Świat Nieruchomości 2011 nr 1 (75) - SPIS TREŚCI

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Bogusław Luchter - Przemiany użytkowania ziemi w Nowej Hucie w 60-lecie jej istnienia
2. Jacek Zrałek, Witold Kurowski - Kilka uwag o służebności przesyłu (część I)
3. Maciej J Nowak - Wydatki na gospodarkę mieszkaniową w metropolitalnych i nadmorskich gminach województwa zachodniopomorskiego

RYNEK

4. Magdalena Załęczna, Monika Antoszkiewicz - Zmiany instytucjonalne zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami
5. Krzysztof Drachal - Analiza determinant cen nieruchomości w Polsce
6. Weronika Strychalska - Funkcjonowanie rynku nieruchomości biurowych w wybranych aglomeracjach miejskich w Niemczech w latach 1989-2010

INWESTYCJE

7. Elżbieta Starzyk, Renata Kozik - Budownictwo polskie w latach światowego kryzysu gospodarczego

FINANSE

8. Edward Wiszniowski - Nieruchomość jako rzecz złożona przy ocenie ryzyka kredytowego

PRAWO

9. Magdalena Gołaś-Podolec - Umowa deweloperska w prawie polskim

ZMIANY W PRAWIE NIERUCHOMOŚCI

10. Maciej J. Nowak - Rozporządzenie opróżnionym miejscem hipotecznym i inne zmiany ustawy o księgach wieczystych i hipotece POBIERZ

KOMUNIKATY

11. Praca Doktorska mgr Agnieszki Małkowskiej POBIERZ
12. Praca Doktorska mgr. Bartłomieja Marony POBIERZ

STRESZCZENIA

Bogusław Luchter - Przemiany użytkowania ziemi w Nowej Hucie w okresie 60 lat jej istnienia

Celem artykułu jest prezentacja przemian użytkowania ziemi na obszarze Nowej Huty, byłej dzielnicy administracyjnej Krakowa, obecnie geodezyjnej jednostki ewidencyjnej – jednostki przestrzennej o powierzchni 11 072 ha, w okresie 60 lat jej istnienia (tj. w latach: 1949-2009). Nowa Huta powstawała początkowo jako odrębne miasto pod Krakowem, w którym zdecydowano się zlokalizować hutę żelaza i stali. W 1951 r. została ona przyłączona do Krakowa i przez to nie zdążyła uzyskać praw miejskich. Jej szybki rozwój w okresie tuż po przyłączeniu do Krakowa przyczynił się do deformacji struktury przestrzennej miasta. Miasto wydłużyło swój kształt w kierunku wschodnim. W pierwszej fazie, tj. w latach 1951 – 1980, przemiany użytkowania ziemi były w stosunku do innych dzielnic Krakowa największe. W ostatnich latach ich tempo radykalnie zmalało. Spośród 4 jednostek ewidencyjnych Krakowa, zmiany na terenie Nowej Huty są zdecydowanie najmniejsze. Prowadzi to kolejnych deformacji w strukturze przestrzennej miasta.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Jacek Zrałek, Witold Kurowski - Kilka uwag o służebności przesyłu (część I)

Artykuł stanowi pierwszą część szerszego opracowania dotyczącego wprowadzonej do polskiego systemu prawnego instytucji służebności przesyłu. W tej części Autorzy skupiają się na metodzie ustanowienia opisywanej służebności: bądź w drodze umowy bądź na podstawie orzeczenia sądowego. Prowadzone są również rozważania dotyczące relacji pomiędzy przepisami o służebności przesyłu (znajdującymi się w kodeksie cywilnym) a przepisami regulującymi szczególny przypadek wywłaszczenia z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Maciej J. Nowak - Wydatki na gospodarkę mieszkaniową w metropolitalnych i nadmorskich gminach województwa zachodniopomorskiego

Artykuł poświęcony jest problematyce gospodarki mieszkaniowej ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na tę gospodarkę. Podmiotem badań są gminy z trzech powiatów województwa zachodniopomorskiego: powiatu w pełni metropolitalnego (polickiego), powiatu w części metropolitalnego (gryfińskiego) oraz powiatu nadmorskiego(kamieńskiego). W gminach wszystkich powiatów, podzielonych na grupy gmin wiejsko – miejskich i gmin wiejskich określono metodą statystyczną wspólne tendencje, jeśli chodzi wydatki na gospodarkę mieszkaniową. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak położenie gminy wpływa na jej gospodarkę mieszkaniową.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Magdalena Załęczna, Monika Antoszkiewicz - Zmiany instytucjonalne zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami

Artykuł poświęcony jest zmianom instytucjonalnym zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Poruszono kwestie dotyczące wprowadzenia nowego standardu europejskiego oraz jego wpływu na regulację zawodu w Niemczech. Przedstawiono rozwój liczbowy grupy zawodowej w Polsce oraz pomysł Ministerstwa Gospodarki na zniesienie licencji pośredników w obrocie nieruchomościami.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Krzysztof Drachal - Analiza determinant cen nieruchomości w Polsce

W pracy wyszczególniono potencjalne makroekonomiczne determinanty cen nieruchomości w Polsce na tle krajów Europy Środkowo – Wschodniej oraz Unii Europejskiej. Rozważono wpływ tych czynników w ostatnich latach. Zasugerowano także dalsze badania oraz wykazano, dlaczego bardziej istotnego wpływu należy szukać w czynnikach demograficznych i socjologicznych.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Weronika Strychalska - Funkcjonowanie rynku nieruchomości biurowych w wybranych aglomeracjach miejskich w Niemczech w latach 1989–2010

Celem artykułu jest przedstawienie obecnego wyglądu rynku nieruchomości biurowych w Niemczech, którego kondycja w dużym stopniu uzależniona jest od sytuacji gospodarczej kraju oraz sytuacji ekonomicznej gospodarek na świecie. W związku z tym pokazany jest rozwój rynku nieruchomości w pięciu głównych aglomeracjach znajdujących się w zachodniej części kraju po okresie transformacji. Funkcjonowanie rynku nieruchomości charakteryzuje się pewną cyklicznością. Dlatego też na podstawie kształtowania się cykli koniunkturalnych tego rynku można wysnuć wnioski o jego wyglądzie w latach 2010/2011.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Renata Kozik, Elżbieta Starzyk - Budownictwo polskie w latach światowego kryzysu gospodarczego

W artykule przedstawiono obraz polskiego budownictwa w latach trwającego obecnie globalnego kryzysu gospodarczego. Uwzględniono dynamikę produkcji budowlano montażowej, wykorzystanie potencjału produkcyjnego przedsiębiorstw budowlanych, intensywność ruchu budowlanego, dynamikę cen produkcji budowlano-montażowej, dynamikę zatrudnienia i wynagrodzeń w budownictwie, zmiany w strukturze sektora budowlanego oraz ogólną koniunkturę w budownictwie polskim. Dane statystyczne opisujące lata 2006-2009 dają podstawę do stwierdzenia, że kondycja i wyniki polskiej branży budowlanej zauważalnie, choć nie drastycznie pogorszyły się w ostatnim roku analizowanego okresu.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Edward Wiszniowski - Nieruchomość jako rzecz złożona przy ocenie ryzyka kredytowego

W odróżnieniu od nieruchomości mieszkalnych, nieruchomości będące składnikami majątkowymi przedsiębiorstw charakteryzują się złożoną konstrukcją techniczną i prawną. Wynika to z faktu, że elementami tych nieruchomości mogą być ruchomości, w istotny sposób oddziałujące na rzecz główną. Granica uznania ruchomości za część składową nieruchomości nie jest ostra i rozstrzyga o niej obiektywna ocena gospodarczego znaczenia istniejącego między nimi fizycznego i funkcjonalnego powiązania. Celem artykułu jest zasygnalizowanie tego zagadnienia z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego, w szczególności wskaźnika LtV, będącego jednym z mierników oceny ryzyka ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. W artykule zaproponowano modyfikację formuły na obliczenie LtV oraz scharakteryzowano wpływ ruchomości na kształtowanie się tego wskaźnika.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Magdalena Gołaś- Podolec - Umowa deweloperska w prawie polskim

Niniejszy artykuł traktuje o genezie wykształcenia się umowy deweloperskiej w polskim obrocie prawnym, źródłach jej powstania, a także rodzajów umów występujących w powszechnej praktyce działalności deweloperskiej najczęściej. W artykule przedstawiono istotę umowy deweloperskiej w kontekście jej charakteru prawnego. Autorka skoncentrowała się na analizie umów deweloperskich dotyczących budowy, wyodrębniania i sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, jednakże uniwersalny charakter omawianych postanowień umownych pozwala na ich uwzględnienie w treści umów, których przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości o innym przeznaczeniu czy charakterze. Do opracowania materiału zawartego w pracy, autorka posłużyła się w znacznej mierze metodą analizy dostępnych dokumentów, takich jak: akty normatywne czy orzecznictwo w zakresie wybranych zagadnień. Niezwykle istotną rolę odegrały także źródła stanowiące tzw. literaturę fachową tego tematu, najczęściej pod postacią podręczników, jak również źródła internetowe. Ponadto, autorka korzystała z własnych spostrzeżeń oraz doświadczenia pozyskanego w toku działalności zawodowej dotyczącej w dużej mierze obszaru zagadnień niniejszego opracowania.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60