Świat Nieruchomości 2013 nr 2 (84) - SPIS TREŚCI

 GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

1) Dariusz Felcenloben – Pojęcie działki powietrznej jako obiektu przestrzennego umożliwiającego rejestrację trójwymiarowych praw do nieruchomości – kataster 3D
2) Dariusz Kloskowski – Problemy gospodarki nieruchomościami w gminach nadmorskich, w których zlokalizowane są obiekty wojskowe
3) Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk – Ownership in good faith as grounds for the acquisitive prescription of a predial servitude

RYNEK

4) Justyna Brzezicka – Sezonowość rynku nieruchomości
5) Magdalena Frańczuk – System Rent to Buy a Home – „wynajmij, żeby wykupić”. Podstawowe zasady działania systemu, porównanie na tle prawa polskiego

PROBLEMY ROZWOJU MIAST

6) Janusz Jeżak, Maciej W. Wierzchowski – Dylemat urbanizacji: wzrost rozproszony lub zwarty

FINANSE

7) Beata Ziembicka – Ocena energetyczna budynku w procesie szacowania wartości nieruchomości
8) Piotr Mirowski – Opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych w aspekcie optymalizacji podatkowej deweloperów – konkluzje z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego
9) Krzysztof Gradk owski – Metoda określania wartości budowli ziemnych w kontekście opłat i podatków lokalnych

PRAW0

10) Dominik Sypniewski – Reforma prawa budowlanego a deregulacja pozwolenia na budowę

ZMIANY W PRAWIE NIERUCHOMOŚCI

11) Maciej J. Nowak - Doprecyzowanie celu publicznego w ustawie o gospodarce nieruchomościami POBIERZ

KONFERENCJE

12) Michał Głuszak – XXIX Konferencja American Real Estate Society (Mauna Lani Bay, Hawaii, 9-13 kwietnia 2013 roku) POBIERZ

NA RYNKU WYDAWNICZYM

13) Piotr Bartkowiak – Andrzej Jaki, „Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa” – recenzja POBIERZ

STRESZCZENIA

Dariusz Felcenloben - Pojęcie działki powietrznej jako obiektu przestrzennego umożliwiającego rejestracje trójwymiarowych praw do nieruchomości – Kataster 3D

W prezentowanym artykule przedstawione zostało zagadnienie prawne dotyczące możliwości wprowadzenia do polskiego obiegu prawnego pojęcia trójwymiarowej nieruchomości (działki powietrznej), jak i potrzeby dookreślenia przestrzennych granic prawa własności. Problematyka ta zaprezentowana została na tle obowiązujących w USA, Szwecji i Norwegii, rozwiązań systemowych w tym zakresie. Konieczność wprowadzenia nowych instytucjonalnych rozwiązań poprzedzona została omówieniem obowiązujących obecnie w Polsce zasad rejestrowania odrębnej własności obiektów budowlanych i ustanawiania praw do ich użytkowania. Przedstawione zostały również uwagi dotyczące konieczności budowy katastru wielowymiarowego, umożliwiającego rejestrację wyodrębnionych przestrzennie obiektów ewidencyjnych (w tym w szczególności budynków, budowli, lokali i innych obiektów budowlanych oraz urządzeń infrastruktury technicznej), a także wszelkich praw z nimi związanych, oraz ich wizualizację w układzie trójwymiarowym.

Słowa kluczowe: kataster nieruchomości; nieruchomości 3D; trójwymiarowe prawa własności; działki powietrzne

Cytowanie (APA): Felcenloben, D. (2013). Pojęcie działki powietrznej jako obiektu przestrzennego umożliwiającego rejestracje trójwymiarowych praw do nieruchomości – Kataster 3D. Świat Nieruchomości, (2(84)), 4-13.

DOI: 10.14659/worej.2013.84.01

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Dariusz Kloskowski - Problemy gospodarki nieruchomościami w gminach nadmorskich, w których zlokalizowane są obiekty wojskowe

Artykuł przedstawia nadmorski rynek nieruchomości w kontekście funkcjonowania poligonów w obszarze zurbanizowanym. Szczególną uwagę w artykule zwrócono na wykształcenie się dualizmu cenności nadmorskich gruntów wojskowych w kontekście skłonności różnych podmiotów od sektora prywatnego po sektor administracji publicznej.

Słowa kluczowe: obiekty wojskowe; poligony; gminy nadmorskie

Cytowanie (APA): Kloskowski, D. (2013). Problemy gospodarki nieruchomościami w gminach nadmorskich, w których zlokalizowane są obiekty wojskowe. Świat Nieruchomości, (2(84)), 14-19.

DOI: 10.14659/worej.2013.84.02

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk - Posiadanie w dobrej wierze jako przesłanka zasiedzenia służebności gruntowej

Wprowadzona nowelizacją z dnia 30 maja 2008 r. instytucja służebności przesyłu miała na celu uregulowanie stanu prawnego urządzeń posadowionych na cudzych nieruchomościach. Jak się okazuje w praktyce, przedsiębiorstwa przesyłowe nie zawsze zainteresowane są odpłatnym ustanowieniem służebności przesyłu w drodze umowy. Znacznie częściej rozważają przesłanki zasiedzenia służebności gruntowej o treści służebności przesyłu zważywszy, że czują się do tego uprawnione z uwagi na fakt posiadania urządzeń na cudzym gruncie przez okres kilkudziesięciu lat. Wydawać by się mogło w związku z tym, że zasiedzenie to następować powinno przede wszystkim po upływie 30 lat (w złej wierze) z uwagi chociażby na trudności dowodowe związane z istnieniem dobrej wiary po stronie przedsiębiorstwa przesyłowego. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 marca 2012 r. dostarcza przykładu złagodzenia tej przesłanki zasiedzenia dopuszczając zasiedzenie służebności w dobrej wierze. Obszerne uzasadnienie sądu zostało przedstawione bliżej w niniejszej publikacji.

Słowa kluczowe: służebność gruntowa; służebność przesyłu; zasiedzenie; przedsiębiorstwo przesyłowe; dobra wiara

Cytowanie (APA): Jankowska, M., Pawełczyk, M. (2013). Posiadanie w dobrej wierze jako przesłanka zasiedzenia służebności gruntowej. Świat Nieruchomości, (2(84)), 20-25.

DOI: 10.14659/worej.2013.84.03

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Justyna Brzezicka - Sezonowość rynku nieruchomości

Artykuł dotyczy zagadnienia sezonowości rynku nieruchomości analizowanej w ciągu roku. W pracy dokonano opisu efektów kalendarzowych występujących na rynku nieruchomości, zaprezentowano zjawisko zmienności kalendarzowej rynku nieruchomości oraz ustalono stopień atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych miesięcy w roku z punktu widzenia kupującego i sprzedającego. Praca ma charakter badawczy oraz podsumowujący wcześniejsze badania wobec rynku nieruchomości prowadzone w nurcie behawioralnym.

Słowa kluczowe: rynek nieruchomości; efekty kalendarzowe; sezonowość rynku nieruchomości

Cytowanie (APA): Brzezicka, J. (2013). Sezonowość rynku nieruchomości. Świat Nieruchomości, (2(84)), 26-31.

DOI: 10.14659/worej.2013.84.04

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Magdalena Frańczuk - System Rent to Buy a Home – „wynajmij, żeby wykupić”. Podstawowe zasady działania systemu, porównanie na tle prawa polskiego

Termin Rent to Buy a Home można przetłumaczyć jako „najem na zakup domu”. Instytucja ta skierowana jest głównie do osób niezamożnych, które nie mogą sobie pozwolić na zakup nawet relatywnie taniego lokum. Przedmiot analizy stanowi promowany przez rząd brytyjski program Rent to Homebuy. Program ten działa na terenie Anglii, ale mimo to jest interesujący ze względu na fakt, iż nie jest znany w naszym kraju, a ukazuje rozsądne rozwiązania promujące rodzaj budownictwa socjalnego. Opracowanie stanowi analizę podstawowych założeń systemu Rent to Homebuy oraz próbę znalezienia polskiego odpowiednika tej konstrukcji prawnej.

Słowa kluczowe: najem; kupno; dofinansowanie; program rządowy; budownictwo mieszkaniowe

Cytowanie (APA): Frańczuk, M. (2013). System Rent to Buy a Home – „wynajmij, żeby wykupić”. Podstawowe zasady działania systemu, porównanie na tle prawa polskiego. Świat Nieruchomości, (2(84)), 32-37.

DOI: 10.14659/worej.2013.84.05

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Janusz Jeżak, Maciej W. Wierzchowski - Dylemat urbanizacji: wzrost rozproszony lub zwarty

Jednym z głównych celów dokumentu rządowego prezentującego koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju Polska 2030, jest przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. Realizacja koncepcji wymaga:
• wdrożenia monitoringu gospodarowania przestrzenią;
• uwzględnienia w urbanizacji kraju doktryny planowania organicznego;
• racjonalnej adaptacji do warunków polskich doświadczeń zagranicznych;
• rozstrzygnięcia dylematu: urbanizacja rozproszona – urbanizacja zwarta;
• budowy koncepcji rozwoju bazującej na zabudowie rozproszonej (sprawling growth scenario) oraz zabudowie zwartej (compact growth scenario).
Z braku środków finansowych zapisy Koncepcji pozostają „na papierze”. Nie poszły za nimi prace umożliwiające: wprowadzenie zintegrowanego (spójnego i hierarchicznego) systemu planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego oraz uporządkowanie regulacji zapewniających sprawność i powszechność działania systemu planowania przestrzennego, wzmocnienie instytucjonalne i jakościowe planowania przestrzennego.

Słowa kluczowe: dylemat urbanizacji; planowanie przestrzenne; grunty dla budownictwa mieszkaniowego; wzrost rozproszony; wzrost zwarty

Cytowanie (APA): Jeżak, J., Wierzchowski, M. W. (2013). Dylemat urbanizacji: wzrost rozproszony lub zwarty. Świat Nieruchomości, (2(84)), 38-43.

DOI: 10.14659/worej.2013.84.06

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Beata Ziembicka - Ocena energetyczna budynku w procesie szacowania wartości nieruchomości

W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat świadectw charakterystyki energetycznej z uwzględnieniem ich znaczenia w szacowaniu nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy w procesie wyceny wykorzystuje wszelkie niezbędne i dostępne dane o nieruchomościach, zatem informacje zawarte w świadectwie charakterystyki energetycznej mogą mieć znaczny wpływ na określenie wartości nieruchomości.

Słowa kluczowe: świadectwo charakterystyki energetycznej; nieruchomości; wycena

Cytowanie (APA): Ziembicka, B. (2013). Ocena energetyczna budynku w procesie szacowania wartości nieruchomośc. Świat Nieruchomości, (2(84)), 44-49.

DOI: 10.14659/worej.2013.84.07

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Piotr Mirowski - Opodatkowanie spółek komandytowo akcyjnych w aspekcie optymalizacji podatkowej deweloperów – konkluzje z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Celem artykułu jest przedstawienie jednej z ważnych metod optymalizacyjnych szczególnie stosowanych przez duże struktury kapitałowe zajmujące się działalnością deweloperską i obrotem Nieruchomościami w szerokim znaczeniu i porównaniu tej metody z też już stosowanym rozwiązaniem, ale którego efekt optymalizacyjny w szerszym wymiarze usankcjonował Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w składzie siedmiu sędziów uchwałą z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej. Artykuł porównuje optymalizację w zakresie opodatkowania przy zastosowaniu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz spółek osobowych w kontekście zinterpretowania momentu opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej przez tą uchwałę NSA.

Słowa kluczowe: optymalizacja podatkowa; spółki komandytowo-akcyjne; rynek nieruchomości; nieruchomości; zarządzanie finansami; prawo podatkowe; holding; struktury kapitałowe; struktury podatkowe; fundusz inwestycyjny zamknięty; oszczędności podatkowe

Cytowanie (APA): Mirowski, P. (2013). Opodatkowanie spółek komandytowo akcyjnych w aspekcie optymalizacji podatkowej deweloperów – konkluzje z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Świat Nieruchomości, (2(84)), 50-54.

DOI: 10.14659/worej.2013.84.08

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Krzysztof Gradkowski - Metoda określania wartości budowli ziemnych w kontekście opłat i podatków lokalnych

Metody oznaczania wartości szacunkowej budynków jako naniesień nieruchomości gruntowych są relatywnie dobrze znane i dość rozpowszechnione. Pewne problemy w szacowaniu wartości nastręczają jednak budowle, obiekty małej architektury i samodzielne urządzenia budowlane, które coraz częściej są przedmiotem oddzielnych analiz wartości wynikających między innymi z warunków zawartych w odpowiedniej ustawie podatkowej. Jako przykład analizy osobliwej wartości rynkowej wybrano budowlę ziemną wykopu. Rozpatrzono przykład określenia osobliwej wartości rynkowej dla budowli ziemnej, proponując pewien sposób jej oznaczenia.

Słowa kluczowe: szacowanie wartości; wartość wykopu; budowle ziemne

Cytowanie (APA): Gradkowski, K. (2013). Metoda określania wartości budowli ziemnych w kontekście opłat i podatków lokalnych. Świat Nieruchomości, (2(84)), 55-59.

DOI: 10.14659/worej.2013.84.09

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Dominik Sypniewski - Reforma prawa budowlanego a deregulacja pozwolenia na budowę

Dyskusja na temat reformy polskiego prawa budowlanego trwa od wielu lat. Uzyskanie pozwolenia na budowę jest skomplikowane i trwa bardzo długo, a dotychczas podejmowane działania nie przyniosły efektów. Artykuł przedstawia najważniejsze tezy projektu założeń do nowej ustawy – Prawo budowlane związane z deregulacją procesu budowlanego oraz konstrukcję pozwolenia budowlanego na gruncie obowiązującego prawa. W artykule przedstawiono również pozytywne doświadczenia innych państw związane z reformowaniem prawa budowlanego wskazujące zalety prywatyzacji zadań publicznych wykonywanych przez administrację budowlaną.

Słowa kluczowe: pozwolenie na budowę; reforma prawa; deregulacja

Cytowanie (APA): Sypniewski, D. (2013). Reforma prawa budowlanego a deregulacja pozwolenia na budowę. Świat Nieruchomości, (2(84)), 60-63.

DOI: 10.14659/worej.2013.84.10

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60