Świat Nieruchomości 2012 nr 2 (80) - SPIS TREŚCI

INWESTOWANIE

1) Maciej J. Nowak, Paweł Kreja - Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jako instrument polityki przestrzennej w "polskich metropoliach"
2) Krzysztof Zima, Edyta Plebankiewicz - Wpływ kształtu budynku na koszty jego realizacji
3) Cezary Tomasz Szyjko - Energooszczędne stadiony na Euro 2012
4) Dariusz Trojanowski, Paweł Kisiel - Kalkulacja ceny sieci wodno-kanalizacyjnych dla potrzeb ich wykupu przez przedsiębiorstwa przesyłowe metodą kapitalizacji czynszu

RYNEK

5) Aleksandra Łużna - Koncepcja marki na rynku nieruchomości
6) Bartłomiej Marona - Krótkoterminowa prognoza rozwoju rynku nieruchomości handlowych i biurowych w Krakowie
7) Janusz Nesterak, Mariusz Stepaniuk – Rola controlingu bankowego w inwestycjach deweloperskich

MIESZKALNICTWO

8) Gabriel Główka - Perspektywa systemu finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce
9) Elżbieta Twardowska - Lokale socjalne jako sposób zaspokajania potrzeb mieszkaniowych najuboższych

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

10) Agnieszka Bieda, Piotr Parzych - Oznaczenie położenia granic ewidencyjnych w sąsiedztwie rzek dla celów podatkowych

ZMIANY W PRAWIE NIERUCHOMOŚCI

11) Maciej J. Nowak - Ustawa deweloperska oraz zasady ograniczania wykonywania praw na nieruchomościach POBIERZ

KONFERENCJE

12) Monika Glądys - Międzynarodowe sympozjum naukowe pt. „Real Estate Market; Poland vs. Slovakia” (Bratysława, 16-18 marca 2012) POBIERZ


 STRESZCZENIA

Maciej J. Nowak, Paweł Kreja - Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jako instrument polityki przestrzennej w „polskich metropoliach”

Celem artykułu jest określenie roli, jaką pełni decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w rozwoju grupy miast, tzw. „polskich metropolii”, czyli Gdańska, Poznania, Krakowa, Łodzi oraz Wrocławia. Miasta stanowią grupę „polskich metropolii”, różniąc się strukturą oraz rozwojem od Warszawy, ale jednocześnie stanowiąc silną, wyodrębnioną grupę usytuowaną pod względem rozwoju funkcji miejskich i metropolitalnych, zaraz po stolicy, a przed pozostałymi centrami województw. We wszystkich badanych miastach uzyskano szczegółowe informacje na temat wydawanych decyzji.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Krzysztof Zima, Edyta Plebankiewicz - Wpływ kształtu budynku na koszty jego realizacji

Wybór konkretnego rozwiązania architektonicznego projektowanego budynku wpływa zasadniczo na koszty jego realizacji. Generalnie im bardziej skomplikowana jest forma rzutu poziomego, tym większe nakłady finansowe należy ponieść na budowę obiektu. W artykule przedstawiono współczynniki, które mogą świadczyć o skomplikowaniu kształtu budynku, a także wyznaczono je i porównano dla przykładowego obiektu. Dla wybranych elementów budynku przeanalizowano zmianę ich kosztów w związku ze stopniem skomplikowania kształtu. Przedstawiono także przykłady wpływu kształtu na wielkość powierzchni użytkowej, a także koszty deskowań systemowych.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Cezary Tomasz Szyjko - Energooszczędne stadiony na Euro 2012

Polskie stadiony posiadają ogromny potencjał rozwojowy, a ich priorytetem powinna stać się promocja energooszczędności i zrównoważonego rozwoju. Znakiem firmowym polskich aren, symbolizującym dążenie obiektu do doskonałości, będzie certyfikat EMAS. System Eko-zarządzania i Audytu jest unijnym instrumentem  mającym na celu zachęcenie do ciągłego doskonalenia efektów działalności środowiskowej. Publikacja opisuje ponadto inne inwestycje w infrastrukturze przesyłowej w ramach zrównoważonego rozwoju branży energetycznej w Polsce.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Dariusz Trojanowski Paweł Kisiel - Kalkulacja ceny sieci wodno-kanalizacyjnych dla potrzeb ich wykupu przez przedsiębiorstwa przesyłowe metodą kapitalizacji czynszu

W polskim życiu gospodarczym coraz częściej zadania z zakresu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi są przekazywane przez gminy spółkom, tworzonym specjalnie w tym celu. Spółka realizująca zadanie z zakresu użyteczności publicznej, z jednej strony ma nietypowego właściciela w postaci gminy (jednostki samorządu terytorialnego z natury rzeczy powinny działać na zasadach non-profit), a z drugiej strony jest podmiotem gospodarczym, który musi funkcjonować na rynku, a jego zarząd powinien podejmować ekonomicznie racjonalne decyzje nakierowane na osiąganie zysku. W artykule podejmujemy próbę wskazania metody kalkulacji ceny, jaką mogą stosować przedsiębiorstwa przesyłowe dla potrzeb wykupu sieci wodno-kanalizacyjnych wybudowanych przez „prywatnego” inwestora. Rozważane są dwie metody bazujące na metodzie dyskontowania strumieni pieniężnych. W drugim (ostatnim) artykule z tego cyku, autorzy koncentrują uwagę na wykorzystaniu metody kapitalizacji czynszu do kalkulacji ceny wykupu sieci.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Aleksandra Łużna - Koncepcja marki na rynku nieruchomości

Celem artykułu jest uzasadnienie adekwatności koncepcji marki nieruchomości przy uwzględnieniu warunków na rynku nieruchomości, trendów społecznych oraz aktualnej teorii marketingu. Artykuł przedstawia propozycję definicji i wstępnej systematyki dla marki nieruchomości. Ponadto arykuł podejmuje próbę wskazania istoty zarządzania marką nieruchomości oraz identyfikacji kluczowych korzyści wynikających z zastosowania koncepcji marki dla głównych interesariuszy.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Bartłomiej Marona - Krótkoterminowa prognoza rozwoju rynku nieruchomości handlowych i biurowych w Krakowie

Publikacja stanowi wycinek badań realizowanych na zlecenie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (MARR) na temat funkcjonowania rynku nieruchomości w Małopolsce. Całość badań zostanie opublikowana w całościowym raporcie MARR w połowie 2012 roku. Celem artykułu jest analiza rynku nieruchomości powierzchni handlowych i biurowych w Krakowie w latach 2010 – 2011 oraz wyznaczenie krótkoterminowych kierunków rozwoju na lata 2012 - 2013.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Janusz Nesterak Mariusz Stepaniuk - Rola controlingu bankowego w inwestycjach deweloperskich

Osłabienie koniunktury gospodarczej doprowadziło do konieczności przeprowadzania wieloaspektowej analizy dotychczasowego działania deweloperów oraz banków. Jej wyniki poważnie zmieniły sposób ich funkcjonowania na rynku. W czasach kryzysu nasiliło się także znaczenie wewnętrznego instrumentu  zarządzania, za jaki można uznać controlling bankowy.  Jego wytyczne w poważny sposób uchroniły rynek deweloperski przed „przegrzaniem” a wielu inwestorów przed bankructwem.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Gabriel Główka - Perspektywa systemu finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Z uwagi na silne powiązania rynku nieruchomości mieszkaniowych z sektorem finansowym, jednym z najistotniejszych czynników jego rozwoju jest system finansowania. Pomimo, że mechanizmy i sposoby finansowania tego rynku podlegają pewnej ewolucji to ciągle podstawowymi instumentami pozostają produkty bankowe, w tym szczególnie kredyt hipoteczny. Z tego powodu odpowiednia podaż i dostęp do kredytów hipotecznych jest podstawowym warunkiem rozwoju rynku nieruchomości mieszkaniowych wraz z wieloma wynikającymi stąd konsekwencjami makroekonomicznymi, głównie dla poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa,  ale również poziomu inwestycji i oszczędności, stanu rynku pracy oraz koniunktury gospodarczej. Celem niniejszego artykułu jest próba oceny obecnego systemu finansowania rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce oraz wskazanie podstawowych uwarunkowań i kierunków niezbędnych zmian w tym zakresie.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Elżbieta Twardowska - Lokale socjalne jako sposób zaspokajania potrzeb mieszkaniowych najuboższych

Obserwowany od dawna wzrost kosztów utrzymania mieszkania, skutkujący wzrastającym czynszem oraz postępujące zubożenie społeczeństwa, powoduje zwiększone zapotrzebowanie liczniejszej grupy gospodarstw domowych na lokale socjalne. Niestety mieszkaniowy zasób gminny nie wzrasta w tym samym tempie. W artykule podjęto próbę oceny obecnej sytuacji ekonomiczno-społecznej gminnych zasobów w odniesieniu do lokali socjalnych w Polsce oraz potencjalnych kierunków ich rozwoju. Ma on stanowić odpowiedź, na ile obecnie posiadany zasób lokali socjalnych wypełnia lukę potrzeb mieszkaniowych ludności Polski o niższych dochodach.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Agnieszka Bieda Piotr Parzych - Oznaczenie położenia granic ewidencyjnych w sąsiedztwie rzek dla celów podatkowych

W ostatnich latach coraz bardziej aktualne stają się kwestie dotyczące granic nieruchomości. Ma to związek z rosnącą społeczną świadomością własności, w wyniku której istotny staje się wyznaczany granicami zasięg praw do nieruchomości. Ma to znaczenie także ze względu na różnego rodzaju opłaty związane z nieruchomościami, które wynikają z parametrów działek. Wskazanie położenia granic najczęściej nie sprawia wykonawcom geodezyjnym kłopotów. W przypadku jednak, gdy działka położona jest w sąsiedztwie wody płynącej wyznaczenie granic staje się utrudnione i wymaga zastosowania algorytmów postępowania wynikających z prawa wodnego. W trakcie ich realizacji ważne są: poprawna interpretacja dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz umiejętność połączenia wiedzy na pograniczu geodezji i hydrologii.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60