Świat Nieruchomości 2014 nr 3 (89) - SPIS TREŚCI

RYNEK
 
1) Leszek Kałkowski  – Baza informacyjna monitoringu polskiego rynku nieruchomości
2) Oksana Kuryj-Wysocka, Agnieszka Osiecka - Determinanty pola cenności nieruchomości lokalowych na rynku na przykładzie Olsztyna
3) Elżbieta Kanak - Relacje deweloperów z podmiotami otoczenia na rynku nieruchomości mieszkaniowych
 
PROBLEMY  ROZWOJU  MIAST
 
4) Janusz Jeżak, Maciej W. Wierzchowski - Wpływ decyzji o warunkach zabudowy na ład przestrzenny polskich miast
 
MIESZKALNICTWO
 
5) Magdalena Załęczna- Mieszkalnictwo społeczne  w świetle przepisów o pomocy publicznej
6) Justyna Kłobukowska - Polityka mieszkaniowa wobec starzenia się społeczeństw– podstawowe wyzwania
7) Joanna Różańska–Putek - Zmiany demograficzne w Szczecinie jako czynnik kształtowania się popytu na nieruchomości mieszkaniowe
8) Katarzyna Kania, Katarzyna Najbar - Działania gmin w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków
 
FINANSE
 
9) Krzysztof Drachal - Oprocentowanie kredytów na nieruchomości mieszkaniowe na tle innych stóp procentowych
10) Piotr Musiał, Roger Śliwicki - Prawno-podatkowe skutki definicji tymczasowego obiektu budowlanego
 
ZMIANY W PRAWIE NIERUCHOMOŚCI
 
11) Maciej J. Nowak - Nowe orzecznictwo i jego wpływ na planowanie przestrzenne POBIERZ
 
KONFERENCJE
 
12) Dariusz Trojanowski, Anna Wojewnik-Filipkowska - Jubileuszowa Konferencja Katedry Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Gdańskiego (Sopot, 16-17 czerwca 2014) POBIERZ
13) Michał Głuszak  - XXI Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów ERES European Real Estate Society) (Rumunia, Bukareszt, 25-28 Czerwca 2014) POBIERZ
 
NA  RYNKU W YDAWNICZYM
 
14) Jan Konowalczuk - „Wycena nieruchomości do celów kredytowych” – propozycja wydawnicza Poltext  POBIERZ

STRESZCZENIA

Leszek Kalkowski - Baza informacyjna monitoringu polskiego rynku

Monitoring rynku nieruchomości jest istotnym elementem funkcjonowania tego rynku. Informacje dostarczane z monitoringu wspierają decyzje instytucji regulacyjnych, działania instytucji obsługi, badań i analiz, decyzje inwestorów, kredytodawców. Informacje z monitoringu wykorzystywane są na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Zinstytucjonalizowany system informacji o rynku nieruchomości w Polsce opiera się na danych z aktów notarialnych, gromadzonych przez GUS. System ten, mimo dostarczania wielu cennych informacji o wartości obrotu, strukturze transakcji, ma szereg wad, w tym: niekompletność (brak ze zestawieniach informacji o niektórych formach obrotu), nieaktualność – zestawienia publikowane są z dużym opóźnieniem, niedostosowanie treści do potrzeb użytkowników – komercyjnych, instytucji regulacyjnych i rządowych, badawczych i edukacyjnych. Nierozwiązanym problemem pozostaje nadal kwestia zapewnienia finansowania i odpowiedniego zinstytucjonalizowania monitoringu.
 
Słowa kluczowe: informacja o rynku nieruchomości, obrót nieruchomościami, monitoring rynku
 
JEL Classification: R30

Cytowanie (APA): Kałkowski, L. (2014). Baza informacyjna monitoringu polskiego rynku nieruchomości. Świat Nieruchomości, (3(89)), 5-12.

DOI: 10.14659/worej.2014.89.01
 

Oksana Kuryj-Wysocka, Agnieszka Osiecka - Determinanty pola cenności nieruchomości lokalowych na rynku na przykładzie Olsztyna

Ze względu na swoją charakterystykę nieruchomości są uznawane za jeden z barometrów nadchodzących zmian koniunkturalnych. Dla inwestora, jak i dla właściciela nieruchomość posiada pewien potencjał wyrażony w wartości tej nieruchomości. Jednak określenie wartości, w kontekście potencjału, jest zadaniem niezwykle trudnym ponieważ każdy człowiek może w różny sposób postrzegać jedną nieruchomość. Punkt odniesienia człowieka do nieruchomości znajduje odzwierciedlenie w pojęciu cenności nieruchomości. Pole cenności nieruchomości jest kategorią dynamiczną, podlega ciągłym zmianom i modyfikacjom, zarówno w poszczególnych fazach cyklu rozwoju rynku, jak również podczas cyklu życia produktu – nieruchomości. Celem niniejszej pracy jest określenie czynników determinujących pole cenności nieruchomości lokalowych oraz wyznaczenie poziomów cenności wybranych osiedli miasta Olsztyna.
 
Słowa kluczowe: cykl rozwoju rynku nieruchomości, cykl życia nieruchomości, pole cenności nieruchomości
 
JEL Classification: E32, R31
 
Cytowanie (APA): Kuryj-Wysocka, O., Osiecka, A. (2014). Determinanty pola cenności nieruchomości lokalowych na rynku na przykładzie Olsztyna. Świat Nieruchomości, (3(89)), 13-20.

DOI:
10.14659/worej.2014.89.02

Elżbieta Kanak - Relacje deweloperów z podmiotami otoczenia na rynku nieruchomości mieszkaniowych

W artykule podjęto problem budowania, utrzymywania i rozwijania relacji przedsiębiorstw deweloperskich z podmiotami ich otoczenia. Deweloperzy mogą aktywnie kształtować swoje relacje z podmiotami otoczenia. Utrzymywanie i rozwijanie relacji jest ważne dla rozwoju firmy i deweloperzy powinni zaangażować się w te działania. Efektem skutecznego zarządzania relacjami z otoczeniem jest wzrost ich konkurencyjności na rynku, obniżenie kosztów marketingowych, wzrost lojalności podmiotów otoczenia wobec firmy. Dbałość o zadowolenie klientów - nabywców mieszkań, ale jednocześnie partnerskie stosunki z dostawcami, firmami współpracującymi, pośrednikami, bankami, instytucjami regulującymi rynek, mediami i własnym personelem muszą być na pożądanym poziomie, tak aby przedsiębiorstwo deweloperskie mogło się rozwijać w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu konkurencyjnym.
 
Słowa kluczowe: deweloper, relacje, podmioty otoczenia
 
JEL Classification: R3

Cytowanie (APA): Kanak, E. (2014). Relacje deweloperów zpodmiotami otoczenia na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Świat Nieruchomości, (3(89)), 21-24.

DOI: 10.14659/worej.2014.89.03

Janusz Jeżak, Maciej W. Wierzchowski - Wpływ decyzji o warunkach zabudowy na ład przestrzenny polskich miast

Przedmiotem artykułu jest instytucja decyzji o warunkach zabudowy, regulowana ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W idealnym, jak się wydaje w obecnych polskich warunkach utopijnym układzie, decyzje o warunkach zabudowy powinny „wpisywać się” w proces planowania respektującego zasady zrównoważonego rozwoju miast. W praktyce, z uwagi na wadliwe regulacje prawne, zintegrowane strategie rozwoju miast – nawet te zbudowane poprawnie (zgodnie z duchem Karty Lipskiej i zasadami „sztuki” planistycznej) mają tylko wartość propagandową, przydatną w toku kampanii wyborczych lub dydaktyczną (pokazującą jak dalece „rozwarte są nożyce” wyznaczające obszar: wzniosłe idee – mdła praktyka). Od daty podpisania Karty Lipskiej minęło 6 lat, które w warunkach polskich zostały zmarnowane. Dalej brak jest instrumentów prawnych umożliwiających wyeliminowanie systemowych przyczyn występowania patologii w gospodarowaniu przestrzenią polskich miast. Niektóre z tych instrumentów są łatwe do wprowadzenia – np. dotyczące zapisu mówiącego, że Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ma charakter prawa miejscowego. Inne wymagają głębokiej - uwzględniającej doświadczenia rozwiniętych gospodarczo krajów UE - refleksji nad instytucją decyzji o warunkach zabudowy, w tym dotyczącej zasad wyznaczania obszaru oddziaływania, kontynuacji funkcji, nieruchomości sąsiednich.
 
Słowa kluczowe: warunki zabudowy, zagospodarowanie przestrzenne, rozwój miast, ład przestrzenny, polskie miasta
 
JEL Classification: R14, R52, R58

Cytowanie (APA): Jeżak, J., Wierzchowski, M. (2014). Wpływ decyzji owarunkach zabudowy na ład przestrzenny polskich miast. Świat Nieruchomości, (3(89)), 25-30.

DOI: 10.14659/worej.2014.89.04
 

Magdalena Załęczna - Mieszkalnictwo społeczne w świetle przepisów o pomocy publicznej

Utrudnione zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, wynikające ze spowolnienia gospodarczego oraz aktualnych trendów demograficzno-kulturowych, zwróciło uwagę polityków w państwach UE na segment mieszkalnictwa społecznego. W ostatnich latach poddany on został reformom mającym wprowadzić wyższy poziom efektywności, jednakże pojawiły się problemy prawno-interpretacyjne. Przede wszystkim powstał problem naruszania zasad konkurencji między mieszkaniami społecznymi, a tymi, które należą do segmentu najmu prywatnego. Problem pomocy publicznej w kontekście mieszkań społecznych był przedmiotem rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości. Celem artykułu jest przybliżenie tej problematyki czytelnikom.
 
Słowa kluczowe: mieszkalnictwo społeczne, pomoc publiczna, konkurencja
 
JEL Classification: K3, R31, Z18

Cytowanie (APA): Załęczna, M. (2014). Mieszkalnictwo społeczne wświetle przepisów opomocy publicznej. Świat Nieruchomości, (3(89)), 31-34.

DOI: 10.14659/worej.2014.89.05
 

Justyna Kłobukowska - Polityka mieszkaniowa wobec starzenia się społeczeństw - podstawowe wyzwania

Zróżnicowane preferencje i oczekiwania osób starszych stanowią nowe wyzwanie dla polityki mieszkaniowej. Przyszła rola polityki mieszkaniowej nie jest tak prosta jak może się wydawać. Seniorzy będą potrzebować dopasowanych do potrzeb zasobów mieszkaniowych, dostępu do innych innowacyjnych rozwiązań, które umożliwią spędzenie reszty życia w odpowiednich warunkach mieszkaniowych. Niniejszy artykuł prezentuje podstawowe problemy związane ze starzeniem się społeczeństw, wzrastającymi potrzebami mieszkaniowymi a polityką mieszkaniową.
 
Słowa kluczowe: polityka mieszkaniowa, rynek nieruchomości, starzenie się społeczeństw
 
JEL Classification: J11, R31

Cytowanie (APA): Kłobukowska, J. (2014). Zmiany demograficzne wSzczecinie jako czynnik kształtowania się popytu na nieruchomości mieszkaniowe. Świat Nieruchomości, (3(89)), 35-40.

DOI: 10.14659/worej.2014.89.06
 

Joanna Różańska–Putek - Zmiany demograficzne w Szczecinie jako czynnik kształtowania się popytu na nieruchomości mieszkaniowe

Niniejsza praca poświęcona jest aspektom demograficznym, które warunkują potrzeby mieszkaniowe. Celem artykułu jest przeprowadzenie bilansu demograficznego Szczecina i wskazanie aspektów kluczowych dla kształtowania się popytu na rynku mieszkaniowym. Przeprowadzona analiza bazuje na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku. Wybrane zagadnienia obejmują stan i strukturę ludności Szczecina, tendencje w zawieraniu małżeństw, ruch naturalny i wędrówkowy ludności. Praca ukazuje, że na kształtowanie się rynku nieruchomości wpływa nie tylko stan ludności, ale i inne czynniki demograficzne, które warunkować mogą jakościowe aspekty potrzeb mieszkaniowych. Przykładem takich czynników są zmiany w zakresie struktury wiekowej populacji, wzrost liczby osób żyjących w pojedynkę, odraczanie zakładania rodzin oraz rosnący potencjał osób starszych.
 
Słowa kluczowe: zmiany demograficzne, popyt na rynku mieszkaniowym, NSP 2011, Szczecin
 
JEL Classification: J11, R21

Cytowanie (APA): Różańska-Putek, J. (2014). Zmiany demograficzne wSzczecinie jako czynnik kształtowania się popytu na nieruchomości mieszkaniowe. Świat Nieruchomości, (3(89)), 41-48.

DOI: 10.14659/worej.2014.89.07
 

Katarzyna Kania, Katarzyna Najbar - Działania gmin w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków

W Polsce gminy odgrywają najważniejszą rolę w prowadzeniu polityki mieszkaniowej ukierunkowanej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej. Mieszkaniowy zasób gminy wyodrębniony został przede wszystkim w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych osiągających stosunkowo niskie dochody i nie będących w stanie sprostać temu zadaniu samodzielnie. Dlatego gmina powinna podejmować wszelkie działania sprzyjające efektywnemu wykorzystaniu istniejącego zasobu  mieszkaniowego. Jednak z racji obciążeń wynikających z transformacji poprzedniego systemu często działania gmin w zakresie mieszkalnictwa nie są w stanie doprowadzić do zaspokojenia potrzeb części lokalnej społeczności. W artykule autorki wskazują na specyfikę problemów z zakresu polityki mieszkaniowej Gminy Miejskiej Kraków (dalej: GMK) i wynikającej z niej aktywności GMK w zakresie gospodarowania posiadanym zasobem mieszkaniowym w świetle obowiązujących przepisów prawa.  
 
Słowa kluczowe: mieszkalnictwo, gmina, zasób mieszkaniowy, polityka mieszkaniowa
 
JEL Classification: R38

Cytowanie (APA): Kania, K, Najbar, K. (2014). Działania gmin wzakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków. Świat Nieruchomości, (3(89)), 49-54.

DOI: 10.14659/worej.2014.89.08
 

Krzysztof Drachal - Oprocentowanie kredytów na nieruchomości mieszkaniowe na tle innych stóp procentowych

W artykule zbadano kształtowanie się oprocentowania kredytów mieszkaniowych pomiędzy 2004 a 2013 rokiem. W tym celu pozyskano dane miesięczne. Metodologia pracy oparta jest o badanie występowania kointegracji wybranych stóp procentowych przy użyciu metody Engle'a-Grangera. Okazało się, że nie wszystkie analizowane stopy procentowe są ze sobą skointegrowane. Przeprowadzona analiza okazała się w części zgodna z wynikami znanymi z badań przeprowadzonych na rynkach nieruchomości w innych krajach. W części uzyskano jednak wyniki odmienne.  
 
Słowa kluczowe: kointegracja, oprocentowanie kredytów mieszkaniowych, stopy procentowe
 
JEL Classification: E43, G21, R30

Cytowanie (APA): Drachal, K. (2014). Oprocentowanie kredytów na nieruchomości mieszkaniowe na tle innych stóp procentowych. Świat Nieruchomości, (3(89)), 55-60.

DOI: 10.14659/worej.2014.89.09
 

Piotr Musiał, Roger Śliwicki - Prawno-podatkowe skutki definicji tymczasowego obiektu budowlanego

Tymczasowy obiekt budowlany jest pojęciem  prawa budowlanego. Jednakże  na gruncie prawa podatkowego uznanie go za budowlę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości  nie jest już tak oczywiste. Artykuł jest spojrzeniem systemowym na problemy prawnopodatkowe, związane z pojęciem  tymczasowego obiektu  budowlanego. Po krótkiej charakterystyce pojęć ustawowych, wynikających z kodeksu cywilnego, ustawy prawo budowlane i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, autorzy wskazują na wyraźne niedopracowanie legislacyjne tego samego terminu prawnego w różnych aktach prawa stanowionego oraz poszukują za pośrednictwem orzecznictwa sądowego (WSA i NSA) spójnego rozwiązania problemów opodatkowania tymczasowych obiektów budowlanych.
 
Słowa kluczowe: tymczasowy obiekt budowlany, podatek, orzecznictwo sądowe
 
JEL Classification: K34

Cytowanie (APA): Musiał, P., Śliwicki R. (2014). Oprocentowanie kredytów na nieruchomości mieszkaniowe na tle innych stóp procentowych. Świat Nieruchomości, (3(89)), 61-64.

DOI: 10.14659/worej.2014.89.10
 

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60