Świat Nieruchomości 2010 nr 2 (72) - SPIS TREŚCI

GODNE ODNOTOWANIA

1) Henryk Gawron, Łukasz Strączkowski - Lokalny rynek mieszkaniowy w warunkach kryzysu gospodarczego

RYNEK

2) Maciej W. Wierzchowski, Jacek Dudek - Polski rynek nieruchomości w świetle badań statystycznych z lat 1995 – 20083)
3) Krzysztof Celka - Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości biurowych w Poznaniu

MIESZKALNICTWO

4) Iwona Foryś - Przesłanki demograficzne potrzeb mieszkaniowych i ich wpływ na przyszłość rynku mieszkaniowego w Polsce
5) Radosław Trojanek - Indeksy cen mieszkań na rynku wtórnym w Poznaniu w latach 2008-2009

FINANSE

6) Maria Trojanek - Podatki: od nieruchomości, rolny i leśny jako źródło dochodów gmin powiatu poznańskiego w latach 2005 – 2008
7) Maciej J. Nowak, Maciej Skotarczak - Kształtowanie stawek podatku rolnego w gminach w województwie zachodniopomorskim

ZARZĄDZANIE

8) Paweł Nowacki - Outsourcing zarządzania nieruchomościami jednym z procesów pomocniczych w nowoczesnym przedsiębiorstwie

ZMIANY W PRAWIE NIERUCHOMOŚCI

9) Maciej J. Nowak – Najem okazjonalny lokalu POBIERZ

KONFERENCJE

10) Michał Głuszak – XVIII Krajowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości(Olsztyn, 21-23 marca 2010) POBIERZ

STRESZCZENIA

Henryk Gawron, Łukasz Strączkowski - Lokalny rynek mieszkaniowy w warunkach kryzysu gospodarczego (na podstawie badań ankietowych pośredników w obrocie nieruchomościami)

Artykuł dotyczy problematyki lokalnego rynku mieszkaniowego w Poznaniu. Zaprezentowano w nim rezultaty badań przeprowadzonych w 2009 roku przez Katedrę Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, obejmujące m.in. opinie kilkudziesięciu firm działających na poznańskim rynku mieszkaniowym (pośredników w obrocie nieruchomościami) na temat skutków załamania koniunktury na lokalnym rynku mieszkaniowym. Uzyskane odpowiedzi pośredników o stanie rynku mieszkaniowego i jego skutkach dla agencji oraz perspektywach ich działania okazały się interesujące i dość zróżnicowane.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Maciej W. Wierzchowski, Jacek Dudek - Polski rynek nieruchomości w świetle badań statystycznych z lat 1995 - 2008

W artykule przedstawiono genezę badań statystycznych rynku nieruchomości w Polsce, bazujących na:
  • danych ze sprawozdań notariuszy przekazywanych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na formularzach MS-Not 24 Sprawozdanie notariusza z czynności notarialnych oraz
  • danych ze sprawozdań starostów, składanych do Głównego Urzędu Statystycznego na formularzach M-04s Transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości.
Dane te są podstawą prowadzonego w Instytucie Rozwoju Miast pod kierunkiem prof. zw. dr hab. L. Kałkowskiego monitoringu rynku nieruchomości w Polsce.  Konfrontacja liczby, wartości i cen odnotowanych w latach 1995 – 2008 na polskim rynku nieruchomości ze zmianami dochodu narodowego pozwoliła na sformułowanie generalnej konkluzji wskazującej, że dynamiczny wzrost Produktu Krajowego Brutto odnotowany w latach 1995 – 2008 w Polsce nie wywarł wpływu na wzrost liczby rynkowych transakcji nieruchomościowych, a odnotowany wpływ na wzrost wartości transakcji był relatywnie niski.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Krzysztof Celka - Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości biurowych w Poznaniu

Poznański rynek nieruchomości biurowych cieszy się od kilku lat rosnącym zainteresowaniem inwestorów. Na przestrzeni ostatniej dekady, widoczne były mocne różnice pomiędzy popytem a podażą, co jest charakterystyczne dla rynku dojrzewającego. Artykuł przedstawia wyniki badań podaży, cen i popytu na rynku nieruchomości biurowych w Poznaniu. Opisuje stan rynku i perspektywy jego rozwoju.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Iwona Foryś - Przesłanki demograficzne potrzeb mieszkaniowych i ich wpływ na przyszłość rynku mieszkaniowego w Polsce

W artykule podjęto problematykę zmian demograficznych jakie mają miejsce w Polsce w kontekście ich wpływu na przyszłe potrzeby mieszkaniowe. Zwrócono uwagę na potencjał demograficzny, na który składa się wielkość populacji i jej potencjał życiowy. Wskazano na kierunek zmian podstawowych parametrów struktury ludności oraz na ruch naturalny i wędrówkowy ludności, jako przesłanki przekształceń ilościowych i jakościowych polskiego zasobu mieszkaniowego. Zasygnalizowano również zmiany społeczne, które miały miejsce w ostatnich osiemnastu latach oraz ich wpływ na kształtowanie się obecnych i przyszłych preferencji polskich gospodarstw domowych.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Radosław Trojanek - Indeksy cen mieszkań na rynku wtórnym w Poznaniu w latach 2008-2009

W artykule podjęto próbę wykorzystania metody regresji hedonicznej do zbudowania indeksów cen mieszkań na rynku wtórnym w latach 2008-2009 w Poznaniu. Zakres przedmiotowy wynika z celu badania i koncentruje się na cenach na wtórnym rynku mieszkaniowym, obejmującym zarówno prawo własności jak i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W badaniu analizie poddane zostały mieszkania zlokalizowane w budynkach wielorodzinnych.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Maria Trojanek - Podatek od nieruchomości, rolny i leśny jako źródło dochodów gmin powiatu poznańskiego w latach 2005 - 2008

W przedstawionych rozważaniach ukazano znaczenie podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w generowaniu dochodów gmin powiatu poznańskiego w latach 2005 – 2008. Z analizy wynika, iż spośród badanych podatków największe znaczenie w generowaniu dochodów własnych i ogółem odgrywa podatek od nieruchomości. Średnio co czwarta złotówka dochodów własnych pochodzi z wpływów podatku od nieruchomości. Gminy korzystały z ustawowych uprawnień dotyczących obniżania górnych stawek podatków oraz udzielały ulg i zwolnień.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Maciej J. Nowak, Maciej Skotarczak - Kształtowanie stawek podatku rolnego w gminach w województwie zachodniopomorskim

Celem artykułu jest przeanalizowanie sposobu kształtowania się stawek podatku rolnego w województwie zachodniopomorskim. Badaniom zostały poddane gminy województwa zachodniopomorskiego w latach 2002 – 2005. W pracy ponadto zastosowano badania statystyczne: średnią arytmetyczną, odchylenie standardowe oraz klasyczny współczynnik zmienności. Uzyskane informacje zostały zweryfikowane, w szczególności przez analizę przyrostów stawek podatku rolnego.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Paweł Nowacki - Outsourcing zarządzania nieruchomościami jednym z procesów pomocniczych w nowoczesnym przedsiębiorstwie

Artykuł poświęcony jest kwestiom zarządzaniami nieruchomościami w przedsiębiorstwie. Poruszono kwestie zarządzania nieruchomościami jako istotnym aktywem przedsiębiorstwa oraz sposób zarządzania nieruchomościami w przedsiębiorstwie. Rozważania oparto m.in. na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych przez Katedrę Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w 2006 roku wśród spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60