Świat Nieruchomości 2010 nr 3 (73) - SPIS TREŚCI

INWESTYCJE

1) Renata Kozik, Elżbieta Starzyk, Krzysztof Zima – Zewnętrzne uwarunkowania realizacji przedsięwzięć budowlanych w Polsce w latach 2005-2008
2) Katarzyna Kania - Działalność land deweloperska na przykładzie krakowskich deweloperów
3) Michał Głuszak, Katarzyna Kania, Adam Nalepka - Ocena działania administracji publicznej w zakresie współpracy przy realizacji projektów inwestycyjno budowlanych - komunikat z badań pilotażowych

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

4) Janina Kotlińska, Maciej J. Nowak - Użytkowanie wieczyste -aspekty prawne i finansowe
5) Damian Korecki, Maciej W. Wierzchowski – Podstawy prawne prognozowania skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

RYNEK

6) Łukasz Strączkowski - Preferencje nabywców mieszkań na lokalnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu
7) Marcin Płaziński - Pierwotny rynek mieszkaniowy: większa poprawa nastrojów niż sytuacji rynkowej
8) Wojciech Daniel, Karolina Chrabąszcz - Preferencje potencjalnych nabywców w szacowaniu wartości nieruchomości na rynku tarnowskim

ZMIANY W PRAWIE NIERUCHOMOŚCI

9) Maciej J. Nowak - Zmiany artykułów 37 ustaw o gospodarce nieruchomościami i o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym POBIERZ

KONFERENCJE

10) Agnieszka Telega - XVII Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomości (Mediolan, 23-26 czerwca 2010) POBIERZ

NA RYNKU WYDAWNICZYM

11) Andrzej Sobczak „Plany zarządzania. Modele, metody, narzędzia” - propozycja wydawnicza Poltext POBIERZ

STRESZCZENIA

Renata Kozik, Elżbieta Starzyk, Krzysztof Zima - Zewnętrzne uwarunkowania realizacji przedsięwzięć budowlanych w Polsce w latach 2005-2008

Podejmowanie i realizacja przedsięwzięć budowlanych zależy od wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych. W artykule skupiono uwagę na zewnętrznych uwarunkowaniach przedsięwzięć budowlanych realizowanych w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Opisano pozytywne i negatywne czynniki zewnętrzne o największym znaczeniu w okresie 2005-2008. Długie cykle inwestycyjne powodują, że zmiany w sektorze budowlanym widoczne są z kilkumiesięcznym opóźnieniem, dlatego też dane do analizy przyjęto z okresu 2005 – 2008 r.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Katarzyna Kania - Działalność land deweloperska na przykładzie krakowskich deweloperów

W Polsce działalność deweloperska jest prężnie rozwijającą się formą realizacji inwestycji o charakterze mieszkaniowym i komercyjnym. Rozwinięte rynki nieruchomości wyróżniają też deweloperów zajmujących się przystosowywaniem gruntów pod zabudowę czyli tzw. land deweloperów. Ze względu na małą ilość publikacji i badań w tym obszarze autorka postanowiła przedstawić ogólny zarys działalności land deweloperskiej na przykładzie firm działających na krakowskim rynku mieszkaniowym. Badania pozwoliły na wstępną ocenę podejścia deweloperów do szeroko rozumianej problematyki gruntu traktując ją jako część procesu deweloperskiego.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Michał Głuszak, Katarzyna Kania, Adam Nalepka - Ocena działania administracji publicznej w zakresie współpracy przy realizacji projektów inwestycyjno budowlanych - komunikat z badań pilotażowych

 W artykule omówiono założenia oraz wyniki badań pilotażowych, których głównym celem jest identyfikacja oraz diagnoza kluczowych administracyjno-proceduralnych uwarunkowań związanych z realizacją projektów deweloperskich w wybranych miastach w Polsce. Przedstawiono główne cele oraz motywacje badań, a także omówiono wstępne wyniki badań przeprowadzonych w czerwcu 2010 roku przez pracowników Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego we współpracy z Fundacją Izba Wspierania Inwestycji wśród podmiotów zaangażowanych w realizację projektów budowlanych w Krakowie.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Janina Kotlińska, Maciej J. Nowak - Użytkowanie wieczyste - aspekty prawne i finansowe

Artykuł dotyczy prawnych i finansowych aspektów prawa użytkowania wieczystego. Szczególną uwagę zwrócono na rolę dochodów z użytkowania wieczystego w gospodarce finansowej gmin oraz optymalne ujęcie definicyjne tego prawa. Przedstawiono również wyniki badań obrazujące wysokość dochodów z użytkowania wieczystego w wybranych dużych miastach.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Damian Korecki, Maciej W. Wierzchowski - Podstawy prawne prognozowania skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Prognoza ta powinna określać wpływ ustaleń projektu planu na:
   1) dochody własne i wydatki gminy;
  2) wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy;
  3) walory ekonomiczne przestrzeni i związane z nią prawa własności oraz wartości nieruchomości; oznaczające w praktyce:
   • bezpośrednią odpowiedzialność ekonomiczną gminy za zmiany wartości nieruchomości spowodowane uchwaleniem nowego planu lub zmianą istniejącego, mającą formę (odszkodowania, wykup nieruchomości, oferowanie nieruchomości zamiennych);
    • możliwość uzyskania przez gminę korzyści wynikających ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem nowego planu lub zmianą istniejącego.
W wielu przypadkach, racjonalne gospodarowanie przestrzenią na położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele inne niż rolne i leśne umożliwia proces scalania i wymiany nieruchomości, regulowany przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Warunki scalenia i podziału nieruchomości określa plan miejscowy. Ustala on między innymi:
    • wysokość, termin i sposób zapłaty przez beneficjentów scalenia opłat adiacenckich;
    • wykaz działek gruntu wydzielonych pod drogi oraz urządzeń, których właściciele lub użytkownicy wieczyści nie mogli odłączyć od gruntu, oraz za drzew i krzewów - za które gmina wypłaci odszkodowanie.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Łukasz Strączkowski - Preferencje nabywców mieszkań na lokalnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu

Celem artykułu jest zaprezentowanie wstępnych rezultatów badań nad preferencjami nabywców mieszkań w Poznaniu. W artykule wskazano główne preferencje, oszacowane na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego w 2009 roku wśród miejscowych pośredników w obrocie nieruchomościami. Dodatkowo wybrane rezultaty porównano z danymi pochodzącymi z badań ankietowych przeprowadzonych wśród 466 osób deklarujących gotowość i chęć do zakupu mieszkań w Poznaniu na przełomie 2006 i 2007 roku. Część z rezultatów badań preferencji wskazuje na podobieństwa, część na różnice.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Marcin Płaziński - Pierwotny rynek mieszkaniowy: większa poprawa nastrojów niż sytuacji rynkowej

Artykuł prezentuje kluczowe wnioski płynące z monitoringu oferty mieszkaniowej spółek deweloperskich prowadzących działalność na siedmiu najbardziej rozwiniętych rynkach nieruchomości w kraju, tj. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi oraz Katowicach. Z danych zebranych bezpośrednio z rynku wynika, że mimo iż, wśród deweloperów zapanował optymizm, skutkiem czego ruszyło wiele nowych inwestycji mieszkaniowych, jest jeszcze za wcześniej by wskazywać na zdecydowaną poprawę sytuacji rynkowej. Badanie przeprowadzane jest przez Dział Badań i Analiz firmy Emmerson S.A. w cyklu kwartalnym.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Wojciech Daniel, Karolina Chrabąszcz - Preferencje potencjalnych nabywców w szacowaniu wartości nieruchomości na rynku tarnowskim

Niniejszy artykuł jest próbą obiektywnego zbadania preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości na rynku tarnowskim. Prezentuje wyniki analizy rynku pod względem cech nieruchomości, mających wpływ na ich wartość. Przeprowadzając analizę przyjęto założenie, że respondenci są skłonni zapłacić wyższą cenę za nieruchomość posiadającą cechy wskazane przez nich jako istotne. Uznano, iż waga danej cechy przy podejmowaniu ewentualnej decyzji akceptującej poziom ceny nabycia nieruchomości jest proporcjonalna do częstości wskazań tej cechy przez badanych. W oparciu o takie założenie, otrzymane wyniki badań pozwoliły na uszeregowanie zespołu cech i ich wpływu na wartość nieruchomości gruntowych niezabudowanych, zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i nieruchomości lokalowych.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60