Świat Nieruchomości 2010 nr 1 (71) - SPIS TREŚCI

GODNE ODNOTOWANIA

1) Bogusław Luchter – Zmiany użytkowania ziemi na terenie wybranych jednostek przestrzennych, wchodzących w skład miasta Krakowa, w latach 1848-2008

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

2) Aneta Zaremba, Maciej J. Nowak - Ziemia, nieruchomość, grunt w języku prawniczym i ekonomicznym
3) Katarzyna Najbar, Adam Nalepka – Firmy zarządzające nieruchomościami w Polsce

INWESTYCJE

4) Marzena Bac - Ubezpieczenie jako instrument zarządzania ryzykiem w przedsięwzięciu budowy odcinka autostrady
5) Wojciech Drozd, Krzysztof Zimna - Deskowania systemowe jako element kształtujący współczesną architekturę – analiza techniczno-ekonomiczna

RYNEK

6) Barbara Stolińska - Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Portugalii
7) Agnieszka Kowalska – Biuro nieruchomości w Hiszpanii i w Polsce

MIESZKALNICTWO

8) Artur Zimny - Dodatki mieszkaniowe - analiza prawna i statystyczna

ZAMIANY W PRAWIE NIERUCHOMOŚCI

9) Maciej J. Nowak - Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami POBIERZ

KONFERENCJE

10) Małgorzata Uhruska - ERES Industrial Seminar Moscow 2009. Rynek nieruchomości handlowych w Rosji, Wczoraj – Dziś – Jutro (Moskwa, 30 październik 2009) POBIERZ
11) Dawid Deręgowski, Beata Rachoń – Seminarium „Działalność zawodowa na rynku nieruchomości” ( (Kraków, 15 grudnia 2009) POBIERZ
12) Iwona Strzępek – VII Edycja Programu” The European Real Estate Challenge” (Berlin, 9-21 stycznia 2010) POBIERZ

NA RYNKU WYDAWNICZYM

13) Stanisław Belniak - Marzena Bac „Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w nieruchomościach. Rozwiązania ubezpieczeniowe w Polsce i na świecie” – recenzja POBIERZ

STRESZCZENIA

Bogusław Luchter - Zmiany użytkowania ziemi na terenie wybranych jednostek przestrzennych, wchodzących w skład miasta Krakowa, w latach 1848-2008

Celem niniejszego artykułu jest próba oceny przemian zachodzących w ciągu ostatnich 160 lat (1848-2008) na obszarze wybranych jednostek przestrzennych, wchodzących w skład terytorium miasta Krakowa. Spośród różnych jednostek przestrzennych uwzględnionych w badaniach taka możliwość istnieje w przypadku tylko 1 jednostki – tj. byłej dzielnicy administracyjnej Podgórze. W przypadku pozostałych: (tj. - innych byłych dzielnic administracyjnych, obecnie uwzględnianych jako podstawowe geodezyjne jednostki ewidencyjne, jednostek katastralnych – tj. dawnych wsi i miast przyłączanych sukcesywnie do Krakowa, obrębów ewidencyjnych itp.) porównywalność w tak długim okresie – nie jest możliwa i wymaga odrębnych badań, względnie dość żmudnych przeliczeń, nie zawsze możliwych do realizacji z racji dostępności do materiałów i źródeł o historycznym już znaczeniu. Zachowanie dawnych dzielnic administracyjnych w przyszłości jako podstawowych geodezyjnych jednostek ewidencyjnych umożliwi śledzenie procesu przemian użytkowania ziemi w dłuższym okresie czasu i pozwoli na zróżnicowanie przestrzenne badanego zjawiska.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Anta Zaremba, Maciej J. Nowak - Ziemia, nieruchomość, grunt w języku prawniczym i ekonomicznym

Celem artykułu jest przedstawienie wyczerpującej definicji zbliżonych do siebie pojęciowo terminów ziemia, nieruchomość i grunt w języku prawniczym i ekonomicznym. Nawet w obrębie tych samych dziedzin nauki napotkać można czasem na sprzeczności terminologiczne w tym zakresie. W artykule szczególnie uwzględniono specyficzne, najczęściej występujące w języku prawniczym pojęcie nieruchomości i gruntów rolnych.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Katarzyna Najbar, Adam Nalepka - Firmy zarządzające nieruchomościami w Polsce

Przedmiotem referatu jest prezentacja wyników badania opinii przedstawicieli licencjonowanych zawodów obsługujących sferę nieruchomości (zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami i rzeczoznawców majątkowych) o organizacji i zakresie działania firm zarządzających nieruchomościami w Polsce. W badaniach uwagę skoncentrowano na jakościowej i ilościowej charakterystyce podmiotów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami oraz na analizie zakresu funkcjonalnego i przedmiotowego działania tych podmiotów.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Marzena Bac - Ubezpieczenie jako instrument zarządzania ryzykiem w przedsięwzięciu budowy odcinka autostrady

Artykuł przybliża ubezpieczenie jako instrument zabezpieczający pokrycie finansowych skutków realizacji ryzyka w budowie autostrady. Przedstawiono klasyfikacje ryzyka dla przedsięwzięć inwestycyjnych oraz przykłady ryzyka w budowie autostrady obejmujące następstwa jego realizacji. Zaprezentowano także produkty ubezpieczeniowe obejmujące ryzyka związane z analizowaną inwestycją oferowane przez ubezpieczycieli w Polsce.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Wojciech Drozd, Krzysztof Zimna - Deskowania systemowe jako element kształtujący współczesną architekturę – analiza techniczno-ekonomiczna

W artykule omówiono wybrane rodzaje deskowań systemowych. Analiza deskowań dotyczyła kosztów najmu deskowań oraz rozwiązania techniczne. Porównano deskowania systemowe z tradycyjnymi, podkreślając znacznie większe możliwości deskowań systemowych, zwłaszcza w kształtowaniu nowoczesnej architektury, przy podobnych kosztach deskowań. Wysokie wymagania dotyczące kształtu budynku oraz tekstury i gładkości ścian nowoczesnych budynków (zastosowanie betonu architektonicznego) właściwie wymuszają stosowanie deskowań systemowych.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Barbara Stolińska - Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Portugalii

W państwach członkowskich Unii Europejskiej nabywanie nieruchomości przez obywateli innych państw członkowskich jest w pełni legalne. Obowiązują tu cztery podstawowe swobody: -przepływu kapitału, -pracowników, -świadczenia usług, -prowadzenia działalności gospodarczej. Szeroko pojmowany rynek nieruchomości wydaje się być coraz częściej postrzegany jako rynek międzynarodowy. W związku z powyższym zasadnym wydaje się traktowanie o zasadach nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w innych krajach należących do Unii Europejskiej. Artykuł w sposób syntetyczny oraz bardzo ogólny charakteryzuje warunki formalno-prawne nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Austrii i Portugali. Autorka podjęła próbę przedstawienia najważniejszych aspektów związanych z nabywaniem nieruchomości przez obcokrajowców w wyżej wymienionych krajach.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Agnieszka Kowalska - Biuro nieruchomości w Hiszpanii i w Polsce

Biura nieruchomości wydają się funkcjonować w podobny sposób w poszczególnych europejskich krajach, ze względu na specyficzne cechy nieruchomości oraz załamanie koniunktury gospodarczej w Europie. Niemniej jednak różnice kulturowe mogą znacznie wpływać na ich działalność. Analizę porównawczą przeprowadzono na przykładzie Płocka i Santiago de Compostela (Hiszpania) jako miastach o zbliżonej liczbie mieszkańców oraz tego typu podmiotów. Badanie wykazało, że mimo znacznych podobieństw, jeśli chodzi o liczbę pracowników, długość funkcjonowania, posiadanie filii czy promocję, biura w obu miastach wykazują też odmienne właściwości. Postawa wobec negocjacji odnośnie prowizji była cechą różniącą biura, podobnie jak godziny otwarcia, na które wpływ miały różnice kulturowe, zwłaszcza tradycyjna hiszpańska sjesta. Najbardziej zaskakujące wyniki otrzymano co do stosunku pracowników biur do studentów pragnących realizować praktyki. W tym przypadku nieporównywalnie większymi możliwościami mogą cieszyć się hiszpańscy studenci, mimo iż nie wykazują oni zbyt wielkiej inicjatywy w zdobywaniu doświadczenia zawodowego. Pracownicy biur obu miast wyrażali chęć udziału w podobnych badaniach w przyszłości, gdyby takie przeprowadzano. Taka otwartość może pozytywnie wpływać na rynek nieruchomości, którego specyficzne cechy przysparzają wiele trudności w jego analizie.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Artur Zimny - Dodatki mieszkaniowe - analiza prawna i statystyczna

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie regulacji prawnych związanych z przyznawaniem i wypłacaniem dodatków mieszkaniowych oraz dokonanie statystycznej analizy dodatków wypłaconych w Polsce w ostatnich latach. W pierwszej części artykułu wykorzystane zostały zapisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz rozporządzeń Wykonawczych do niej, natomiast w drugiej informacje dostępne w Banku Danych Regionalnych GUS, które przeanalizowano w przekroju wojewódzkim, za pomocą podstawowych narzędzi statystycznych. Na podstawie dostępnych danych statystycznych można stwierdzić, że w latach 2004-2008 latach liczba i kwota dodatków mieszkaniowych wypłacanych w Polsce systematycznie malała. Ze świadczeń tych w największym zakresie korzystano, w przeliczeniu na liczbę ludności i mieszkań, w województwach kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim, natomiast w najmniejszym w województwach świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim i mazowieckim. 

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60