Świat Nieruchomości 2011 nr 3 (77) - SPIS TREŚCI

GODNE ODNOTOWANIA

1. Edward Wiszniowski - Dylematy finansowania nieruchomości mieszkaniowych kredytem walutowym

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOCIAMI

2. Jarosław Bydłosz – Wybrane zagadnienia związane z dostępem do ksiąg wieczystych droga elektroniczną
3. Maciej W. Wierzchowski – Internetowe bazy danych o nieruchomościach w Polsce
4. Karolina Orzeł - Franchising jako strategia wejścia do sfery gospodarki nieruchomościami

REWITALIZACJA

5. Małgorzata Zięba - Społeczne aspekty rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miast
6. Marta Opioła - Rewitalizacja - szansa czy przeszkoda w budowie i zarządzaniu obiektem komercyjnym: przykład Rynku Krowoderskiego

ZARZĄDZANIE

7. Adam Nalepka - Czynniki różnicujące proces zarządzania nieruchomościami

RYNEK

8. Piotr Zbrojewski - Źródła zachowań spekulacyjnych i ich wpływ na rynek nieruchomości

FINANSE

9. Krzysztof Zima, Agnieszka Dziadosz - Rodzaje analiz kosztowych w procesie inwestycyjno-budowlanym
10. Janina Kotlińska - Władztwo podatkowe organów stanowiących gmin (na przykładzie podatku od nieruchomości w wybranych dużych miastach)

ZMIANY W PRAWIE NIERUCHOMOŚCI

11. Maciej J. Nowak - Ostatnie zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami POBIERZ

KONFERENCJE

12. Marlena Jankowska - Konferencja Naukowa nt. „Urządzenia przesyłowe na gruncie prywatnym gruncie, a prawo własności” (Katowice, 9 marca 2011) POBIERZ
13. Michał Głuszak, Bartłomiej Marona - XXIII Konferencja European Network of Housing Research (Tuluza, 5-8 lipca 2011) POBIERZ

STRESZCZENIA

Edward Wiszniowski - Dylematy finansowania nieruchomości mieszkaniowych kredytem walutowym

Dominującą część portfela kredytów mieszkaniowych udzielonych przez sektor banko-wy stanowią kredyty udzielone w walutach obcych, zwłaszcza we franku szwajcarskim. Arty-kuł prezentuje hipoteczny kredyt mieszkaniowy w kontekście ryzyka walutowego ponoszo-nego przez kredytobiorców. Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych zmiennych, jakie kredytobiorcy powinni brać pod uwagę decydując się na kredyt denominowany w walucie obcej. Przeprowadzone badania kursów walutowych i rynkowych stóp procentowych obejmu-ją lata 2001-2011. Artykuł jest również próbą odpowiedzi na pytanie, czy kredyty walutowe są korzystne, bądź niekorzystne dla kredytobiorców.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Jarosław Bydłosz - Wybrane zagadnienia związane z dostępem do ksiąg wieczystych drogą elektroniczną

Praca dotyczy problematyki jaka pojawiła się w związku z możliwością przeglądania Ksiąg Wieczystych „drogą elektroniczną”. W pierwszej części pracy przedstawiono podstawy prawne systemu ksiąg wieczystych, podstawy prawne przenoszenia (migracji) treści ksiąg wieczystych do struktury ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym oraz podstawy prawne dostępu do ksiąg wieczystych za pośrednictwem Internetu. Problematyka związana z dostępem do ksiąg wieczystych za pośrednictwem Internetu została zilustrowana na przykładzie nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym. Z przeprowadzonych prac wynika, że znając księgę wieczystą jednego lokalu, poprzez księgę nieruchomości gruntowej mamy dostęp do ksiąg wieczystych wszystkich wyodrębnionych lokali, a co za tym idzie danych osobowych ich właścicieli.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Maciej W. Wierzchowski - Internetowe bazy danych o nieruchomościach w Polsce

W drugiej połowie 2009 r. podjęto w I nstytucie Rozwoju Miast realizację dwóch – dofinansowywanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – projektów rozwojowych, zatytułowanych:
1) M onitoring polskiego rynku nieruchomości za lata 2008 – 2010 (numer projektu: N R11 0006 05; Kierownik projektu: L. Kałkowski) oraz
2) Internetowa baza danych o gruntach dla budownictwa mieszkaniowego w P olsce (Numer projektu: N R11 0006 06; Kierownik projektu: M. W. Wierzchowski).
Instytut Rozwoju Miast uznał za możliwe oddanie do dyspozycji zainteresowanych użytkowników specjalnych – komplementarnych – serwisów internetowych poświęconych problematyce:
     rynku nieruchomości oraz
     gospodarki gruntami w miastach..
W wyniku realizacji pierwszego projektu opublikowano w witrynie internetowej, pod adresem: http://www.mprn.pl/ nieruchomosci serwis zatytułowany „Baza nieruchomości”, składający się z dwóch podstawowych bloków:
I. Akty notarialne.
II. Obroty i ceny nieruchomości.
W ramach drugiego projektu przedstawiono dane i informacje zawarte w prowadzonej przez starostów ewidencji gruntów i budynków. Dane te poddano prezentacji – pod adresem http://www.mprn.pl „Baza gruntów” – w:
    układzie przestrzennym: całego kraju, 16 województw oraz poszczególnych powiatów;
    układzie grup rodzajowych form własności gruntów;
    układzie sposobów użytkowania gruntów.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Karolina Orzeł - Franchising jako strategia wejścia do sfery gospodarowania nieruchomościami

Obecnie konkurencyjne otoczenie rynku nieruchomości sprzyja rozwojowi barier wejścia dla nowych uczestników rynku. Przeszkody te można niwelować przy pomocy franchisingu, gdzie wykupując licencję otrzymujemy wypromowaną markę, procedury prowadzenia biznesu oraz dostęp do ofert i klientów. Konsolidacja rynku nieruchomości może spowodować, że w ciągu najbliższych 10 lat na polskim rynku pozostaną tylko lokalni gracze oraz biura funkcjonujące w sieci. Niniejsze opracowanie pokazuje jakie systemy franchisingowe funkcjonują obecnie na polskim rynku nieruchomości oraz prezentuje korzyści z przystąpienia do systemu w tym sektorze.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Małgorzata Zięba - Społeczne aspekty rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miast

Artykuł porusza problem rewitalizacji skoncentrowanej miejscowo na obszarach zdegradowanych.  Omówione zostały procesy społeczne i społeczno – przestrzenne prowadzące do degradacji niektórych obszarów, przede wszystkim zjawisko wykluczenia społecznego oraz związane z nim procesy stygmatyzacji, efektów sąsiedztwa. Przedstawiono założenia i cele programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych oraz zakres programów zintegrowanych zmierzających do kompleksowej rewitalizacji dzielnic, poprawy jakości życia mieszkańców oraz trwałego rozwoju dzielnic.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Marta Opioła - Rewitalizacja – szansa czy przeszkoda w budowie i zarządzaniu obiektem komercyjnym: przykład Rynku Krowoderskiego

W artykule autor podejmuje problematykę wpływu procesów rewitalizacji na decyzje podejmowane przez inwestujących w nieruchomości komercyjne. Zarysowano ideę oraz historyczneuwarunkowania utworzenia Rynku Krowoderskiego jako centrum V Dzielnicy Krakowa oraz przedstawiono jego potencjalny wpływ na decyzje podejmowane przez właścicieli nieruchomości komercyjnych. Dokonano charakterystyki obszaru oddziaływania planowanej inwestycji pod względem znajdujących się tam typów nieruchomości komercyjnych. Analizę oddziaływań generowanych procesami rewitalizacyjnymi na procesy zarządzania nieruchomościami komercyjnym przedstawiono na przykładzie kompleksu biurowego Centrum Biurowe BIPROSTAL. Na tej podstawie zebrano wnioski dotyczące szans i zagrożeń, z jakimi spotkać się może właściciel nieruchomości komercyjnej w rewitalizowanym obszarze.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Adam Nalepka - Czynniki różnicujące proces zarządzania nieruchomościami

Proces zarządzania różnymi rodzajami nieruchomości jest zróżnicowany, ze względu na układ działań zarządczych, rangę poszczególnych działań zarządczych, sposób ich realizacji, czy wreszcie realizatorów tych działań. Stąd ważnym zagadnieniem jest próba określenia zakresu zmienności procesu zarządzania różnymi rodzajami nieruchomościami oraz czynników, które ten proces różnicują. Specyfika zarządzania poszczególnymi rodzajami nieruchomości doprowadziła do powstania wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się zarządzaniem wybranym typem nieruchomości.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Piotr Zbrojewski - Źródła zachowań spekulacyjnych i ich wpływ na rynek nieruchomości

Niniejszy artykuł próbuje naświetlić wpływ spekulacji na przebieg zmian poziomu cen na rynku nieruchomości oraz rolę psychologicznych aspektów zachowań spekulacyjnych. Warto zadać sobie pytanie: Czy spekulacja jest przyczyną czy już symptomem cyklu na rynku nieruchomości? Czy uzasadniona będzie teza o znacznym wpływie warunków podażowych zarówno na przebieg, jak i wielkość wahań omawianych zmiennych? Rozważania te będą dokonane na podstawie wpływu zmian elastyczności podaży w połączeniu z czynnikiem spekulacyjnym na przebieg zmian ceny nieruchomości.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Agnieszka Dziadosz, Krzysztof Zima - Rodzaje analiz kosztowych w procesie inwestycyjno-budowlanym

W artykule zostały opisane opracowania kosztowe występujące we wstępnej fazie planowania inwestycji. Zostały przedstawione różnice między takimi opracowaniami w obszarze zamówień publicznych i zamówień prywatnych. Omówione zostały także różnice w metodologii obliczania Wartości Kosztorysowej Inwestycji oraz Planowanych Kosztów Prac Projektowych i Planowanych Kosztów Robót Budowlanych. Opisano również opracowania kosztowe występujące w fazie przygotowania oraz realizacji inwestycji. Zostały przedstawione opracowania wykonywane zarówno przez inwestora, jak i wykonawcę robót budowlanych. Przedstawione opracowania kosztowe zostały krótko scharakteryzowane.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Janina Kotlińska - Władztwo podatkowe organów stanowiących gmin (na przykładzie podatku od nieruchomości w wybranych dużych miastach)

Celem niniejszego opracowania jest określenie stopnia wykorzystywania przez organy stanowiące wybranych dużych miast w Polsce uprawnień z zakresu władztwa podatkowego w odniesieniu do podatku od nieruchomości. W szczególności analizie poddana zostanie wysokość uchwalonych stawek tego podatku oraz rodzaje pozaustawowych zwolnień, obowiązujące na terenie tych miast w 2011 roku. Miasta będące przedmiotem badania zostały wybrane nieprzypadkowo. Są one stolicami trzech silnych województw leżących w zachodniej części Polski i centrami uznanych obszarów metropolitarnych.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60