Świat Nieruchomości 2012 nr 4 (82) - SPIS TREŚCI

RYNEK 

1) Andrej Adamuscin - Analiza rozwoju rynku powierzchni biurowych w Bratysławie
2) Stanisław Belniak, Michał Głuszak, Małgorzata Zięba - Podaż powierzchni biurowej w budynkach zrównoważonych w Polsce
3) Ewa Kucharska-Stasiak - Rozbieżności w interpretacji wartości rynkowej nieruchomości. Przyczyny i skutki
4) George Matysiak - Trafność prognoz dotyczących Brytyjskiego rynku nieruchomości komercyjnychAndrej Adamuscin - Analiza rozwoju rynku powierzchni biurowych w Bratysławie

INWESTYCJE 

5) Bartłomiej Marona, Michał Głuszak, Adam Nalepka - Atrakcyjność inwestycyjna polskich miast w kontekście aktywności samorządu terytorialnego wobec inwestorów
6) Magdalena Załęczna, Agata Antczak - Relacje między deweloperem a jego klientami – uwagi dotyczące polskiego otoczenia instytucjonalnego

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 

7) Maciej W. Wierzchowski - Charakterystyka użytkowania gruntów w polskich miastach

MIESZKALNICTWO 

8) Daniela Špirková, Koloman Ivanička - Problemy społecznego wynajmu mieszkań na Słowacji

KONFERENCJE 

9) Anna Górska -Konferencja naukowa nt. "Potrzeby mieszkaniowe na lokalnym rynku nieruchomości mieszkaniowych i sposoby ich zaspokajania  (Poznań, 27 września 2012) POBIERZ
10) Andrzej Jaki - XVII Miedzynarodowa konferncja naukowa nt. „Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek” (Krynica-Zdrój, 17-20 pażdziernik 2012) POBIERZ
11) Tomasz Rojek - Doktorat Honoris Causa Politechniki Częstochowskiej dla Profesora Ryszarda Borowieckiego (Częstochowa, 22 pażdziernika 2012) POBIERZ

ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI 2012 

12) Spis treści ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI 2012 POBIERZ

LISTA RECENZENTÓW 

13) Lista Recenzentów 2012 POBIERZ


STRESZCZENIA

Andrej Adamuscin - Analiza rozwoju rynku powierzchni biurowych w Bratysławie

W artykule zaprezentowane wyniki analizy rozwoju rynku nieruchomości biurowych w Bratysławie. Głównym celem artykułu jest wskazanie kierunków rozwoju rynku powierzchni biurowych w stolicy Słowacji w ostatnich latach i przedstawienie bieżacej sytuacji rynkowej.

Słowa kluczowe: rynek powierzchni biurowych; Bratysława; analiza rynku

Cytowanie (APA): Adamuscin, A. (2012). An Analysis of the Development of the Office Space Market in Bratislava. Świat Nieruchomości, (4(82)), 4-11.

DOI: 10.14659/worej.2012.82.01

CZYTAJ CALOŚĆ...

Stanisław Belniak, Michał Głuszak, Małgorzata Zięba - Podaż powierzchni biurowej w budynkach zrównoważonych w Polsce

Podaż powierzchni biurowej w budynkach zrównoważonych w Polsce. W ostatniej dekadzie można zauważyć wzrost zainteresowania technologiami ekologicznymi w budownictwie oraz wykładniczy wzrost ilości budynków posiadających certyfikaty ekologiczne (LEED, BREEM, DGNB, Green Star, or CASBEE) na świecie. W artykule omówiono koncepcję nieruchomości zrównoważonej oraz cechy nieruchomości określanych jako zrównoważone. W części empirycznej przeanalizowano podaż komercyjnych nieruchomości zrównoważonych (posiadających certyfikaty ekologiczne) w Polsce, na tle wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Słowa kluczowe: technologie ekologiczne w budownictwie (LEED, BREEM, DGNB, Green Star, or CASBEE); powierzchnia biurowa w budynkach zrównoważonych

Cytowanie (APA): Belniak, S., Głuszak, M., Zięba, M. (2012). The Supply of Sustainable Office Space in Poland. Świat Nieruchomości, (4(82)), 12-19.

DOI: 10.14659/worej.2012.82.02

CZYTAJ CALOŚĆ...

Ewa Kucharska-Stasiak - Rozbieżności w interpretacji wartości rynkowej nieruchomości. Przyczyny i skutki

Przez trzydzieści lat instytucje odpowiedzialne za międzynarodowy kształt standardów wyceny dążyły do ujednolicenia definicji, istotnych w procesie wyceny. Do najistotniejszych należy wartość rynkowa. Definicja przyjęta w Międzynarodowych Standardach Wyceny była zgodna z definicją w Europejskich Standardach Wyceny, z definicją przyjmowaną w Unii Europejskiej. Wydawało się, że organizacje te są zgodne również na obszarze interpretacji tej wartości. Jednakże ostatnie wydanie Europejskich Standardów Wyceny z 2012 roku ujawniło rozbieżność. Celem artykułu jest: przedstawienie dotychczasowych definicji i interpretacji wartości rynkowej, wyjaśnienie koncepcji wartości rynkowej, przyjętej w Europejskich Standardach Wyceny, wskazanie przyczyn i skutków rozbieżności interpretacyjnych wartości rynkowej.

Słowa kluczowe: wartość rynkowa nieruchomości; najkorzystniejszy sposób użytkowania; wartość nadziei

Cytowanie (APA): Kucharska-Stasiak, E. (2012). Discrepancies in the Interpretation of the Real Estate Market Value Causes and Consequences. Świat Nieruchomości, (4(82)), 20-23.

DOI: 10.14659/worej.2012.82.03

CZYTAJ CALOŚĆ...

George Matysiak - Trafność prognoz dotyczących Brytyjskiego rynku nieruchomości komercyjnych

Artykuł poświęcony jest trafności prognoz dotyczących rynku nieruchomości komercyjnych w Wielkiej Brytanii w latach 2000 – 2011. wykorzystując dane statystyczne Investment Property Forum, zaobserwowano iż prognozy mają tendencje do konserwatyzmu i unikania ‘dużych liczb’. Badania wskazują, iż prognozy mają tendencję do przeceniania wzrostu wartości kapitału i stóp zwrotu w okresach słabej koniunktury rynkowej i na odwrót w czasie ożywienia na rynku. Zauważalna różnica w relatywnej trafności prognoz dotyczących zysków kapitałowych i całkowitych stóp zwrotu w przeciwieństwie do liczb/danych dotyczących najmu jest widoczna w analizie, przy czym trafność jest znacznie większa w przypadku prognoz dotyczących najmu. Wyniki analiz sugerowałyby, iż analitykom przygotowującym prognozy znacznie trudniej przewidywać zyski kapitałowe a co za tym idzie, całkowite stopy zwrotu. Ponadto, jak należałoby oczekiwać, trafność prognoz jest mocno uzależniona od warunków rynkowych. Podsumowując, różnice w prognozowanych wielkościach wzrostu wartości kapitału oraz całkowitych stóp zwrotu, wzrosły w okresie ostatnich 4 lat.

Słowa kluczowe: prognoza rynku nieruchomości komercyjnych; Wielkiej Brytanii; Investment Property Forum (IPF)

Cytowanie (APA): Matysiak, G. (2012). An Analysis of the Accuracy of the UK Commercial Property Forecasts. Świat Nieruchomości, (4(82)), 24-31.

DOI: 10.14659/worej.2012.82.04

CZYTAJ CALOŚĆ...

Bartłomiej Marona, Michał Głuszak, Adam Nalepka - Atrakcyjność inwestycyjna polskich miast w kontekście aktywności samorządu terytorialnego wobec inwestorów

Identyfikacja barier, które wpływają na opóźnianie lub wręcz uniemożliwianie realizacji projektów inwestycyjnych w poszczególnych miastach jest warunkiem koniecznym do określenia niezbędnych działań, pozwalających usprawniać funkcjonowanie jednostek administracji publicznej w zakresie współpracy z inwestorami. Bariery te w dużej części tworzone są przez same gminy, przy czym intensywność ich występowania jest bardzo różna, sprawiając, że aktywność inwestycyjna poszczególnych miast, a co za tym idzie również ich atrakcyjność jest różnie oceniana. Prezentowany artykuł skupia się na analizie barier w realizacji projektów inwestycyjnych w Polsce i to tylko tych na które gmina (ewentualnie miasto na prawach powiatu) może bezpośrednio oddziaływać.

Słowa kluczowe: Atrakcyjność inwestycyjna; Polska; aktywności samorządu terytorialnego wobec inwestorów; bariery w realizacji projektów inwestycyjnych

Cytowanie (APA): Marona, B., Głuszak, M., Nalepka, A. (2012). Investment Attractiveness of Polish Cities in the Context of Local Governments’ Attitude towards Investors. Świat Nieruchomości, (4(82)), 32-37.

DOI: 10.14659/worej.2012.82.05

CZYTAJ CALOŚĆ...

Magdalena Załęczna, Agata Antczak - Relacje między deweloperem a jego klientami – uwagi dotyczące polskiego otoczenia instytucjonalnego.

Po długich staraniach dotyczących lepszego zabezpieczenia klientów deweloperów, w tym roku uchwalona została Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Ocena wcześniejszej sytuacji prawnej, nie pozostawiała wątpliwości co do zasadności zwiększenia poziomu ochrony klientów, jednakże nierozważne uzupełnianie luk w instytucjonalnej ochronie poprzez wprowadzanie niejasnych regulacji, może prowadzić do niepożądanych rezultatów. Zasadniczym pytaniem pozostaje kwestia, jak dalece państwo powinno ingerować w rynkowe relacje pomiędzy deweloperem i jego klientami. Autorzy zwracają uwagę, iż klient dewelopera jest także zobowiązany do dbania o własne bezpieczeństwo finansowe i żadne regulacje prawne nie zdejmą z niego tej odpowiedzialności.

Słowa kluczowe: rynek mieszkaniowy; deweloper; ochrona klientów

Cytowanie (APA): Załęczna, M., Antczak, A. (2012). The Relations Between a Developer and his Clients  – Remarks About the Polish Institutional Framework. Świat Nieruchomości, (4(82)), 38-41.

DOI: 10.14659/worej.2012.82.06

CZYTAJ CALOŚĆ...

Maciej W. Wierzchowski - Charakterystyka użytkowania gruntów w polskich miastach

Powierzchnia geodezyjna Polski wynosi 31 267 938 hektarów, z czego obszary zabudowane i zurbanizowane to 1 529 364 hektary, co stanowi 4,89% powierzchni kraju – z tego tereny zurbanizowane to 568 409 hektarów (1,82%) a obszary wiejskie to 960 955 hektarów (3,07% powierzchni kraju). Przyjmując, całość oficjalne powierzchni Polski jako 100%, tereny zurbanizowane i zabudowane, wynoszące na dzień 01.01.2009 1 530 tys. hektarów, stanowią w ewidencji 4,90% powierzchni kraju. L iczba użytków gruntowych klasyfikowanyche jako zabudowane i zurbanizowane, w okresie 5 lat, tj. w latach 2005 – 2009, wzrosła o 7763 tys. hektarów, średniorocznie o 1553 tys. hektarów, czyli miesięczny przysrost wyniósł 1293,87 ha, dzienny 42,49 ha. Instytut Rozwoju Miast prowadzi specjalną stronę internetową, poświęconą zagadnieniom rynku nieruchomości i gospodarki gruntami na obszarach miejskich: http://www.mprn.pl/ nieruchomosci – Baza Danych o Nieruchomościach, oraz http://www.mprn.pl – baza danych o gruntach. W roku 2010 IRM przygotował raport zawierający charakterystykę użytkowania gruntów w miastach, który był także wykorzystany przez OECD.

Słowa kluczowe: użytkowanie gruntów w miastach; Polska; struktura użytkowania gruntów; skala lokalna

Cytowanie (APA): Wierzchowski, M.W. (2012). The Characteristics of the Land Use in Polish Cities. Świat Nieruchomości, (4(82)), 42-47.

DOI: 10.14659/worej.2012.82.07

CZYTAJ CALOŚĆ...

Daniela Špirková, Koloman Ivanička - Problemy społecznego wynajmu mieszkań na Słowacji

Wolny rynek mieszkaniowy nie umożliwia zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych dla wszystkich grup ludności. To jest powodem dla którego wiele rządów podejmuje różne inicjatywy, tworzy systemy subsydiowania i instytucje wspierające dostępność mieszkań dla uboższych i średniozamożnych grup ludności. Istotnym aspektem instytucjonalizacji wsparcia dla mieszkalnictwa socjalnego jest fakt, iż zwiększa ono mobilność ludności co daje pozytywny efekt dla rynku pracy. Złożoność tych uwarunkowań wydaje się nie być wystarczająca brana pod uwagę w słowackiej polityce mieszkaniowej. Istniejąca sytuacja i jej problemy zaprezentowano w artykule. Dostępność (oferta) mieszkań socjalnych obecnie jest ograniczona z powodu małego udziału mieszkań czynszowych, ograniczonego wolumenu nowego budownictwa i problemu w dostępie do subsydiów mieszkaniowych i niskooprocentowanych pożyczek inwestycyjnych, jak również regulacji prawnych. Zaproponowane w artykule rozwiązania mogłyby zmienić istniejącą sytuacją w zakresie mieszkalnictwa socjalnego.

Słowa kluczowe: mieszkalnictwo socjalne; polityka mieszkaniowa najemna; Organizacje mieszkaniowe niedochodowe

Cytowanie (APA): Špirková, D., Koloman, I. (2012). The Problems of the Social Rental Housing in Slovakia. Świat Nieruchomości, (4(82)), 48-55.

DOI: 10.14659/worej.2012.82.08

CZYTAJ CALOŚĆ...

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60