Świat Nieruchomości 2014 nr 2 (88) - SPIS TREŚCI

FINANSE

1) Jarosław Kaczmarek - Kreowanie wartości dla akcjonariuszy współkach giełdowych sektora nieruchomości
2) Katarzyna Łach - Strategie finansowania przedsiębiorstw budowlanych w Polsce
3) Jowta Pustuł - Amortyzacja podatkowa używanych lub ulepszonych budynków i budowli

INWESTYCJE

4) Barbara Stolińska - Czynniki lokalizacji elektrowni wiatrowych

MIESZKALNICTWO

5) Adam Nalepka - Instytucjonalizacja zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce

REWITALIZACJA

6) Katarzyna Janicka - Adaptacja zabytkowych pałaców Kotliny Jeleniogórskiej na cele hotelowe

PROBLEMY   ROZWOJU   MIAST

7) Bogusław Luchter - Sezonowe ogródki gastronomiczne w strukturze przestrzennej Krakowa (na przykładzie b. I dzielnicy katastralnej – Śródmieście)

PRAWO

8) Małgorzta Szalewska - Dopłaty i odszkodowania z tytułu scalenia i podziału nieruchomości

ZMIANY  W  PRAWIE  NIERUCHOMOŚCI

9) Maciej J. Nowak - Kodeks urbanistyczno–budowlany  POBIERZ

KONFERENCJE

10) Krzysztof Kowalke, Ewelina Nawrocka - XXX Konferencja American Real Estate Society (San Diego, USA, 1-5 kwietnia 2014 roku)  POBIERZ

NA  RYNKU  WYDAWNICZYM

11) Katarzyna Najbar - „Rynek usług zarządzania nieruchomościami” – propozycja wydawnictwa Poltext  POBIERZ

STRESZCZENIA

Jarosław Kaczmarek - Kreowanie wartości dla akcjonariuszy w spółkach giełdowych sektora nieruchomości

Ocena kreowania wartości przedsiębiorstwa z punktu widzenia jego właścicieli stanowi podstawową płaszczyznę prowadzonych rozważań. Uwaga koncentrowana jest na wykorzystaniu miar oceny zewnętrznej i wewnętrznej – rynkowej i ekonomicznej wartości dodanej. Celem artykułu jest wskazanie i wykorzystanie sposobów rozszerzenia pola ich percepcji przez wprowadzenie koncepcji wielkości nadmiarowej, jak również ich relatywizacji. W prowadzonych dociekaniach w warstwie teorio–metodycznej wykorzystano związki między miarami kreowania wartości dodanej (ekonomicznej i rynkowej), a wartością rynkową przedsiębiorstwa. Wypracowana koncepcja posłużyła do przeprowadzenia badań empirycznych na grupie spółek giełdowych sektora nieruchomości (deweloperów). Uzyskane wnioski z oceny średnioterminowej pozwoliły na potwierdzenie hipotezy o wysokiej korelacji zmian nadmiarowej rynkowej wartości dodanej ze zmianami kapitalizacji spółek.

Słowa kluczowe: kreowanie wartości, wartość dodana, sektor nieruchomości

JEL Classification: G 32

Cytowanie (APA): Kaczmarek, J. (2014). Kreowanie wartości dla akcjonariuszy współkach giełdowych sektora nieruchomości. Świat Nieruchomości, (2(88)), 5-12.

DOI: 10.14659/worej.2014.88.01

CZYTAJ CALOŚĆ...

Katarzyna Łach - Strategie finansowania przedsiębiorstw budowlanych w Polsce

W ciągu ostatnich kilku lat wiele przedsiębiorstw budowlanych w Polsce ogłosiło upadłość. Pomimo wielu dyskusji przeprowadzonych na ten temat, jest niewiele prac naukowych zmierzających do ustalenia przyczyn trudności finansowych tych przedsiębiorstw. Do pełnego wyjaśnienia przyczyn znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów z branży budowlanej potrzebna jest analiza strategii finansowania tych przedsiębiorstw i wynikające z nich sposoby finansowania działalności gospodarczej. Celem artykułu jest zdefiniowanie strategii finansowania na tle strategii finansowej przedsiębiorstwa, prezentacja głównych cech poszczególnych rodzajów strategii oraz próba analizy strategii finansowania prowadzonych przez polskie przedsiębiorstwa budowlane. Badaniami objęto lata 1997-2012, natomiast dane ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstw budowlanych zaczerpnięto z corocznych publikacji Głównego Urzędu Statystycznego pt. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych.
 
Słowa Kluczowe: sytuacja finansowa, strategia finansowania, zadłużenie, przedsiębiorstwa budowlane
 
JEL Classification: G 3

Cytowanie (APA): Łach, K. (2014). Strategie finansowania przedsiębiorstw budowlanych w Polsce. Świat Nieruchomości, (2(88)), 13-20.

DOI: 10.14659/worej.2014.88.02
 

Jowita Pustuł - Amortyzacja podatkowa używanych lub ulepszonych budynków i budowli

Budynki i budowle zaliczane do środków trwałych podlegają amortyzacji podatkowej. Podstawowa stawka amortyzacji właściwa dla budynków mieszkalnych wynosi 1,5%, a dla budynków niemieszkalnych – 2,5%. W przypadku budynków lub budowli ulepszonych lub używanych przed nabyciem przez okres dłuższy niż 60 miesięcy stawka amortyzacji może zostać podwyższona do 10%. Do wydatków skutkujących podwyższeniem wartości początkowej takiego środka trwałego (np. w związku z jego modernizacją, czy rozbudową) zastosowanie znajduje stawka amortyzacji właściwa dla budynku lub budowli. W artykule omówione zostały podstawowe zasady dotyczące amortyzacji podatkowej używanych lub ulepszonych budynków i budowli.

Słowa kluczowe: budynek,  budowla, amortyzacja, podatek, środek trwały

JEL Classification: K34

Cytowanie (APA): Pustuł, J. (2014). Amortyzacja podatkowa używanych lub ulepszonych budynków i budowli. Świat Nieruchomości, (2(88)), 21-26.

DOI: 10.14659/worej.2014.88.03

CZYTAJ CALOŚĆ...

Barbara Stolińska - Czynniki lokalizacji elektrowni wiatrowych

Obecnie produkcja energii wiatrowej zaczyna odgrywać coraz ważniejszą rolę w sektorze energetyki. Na koniec 2012 roku w Polsce łączna moc pracujących elektrowni wiatrowych sięgnęła niemal 2 500 MW. Ilość energii elektrycznej wytworzonej przez elektrownie wiatrowe, wynikająca z wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia w 2012 r., według stanu na dzień 30 maja 2013 r., wyniosła 4 524 473,670 MWh1. Wobec rosnącego znaczenia energetyki wiatrowej warto jest poznawać i badać zasady funkcjonowania tej branży w obszarze działań operacyjnych. W związku z powyższym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie głównych wątków związanych z typowaniem i pozyskiwaniem lokalizacji pod budowę elektrowni wiatrowych.

Słowa kluczowe: energia wiatrowa, budowa elektrowni wiatrowych, typowanie lokalizacji

JEL Classification: Q49

Cytowanie (APA): Stolińska, B. (2014). Czynniki lokalizacji elektrowni wiatrowych. Świat Nieruchomości, (2(88)), 27-32.

DOI: 10.14659/worej.2014.88.04

CZYTAJ CALOŚĆ...

Adam Nalepka - Instytucjonalizacja zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce

Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi jest specyficznym zadaniem. Specyfika zarzadzania nieruchomościami mieszkaniowymi wynika przede wszystkim z regulacji prawnych, jakim podlegają lokale mieszkalne i różne pod względem własności rodzaje mieszkań oraz z faktu ciągłego przebywania w nich użytkowników, co wymaga nieprzerwanego dostarczania do mieszkań określonych usług. W opracowaniu poddano analizie problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi oraz przedstawiono podmioty zarządzające nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce.

Słowa kluczowe: zarządzanie nieruchomościami, nieruchomości mieszkaniowe, instytucjonalizacja

JEL Classification: L85

Cytowanie (APA): Nalepka, A. (2014). Instytucjonalizacja zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce . Świat Nieruchomości, (2(88)), 33-38.

DOI: 10.14659/worej.2014.88.05

CZYTAJ CALOŚĆ...

Katarzyna Janicka - Adaptacja zabytkowych pałaców Kotliny Jeleniogórskiej na cele hotelowe

Dolina Pałaców i Ogrodów w Kotlinie Jeleniogórskiej stanowi unikalny obszar koncentracji zabytkowych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Z dwudziestu siedmiu istniejących założeń pałacowo-parkowych jedna trzecia została zaadaptowana na hotele. Dzięki atrakcyjnej lokalizacji, ciekawej architekturze, obecności obiektów gospodarczych w bezpośrednim sąsiedztwie pałaców oraz rozległych parków mogą one z powodzeniem realizować funkcje hotelowe, rekreacyjne i kulturalne. Celem artykułu było przedstawienie przesłanek i specyfiki adaptacji zabytkowych pałaców Kotliny Jeleniogórskiej na cele hotelowe.

Słowa kluczowe: pałace, rezydencje arystokratyczne, hotele, adaptacja, Dolina Pałaców i Ogrodów, Dolny Śląsk

JEL Classification: R39

Cytowanie (APA): Janicka, K. (2014). Adaptacja zabytkowych pałaców Kotliny Jeleniogórskiej na cele hotelowe. Świat Nieruchomości, (2(88)), 39-44.

DOI: 10.14659/worej.2014.88.06

CZYTAJ CALOŚĆ...

Bogusław Luchter - Sezonowe ogródki gastronomiczne w strukturze przestrzennej Krakowa (na przykładzie b. I dzielnicy katastralnej – Śródmieście)

Celem niniejszego artykułu jest określenie przemian użytkowania ziemi, będących następstwem rozpoczęcia wdrażania zasad gospodarki rynkowej w Polsce. Wiązały się one przede wszystkim z przywróceniem mechanizmu renty gruntowej. Wzrost ceny ziemi, zwłaszcza w centralnych dzielnicach miast przyczynił się do bardziej intensywnego jej wykorzystania. Za przykład posłużyły tereny gastronomii, wiążące się ze wzrostem znaczenia funkcji turystyki, jako jednej z kilku wyróżnianych w planach zagospodarowania przestrzennego funkcji gospodarczych Krakowa (obok kultury, nauki i wyspecjalizowanego lecznictwa). Badania przeprowadzone zostały w Śródmieściu – byłej I dzielnicy katastralnej miasta. Potwierdziły one ekspansję terenów zajętych pod gastronomię, zwłaszcza sezonowo, tj. w okresie szczególnego nasilenia ruchu turystycznego (wiosna – lato – jesień). Właściciele obiektów gastronomicznych wykorzystywali w tym czasie ekstensywnie użytkowanie przestrzenie – pod ogródki gastronomiczne, zwłaszcza na terenie zabudowy (głównie w podwórkach) oraz w obrębie ulic (na chodnikach) i placów (z Rynkiem Głównym w pierwszej kolejności). Badania przeprowadzone zostały w okresie letnim (lipiec – wrzesień) 2013 r. Wykazały one sezonowo prawie 3-krotny wzrost powierzchni terenów gastronomii.

Słowa kluczowe: geografia ekonomiczna, geografia osadnictwa, geografia osadnictwa miejskiego, gospodarka przestrzenna, użytkowanie ziemi przestrzeni miejskiej

JEL Classification: R39

Cytowanie (APA): Luchter, B. (2014). Sezonowe ogródki gastronomiczne w strukturze przestrzennej Krakowa (na przykładzie b. I dzielnicy katastralnej – Śródmieście). Świat Nieruchomości, (2(88)), 45-54.

DOI: 10.14659/worej.2014.88.07

CZYTAJ CALOŚĆ...

Małgorzata Szalewska - Dopłaty i odszkodowania z tytułu scalenia i podziału nieruchomości

Administracyjnoprawna ingerencja w sferę praw rzeczowych do nieruchomości stanowi jedną, z częściej występujących okoliczności odszkodowawczych. Przyjętymi na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomościami mechanizmami rekompensującymi uszczerbek majątkowy wywołany scaleniem i podziałem nieruchomości jest instytucja dopłat i odszkodowań. Pomimo zbieżności funkcji rekompensacyjnej instytucje te różnią się w sposób istotny, zarówno co do podstaw materialno prawnych, jak i trybów ich ustalania. Istotą dopłaty jest wyrównanie wartości nieruchomości, w przypadku braku możliwości przyznania nieruchomości o powierzchni w pełni równoważnej. Odszkodowanie z kolei jest narzędziem zaspokojenia roszczeń właściciela nieruchomości, w związku z uszczerbkiem majątkowym wywołanym w szczególności przejęciem przez podmioty administracji publicznej nieruchomości niezbędnych pod budowę lub poszerzenie dróg.

Słowa kluczowe: scalenie i podział nieruchomości, dopłaty, odszkodowania

JEL Classification: K11

Cytowanie (APA): Szalewska, M. (2014). Dopłaty i odszkodowania ztytułu scalenia i podziału nieruchomości. Świat Nieruchomości, (2(88)), 45-54.

DOI: 10.14659/worej.2014.88.07

CZYTAJ CALOŚĆ...

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60