Świat Nieruchomości 2011 nr 4 (78) - SPIS TREŚCI

 GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOCIAMI

1) Leszek Kałkowski – Usługi nieruchomościowe w gospodarce krajów Unii Europejskiej

RYNEK

2) Krzysztof Drachal - Perspektywa polskiego rynku nieruchomości
3) Piotr Zbrojewski - Analiza cen na łódzkim rynku mieszkaniowym
4) Maciej J. Nowak, Paweł Kreja - Pośrednik w obrocie nieruchomościami w rozwoju lokalnym w miasta

FINANSE

5) Maria Trojanek – Finansowe i pozafinansowe uwarunkowania decyzji o sprzedaży bądź oddaniu gruntu w dzierżawę
6) Edward Wiszniowski - Relacje pomiędzy bankiem a klientem przy finansowaniu nieruchomości kredytem

PRAWO

7) Magdalena Małecka-Łyszczek - Decyzja wywłaszczeniowa jako decyzja administracyjna z uwzględnieniem wpływu prawa konstytucyjnego i cywilnego na jej elementy
8) Marlena Jankowska, Mirosław Pawelczyk - Wykup mieszkań budowanych przez TBS

ZMIANY W PRAWIE NIERUCHOMOŚCI

9) Maciej J. Nowak - Problemy z rozumieniem terminu „targowisko” POBIERZ

WARSZTATY BADAWCZE

10) Karolina Chrabąszcz – Koncepcja rozprawy doktorskiej POBIERZ
11) Katarzyna Kania – Koncepcja rozprawy doktorskiej POBIERZ
12) Anna Maszczyk – Koncepcja rozprawy doktorskiej POBIERZ
13) Ewelina Nawrocka – Koncepcja rozprawy doktorskiej POBIERZ
14) Justyna Tanaś – Koncepcja rozprawy doktorskiej POBIERZ
15) Joanna Węgrzyn– Koncepcja rozprawy doktorskiej POBIERZ
16) Bartłomiej Marona – Komunikat z Badań POBIERZ

KONFERENCJE

17) Ewa Stachura - VI Międzynarodowa Konferencja Sieci Badawczej PRIVATE URBAN GOVERNANCE & GATED COMMUNITIES (Turcja, Stambuł, 8-11 września 2011) POBIERZ
18) Katarzyna Najbar - Konferencja Naukowa nt. „Inwestycje i Nieruchomości - Wzywania XXI wieku” (Zakopane, 22-23 września 2011) POBIERZ
19) Magdalena Gołaś-Podolec Warsztaty pn. Ryzyko inwestycji deweloperskiej – Implementacja nowej ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego” (Warszawa, 18-19 października 2011) POBIERZ
20) Andrzej Jaki – XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji. Dywersyfikacja – Integracja - Rozwój” (Krynica-Zdrój, 19-22 października 2011) POBIERZ

ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI 2011

21) Spis treści ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI 2011 POBIERZ

STRESZCZENIA

Leszek Kałkowski - Usługi nieruchomościowe w gospodarce krajów Unii Europejskiej

Artykuł poświęcono analizie udziału produkcji w ramach działu ‘real estate’ w łącznej wartości produkcji globalnej 26 krajów Unii Europejskiej w okresie 12 lat na podstawie analizy tablic przepływów międzygałęziowych. Produkcja działu ‘real estate’ stanowi 5,7% łącznej produkcji globalnej Unii Europejskiej, z czego obsługa nieruchomości wraz z budownictwem to 12,3% produkcji każdego kraju. Analiza pokazuje, iż w ‘starych’ krajach Unii Europejskiej dział ten ma większą wartość w stosunku do produkcji globalnej niż w krajach ‘nowych’. Usługi świadczone w ramach działu ‘real estate’ dostarczane są przede wszystkim dla mieszkalnictwa, i średnio miesięcznie na jedno mieszkanie ich wartość wynosiła w roku 2007 105-318 euro. W Polsce wartość obsługi nieruchomości wynosiła w tym czasie 65 euro na mieszkańca.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Krzysztof Drachal - Perspektywa polskiego rynku nieruchomości

W pracy przedstawiono perspektywę dla rynku nieruchomości w Polsce. Omówiono szanse wystąpienia kryzysu na rynku polskim w odniesieniu do wydarzeń na rynkach światowych. Przedstawiono także hipotezę o czynnikach generujących zmienność cen nieruchomości (PKB, poziom wynagrodzeń, podnoszenie się poziomu życia, konkurencyjność cenowa względem innych krajów europejskich) i przedstawiono jej odniesienia do warunków polskich. Zasugerowano także, że największe wahania cenowe mogą dotyczyć dużych miast. Wskazano także warunki, kiedy inwestycja w nieruchomość jest rozwiązaniem najmniej ryzykownym i najbardziej opłacalnym.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Piotr Zbrojewski - Analiza cen na łódzkim rynku mieszkaniowym

Niniejszy artykuł jest próbą wskazania mechanizmu kształtowania się przyszłych cen transakcyjnych na rynku nieruchomości za pomocą modeli prognozy mechanicznej. Jakie warunki muszą zostać spełnione, by dawała ona dobre rezultaty? Jaki wpływ na otrzymane wyniki ma sposób doboru próby badawczej? Czy wykorzystane modele nadają się do prognoz długoterminowych? Rozważania będą prowadzone na podstawie obserwacji 1147 cen transakcyjnych z łódzkiego rynku nieruchomości mieszkaniowych.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Maciej J. Nowak - Pośrednik w obrocie nieruchomościami w rozwoju lokalnym w miasta

Artykuł dotyczy warunków funkcjonowania pośredników w obrocie nieruchomościami w miastach. Pośrednicy stanowią jednych z istotnych aktorów rozwoju lokalnego w mieście. Słabszy rozwój miasta ma znaczący wpływ na nastroje i pozycję gospodarczą pośredników w obrocie nieruchomościami. Przedstawiciele wskazanego zawodu oczekują też zdecydowanie od władz miejskich działań mających na celu poprawę ich warunków pracy, które przejawiać się powinny przede wszystkim w aktywnej polityce przestrzennej.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Maria Trojanek - Finansowe i pozafinansowe uwarunkowania decyzji o sprzedaży bądź oddaniu gruntu w dzierżawę

Jednym ze składników mienia komunalnego są nieruchomości, które pełnią różne funkcje w realizacji zadań samorządu terytorialnego. Podział nieruchomości ze względu na pełnione funkcje determinuje zasady i kryteria gospodarowania. W opracowaniu omówiono przesłanki wyboru wybranych form władania gruntami komunalnymi (sprzedaż i dzierżawę), zmiany skali sprzedaży bądź oddawania gruntów w dzierżawę oraz przedstawiono finansowe korzyści z tych dwóch form udostępniania praw do nieruchomości gruntowych.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Edward Wiszniowski - Relacje pomiędzy bankiem a klientem przy finansowaniu nieruchomości kredytem

Artykuł poświęcono problematyce asymetrii informacji w relacji bank-klient, przy czym uwagę skupiono na możliwym niedoinformowaniu kredytobiorcy przy zawieraniu i realizacji umowy kredytowej, której celem jest finansowanie nieruchomości lub w sytuacji, gdy zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka. Znowelizowana w styczniu 2011 r. Rekomendacja S w zakresie informacyjnym bierze pod szczególną ochronę konsumentów i rolników indywidualnych, którzy nie posiadają specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów i bankowości, ale nie traktuje w podobny sposób mikroprzedsiębiorców, których zasób wiedzy jest podobny.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Magdalena Małecka- Łyszczek - Decyzja wywłaszczeniowa jako decyzja administracyjna z uwzględnieniem wpływu prawa konstytucyjnego i cywilnego na jej elementy

Problematyka wywłaszczenia niesie za sobą bardzo wiele zagadnień szczegółowych, istotnych zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Mając na uwadze obszar regulacji prawnych, które zajmują się tą tematyką, zauważyć należy, iż w przypadku wywłaszczenia dochodzi do styku i wzajemnego przenikania się regulacji w sferze prawa konstytucyjnego, cywilnego, jak i administracyjnego. Dlatego celem niniejszego artykułu stało się omówienie poszczególnych elementów decyzji wywłaszczeniowej, jako przykładu decyzji administracyjnej, ze wskazaniem powiązań i wpływu powyższych regulacji na jej kształt i elementy składowe.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk - Wykup mieszkań budowanych przez TBS – zmiany w prawie

Towarzystwa Budownictwa Społecznego miały być jednym z istotniejszych instrumentów polityki mieszkaniowej państwa w zakresie budowania mieszkań pod wynajem. Pomoc państwa w tym sektorze infrastruktury była szczególnie widoczna poprzez utworzenie w 1995r. Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, poprzez który państwo udzielało kredytów na preferencyjnych warunkach. Likwidacja tego funduszu oraz brak odpowiednich środków finansowych przy jednocześnie istniejących ograniczeniach ustawowych w postaci górnej granicy wkładu partycypacyjnego na wysokości 30% wartości lokalu i niezbywalności mieszkań sprawiło, że coraz bardziej pożądana była reforma mieszkaniowa. Niniejsze opracowanie omawia kwestie budzące dotychczas największe wątpliwości i wskazuje na nowe zagrożenia wynikające z nowelizacji ustawy.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60