Świat Nieruchomości 2013 nr 4 (86) - SPIS TREŚCI

 RYNEK

1. Anna Barańska, Sebastian Szkólik - Stare Miasto a Stare Podgórze w Krakowie – podobieństwa i różnice rynków mieszkaniowych na przestrzeni 4 lat
2. Janusz Jeżak, Anna Jędrzejko Maciej W. Wierzchowski, - Analiza taksonomiczna rozwoju ekonomicznego obszarów oddziaływania polskich lotnisk

MIESZKALNICTWO

3. Daniela Špirková – Ekonomiczne aspekty rozwoju rynku mieszkaniowego w okresie pokryzysowym na Słowacji 
4. Petko Monev – Środowisko mieszkaniowe i polityka mieszkaniowa Bułgarii w kontekście zrównoważonego rozwoju

REWITALIZACJA

5. Wojciech Drozd – Roboty budowlane w obiektach zabytkowych 
6. Koloman Ivanička, Daniela Špirková – Rewitalizacja terenów poprzemysłowych na Słowacji

FINANSE

7. Stanisław Belniak - Listy zastawne jako źródło finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce
8. Michał Głuszak, Bartłomiej Marona, Paweł Oleksy - Pozafiskalne bodźce oraz wyzwania reformy opodatkowania nieruchomości w Polsce

IN MEMORIAM

9. Daniela Špirková –  Professor Kolomana Ivanička - pożegnanie

KONFERENCJE

10. Andrzej Jaki - XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozowju rynków globalnych" (Krynica-Zdrój, 16 -19 październik 2013 roku) POBIERZ
11. Joanna Węgrzyn - MIędzynarodowa Konferencja Naukowa "Inwestowanie w aktywa rzczowe i finansowe" (Ustroń, 21 -23 pażdziernika 2013 roku POBIERZ

ROCZNY SPIS TREŚCI

12. Spis treści 2013 POBIERZ

LISTA RECENZENTÓW

13. Lista recenzentów 2013 POBIERZ

STRESZCZENIA

Anna Barańska, Sebastian Szkólik - Stare Miasto a Stare Podgórze w Krakowie – podobieństwa i różnice rynków mieszkaniowych na przestrzeni 4 lat

Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka i porównanie krakowskich rynków nieruchomości lokalowych znajdujących się na obszarach Starego Miasta oraz Starego Podgórza w Krakowie. Podstawą badania były liczne bazy nieruchomości lokalowych stworzone dla obu obszarów na podstawie danych ewidencyjnych rejestru cen nieruchomości, ksiąg wieczystych, map katastralnych oraz wywiadu przeprowadzonego w terenie. Autorzy, wykorzystując metody analizy statystycznej (analiza korelacji i regresji, różnego rodzaju zobrazowania graficzne), m.in. wyłonili najbardziej cenotwórcze cechy nieruchomości. Obserwując wyniki przeprowadzonych badań możemy odpowiedzieć na pytanie czym kierowali się nabywcy kupując lokale w danych dzielnicach, na jakie cechy nabywanego lokalu w szczególności zwracali uwagę oraz jaki miało to wpływ na kształtowanie się cen na danym rynku.

Słowa kluczowe: analiza rynku nieruchomości; metody statystyczne; analiza korelacji; analiza regresji; wykresy rozrzutu; histogramy

Cytowanie (APA): Barańska, A., Szkólik, S. (2013). The Old Town District versus the Old Podgórze District in Krakow – Similarities and Differences of the Residential Real Estate Markets within the Period of 4 Years. Świat Nieruchomości, (4(86)), 6-15.

DOI: 10.14659/worej.2013.86.01

CZYTAJ CALOŚĆ...

Janusz Jeżak, Anna Jędrzejko - Analiza taksonomiczna rozwoju ekonomicznego obszarów oddziaływania polskich lotnisk

W artykule przedstawiono zarys analizy taksonomicznej rozwoju ekonomicznego obszarów oddziaływania polskich lotnisk cywilnych (ang. airport cachment area). Zdefiniowane w toku badań cechy jednostkowe charakteryzują kondycję ekonomiczną i stan gospodarki przestrzennej poszczególnych obszarów objętych oddziaływaniem lotnisk. Ustalone dla poszczególnych klas lotnisk statystyki opisowe mają charakter wskaźników – swoistych punktów odniesienia, benchmarkingu – wykorzystywanego w toku analizy i oceny stanu istniejącego. W dalszej kolejności mogą one posłużyć do:
 - wyboru zestaw ponadnarodowych, standardowych narzędzi modelowania lokalnej polityki rozwoju oraz budowania zintegrowanych policentrycznych planów regionalnych, a także
 - budowy strategii rozwoju obszarów objętych oddziaływaniem poszczególnych portów lotniczych Centralnej Europy w oparciu o metodę historycznych analogii rozwojowych (rozpatrywanych w powiązaniu np. ze wzrostem dochodu narodowego, poprawy kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych).

Słowa kluczowe: obszary oddziaływania lotnisk; cechy ekonomiczne; cechy gruntowe; analiza taksonomiczna; klasyfikacja lotnisk; miary statystyczne – miary odniesienia

Cytowanie (APA): Jeżak, J., Jędrzejko, A., Wierzchowski, M.W. (2013). Taxonomical Analysis of the Economic Development in Polish Airport Catchment Areas. Świat Nieruchomości, (4(86)), 16-23.

DOI: 10.14659/worej.2013.86.02

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Daniela Špirková - Ekonomiczne aspekty rozwoju rynku mieszkaniowego w okresie pokryzysowym na Słowacji

Światowy kryzys ekonomiczny miał wyraźny wpływ także na rynek nieruchomości na Słowacji. Od 2009 roku projekty deweloperskie wszelkiego typu weszły w fazę stagnacji. Jednakże należy stwierdzić, że rynek nieruchomości mieszkaniowych jest dużo bardziej wrażliwy na negatywne turbulencje na rynkach finansowych, ponieważ mają one wpływ nie tylko na deweloperów, ale głównie na dochody gospodarstw domowych, które już spłacają kredyt hipoteczny lub które są zainteresowane uzyskaniem mieszkania poprzez kredyty budowlane lub hipoteczne. Od drugiej połowy 2010 roku rynek nieruchomości zaczął powoli odżywać i czyścić się ze starszych i często także problematycznych projektów. Według sondażu przeprowadzonego przez Colliers International, wszystkie gospodarki narodowe w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Słowacji, stabilizują się. Inwestorzy szukają na Słowacji nowych możliwości. Są oni głównie zainteresowani dobrze wynajętymi budynkami biurowymi w Bratysławie i supermarketami w regionie. Stymuluje to pozytywny rozwój na całym rynku nieruchomości. Profesjonaliści przewidują długoterminowy wzrost zysków z wynajmu oraz wzrost priorytetu zielonych budynków z działalnością gospodarczą. Artykuł koncentruje się na obecnej sytuacji na rynku nieruchomości Republiki Słowacji z punktu widzenia rozwoju cen, oferty i popytu, a także z punktu widzenia wpływu kryzysu na słowacki sektor bankowy.

Słowa kluczowe: rynek mieszkaniowy na Słowacji; Słowacja po okresie kryzysu

Cytowanie (APA): Špirková, D. (2013). The Economic Aspects of the Residential Market Development in the Post Crisis Period in Slovakia. Świat Nieruchomości, (4(86)), 24-29.

DOI: 10.14659/worej.2013.86.03

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Petko Monev - Środowisko mieszkaniowe i polityka mieszkaniowa Bułgarii w kontekście zrównoważonego rozwoju

W badaniu tym podkreślono nowe przejawy, aspekty i cechy problemu mieszkaniowego i jego rozwiązania poprzez tworzenie i wdrażanie polityki mieszkaniowej na szczeblu krajowym i lokalnym, w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: problem mieszkaniowy; mieszkanie; środowisko mieszkaniowe; polityka mieszkaniowa; zrównoważony rozwój

Cytowanie (APA): Monev, P. (2013). The Housing Environment and the Housing Policy in Bulgaria in the Context of Sustainable Development. Świat Nieruchomości, (4(86)), 30-35.

DOI: 10.14659/worej.2013.86.04

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Wojciech Drozd - Roboty budowlane w obiektach zabytkowych

Artykuł porusza problematykę związaną z prowadzeniem robót budowlanych w obiektach zabytkowych. W jego pierwszej części przedstawiono obowiązujące procedury administracyjne w procesie budowlanym, związanym z obiektami zabytkowymi. W drugiej natomiast rodzaje prac, rodzaje obiektów i dotacje, jakie miały miejsce przy prowadzeniu robót w obiektach zabytkowych Krakowa, w ostatnich latach.

Słowa kluczowe: prace budowlane; nieruchomości; budynki historyczne

Cytowanie (APA): Drozd, W. (2013). Building Works in Historic Real Estates. Świat Nieruchomości, (4(86)), 36-41.

DOI: 10.14659/worej.2013.86.05

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Koloman Ivanička, Daniela Špirková - Rewitalizacja terenów poprzemysłowych na Słowacji

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych stanowi wyzwanie dla wielu byłych krajów komunistycznych, w tym dla Słowacji, które w porównaniu do zachodnich krajów rozwiniętych posiadają swoją specyfikę. Wyzwanie to jedynie częściowo podejmują władze państwowe Słowacji. Inwestorzy wolą zagospodarowywać tereny niezagospodarowane (mniejsze ryzyko i szybszy zwrot inwestycji), choć sytuacja ta zmienia się. Dla niektórych inwestorów atrakcyjne są następujące atrybuty: opuszczone zaplecze produkcyjne lub budynki, które są zazwyczaj połączone z istniejącą siecią dystrybucji, wyższa gęstość terenu zabudowanego, dostęp do infrastruktury, mniej skomplikowany proces uzyskiwania pozwoleń budowlanych. Poprzez rewitalizację terenów poprzemysłowych dąży się do realizacji następujących celów: podwyższenie i ulepszenie wartości gruntu, rosnąca atrakcyjność miejscowości oraz obiektów dla biznesu, usunięcie starych obciążeń dla środowiska, osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju urbanistycznego. Pomimo tych trudności, realizowane są pozytywne i bardzo udane projekty przebudowy, takie jak Eurovea w Bratysławie.

Słowa kluczowe: Wymagania do regeneracji terenów poprzemysłowych; rozszerzenie Brownfield

Cytowanie (APA): Ivanička, K., Špirková, D. (2013). Brownfield Regeneration in Slovakia. Świat Nieruchomości, (4(86)), 42-47.

DOI: 10.14659/worej.2013.86.06

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Stanisław Belniak - Listy zastawne jako źródło finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Zbudowany w Polsce przez ostatnie 12 lat niewielki potencjał banków hipotecznych nie daje możliwości rozwinięcia systemu refinansowania akcji kredytowej nieruchomości mieszkaniowych za pomocą listów zastawnych. Jednakże coraz bardziej realna możliwość wystąpienia problemów związanych z płynnością banków uniwersalnych wymusi rozwój tego systemu w Polsce. Rozwój bankowości hipotecznej pozyskującej środki na rynku kapitałowym poprzez emisję listów zastawnych już się rozpoczął.
W artykule przedstawiono wielkość i strukturę emisji listów zastawnych w Polsce na tle refinansowania kredytów hipotecznych listami zastawnymi w wybranych krajach UE. Omówiono stosowane w polskim prawie zasady związane z ich bezpieczeństwem. Dokonano oceny oprocentowania listów zastawnych na tle oprocentowania obligacji Skarbu Państwa w latach 2002- 2012. Przedstawiono głównych emitentów listów zastawnych w Polsce. Omówiono także rynek listów zastawnych i pokazano głównych inwestorów na tym rynku.

Słowa kluczowe: listy zastawne; źródła finansowania; nieruchomości mieszkaniowe; rynek polski

Cytowanie (APA): Belniak, S. (2013). Covered Bonds as a Source of Financing Residential Properties in Poland. Świat Nieruchomości, (4(86)), 48-53.

DOI: 10.14659/worej.2013.86.07

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Michał Głuszak, Bartłomiej Marona, Paweł Oleksy - Pozafiskalne bodźce oraz wyzwania reformy opodatkowania nieruchomości w Polsce

Prace nad reformą opodatkowania nieruchomości toczą się w Polsce już od początku lat dziewięćdziesiątych. Pojawiają się różne koncepcje zmiany aktualnych rozwiązań, począwszy od modyfikacji aktualnego systemu powierzchniowego do wprowadzenia modelu opartego na wartości nieruchomości włącznie. W artykule autorzy koncentrują się na omówieniu najważniejszych wyzwań stojących przed reformą opodatkowania ze szczególnym uwzględnieniem analizy potencjalnych skutków o charakterze pozafiskalnym.

Słowa kluczowe: podatek od nieruchomości; model ad valorem; reforma podatku od nieruchomości; samorząd

Cytowanie (APA): Głuszak, M., Marona, B., Oleksy, P. (2013). Non-fiscal incentives and challenges of property tax reform in Poland. Świat Nieruchomości, (4(86)), 54-59.

DOI: 10.14659/worej.2013.86.08

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60