Świat Nieruchomości 2014 nr 1 (87) - SPIS TREŚCI

 RYNEK

1. Anna Lemańska-Majdzik, Piotr Tomski - Identyfikacja czynników sukcesu przedsiębiorstwa na rynku nieruchomości. Przypadek usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
2.  Piotr Mika - Zmiany na rynku domów jednorodzinnych w powiatach krakowskim i wielickim w latach 2003-2012

GOSPODAROWANIE   NIERUCHOMOŚCIAMI

3. Sebastian Kokot, Marcin Bas, Małgorzata Nega - Analiza zmian i struktury pustostanów lokali użytkowych w Szczecinie
4. Robert Zygmunt, Michał Głuszak - Uwarunkowania gospodarowania nieruchomościami leśnymi w Polsce

FINANSE

5. Andrzej Jaki - Zarządzanie wartością – systemowa koncepcja zarządzania
6. Krzysztof Drachal - Model podażowo-popytowy cen nieruchomości
7. Łukasz Damurski, Piotr Laskowski - Wpływ decyzji planistycznych na wartość nieruchomości (na przykładzie gminy Oborniki Śląskie)
8. Aleksandra Zimoch - Nieruchomości zabezpieczeniem świadczeń emerytalnych

INWESTYCJE

9. Michał Balicki - Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w kształtowaniu innowacyjnych obszarów województwa podkarpackiego

PRAWO

10. Mateusz Gonet - Rozwiązywanie sporów w sprawach budowlanych - arbitraż

ZMIANY   W   PRAWIE   NIERUCHOMOŚCI

11. Maciej J. Nowak - „Otwarcie” zawodów związanych z rynkiem nieruchomości POBIERZ

KONFERENCJE

12. Anna Szelągowska - Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji 50-lecia Katedry Inwestycji i Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Warszawa, 14-15 listopada 2013 roku) POBIERZ
13. Katarzyna Kania - Seminarium Edukacyjne Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów (ERES – European Real Estate Society) (Bratysława, Słowacja, 6-7 grudnia 2013 roku) POBIERZ

NA   RYNKU   WYDAWNICZYM

14. Iwona Foryś - „Zarządzanie nieruchomościami handlowymi” – propozycja wydawnicza Poltext POBIERZ

STRESZCZENIA

Anna Lemańska-Majdzik, Piotr Tomski - Identyfikacja czynników sukcesu przedsiębiorstwa na rynku nieruchomości. Przypadek usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

W opracowaniu zaprezentowano analizę percepcji czynników sukcesu przedsiębiorstw usługowych, których przedmiot działalności skupiony jest na świadczeniu usług w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami postrzegać można jako odgrywające istotną rolę dla funkcjonowania rynku nieruchomości. Elementem intensyfikującym konkurencję na tym rynku i zarazem stymulującym dążenie do zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw na nim funkcjonujących (obsługujących go) zdaje się być zmiana ustaw regulujących wykonywanie zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. W tych specyficznych warunkach identyfikacja czynników sukcesu przedsiębiorstw na rynku nieruchomości odgrywa szczególną rolę dla ich dalszego funkcjonowania i rozwoju.

Słowa kluczowe: zarządzanie, przedsiębiorstwo usługowe, sukces, przewaga konkurencyjna, rynek nieruchomości

JEL Classification: L25, L85

Cytowanie (APA): Lemańska-Majdzik, A., Tomski, P. (2014). Identyfikacja czynników sukcesu przedsiębiorstwa na rynku nieruchomości. Przypadek usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Świat Nieruchomości, (1(87)), 5-9.

DOI: 10.14659/worej.2014.87.01

CZYTAJ CALOŚĆ...

Piotr Mika - Zmiany na rynku domów jednorodzinnych w powiatach krakowskim i wielickim w latach 2003-2012

W artykule zamieszczono analizę jednego z segmentów rynku nieruchomości mieszkaniowych w obszarze podkrakowskim, do których należy rynek domów jednorodzinnych. Badanie obejmuje transakcje kupna-sprzedaży zawarte na obszarze powiatów krakowskiego i wielickiego w okresie od 2003 do 2012 i zawiera informacje na temat liczby transakcji, wolumenu obrotu i cen transakcyjnych, w poszczególnych gminach powiatów. Przedmiotem analiz są również strony transakcji analizowanego rynku nieruchomości.

Słowa kluczowe: rynek domów jednorodzinnych, ilość transakcji i obrót, średnia cena

JEL Classification: R30–32

Cytowanie (APA): Mika, P. (2014). Zmiany na rynku domów jednorodzinnych w powiatach krakowskim i wielickim w latach 2003-2012. Świat Nieruchomości, (1(87)), 11-18.

DOI: 10.14659/worej.2014.87.02

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Sebastian Kokot, Marcin Bas, Małgorzata Nega - Analiza zmian i struktury pustostanów lokali użytkowych w Szczecinie

W artykule przedstawiono wyniki badań poziomu pustostanów lokali użytkowych w śródmiejskiej strefie Szczecina w latach 2011 i 2013. Wykazano, że wskaźniki pustostanów cechuje duże zróżnicowanie pod względem lokalizacji lokali na różnych ulicach i usytuowania lokali w budynkach, a także zmiany w czasie.

Słowa kluczowe:  rynek nieruchomości, lokale użytkowe, pustostany

JEL Classification: R33

Cytowanie (APA): Kokot, S., Bas, M., Nega, M. (2014). Analiza zmian i struktury pustostanów lokali użytkowych w Szczecinie. Świat Nieruchomości, (1(87)), 19-27.

DOI: 10.14659/worej.2014.87.03

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Robert Zygmunt, Michał Głuszak - Uwarunkowania gospodarowania nieruchomościami leśnymi w Polsce

W artykule podjęto problem gospodarowania nieruchomościami leśnymi w Polsce, czyli zagadnienie stosunkowo słabo rozpoznane w literaturze przedmiotu. Uwagę skupiono na nieruchomościach Skarbu Państwa będących z zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Celem artykułu było zdefiniowanie ekonomicznych wyzwań związanych z efektywnym gospodarowaniem, częścią zasobu nieruchomości leśnych, która nie jest związana z realizacją zadań ustawowych. Dodatkowo zidentyfikowano podstawowe uwarunkowania instytucjonalno-prawne, które mogą stanowić barierę dla efektywnego rozporządzania powierzonym majątkiem, przez uprawnione podmioty.

Słowa kluczowe:  gospodarowanie nieruchomościami, nieruchomości leśne, polityka leśna, ochrona lasu, strategia zarządzania, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

JEL Classification: Q21, Q23, R52

Cytowanie (APA): Zygmunt, R., Głuszak, M. (2014). Uwarunkowania gospodarowania nieruchomościami leśnymi w Polsce. Świat Nieruchomości, (1(87)), 29-34.

DOI: 10.14659/worej.2014.87.04

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Andrzej Jaki - Zarządzanie wartością – systemowa koncepcja zarządzania

Koncepcja zarządzania wartością zakłada świadome inspirowanie, podejmowanie i wdrażanie działań zorientowanych na zwiększanie wartości przedsiębiorstwa, bądź innego podmiotu z którego funkcjonowaniem związane jest permanentne dążenie do pomnażania jego wartości rynkowej. Znajduje ona w związku z tym swoje zastosowanie w odniesieniu do funkcjonowania przedsiębiorstw, strategicznych jednostek biznesu, projektów ekonomicznych oraz nieruchomości. Koncepcja ta rodzi potrzebę kompleksowego podejścia poprzez stworzenie złożonej systemowej struktury zarządzania ukierunkowanego na pomnażanie wartości. Z tego też powodu kluczowego znaczenia dla efektywnego pomnażania wartości inwestowanego kapitału ma system zarządzania wartością. Artykuł prezentuje założenia, istotę oraz składniki i mechanizmy funkcjonowania tego systemu, jako holistycznego podejścia, integrującego ujęcie statyczne z ujęciem dynamicznym (procesowym).

Słowa kluczowe:  zarządzanie wartością, system zarządzania

JEL Classification: G32, M10, L21

Cytowanie (APA): Jaki, A. (2014). Zarządzanie wartością – systemowa koncepcja zarządzania. Świat Nieruchomości, (1(87)), 35-39.

DOI: 10.14659/worej.2014.87.05

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Krzysztof Drachal - Model podażowo-popytowy cen nieruchomości

Opisane badanie jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy prosty model podażowo-popytowy jest w stanie wyjaśnić kształtowania się cen nieruchomości pomiędzy 2006 a 2013 rokiem. Rozważane są także modyfikacje uwzględniające proces tzw. częściowego dopasowania. Badanie dotyczy rynku polskiego z podziałem na poszczególne województwa.

Słowa kluczowe:  popyt, podaż, ceny nieruchomości

JEL Classification: D10, R21, R31

Cytowanie (APA): Drachal, K. (2014). Model podażowo-popytowy cen nieruchomości. Świat Nieruchomości, (1(87)), 41-44.

DOI: 10.14659/worej.2014.87.06

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Łukasz Damurski, Piotr Laskowski - Wpływ decyzji planistycznych na wartość nieruchomości (na przykładzie gminy Oborniki Śląskie)

Dokumenty planistyczne określają możliwe sposoby wykorzystania nieruchomości, determinując tym samym ich potencjał inwestycyjny i wartość rynkową. Prezentowany artykuł stawia sobie za cel wskazanie zależności między kolejnymi etapami procesu planowania przestrzennego a ceną nieruchomości. Jako przykład posłużyła tu gmina Oborniki Śląskie w województwie dolnośląskim. Analizie poddano poszczególne strefy funkcjonalne wyznaczone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zestawiając dane dotyczące ilości transakcji oraz średniej ceny w transakcji kupna/sprzedaży za 1 m2 gruntów z ostatnich 10 lat, z podziałem na grunty zurbanizowane i niezurbanizowane. Wyniki analizy pozwalają zaobserwować nieznaczne ożywienie na rynku nieruchomości związane z uchwaleniem kolejnych dokumentów planistycznych.

Słowa kluczowe:  rynek nieruchomości, planowanie przestrzenne, wartość nieruchomości, Oborniki Śląskie

JEL Classification: R52, R32

Cytowanie (APA): Damurski, Ł., Laskowski, P. (2014). Wpływ decyzji planistycznych na wartość nieruchomości (na przykładzie gminy Oborniki Śląskie). Świat Nieruchomości, (1(87)), 45-52.

DOI: 10.14659/worej.2014.87.07

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Aleksandra Zimoch - Nieruchomości zabezpieczeniem świadczeń emerytalnych

Problem niewydolności systemów emerytalnych może być rozwiązany dzięki indywidualnym ubezpieczeniom przybierającym, ze względu na częste występowanie zjawiska asset rich, but income poor, formę nieruchomości. Działania dążące do przekształcenia kapitału zgromadzonego w postaci aktywów trwałych w płynne środki finansowe doprowadziły do powstania rynku equity release, oferującego produkty finansowe w dwóch modelach: kredytowym i sprzedażowym. Czynnikiem decydującym o funkcjonowaniu i rozwoju rynku equity release jest wysokość świadczeń jakie emeryci mogą uzyskać w wyniku zawartych na nim transakcji. Z kolei wysokość świadczeń jest zależna od rynku nieruchomości, którego sytuacja wpływa zarówno na wartość nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie wypłacanych osobom starszym świadczeń, jak i koszty przeprowadzanych na rynku equity release transakcji.

Słowa kluczowe:  nieruchomości, odwrócona hipoteka, odwrócony kredyt hipoteczny, system emerytalny

JEL Classification: R30

Cytowanie (APA): Zimoch, A. (2014). Nieruchomości zabezpieczeniem świadczeń emerytalnych. Świat Nieruchomości, (1(87)), 53-57.

DOI: 10.14659/worej.2014.87.08

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Michał Balicki - Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w kształtowaniu innowacyjnych obszarów województwa podkarpackiego

Celem artykułu jest ocena roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu innowacyjności obszarów województwa podkarpackiego. Artykuł zawiera dane dotyczące struktury inwestycji zagranicznych na terenie województwa, jak również analizuje ich wielkość, uwzględniając przy tym inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, Parkach Przemysłowych oraz klastrach technologiczno-przemysłowych które stają się obecnie kluczowym czynnikiem w rozwoju innowacyjnego Podkarpacia.

Słowa kluczowe:  bezpośrednie inwestycje zagraniczne, innowacyjność, region

JEL Classification: F21, O31

Cytowanie (APA): Balicki, M. (2014). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w kształtowaniu innowacyjnych obszarów województwa podkarpackiego. Świat Nieruchomości, (1(87)), 59-67.

DOI: 10.14659/worej.2014.87.09

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Mateusz Gonet - Rozwiązywanie sporów w sprawach budowlanych – arbitraż

Budownictwo jest jedną z największych ale i zarazem jedną z najtrudniejszych gałęzi gospodarki. Spory powstałe w związku z inwestycjami budowlanymi są sporami bardzo skomplikowanymi co powoduje, iż ich rozwiązanie jest procesem czasochłonnym, a w konsekwencji przyczynia się do opóźnienia inwestycji budowlanych, narażając zarówno inwestora jak i wykonawcę na ogromne straty. Z tego powodu przedsiębiorcy z branży budowlanej powinni stawiać na taki tryb rozwiązywania sporu, który pozwoli na możliwie szybkie i odformalizowane jego rozwiązanie. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie najczęściej występujących przyczyn powstawania sporów w branży budowlanej oraz scharakteryzowanie jednego z alternatywnych sposobów ich rozwiązywania, jakim jest postępowanie przed sądem polubownym.

Słowa kluczowe:  spory, budownictwo, sąd polubowny, arbitraż

JEL Classification: K39

Cytowanie (APA): Gonet, M. (2014). Rozwiązywanie sporów w sprawach budowlanych – arbitraż. Świat Nieruchomości, (1(87)), 69-73.

DOI: 10.14659/worej.2014.87.10

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60