Świat Nieruchomości 2013 nr 1 (83) - SPIS TREŚCI

 GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

1) Sebastian Kokot - Motywacje i oczekiwania przyszłych rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie i zarządców nieruchomości. Wyniki badań ankietowych
2) Maciej J. Nowak - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego determinantą zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu miastami objętymi znacząco obszarami Natury 2000

INWESTOWANIE

3) Agnieszka Telega, Joanna Węgrzyn - Znaczenie procedur administracyjnych w kontekście instytucjonalnych uwarunkowań działalności inwestycyjnej
4) Katarzyna Kania – Uwarunkowania formalnoprawne przygotowania budowlanego procesu inwestycyjnego 
5) Wojciech Drozd - Uczestnicy procesu remontowego obiektów zabytkowych i relacje między nimi

RYNEK

6) Anna Michalska, Beata Kusz, Kamil Fijorek - Analiza współzależności regionalnego PKB oraz wartości transakcji przeprowadzonych na rynku lokali mieszkaniowych w Polsce 
7) Barbara Stolinska - Nabywanie nieruchomości przez podmioty z większościowym udziałem kapitału zagranicznego w Polsce – częściowe wyniki badań
8) Justyna Kłobukowska – Odwrócona hipoteka w Polsce na tle Europejskich rozwiązań

MIESZKALNICTWO

9) Elżbieta Twardowska, Klaudia Twardowska - Prace władz samorządowych miasta Łodzi nad opracowanie lokalnej polityki mieszkaniowej

ZMIANY W PRAWIE NIERUCHOMOŚCI

10) Maciej J. Nowak - Minister do spraw rozwoju regionalnego w planowaniu przestrzennym POBIERZ

NA RYNKU WYDAWNICZYM

11) Mariusz Chudak – Ewa Klima, „Przestrzeń religijna miasta” - recenzja POBIERZ

KONFERENCJE

12) Bartłomiej Marona – VIII Seminarium dydaktyczne Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomości  (Aalto, 30 listopad -1 grudzień 2012) POBIERZ

STRESZCZENIA

Sebastian Kokot - Motywacje i oczekiwania przyszłych rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie i zarządców nieruchomości. Wyniki badania ankietowego

W artykule przedstawiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów specjalności studiów „wycena zarządzanie i obrót nieruchomościami”. Celem badania było poznanie pobudek, którymi kierowali się kandydaci na studia dokonując wyboru tej specjalności, a także ich oczekiwań co do charakteru wykonywanej przez nich pracy po ukończeniu studiów oraz poziomu wynagrodzenia i zmian w tym zakresie na przestrzeni trzech lat akademickich.

Słowa kluczowe: wycena nieruchomości; zarządzanie nieruchomościami; pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; ankieta

Cytowanie (APA): Kokot, S. (2013). Motywacje i oczekiwania przyszłych rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie i zarządców nieruchomości. Wyniki badania ankietowego. Świat Nieruchomości, (1(83)), 4-15.

DOI: 10.14659/worej.2013.83.01

CZYTAJ CALOŚĆ...

Maciej J. Nowak - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego determinantą zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu miastami objętymi znacząco obszarami Natury 2000

Stanowiący podstawę polityki przestrzennej ład przestrzenny składa się z licznych, zróżnicowanych uwarunkowań, między innymi środowiskowych. Ponadto podmioty kształtujące politykę przestrzenną powinny opierać swoje działania na zrównoważonym rozwoju. Zrównoważony rozwój może być wiązany z licznymi instytucjami – między innymi procedurą oceny oddziaływania na środowisko lub formami ochrony przyrody. Celem artykułu jest określenie, w jaki sposób aktywna polityka przestrzenna prowadzona przez gminę może wpływać na cele ważne z punktu widzenia środowiskowego, powiązane ze zrównoważonym rozwojem. Badaniem objęto miasta województwa zachodniopomorskiego, na których w znaczącym zakresie wyodrębniono obszary Natury 2000.

Słowa kluczowe: polityka przestrzenna; zrównoważony rozwój; ocena oddziaływania na środowisko; województwo zachodniopomorskie

Cytowanie (APA): Nowak, M.J. (2013). Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego determinantą zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu miastami objętymi znacząco obszarami Natury 2000. Świat Nieruchomości, (1(83)), 16-23.

DOI: 10.14659/worej.2013.83.02

CZYTAJ CALOŚĆ...

Agnieszka Telega, Joanna Węgrzyn - Znaczenie procedur administracyjnych w kontekście instytucjonalnych uwarunkowań działalności inwestycyjnej

W artykule przedstawiono zagadnienie instytucji i zaprezentowano instytucjonalne podejścia w ocenie funkcjonowania rynku działań deweloperskich. W ramach przeprowadzonych badań Autorki za cel postawiły sobie zbadanie zależności między atrakcyjnością inwestycyjną a uwarunkowaniami proceduralnymi (administracyjnymi) działalności deweloperskiej wybranych państw europejskich. Artykuł został przygotowany w ramach projektu badawczego „Instytucjonalne uwarunkowania działalności inwestycyjnej w Polsce w kontekście zarządzania publicznego na przykładzie wybranych miast”, NCN, umowa nr 4143/B/H03/2011/40.

Słowa kluczowe: działalność inwestycyjna; atrakcyjność inwestycyjna; instytucje

Cytowanie (APA): Telega, A., Węgrzyn, J. (2013). Znaczenie procedur administracyjnych w kontekście instytucjonalnych uwarunkowań działalności inwestycyjnej. Świat Nieruchomości, (1(83)), 16-23.

DOI: 10.14659/worej.2013.83.03

CZYTAJ CALOŚĆ...

Katarzyna Kania - Uwarunkowania formalnoprawne przygotowania budowalnego procesu inwestycyjnego

Celem artykułu jest zaprezentowanie najważniejszych uwarunkowań wynikających z przepisów prawnych, które determinują sposób postępowania inwestora w przygotowaniu procesu inwestycyjnego. Artykuł został opracowany w ramach projektu badawczego „Instytucjonalne uwarunkowania działalności inwestycyjnej w Polsce w kontekście zarządzania publicznego na przykładzie wybranych miast” ze środków NCN.

Słowa kluczowe: proces inwestycyjny; inwestor; uwarunkowania prawne; nieruchomość

Cytowanie (APA): Kania, K. (2013). Uwarunkowania formalnoprawne przygotowania budowlanego procesu inwestycyjnego. Świat Nieruchomości, (1(83)), 30-35.

DOI: 10.14659/worej.2013.83.04

CZYTAJ CALOŚĆ...

Wojciech Drozd - Uczestnicy procesu remontowego obiektów zabytkowych i relacje między nimi

Artykuł porusza problematykę robót remontowych budynków zabytkowych, rozpatrywaną w odniesieniu do uczestników procesu realizacji tych robót oraz ich planowania i efektu końcowego. Podjęto w nim próbę analizy wpływu poszczególnych uczestników,  z uwzględnieniem możliwych do wystąpienia relacji między nimi, na wartość końcową robót oraz wskazania przyczyn rozbieżności techniczno-ekonomicznych w głównych fazach procesu. Prezentowane zagadnienia zostały przedstawione z uwagi na znikomą ilość publikacji, które opisywałyby podjętą tematykę.

Słowa kluczowe: remont; budynki zabytkowe; uczestnicy procesu inwestycyjnego

Cytowanie (APA): Drozd, W. (2013). Uczestnicy procesu remontowego obiektów zabytkowych i relacje między nimi. Świat Nieruchomości, (1(83)), 36-39.

DOI: 10.14659/worej.2013.83.05

CZYTAJ CALOŚĆ...

Anna Michalska, Beata Kusz, Kamil Fijorek - Analiza współzależności regionalnego PKB oraz wartości transakcji przeprowadzonych na rynku lokali mieszkaniowych w Polsce

Problematyka analizy rynku mieszkaniowego w Polsce wiązana jest najczęściej z takimi kategoriami jak: oprocentowanie kredytów, średnie ceny transakcyjne nieruchomości czy stopa bezrobocia. Jednakże mało uwagi poświęca się poszukiwaniu związku pomiędzy rozwojem sektora nieruchomości, a tempem wzrostu gospodarczego kraju w ujęciu regionalnym. W artykule poruszono więc problematykę badania istnienia zależności pomiędzy kształtowaniem się regionalnego PKB, a wartością transakcji dokonywanych na rynku lokali mieszkaniowych. Autorzy podjęli również próbę przestrzennego wyłonienia grup województw jednorodnych pod względem kształtowania się badanych zmiennych tj. średniookresowych temp zmian PKB oraz zmian wartości transakcji kupna/ sprzedaży mieszkań w Polsce w latach 2003-2008.

Słowa kluczowe: rynek lokali mieszkaniowych; rynek mieszkaniowy; rachunki regionalne; transakcje kupna/ sprzedaży na rynku mieszkaniowym

Cytowanie (APA): Michalska, A., Kusz, B., Fijorek, K. (2013). Analiza współzależności regionalnego PKB oraz wartości transakcji przeprowadzonych na rynku lokali mieszkaniowych w Polsce. Świat Nieruchomości, (1(83)), 40-45.

DOI: 10.14659/worej.2013.83.06

CZYTAJ CALOŚĆ...

Barbara Stoińska - Nabywanie nieruchomości przez podmioty z większościowym udziałem kapitału zagranicznego w Polsce – częściowe wyniki badań

W świetle wciąż aktualnej dyskusji na temat zasadności podtrzymywania obostrzeń związanych z nabywaniem nieruchomości przez podmioty zagraniczne, zamiarem autorki niniejszego artykułu stało się podjęcie rozważań i zapoczątkowanie badań nad jednym z elementów składających się na szeroko pojmowany klimat inwestycyjny. Mowa w tym miejscu o warunkach nabywania nieruchomości przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego podlegające ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce. Przy czym należy podkreślić, że prowadzone rozważania koncentrują się na warunkach formalnoprawnych związanych z koniecznością uzyskiwania zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce przez podmioty z większościowym udziałem kapitału zagranicznego. Biorąc pod uwagę fakt, że do tej pory nie przeprowadzono jeszcze szerszych badań dotyczących wyżej wspomnianych kwestii, prezentowane w omawianym artykule wyniki badań są pierwszą próbą wypełnienia tej luki.

Słowa kluczowe: nieruchomości; cudzoziemcy; przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego

Cytowanie (APA): Stolińska, B. (2013). Nabywanie nieruchomości przez podmioty z większościowym udziałem kapitału zagranicznego w Polsce – częściowe wyniki badań. Świat Nieruchomości, (1(83)), 46-53.

DOI: 10.14659/worej.2013.83.07

CZYTAJ CALOŚĆ...

Justyna Kłobukowska - Odwrócona hipoteka w Polsce na tle rozwiązań europejskich

Odwrócona hipoteka umożliwia osobom starszym dostęp do kapitału pochodzącego z nieruchomości bez konieczności sprzedaży i wyprowadzenia się z niej. Jest to możliwe w przypadku zawarcia umowy kredytowej pomiędzy właścicielem nieruchomości a bankiem (lub inną instytucją finansową). Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie europejskich rynków equity release oraz scharakteryzowanie odwróconego kredytu hipotecznego z uwzględnieniem regulacji prawnych w Polsce.

Słowa kluczowe: odwrócona hipoteka; umowa kredytowa; Europa

Cytowanie (APA): Kłobukowska, J. (2013). Odwrócona hipoteka w Polsce na tle Europejskich rozwiązań. Świat Nieruchomości, (1(83)), 54-59.

DOI: 10.14659/worej.2013.83.08

CZYTAJ CALOŚĆ...

Elżbieta Twardowska, Klaudia Twardowska - Prace władz samorządowych miasta Łodzi nad opracowanie lokalnej polityki mieszkaniowej

Zmiana warunków funkcjonowania gospodarki i państwa, w tym reaktywacja samorządu terytorialnego nałożyła nowe zadania w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Władze samorządowe w wyniku przekształceń systemowych, zostały zobowiązane do kształtowania i poprawy dotychczasowej sytuacji mieszkaniowej swojej gminy. W tym celu uchwalono szereg aktów prawnych istotnych dla funkcjonowania sektora mieszkaniowego. Poprawa warunków mieszkaniowych w Polsce upatrywana jest w przyjęciu długookresowych programów rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz zintensyfikowaniu działań gmin w zakresie stworzenia warunków kształtowania sytuacji mieszkaniowej. W artykule podjęto próbę oceny stanu przygotowania Gminy Łódź do realizacji obowiązku uchwalenia przez gminę programu wieloletniego. Zgodnie bowiem z art. 21 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, szczegółowe działania gminy w zakresie prawidłowej realizacji polityki mieszkaniowej, powinny być ujęte w Wieloletnich Programach Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy.

Słowa kluczowe: potrzeby mieszkaniowe; mieszkaniowy zasób gminny; sytuacja mieszkaniowa

Cytowanie (APA): Twardowska, E., Twardowska, K. (2013). Prace władz samorządowych miasta Łodzi nad opracowanie lokalnej polityki mieszkaniowej. Świat Nieruchomości, (1(83)), 60-65.

DOI: 10.14659/worej.2013.83.09

CZYTAJ CALOŚĆ...

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60