profesor Haliny Henzel POBIERZ

STRESZCZENIA

Janusz Jeżak, Maciej W. Wierzchowski - Potrzeby urbanizacyjne mieszkalnictwa w Polsce do 2030 roku

Prezentowane w artykule oceny bazują na badaniach prowadzonych w Instytucie Rozwoju Miast. Podejmowały one próbę odpowiedzi na pytanie: Jakie są wyznaczniki gospodarki przestrzennej w Polsce Badania w tym zakresie powinny być kontynuowane w nawiązaniu do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju Polska 2030. Na zapotrzebowanie budownictwa mieszkaniowego na tereny zurbanizowane podstawowy wpływ mają zastosowane w praktyce standardy urbanistyczne wyznaczające wskaźnik zabudowy stanowiący swoisty wzorzec – benchmark. Wzorzec tegotypu znalazł zastosowanie dla oszacowania potrzeb urbanizacyjnych metodą wskaźnikową. Przy założeniu, że istnieją warunki do realizacji około 75% inwestycji na terenach budowlanych, wyposażonych w niezbędną infrastrukturę techniczną i społeczną –racjonalne, średnioroczne zapotrzebowanie na nowe tereny mieszkaniowe wyniesie 2,6 tys. ha, a łączne – dwudziestoletnie 52,5 tys. ha. Częściowe ograniczenie urbanizacji rozproszonej na rzecz urbanizacji kompaktowej (w tym wykorzystującej rewitalizację i re-urbanizację) daje możliwość ograniczenia rozrostu terenów mieszkaniowych o ok. 20%, tj. czyli do poziomu 42 tys. ha. Tak określone potrzeby porównano z szacunkami przeprowadzonymi metodą analogii historyczne, która określiła przyrost terenów mieszkaniowych do 2030 r. na zbliżonym poziomie 54,4 tys. ha.

Słowa kluczowe: potrzeby urbanizacyjne; użytkowanie gruntów; grunty dla budownictwa mieszkaniowego; zagospodarowanie przestrzenne; zabudowa rozproszona; zabudowa kompaktowa

Cytowanie (APA): Jeżak, J., Wierzchowski, M.W. (2013). Potrzeby urbanizacyjne mieszkalnictwa w Polsce do 2030 roku. Świat Nieruchomości, (3(85)), 4-11.

DOI: 10.14659/worej.2013.85.01

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Bogusław Luchter - Przemiany użytkowania ziemi na terenie śródmieścia Krakowa

Celem niniejszego artykułu jest ocena procesu przemian użytkowania ziemi zachodzących w początkowym okresie wdrażania zasad gospodarki rynkowej – w obrębie jednego z regularnych bloków urbanistycznych byłej I dzielnicy katastralnej miasta Krakowa – Śródmieście, ukształtowanego już w okresie średniowiecza. Badania zostały przeprowadzone w układzie zróżnicowanych pod względem prawnym i funkcjonalnym działek własnościowych, w okresie 20 lat – tj. 1992 – 2012. Wykazały one przede wszystkim zmiany o charakterze jakościowym. Polegały one między innymi na spadku powierzchni terenów zajętych pod zabudowę mieszkaniową, a wzroście powierzchni tzw. zespołów wielofunkcyjnych (tj. obiektów o charakterze mieszkaniowo-usługowym). W przypadku terenów usługowych zaobserwowano spadek powierzchni terenów zajętych pod usługi podstawowe (np. handel) na rzecz terenów usług wyższego rzędu, związanych ze wzmacnianiem wiodących funkcji Krakowa:kultury, nauki i turystyki.

Słowa kluczowe: przemiany użytkowania ziemi; Kraków; zespoły wielofunkcyjne

Cytowanie (APA): Luchter, B. (2013). Przemiany użytkowania ziemi na terenie śródmieścia Krakowa. Świat Nieruchomości, (3(85)), 12-19.

DOI: 10.14659/worej.2013.85.02

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Zbigniew Makieła, Anna Pogłódek - Gated communities w przestrzeni miejskiej Krakowa

Charakterystyczne dla „osiedli grodzonych” w Krakowie jest to, że realizują potrzeby mieszkańców - odrębność, bezpieczeństwo, kontakt z naturą. „Osiedla zamknięte” tworzą enklawy z charakterystycznym gniazdowym typem zabudowy. Budynki mieszkalne otaczają wspólnie użytkowany plac, usytuowane są względem siebie tak, aby tworzyły małe podwórka, częściowo lub niemal całkowicie domknięte. Na ich terenie skoncentrowana jest przestrzeń publiczna, place zabaw, skwery, deptaki, ścieżki rowerowe, miejsca parkingowe. Do urbanistycznych cech „osiedli grodzonych” zaliczono nowoczesność obiektów, wysoki standard wyposażenia budynków, duża estetyka. Istotną urbanistycznie cechą „osiedli grodzonych” jest to, że wznoszone na ich obszarach obiekty mają mniejszą kubaturę, niż tradycyjne miejskie budynki, z mniejszą ilością mieszkań i lokali użytkowych.

Słowa kluczowe: osiedla zamknięte; przestrzeń miejska; prestiż mieszkania; styl życia; przestrzeń miejska

Cytowanie (APA): Makieła, Z., Podgłódek, A. (2013). Gated communities w przestrzeni miejskiej Krakowa. Świat Nieruchomości, (3(85)), 20-27.

DOI: 10.14659/worej.2013.85.03

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Jowita Pustuł - Sprzedaż nieruchomości– konsekwencje dla podatku do towarów i usług

Czy sprzedaż nieruchomości powinna być uznana za transakcję opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, czy też z tego podatku zwolnioną? Odpowiedź na to pytanie ma istotne znaczenie nie tylko zbywcy nieruchomości, ale i dla jej nabywcy. Jeśli okaże się, że zbywca nieruchomości błędnie uznał, że transakcja podlegała zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, wówczas dojdzie u niego do powstania zaległości podatkowej, która będzie musiała zostać uregulowana wraz z odsetkami za zwłokę. Jeśli natomiast nieprawidłowo zakwalifikował dokonywaną czynność jako podlegającą opodatkowaniu narazi na ryzyko podatkowe nabywcę nieruchomości. Zgodnie bowiem z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług prawo do odliczenia podatku naliczonego nie przysługuje w sytuacji, w której transakcja nie powinna była podlegać opodatkowaniu. W artykule omówione zostały podstawowe zasady dotyczące opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości podatkiem od towarów i usług.

Słowa kluczowe: sprzedaż; nieruchomość; podatek od towarów i usług; VAT; transakcja opodatkowana; zwolnienie; podatek

Cytowanie (APA): Pustuł, J. (2013). Sprzedaż nieruchomości – konsekwencje dla podatku do towarów i usług. Świat Nieruchomości, (3(85)), 28-33.

DOI: 10.14659/worej.2013.85.04

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Krzysztof Nowak - Wahania indeksów giełdowych w Polsce a zmiany cen mieszkań

Obecnie nieruchomości w coraz większym stopniu są traktowane, jako lokata kapitału. Dzisiaj inwestować na rynku nieruchomości można w sposób bezpośredni lub też poprzez instrumenty pośrednio z nim powiązane. Jako jedna z głównych zalet bezpośredniego inwestowania w nieruchomości często wymieniana jest niska korelacja stóp zwrotu z takich lokat, ze stopami zwrotu z akcji i obligacji. Ta cecha pozwala na wykorzystanie nieruchomości w celu dywersyfikacji portfela papierów wartościowych notowanych na giełdzie. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badania, w którym sprawdzono czy na przestrzeni kilku ostatnich lat występowała korelacja między zmianami dwóch głównych indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz wahaniami średnich cen mieszkań w głównych miastach Polski. Ponadto sprawdzono, który rodzaj aktywów charakteryzował się w tym czasie niższym poziomem ryzyka.

Słowa kluczowe: mieszkanie; dobro inwestycyjne; dywersyfikacja; korelacja

Cytowanie (APA): Nowak, K. (2013). Wahania indeksów giełdowych w Polsce a zmiany cen mieszkań. Świat Nieruchomości, (3(85)), 34-39.

DOI: 10.14659/worej.2013.85.05

CZYTAJ CAŁOŚĆ....

Sonia Huderek- Glapska - Wpływ hałasu lotniczego na ceny mieszkań w Warszawie na podstawie deklarowanych preferencji

Artykuł przedstawia wyniki badania wpływu hałasu lotniczego związanego z funkcjonowaniem Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie na ceny nieruchomości mieszkaniowych położonych w granicach obszaru ograniczonego użytkowania (OOU ). Metodą zastosowaną w badaniu jest analiza preferencji nabywców nieruchomości położnych w obszarze oddziaływania portu lotniczego na podstawie sondażu przeprowadzonego z deweloperami, którzy podejmowali inwestycje w OOU. Wyniki badania wskazują, iż wartość dyskonta z jakim sprzedawane były nieruchomości mieszkaniowe narażone na hałas lotniczy w porównywaniu o nieruchomości o podobnych cechach położonych poza OOU zależy od natężenia hałasu. W opinii deweloperów nieruchomości mieszkaniowe narażone na hałas lotniczy, ale zlokalizowane w większej odległości od lotniska niż te ze strefy Z1 i Z 2 nie są narażone na spadek wartości.

Słowa kluczowe: hałas lotniczy; nieruchomość mieszkaniowa; preferencje

Cytowanie (APA): Huderek-Glapska, S. (2013). Wpływ hałasu lotniczego na ceny mieszkań w Warszawie na podstawie deklarowanych preferencji. Świat Nieruchomości, (3(85)), 40-45.

DOI: 10.14659/worej.2013.85.06

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Bartosz Betka, Łukasz Borkowski - Sektor finansowy jako otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstw budowalnych podczas kryzysu

Ponad wszelką wątpliwość istnieją wzajemne uwarunkowania i interakcje pomiędzy sektorem finansowym, rynkiem nieruchomości oraz przedsiębiorstwami branży budowlanej, w szczególności określanymi mianem małych i średnich przedsiębiorstw. W intencji Autorów artykuł niniejszy ma przybliżyć te współzależności. Jest to tym bardziej uzasadnione ze względu na obecny światowy kryzys gospodarczy i jego aspekty związane z rynkiem nieruchomości. Wzajemne oddziaływania podmiotów działających na rynku nieruchomości mają również wpływ na cykle występujące na tymże rynku. Cykle te jednakże nie stanowią wprost odzwierciedlenia cykli koniunkturalnych całej gospodarki ze względu na występujące odrębności. Kryzysy na rynku nieruchomości są ogólnie mniej znane, gdyż występują rzadziej i jako jeden z elementów kryzysu gospodarczego. Jednakże w ostatnim okresie i na tym rynku zauważyć możemy pogorszenie dotychczasowej koniunktury. Bezpośrednio z rynkiem nieruchomości związany jest sektor budowlany, który stanowi jego bezpośrednie otoczenie. Ponadto, w obecnej gospodarce nie do pomyślenia jest w zasadzie fakt funkcjonowania podmiotów nabywających nieruchomości bez wsparcia finansowego, w szczególności poprzez udzielanie kredytów hipotecznych. Sektor finansowy kreuje również w oparciu o te kredyty instrumenty finansowe, które o ile nie są poddane kontroli, to mogą przyczyniać się do kryzysów na rynkach nieruchomości, a nawet w całej gospodarce. Celem niniejszego artykułu jest próba scharakteryzowania interakcji podmiotów działających na rynku nieruchomości i ich wpływu na cykle występujące na tymże rynku. Wahania na rynku nieruchomości mają jednocześnie wpływ na cykle koniunkturalne w całej gospodarce, w szczególności z uwagi na oddziaływanie na branżę budowlaną stanowiącą istotny sektor gospodarki. W niniejszym opracowaniu przedstawiono obecną sytuację na rynku nieruchomości w Polsce oraz podjęto próbę opisania rynku działalności budowlanej z uwzględnieniem wpływu negatywnych czynników, będących konsekwencją kryzysu gospodarczego. Najważniejsze wnioski natomiast, płynące z poniższych rozważań, przedstawiono w zakończeniu tegoż artykułu.

Słowa kluczowe: rynek kieruchomości; kryzys gospodarczy; rynek finansowy; hipoteka

Cytowanie (APA): Betka, B., Borkowski, Ł. (2013). Sektor finansowy jako otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstw budowalnych podczas kryzysu. Świat Nieruchomości, (3(85)), 46-56.

DOI: 10.14659/worej.2013.85.07

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Maciej Mańkowski, Mateusz Mikołajczak - Dywersyfikacja portfela nieruchomości w świetle nowoczesnej teorii portfelowej

Artykuł jako pierwszy w Polsce porusza problem wpływu liczby składników w portfelu nieruchomości na redukcję ryzyka inwestycyjnego. Przeanalizowano stopy zwrotu i ryzyko ich uzyskania dla 112 krakowskich nieruchomości o różnym przeznaczeniu w kontekście nowoczesnej teorii portfelowej i skonstruowano rozmaite portfele wykorzystując różne metody doboru nieruchomości. Stwierdzono, że portfele o większej liczbie składników redukują ryzyko efektywniej niż portfele o mniejszej liczbie składników. Badania wykazały, że budowa portfela w oparciu o dobór najbardziej ryzykownych nieruchomości charakteryzuje się wyraźnie wyższym ryzykiem niż pozostałe metody (doboru losowego i metody uśredniania), bez względu jednak na przyjęte kryterium doboru składników największa redukcja ryzyka występuje w przedziale 12-14 nieruchomości, a dalsze zwiększanie nieruchomości jest inwestycyjnie nieefektywne.

Słowa kluczowe: dywersyfikacja; redukcja ryzyka; portfel nieruchomości; nowoczesna teoria portfelowa; liczba składników w portfelu

Cytatowanie (APA): Mańkowski, M., Mikołajczak, M. (2013). Dywersyfikacja portfela nieruchomości w świetle nowoczesnej teorii portfelowej. Świat Nieruchomości, (3(85)), 57-63.

DOI: 10.14659/worej.2013.85.08

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60