Świat Nieruchomości 2012 nr 3 (81) - SPIS TREŚCI

INWESTOWANIE

1) Renata Kozik, Edyta Plebankiewicz - Błędy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia a problemy wykonawcy z określeniem ceny ofertowej

RYNEK

2) Piotr Tomski – Identyfikacja relacji w układzie pośrednik-klient na rynku nieruchomości

MIESZKALNICTWO

3) Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk – Uwarunkowania prawne prowadzenia działalności inwestycyjnej przez TBS-y
4) Mateusz Całusiński - Przymusowa sprzedaż lokalu

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

5) Maciej W. Wierzchowski – Prognozowanie skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

FINANSE

6) Krzysztof Drachal - Analiza struktury kapitałowej spółek z sektora deweloperskiego

PRAWO

7) Piotr Musiał, Ryszard Frączek – Perspektywy prawa użytkowania wieczystego w Polsce
8) Mateusz Gonet – Instytucja timeshare w rozumieniu Ustawy z dnia 16 września 2011 r.

PROBLEMY ROZWOJU MIAST

9) Mariusz Chudak - Cmentarze jako specyficzne nieruchomości w przestrzeni miasta (przykład Leszna)

ZMIANY W PRAWIE NIERUCHOMOŚCI

10) Maciej J. Nowak - Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności POBIERZ

KONFERENCJE

11) Katarzyna Kania - XXVIII Konferencja American Real Estate Society (Floryda, 17-21 kwietnia 2012) POBIERZ
12) Agnieszka Małkowska - XX Konferencja Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (Toruń, 28-30 maja 2012) POBIERZ
13) Agnieszka Telega - Finał IX Konkursu „Samorządu Terytorialnego” na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące samorządu i zagadnień decentralizacji POBIERZ


STRESZCZENIA

Renata Kozik, Edyta Plebankiewicz - Błędy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia a problemy wykonawcy z określeniem ceny ofertowej

Właściwe przygotowanie oferty przetargowej, zgodnej z wymaganiami zamawiającego wpływa w dużym stopniu na możliwość wygrania przetargu przez wykonawcę. Często jednak oferent ma problem z odczytaniem intencji zamawiającego jak i wyznaczeniem właściwej ceny ofertowej. Nieprecyzyjne zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) są powodem późniejszych problemów wykonawców z przygotowaniem oferty. W artykule uwaga zostanie skupiona jedynie na dwóch punktach SIWZ mających szczególne znaczenie przy ustaleniu podstawowego elementu oferty przetargowej, jakim jest kalkulacja ceny ofertowej. Są to „opis przedmiotu zamówienia”, gdzie zamawiający precyzuje, co będzie podlegało wycenie i „opis sposobu obliczenia ceny ofertowej”, gdzie z kolei określone są wymagania co do formy i podstaw określenia kalkulacji. W artykule przedstawiono najczęściej występujące błędy występujące w SIWZ wraz z przykładami zaczerpniętymi z dokumentacji postępowań.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Piotr Tomski - Identyfikacja relacji w układzie pośrednik-klient na rynku nieruchomości

W opracowaniu zaprezentowano analizę percepcji cech i postaw pośrednika w obrocie nieruchomościami w ujęciu praktycznym, wywiedzionym z doświadczeń zleceniodawców oraz odniesiono je do wzorcowego obrazu pośrednika. Analiza ta przeprowadzona została w kontekście budowania relacji biznesowych, bowiem atrybuty pośrednika stanowią istotną podstawę, tworzącą swoiste warunki dla kreowania więzi w układzie pośrednik-klient.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk - Uwarunkowania prawne prowadzenia działalności inwestycyjnej przez TBS-y

Utworzenie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółki zależnej w celu realizacji dotychczasowej działalności inwestycyjnej polegającej na budownictwie mieszkaniowym stanowi dopuszczalną prawem formę stopniowego dochodzenia najemców do własności lokali mieszkalnych. Forma ta wydaje się szczególnie godna uwagi, gdy weźmie się pod uwagę liczne korzyści z nią związane, przy jednoczesnym uniknięciu wielu niejasności natury prawnej i ekonomicznej wynikających z nowelizacji ustawy regulującej działalność TBS. Należy przy tym mieć wzgląd także na podleganie takiej formy działalności innym ustawom szczególnym, które stanowią przedmiot analizy niniejszej publikacji.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Mateusz Całusiński - Przymusowa sprzedaż lokalu

Przedmiotem artykułu jest instytucja przymusowej sprzedaży lokalu w trybie przepisów ustawy o własności lokali. Na mocy art. 16 WłLokU wspólnocie mieszkaniowej przysługuje prawo zapoczątkowania postępowania sądowego, którego przedmiotem jest przymusowa sprzedaż lokalu, a w konsekwencji czego usunięcie kłopotliwego sąsiada z grona wspólnoty. Przed wprowadzeniem tej regulacji prawo własności lokalu nie było właściwie chronione, ponieważ ‘kłopotliwy’ sąsiad mógł w znacznym stopniu utrudniać korzystanie z nieruchomości pozostały mieszkańcom budynku wielorodzinnego, a ci byli bezsilni.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Maciej W. Wierzchowski - Prognozowanie skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Merytoryczne przygotowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawowe narzędzie szeroko rozumianego zarządzania przestrzenią planistyczną w gminie. W artykule, w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu oraz doświadczenie zdobyte w prognozowaniu przedsięwzięć gospodarczych, przedstawiono zarys autorskiej metody w tym zakresie. Badanie efektywności jest przeprowadzane w ujęciu ex ante – pozwalającym na antycypację – w określonym czasie: przewidywanych efektów, możliwych do osiągnięcia przy zaangażowaniu określonych wydatków (nakładów i kosztów). Dla oceny efektywności alokacji zasobów istotna jest zmiana wartości pieniądza w czasie. Zgodnie z zapisami § 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587), prognoza powinna zawierać:
   • prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dochody własne gminy,
   • prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ponoszone przez gminę wydatki oraz
    • wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowanych rozwiązań projektu planu miejscowego, wynikające z uwzględnienia skutków finansowych jego uchwalenia.
W interesującym nas przypadku, efektywność finansowa planu jest identyfikowana w ujęciu:
  • szacującym dla tego samego momentu czasowego – uchwalenia planu - przewidywane efekty przedstawione w relacji do zaangażowanych w realizację planu środków finansowych;
    • umożliwiającym prowadzoną w przyszłości okresową ocenę realizacji projektu pod względem finansowym;
  • umożliwiającym końcową ocenę spełnienia w toku realizacji planu przyjętych w nim założeń i przewidywanych rezultatów finansowych.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Krzysztof Drachal - Analiza struktury kapitałowej spółek z sektora deweloperskiego

W artykule naszkicowano najpopularniejsze teorie kształtowania się struktury kapitałowej w firmach. Następnie zbadano, czy istnieje związek między rentownością spółki a jej poziomem zadłużenia. Osobno zbadano spółki zaliczane do sektora deweloperskiego, a jako grupę kontrolną wybrano spółki zaliczane do indeksu WIG 20. Okazało się, że bardziej rentowne spółki preferują własne źródła finansowania. Ponadto zadłużenie spółek z sektora deweloperskiego jest niższe niż średnia rynkowa.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Piotr Musiał, Ryszard Frączek - Perspektywy prawa użytkowania wieczystego w Polsce

Wraz z wprowadzeniem w 1964 roku do polskiego prawa  ustawy – kodeks cywilny, pojawiła się - w zakresie prawa rzeczowego -  nowa możliwość władania nieruchomością gruntową, nazywana dzierżawą wieczystą. Mimo iż ówczesna myśl ustawodawcy dalece odbiega od obecnego rozumienia prawa cywilnego w tym zakresie, to jednak dzierżawa wieczysta jest nadal funkcjonującym sposobem zagospodarowania gruntów, będących we własności Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Autorzy artykułu starają się ukazać nie tylko obecnie istniejące możliwości korzystania z prawa użytkowania wieczystego w obrocie gospodarczym ale także wskazują alternatywne rozwiązania prawne, przy ewentualnej likwidacji tego rodzaju prawa rzeczowego w systemie polskiego prawa cywilnego.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Mariusz Chudak - Cmentarze jako specyficzne nieruchomości w przestrzeni miasta (przykład Leszna)

W artykule przedstawia się główne zasady lokalizacji cmentarzy w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne oraz praktykę urbanistyczną. Jednocześnie dokonuje się przykładowej oceny usytuowania nekropolii w strukturze funkcjonalno-przestrzennej wybranego miasta (Leszna) analizując uwarunkowania ekofizjograficzne, powiązania komunikacyjne i charakter zagospodarowania otoczenia. Konkluzję opracowania stanowi stwierdzenie, że w przedmiotowej jednostce badawczej nie jest możliwe spełnienie wszystkich wymagań legislacyjnych, a pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych związanych z dostępnością, funkcjonowaniem i estetyką cmentarzy wiązałoby się z poniesieniem znacznych nakładów finansowo-organizacyjnych zarówno przez lokalny samorząd, jak i wspólnoty parafialne.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Michał Gonet - Instytucja timeshare w rozumieniu Ustawy z dnia 16 września 2011 r.

„Timesharing” jest określeniem sposobu korzystania pomieszczeń, głownie mieszkalnych, w celach turystycznych. Umowa Timeshare skutkuje nabyciem prawa do korzystania z nieruchomości w określonym czasie w każdym roku, przez określoną liczbę lat. Celem niniejszego artykułu stało się omówienie najważniejszych instytucji, głównie służących ochronie konsumenta, wprowadzonych nową ustawą z dnia 16 września 2011 r. o timeshare, która wejdzie w życie 27 kwietnia 2012 r., a która stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/122/WE z dnia 14 stycznia 2009 r.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60