Świat Nieruchomości 2010 nr 4 (74) - SPIS TREŚCI

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

1) Maciej W. Wierzchowski – Prognozowanie skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2) Maciej J. Nowak, Janina Kotlińska - Stawki podatku od nieruchomości mieszkaniowych
3) Dariusz Felcenloben - Zadania i funkcje katastru nieruchomości

RYNEK

4) Elżbieta Gołąbeska - Cykle koniunkturalne na rynku nieruchomości
5) Barbara Stolińska - Zainteresowanie cudzoziemców nabywaniem nieruchomości w Polsce w 2009
6) Filip Hartwich - Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w krajach UE

FINANSE

7) Krzysztof Drachal - Perspektywa wprowadzenia hipoteki odwróconej w warunkach polskich
8) Grzegorz Strupczewski - Zakres ochrony budynków mieszkalnych od skutków powodzi w ofercie krajowych towarzystw ubezpieczeń
9) Edward Wiszniowski - Przydatność wartości rynkowej nieruchomości przy badaniu ryzyka kredytowego wg rekomendacji (II) Komisji Nadzoru Finansowego

INWESTYCJE

10) Edyta Plebankiewicz, Agnieszka Leśniak – Kalkulacja narzutów w cenie ofertowej polskich wykonawców budowlanych

ZMIANY W PRAWIE NIERUCHOMOŚCI

11) Maciej J. Nowak - Zwalczanie skutków powodzi w prawie nieruchomości POBIERZ

KONFERENCJE

12) Anna Harańczyk, Patrycja Brańka - Konferencja Naukowa nt. "Polityka regionalna w Polsce w świetle wyzwań XXI wieku" - (Kraków, 24 - 25 czerwca 2010) POBIERZ
13) Andrzej Jaki - XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych. Zarządzanie – Strategia – Analiza” (Krynica Zdrój, 13 - 16 października 2010) POBIERZ
14) Michał Głuszak - Konferencja Naukowa nt. „Lokalne rynki nieruchomości – stan, tendencje rozwoju, metody badań” (Poznań, 24 wrzesień 2010) POBIERZ

ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI 2010

15) Spis treści ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI 2010 POBIERZ

STRESZCZENIA

Maciej W. Wierzchowski - Prognozowanie skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W artykule przedstawiono preferowane przez autora zasady analizy i oceny skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykorzystujące metodę symulacji, uwzględniającą różne:
   a) sposoby wyznaczenia aktualnej wartości rynkowej nieruchomości;
   b) formuły matematyczne;
   c) wyznaczniki rynku kapitałowego.
Zaletą takiego prognozowania, stanowiącą jego immanentną cechę, jest powtarzalność eksperymentu symulacyjnego w tych samych warunkach (przeprowadzonego przy zastosowaniu tych samych założeń). Umożliwia to:
   • szybką i jednoznaczną weryfikację uzyskanych wyników,
  • porównanie uzyskanych wyników, z uzyskanymi przy zastosowaniu rozwiązań alternatywnych, w tym konkurencyjnych.
W artykule skupiono się na tych metodach prognostycznych, które mogą znaleźć praktyczne zastosowanie przez urbanistów w procesie oceny skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Są to:
   a) metody intuicyjne;
   b) metody kolejnych przybliżeń;
   c) metody taksonomiczne.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Maciej J. Nowak, Janina Kotlińska - Stawki podatku od nieruchomości mieszkaniowych

Celem artykułu jest określenie, jak w latach 2006–2010 w stolicach województw kształtowano wysokość stawek podatku od nieruchomości i jaki to mogło mieć wpływ na rozwój lokalny. W przeprowadzonych badaniach obliczono mediany informujące o zróżnicowaniu stawek podatku od nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości mieszkaniowych oraz wskazano udział wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wybranych grupach dochodów badanych miast.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Dariusz Felcenloben - Zadania i funkcje katastru nieruchomości

Budowa i utrzymanie efektywnego systemu zarządzania nieruchomościami, uzależnione jest w dużej mierze od sprawności instytucji katastru nieruchomości, któremu ustawodawca przypisał określone zadania, oraz wskazał jednoznacznie obszary w których dane ewidencyjne w nim ujawnione, stanowić winny podstawę ustalającą dla innych postępowań decyzyjnych zarówno w sferze tzw. administracji publicznej, jak i poza nią, odniesioną szerzej, np. do rynku nieruchomości i procesów z nim związanych. W tym też kontekście, w prezentowanym artykule, zdefiniowane zostały zadania, zasady oraz funkcje katastru nieruchomości, jakie pełni on zarówno w systemie prawa, w systemach zarządzania, jak i w odbiorze społecznym, jako rejestr publiczny.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Elżbieta Gołąbeska - Cykle koniunkturalne na rynku nieruchomości

Analiza procesów transformacji na polskim rynku nieruchomości dowodzi, że zachodzące na nim zmiany były wynikiem oddziaływania czynników zewnętrznych. Koniunktura na rynku nieruchomości jest ściśle związana z aktywnością całej gospodarki. Obserwacje wskazują, że rozwój rynku nieruchomości, podobnie jak innych segmentów, ma charakter cykliczny. Można stwierdzić, że rynek ten zachowuje się procyklicznie, jednak z pewnym opóźnieniem w stosunku do cyklu dla całej gospodarki. Związane jest to między innymi z wysokością stóp procentowych kredytów hipotecznych oraz zachowaniem uczestników rynku, dla których nabywanie nieruchomości jest rodzajem inwestycji, bez względu na to czy są to nabywcy indywidualni czy instytucjonalni. Podobnie dzieje się, gdy nadchodzi zwolnienie lub recesja - załamanie na rynku nieruchomości pojawia się zazwyczaj nieco później.  Powiązanie między koniunkturą gospodarczą a koniunkturą rynku nieruchomości jest niepodważalne. Można stwierdzić, iż fazy cykli koniunkturalnych gospodarki i rynku nieruchomości mają zbliżony przebieg. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wybranych aspektów teorii cykli koniunkturalnych oraz potwierdzenie zasadności ich zastosowania w prowadzonych analizach rynku nieruchomości, co niewątpliwie wspomaga procesy inwestycyjne na tym rynku w oparciu o prognozy jego rozwoju.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Barbara Stolińska - Zainteresowanie cudzoziemców nabywaniem nieruchomości w Polsce w 2009

Obrót nieruchomościami w Polsce z udziałem cudzoziemców regulowany jest w Polsce ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców . Niniejszy artykuł jest swoistego rodzaju charakterystyką zainteresowania cudzoziemców nabywaniem nieruchomości w Polsce z uwzględnieniem ogólnej charakterystyki uwarunkowań formalno – prawnych związanych z obrotem nieruchomości z udziałem obcokrajowców. Głównym celem niniejszego artykułu jest analiza skali zainteresowania cudzoziemców nabywaniem nieruchomości w Polsce na podstawie danych zebranych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji za rok 2009, które opublikowane zostały w marcu 2010 roku.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Filip Hartwich - Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w krajach UE

Reglamentacja obrotu nieruchomościami z udziałem cudzoziemców praktykowana jest w wielu państwach na świecie i polska regulacja nie stanowi w tym zakresie odosobnionego przypadku. Stosowane na świecie ograniczenia w sferze obrotu nieruchomościami z udziałem cudzoziemców sięgają od wymogu zgłoszenia transakcji do właściwego urzędu, aż po całkowity zakaz nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, przy czym ograniczenia te dotyczyć mogą tylko pewnych obszarów w państwie, pewnego rodzaju nieruchomości, niektórych sposobów wykorzystania nieruchomości lub rozciągać się na całe jego terytorium bez względu na charakter nabywanej nieruchomości. W artykule zaprezentowane zostały regulacje dotyczące obrotu nieruchomościami z udziałem cudzoziemców w innych państwach należących do UE.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Krzysztof Drachal - Perspektywa wprowadzenia hipoteki odwróconej w warunkach polskich

 W pracy została przedstawiona sytuacja opieki medycznej i przeznaczanych na nią wydatków w Polsce. Sytuacja ta została także porównana z innymi krajami OECD. Omówiono prognozy demograficzne dla Polski i ich skutek dla struktury społecznej. Omówiono także obecną sytuację prawną odwróconego kredytu hipotecznego w Polsce. Na tej podstawie dokonano analizy i oceny produktu.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Grzegorz Strupczewski - Zakres ochrony budynków mieszkalnych od skutków powodzi w ofercie krajowych towarzystw ubezpieczeń

Artykuł przedstawia wyniki badań, którym poddano wszystkie krajowe towarzystwa ubezpieczeń majątkowych mające w ofercie ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów dla osób prywatnych – łącznie 24 podmioty. Analiza porównawcza ogólnych warunków ubezpieczeń (owu) skupiła się na sposobie ujęcia ryzyka powodzi w zakresie ubezpieczenia. W szczególności zwrócono uwagę na zawarte w owu definicje powodzi, dostępność ochrony od tego ryzyka w zakresie podstawowym lub rozszerzonym, dodatkowe zastrzeżenia i wyłączenia oraz spectrum możliwych przedmiotów ubezpieczenia.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Edward Wiszniowski - Przydatność wartości rynkowej nieruchomości przy badaniu ryzyka kredytowego wg rekomendacji (II) Komisji Nadzoru Finansowego

W grudniu 2008r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła Rekomendację S (II) dotyczącą dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. Akt ten, będący zbiorem zaleceń dla banków, reguluje zasady identyfikacji, zarządzania i nadzoru nad ryzykiem kredytowym pochodzącym od ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. W artykule wskazano mankamenty Rekomendacji S (II) związane z definicją wskaźnika LtV, będącego jednym z mierników opisujących wielkość ryzyka kredytowego, poddając jednocześnie pod dyskusję ewentualne doprecyzowanie zapisów zaleceń KNF.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Edyta Plebankiewicz, Agnieszka Leśniak - Kalkulacja narzutów w cenie ofertowej polskich wykonawców budowlanych

Dla inwestora zlecającego realizację robót budowlanych, zasadniczą kwestią jest cena, jaką zaproponuje wykonawca. W cenie, oprócz kosztów bezpośrednich (koszty robocizny, materiałów oraz pracy sprzętu i środków transportu technologicznego), zazwyczaj uwzględnione są także narzuty, najczęściej koszty pośrednie i zysk. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących sposobów definiowania i kalkulacji narzutów uwzględnianych w cenie ofertowej, w tym kosztów pośrednich i zysku, przez polskich wykonawców budowlanych. Wyniki badań wskazują, że większość wykonawców kalkuluje narzuty tradycyjnie, czyli wskaźnikowo. Są to jednak w zdecydowanej większości wskaźniki własne, coraz częściej dostosowywane indywidualnie do przedsięwzięcia. Również podstawy naliczania kosztów pośrednich i zysku są w coraz większym stopniu różnicowane przez wykonawców.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60