Świat Nieruchomości 2011 nr 2 (76) - SPIS TREŚCI

GODNE ODNOTOWANIA

1) Jan Konowalczuk - Standaryzacja wyceny nieruchomości w Polsce

FINANSE

2) Andrzej Jaki - Kategoria wartości w wycenie biznesowej
3) Marta Widłak, Natalia Nehrebecka - Zróżnicowanie wycen cech mieszkaniowych na warszawskim wtórnym rynku mieszkaniowym
4) Małgorzata Krajewska, Kinga Szopińska - Mapa akustyczna jako źródło informacji w wycenie nieruchomości

INWESTYCJE

5) Iwona Strzępek - Specyfika przygotowania drogowych projektów inwestycyjnych
6) Marcin Surówka -Ekonomiczna efektywność inwestycji w komercyjne nieruchomości mieszkaniowe w Krakowie

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOCIAMI

7) Sebastian Kokot- Gminna gospodarka nieruchomościami – dyskusja wybranych problemów
8) Jacek Zrałek, Witold Kurowski - Kilka uwag o służebności przesyłu - część II
9) Bartłomiej Marona, Michał Głuszak - Kształcenie w zakresie gospodarowania nieruchomościami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – oczekiwania i perspektywy zawodowe studentów

RYNEK

10) Leszek Kałkowski - Zaplecze intelektualne polskiego rynku nieruchomości
11) Elżbieta Gołąbeska - Zintegrowany system katastralny czynnikiem rozwoju rynku nieruchomości

ZMIANY W PRAWIE NIERUCHOMOŚCI

12) Maciej J. Nowak - Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami POBIERZ

KONFERENCJE

13) Anna Farian - Konferencja naukowa nt. „Rewitalizacja i komercjalizacja krakowskich terenów poprzemysłowych” (Kraków, 14 kwietnia 2011) POBIERZ
14) Małgorzata Zięba - XXVII Konferencja American Real Estate Society (USA Seattle, 12-16 kwietnia 2011) POBIERZ

STRESZCZENIA

Jan Konowalczuk - Standaryzacja wyceny nieruchomości w Polsce

Publikacja stanowi próbę oceny stanu rozwoju standaryzacji wyceny nieruchomości w P olsce. Na tle uwarunkowań związanych ze sposobem powstania standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych w latach 90. XX w. zaprezentowano problematykę ich rozwoju do aktualnego stanu. W początkowej fazie standaryzacja związana jest z silną instytucjonalizacją prawną stowarzyszeniowych standardów, a następnie z formalno-prawym obniżeniem ich rangi w świetle przepisów prawa. W tym kontekście przeprowadzono analizę warunków w jakich tworzono w Polsce standardy zawodowe oraz podjęto próbę identyfikacji czynników kształtujących ich formę i pozycję, w tym w zakresie instytucjonalizacji prawnej. Wykorzystując doświadczenia dotyczące warunków rozwoju i sposobów standaryzacji w USA , Wielkiej Brytanii i Kanadzie sformułowano wnioski dotyczące wprowadzenia nowych form organizacyjnych umożliwiających publiczne tworzenie standardów, co umożliwiłyby powrót do stosowania w wycenie nieruchomości w Polsce jednolitej praktyki wyceny.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Andrzej Jaki - Kategoria wartości w wycenie biznesowej

Wartość jako uniwersalna kategoria integruje w swojej treści naukową złożoność, ugruntowaną badaniami prowadzonymi w obrębie praktycznie wszystkich dyscyplin naukowych, z pragmatyką codziennych doświadczeń. Ekonomiczne podstawy rozumienia i wykorzystania kategorii wartości stworzyła teoria ekonomii klasycznej, której dorobek stanowi współcześnie fundament dla makro- i mikroekonomicznej analizy procesu gospodarowania. Mikroekonomiczny aspekt wykorzystania kategorii wartości związany jest z jej szerokim wykorzystanie w sferze biznesu. Rozważania zawarte w niniejszym artykule ukazują kategorię wartości z perspektywy jej wykorzystania w ramach procesu zarządzania, w systemie rachunkowości oraz w obrębie problematyki wyceny przedsiębiorstw i nieruchomości.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Marta Widłak, Natalia Nehrebecka - Zróżnicowanie wycen cech mieszkaniowych na warszawskim wtórnym rynku mieszkaniowym

Głównym celem pracy jest analiza czułości czynników wpływających na cenę mieszkania przy uwzględnieniu jej rozkładu. Jest to nowe podejście w porównaniu do poprzednich badań na rynku polskim, które analizowały wpływ tych czynników na średni poziom cen. Dodatkowo, prezentowane badania pozwalają na ocenę różnic dynamiki cen w wyznaczonych segmentach cenowych przy zastosowaniu indeksów hedonicznych. W badaniach zastosowano metodę regresji kwantylowej. Badania przeprowadzono dla transakcji zawartych na warszawskim rynku wtórnym mieszkań. Istotnie różnie wyceniane są dwa parametry mieszkania - standard wykończenia oraz lokalizacja. Różnice te są widoczne szczególnie pomiędzy skrajnymi grupami cenowymi mieszkań, co może świadczyć o odmienności preferencji nabywców posiadających różne ograniczenia budżetowe. Zastosowanie metody regresji kwantylowej do wyznaczania hedonicznych indeksów cen pokazuje, że dla większości badanych okresów dynamika cen w poszczególnych segmentach nie była wyraźnie zróżnicowana.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Małgorzata Krajewska, Kinga Szopińska - Mapa akustyczna jako źródło informacji w wycenie nieruchomości

W niniejszym artykule zaprezentowano stosunkowo nowe źródło informacji o nieruchomościach, jakim jest mapa akustyczna. W pracy przedstawiono definicje podstawowych pojęć związanych z klimatem akustycznym, tj.: hałas, dopuszczalne wskaźniki poziomu hałasu oraz mapa akustyczna. Dodatkowo zaprezentowano mapę długookresowego średniego poziomu hałasu drogowego oraz mapę przekroczeń poziomu hałasu drogowego na przykładzie mapy akustycznej miasta Bydgoszczy. Wskazano, z punktu widzenia uczestnika rynku nieruchomości, na możliwości wykorzystania map akustycznych w procesie wyceny, ale także w procesie inwestycyjnym i w obrocie nieruchomościami.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Iwona Strzępek - Specyfika przygotowania drogowych projektów inwestycyjnych

Celem artykułu jest wskazanie specyficznego charakteru planowania i przygotowania drogowych projektów inwestycyjnych do realizacji. W opracowaniu przedstawiono aspekty prawne, stadia i procedury oraz bariery tego typu przedsięwzięć. Inwestycje drogowe wymagają długiego procesu planowania, przygotowania i realizacji, który może trwać nawet do kilkunastu lat. Skomplikowane procedury związane ze sprawami formalnoprawnymi, projektowymi, decyzyjnymi nie pozwalają w krótkim czasie przygotować inwestycji drogi krajowej.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Marcin Surówka - Ekonomiczna efektywność inwestycji w komercyjne nieruchomości mieszkaniowe w Krakowie

Artykuł poświęcony jest problematyce ekonomicznej efektywności inwestycji w komercyjne nieruchomości mieszkaniowe na obszarze Miasta Krakowa. W części teoretycznej poruszono problematykę dotyczącą rodzajów inwestycji oraz przedstawiono wady i zalety inwestowania w nieruchomości. W części empirycznej pokazano założenia badania efektywności inwestycji oraz porównano stopy zwrotu z kapitału zainwestowanego w lokale mieszkaniowe w Krakowie oraz w wybrane inwestycje finansowe, takie jak: lokaty bankowe, obligacje, akcje oraz fundusze inwestycyjne.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Sebastian Kokot - Gminna gospodarka nieruchomościami – dyskusja wybranych problemów

W artykule przedstawiono wagę oraz złożoność problematyki organizacji gospodarki nieruchomościami gmin. Wskazano na konieczność prowadzenia jej w sposób zharmonizowany z innymi zadaniami realizowanymi przez gminy, z czego wynika konieczność opracowywania gminnych programów gospodarki nieruchomościami. Przedstawiono propozycję etapów budowy takiego programu i kryteria jego oceny.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Jacek Zrałek, Witold Kurowski - Kilka uwag o służebności przesyłu (Część II )

W drugiej części opracowania dotyczącego służebności przesyłu (część pierwsza ukazała się w numerze 1 (75) Świata Nieruchomości z 2011 roku) podjęto rozważania o treści tej służebności (porównując ją z treścią ustanawianych wcześniej służebności gruntowych). W dalszej części autorzy skupili uwagę na problemach pojawiających się w związku ze sprawami dotyczącymi zasiedzenia służebności przesyłu. W końcowej części opracowania zajęto się wątpliwościami, jakie nasuwa przepis przewidujący wygaśnięcie służebności przesyłu po zakończeniu likwidacji przedsiębiorstwa przesyłowego.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Bartłomiej Marona, Michał Głuszak - Kształcenie w zakresie gospodarowania nieruchomościami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – oczekiwania i perspektywy zawodowe studentów

Artykuł prezentuje wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w okresie październik – listopad 2010 roku wśród studentów specjalności „gospodarowanie nieruchomościami” na Uniwersytecie Ekonomicznym w K rakowie. Celem badania było poznanie powodów dla których studenci wybierają ofertę dydaktyczną w zakresie ekonomiki nieruchomości, ich opinii o programie nauczania oraz planach zawodowych po skończeniu edukacji na uniwersytecie.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Leszek Kałkowski - Zaplecze intelektualne polskiego rynku nieruchomości

Rozwój rynku nieruchomości w P olsce po transformacji gospodarczej i politycznej 1989 roku spowodował rozwój nie tylko w sferze bezpośredniej fachowej obsługi tego rynku, ale także przyczynił się do rozbudowy obszaru badań naukowych, edukacji, szkolenia, publikacji dotyczących tego rynku. Artykuł zwięźle prezentuje informacje o liczebności profesjonalistów obsługujących rynek nieruchomości, oraz wyniki analizy ilości, rodzaju, i tematyki wydawnictw fachowych podejmujących problematykę rynku nieruchomości.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Elżbieta Gołąbeska - Zintegrowany System Katastralny czynnikiem rozwoju rynku nieruchomości

Polski rynek nieruchomości jest znaczącym ogniwem w funkcjonowaniu całej gospodarki rynkowej. Dlatego tak ważne jest aby relacje gospodarcze pomiędzy podmiotami rynku nieruchomości były prawidłowe i uporządkowane. Taki stan zagwarantować mogą precyzyjne regulacje prawne oraz powszechny dostęp do wiarygodnych informacji. Potencjalnie wysoka wartość nieruchomości wymaga by dane o nich charakteryzowały się pewnością, kompletnością, a przede wszystkim aktualnością. Niniejszy artykuł podejmuje problem dotyczący zasad budowy i funkcjonowania systemu informacji o nieruchomościach, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju zawartych tam danych. Opracowanie ma na celu potwierdzenie zasadności stworzenia w P olsce Zintegrowanego Systemu Katastralnego, który służyłby właściwemu funkcjonowaniu rynku nieruchomości zapewniając łatwiejszy dostęp do pełnej, aktualnej i wiarygodnej bazy danych o nieruchomościach wszystkim zainteresowanym podmiotom.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60