Świat Nieruchomości 2012 nr 1 (79) - SPIS TREŚCI

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOCIAMI

1) Adam Nalepka, Katarzyna Łach - Badanie efektywności gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
2) Aneta Zaremba - Rynkowe instrumenty gospodarowania nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego
3) Natalia Kośnik, Maciej J. Nowak - Użytkowanie wieczyste jako instrument gospodarki nieruchomościami w wybranych gminach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
4) Magdalena Małecka-Łyszczek - Obowiązki właścicieli nieruchomości w świetle ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

INWESTOWANIE

5) Dariusz Kloskowski - Inwestycyjne wykorzystanie terenów zalewowych
6) Dariusz Trojanowski, Pawł Kisiel - Kalkulacja ceny sieci wodno-kanalizacyjnych dla potrzeb ich wykupu przez przedsiębiorstwa przesyłowe metodą wartości bieżącej netto

REWITALIZACJA

7) Ryszard Frączek, Piotr Musiał - Problemy inwestowania w nieruchomości zabytkowe
8) Bogusław Luchter - Wpływ rewitalizacji na przemiany użytkowania ziemi terenów poprzemysłowych (na przykładzie Krakowa)

RYNEK

9) Jacek Gołaszewski, Dawid Stolarczyk - Zabezpieczenia interesów klienta na rynku deweloperskim w Polsce i na tle wybranych krajów UE

MIESZKALNICTWO

10) Iwona Strzepek – Warunki mieszkaniowe w Polsce na tle krajów europejskich

ZMIANY W PRAWIE NIERUHOMOŚCI

11) Maciej J. Nowak - Jak aktualizować opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego POBIERZ

KOMUNIKAT Z BADAŃ

12) Bartłomiej Marona, Michał Głuszak - The European Portfolio Management Challenge POBIERZ


STRESZCZENIA

Adam Nalepka, Katarzyna Łach - Badanie efektywności gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości

Gminny zasób nieruchomości odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu gminy. Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi prowadzi do osiągania efektów finansowych, rzeczowych, niematerialnych oraz społecznych. Jednak efektywność gospodarowania tym zasobem nie jest zadowalająca. Rodzi to konieczność podejmowania działań prowadzących do podnoszenia efektywności gospodarki nieruchomościami gmin.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Aneta Zaremba - Rynkowe instrumenty gospodarowania nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego

Marketing w gospodarce nieruchomościami gminy polega głównie na racjonalnej gospodarce nieruchomościami komunalnymi oraz aktywizacji przez władze lokalne rynku nieruchomości w celu przyciągnięcia inwestorów. Natomiast atrakcyjność lokalnych zasobów nieruchomości zależy od ich sposobu wykorzystania, stanu prawnego, struktury własnościowej i rodzajowej. Władze lokalne gminy posiadają instrumenty planistyczne, ekonomiczno-finansowe, prawno-administracyjne za pomocą których  mogą wpływać na zmiany stanu, struktury i sposobu wykorzystania terenu. Wypracowanie strategii marketingowej gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami wymaga określenia przyszłej struktury gospodarczej gminy, identyfikacji terenów  do rozwoju wybranych funkcji a także możliwości wykorzystania i zarządzania nieruchomościami komunalnymi.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Natalia Kośnik, Maciej J. Nowak - Użytkowanie wieczyste jako instrument gospodarki nieruchomościami w wybranych gminach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Celem artykułu jest określenie, jaką formułę i rolę przybiera użytkowanie wieczyste w wybranych gminach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Badaniom zostały poddane gminy bezpośrednio graniczące ze Szczecinem (wchodzące w skład Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego): gmina wiejsko – miejska Goleniów, gmina wiejsko – miejska Police oraz gmina wiejska przygraniczna Dobra Szczecińska  Dokonano analizy za lata 2007 – 2010, określając, w jakim kierunku organy gminy ukierunkowywały użytkowanie wieczyste, w jakim zakresie oddawały grunty w użytkowanie wieczyste oraz na jakie przeznaczenie.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Magdalena Małecka-Łyszczak - Obowiązki właścicieli nieruchomości w świetle ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Jednym z istotnych zagadnień objętych regulacją ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jest problematyka obowiązków, jakie ustawodawca nałożył w tym zakresie na właścicieli nieruchomości. Z uwagi na teoretyczne, jak i praktyczne  jej znaczenie, zostanie ona rozwinięta w ramach niniejszego artykułu. Publikacja została skonstruowana z uwzględnieniem zmian, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2012 r., jak i stosownych w analizowanym zakresie regulacji prawa wspólnotowego.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Dariusz Kloskowski - Inwestycyjne wykorzystanie terenów zalewowych

Artykuł pn. „Inwestycyjne wykorzystanie terenów zalewowych” przedstawia legislacyjne rozważania na temat możliwości zagospodarowywania podmokłych oraz zabagnionych terenów miejskich. Na podstawie zaprezentowanego przykładu zagospodarowania terenów zabagnionych miasta Słupska w opracowaniu ukazano wagę skłonności ludzkich w aspekcie budowy na terenach podmokłych. Jednocześnie, mając na uwadze wzbudzenie polemiki nad nieporuszanym problemem budowy na terenach podmokłych w artykule dokonano wstępnej analizy lokalizacyjnej monitorowanych inwestycji z wykorzystaniem numerycznego modelu, która powinna stanowić determinantę w aspekcie precyzowania endogenicznej funkcji ryzyka inwestycyjnego.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Dariusz Trojanowski, Paweł Kisiel - Kalkulacja ceny sieci wodno-kanalizacyjnych dla potrzeb ich wykupu przez przedsiębiorstwa przesyłowe metodą wartości bieżącej netto

W polskim życiu gospodarczym coraz częściej zadania z zakresu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi są przekazywane przez gminy spółkom, tworzonym specjalnie w tym celu. Spółka realizująca zadanie z zakresu użyteczności publicznej, z jednej strony ma nietypowego właściciela w postaci gminy (jednostki samorządu terytorialnego z natury rzeczy powinny działać na zasadach non-profit), a z drugiej strony jest podmiotem gospodarczym, który musi funkcjonować na rynku, a jego zarząd powinien podejmować ekonomicznie racjonalne decyzje nakierowane na osiąganie zysku. W artykule podejmujemy próbę wskazania metody kalkulacji ceny, jaką mogą stosować przedsiębiorstwa przesyłowe dla potrzeb wykupu sieci wodno-kanalizacyjnych wybudowanych przez „prywatnego” inwestora. Rozważane są dwie metody bazujące na metodzie dyskontowania strumieni pieniężnych. W pierwszym artykule z tego cyku, autorzy opisują specyficzność towaru jakim są sieci wodno-kanalizacyjne oraz koncentrują uwagę na wykorzystaniu metody wartości bieżącej netto (NPV) do kalkulacji ceny wykupu sieci.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Ryszard Frączek, Piotr Musiał - Problemy inwestowania w nieruchomości zabytkowe

Artykuł jest opracowaniem związanym z problematyką wyceny i obrotu nieruchomościami szczególnego rodzaju, jakimi są obiekty, wpisane do rejestru zabytków. Autorzy charakteryzują krótko, czym jest nieruchomość zabytkowa, specyfikę takich nieruchomości, źródła przydatnych informacji o nieruchomości. Natomiast wskazując na zasady wyceny oraz zarys stosowanej metodologii w procesie wyceny, chcą unaocznić, że już w fazie wyceny nieruchomości potencjalny nabywca lub inwestor może zorientować się w ewentualnych problemach z jakimi przyjdzie mu się zmierzyć, kiedy stanie się jej właścicielem.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Bogusław Luchter - Wpływ rewitalizacji na przemiany użytkowania ziemi terenów poprzemysłowych (na przykładzie Krakowa)

Celem niniejszego artykułu jest ocena przemian użytkowania ziemi, w następstwie wdrażania zasad gospodarki rynkowej. Jako przykład wybrany został Kraków, miasto na terenie którego produkcja przemysłowa stanowiła w okresie centralnie sterowanej gospodarki socjalistycznej wiodącą funkcję gospodarczą, a tereny przemysłowe zajmowały największą powierzchnię wśród terenów zabudowanych. Dla szczegółowej analizy przyjęty został blok urbanistyczny (jednostka przestrzenna ograniczona z reguły siecią ulic, lub innymi wyraźnymi liniami rozgraniczającymi), usytuowany w odległości ponad 1 km od Rynku Głównego - na terenie 1 z 26 wyróżnionych w latach 80. XX wieku zespołów przemysłowo-składowych Krakowa.. Autor posłużył się materiałami uzyskanymi w następstwie przeprowadzonych samodzielnie badań terenowych, zarówno podczas realizacji pracy doktorskiej (1983 r.) jak i niniejszego artykułu (2011 r.). Pozwoliły one na prześledzenie procesu przemian w odstępstwie blisko 30 lat. W wyniku przeprowadzonych badań, stwierdzone zostały zasadnicze zmiany w strukturze użytkowania ziemi wybranego bloku urbanistycznego. W miejsce ekstensywnie użytkowanych terenów przemysłowych, czy kolejowych, pojawiły się w ostatnich latach użytki o charakterze usługowym jak: administracji, handlu, gastronomii, turystyki), czy mieszkaniowym o wysokim standardzie. Wzrosła znacząco powierzchnia terenów komunikacyjnych – głównie komunikacji samochodowej oraz pozarolniczych i pozaleśnych terenów zielonych. Tereny na obszarze których tego typu obiekty powstały zaczynają swoją funkcjonalnością i fizjonomią nawiązywać do teoretycznych modeli rejonów zaprezentowanych w dotychczasowych koncepcjach głoszących zasady zrównoważonego rozwoju, którego celem jest zachowanie ładu przestrzennego.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Jacek Gołaszewski, Dawid Stolarczyk - Zabezpieczenia interesów klienta na rynku deweloperskim w Polsce i na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

Działalność deweloperska wymaga ciągłego dostosowywania przedsiębiorców do zmieniających się warunków prawnych. W artykule przedstawiono system zabezpieczeń interesów klienta na rynku deweloperskim w Polsce oraz wybranych krajach Unii Europejskiej. W artykule opisano pozytywne i negatywne rozwiązania w zakresie regulacji prawnych.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Iwona Strzępek - Warunki mieszkaniowe w Polsce na tle krajów europejskich

W artykule zaprezentowano i przeanalizowano warunki mieszkaniowe w Polsce na tle krajów europejskich. Badaniem objęto wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz dodatkowo Islandię, Norwegię i Szwajcarię. Przeanalizowane mierniki warunków mieszkaniowych to: wskaźnik przeludnienia, liczba pokoi przypadająca na osobę, wskaźnik bardzo złych warunków mieszkaniowych, wskaźnik przeciążenia kosztami mieszkaniowymi oraz odsetek populacji z różnymi problemami mieszkaniowymi.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60