Świat Nieruchomości 2009 nr 4 (70) - SPIS TREŚCI

GODNE ODNOTOWANIA

1) Karolina Chrabąszcz - Obawy i oczekiwania mieszkańców regionu w związku z budową autostrady Kraków – Tarnów – wyniki badań

RYNEK

2) Maciej W. Wierzchowski, Marcin Nejman - Klasyfikacja regionalnych rynków nieruchomości w Polsce. Próba wykorzystania analizy taksonomicznej
3) Barbara Stolińska - Transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości w wybranych krajach Unii Europejskiej
4) Aneta Zaremba – Rynek jako weryfikator wartości nieruchomości

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

5) Adam Nalepka, Stanisław Belniak - Licencjonowane zawody obsługujące sektor nieruchomości w Polsce i ich firmy
6) Marzena Bac - Świadomość ubezpieczeniowa posiadaczy nieruchomości w świetle badań ankietowych - cz II

PROBLEMY ROZWOJU MIAST

7) Katarzyna Małecka - Wrocławski plan antykryzysowy

INWESTYCJE

8) Marcin Nowak – Rozmieszczenie nieruchomości o przeznaczeniu handlowym w województwach

PRAWO

9) Rafał Pesta - Umowa dzierżawy nieruchomości gruntowej w celu wybudowania farmy wiatrowej

KONFERENCJE

10) Małgorzata Uhruska – Konferencja naukowa „Inwestycje – Nieruchomości – Ekologia” (Gdańsk, 22-23 czerwca 2009) POBIERZ
11) Małgorzata Uhruska - XVI Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomości (ERES) (Sztokholm, 24-27 czerwca 2009) POBIERZ
12) Karolina Chrabąszcz - „Determinanty rozwoju gospodarczego. Aspekty mikro -i makroekonomiczne” (Tarnów, 1-2 października 2009) POBIERZ
13) Andrzej Jaki - XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego” (Krynica-Zdrój, 21-24 października 2009) POBIERZ
14) Katarzyna Najbar - III Krajowy Kongres Zarządców Nieruchomości (Kraków,22-24 października 2009) POBIERZ

STRESZCZENIA

Karolina Chrabąszcz - Obawy i oczekiwania mieszkańców regionu w związku z budową autostrady Kraków – Tarnów (wyniki badań)

Artykuł jest prezentacją wyników badań, przeprowadzonych przez Koło Naukowe Nieruchomości „DOMUSS”, działające przy Katedrze Nieruchomości i Ubezpieczeń Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, na temat opinii mieszkańców regionu w kwestii budowanego odcinka A4 Kraków – Tarnów. Badaniu poddano grupę 617 respondentów, zamieszkujących obszar budowanego odcinka Kraków – Tarnów. Mieszkańcy regionu, przez który będzie biegła trasa A4 od Krakowa do Tarnowa w 88% popiera budowę tego odcinka, a 83% respondentów zapowiada, iż będzie z niego korzystała. Mieszkańcy obawiają się przede wszystkim zanieczyszczenia środowiska, zwiększonego hałasu na terenach wzdłuż A4 oraz zakłócenia przemieszczania się dzikiej zwierzyny. Artykuł jest próbą ukazania wszelkich planowanych zabezpieczeń, które będą zapobiegać szkodom, które w pewnym stopniu są niemożliwe do zminimalizowania do zera. Autorka prezentuje także spodziewane korzyści, jakich oczekują mieszkańcy regionu oraz ich poglądy na techniczne i ekonomiczne aspekty budowanego odcinka.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Maciej W. Wierzchowski, Marcin Nejman - Klasyfikacja regionalnych rynków nieruchomości w Polsce. Próba wykorzystania analizy taksonomicznej

Artykuł przedstawia próbę wykorzystania analizy taksonomicznej dla klasyfikacji regionalnych rynków nieruchomości w Polsce, w układzie 16 jednostek – województw (będących odpowiednikiem, zgodnego nomenklaturą terytorialnego podziału kraju dla potrzeb statystycznych, szczebla NUTS-2). Do analizy wykorzystano posiadane przez GUS dane pierwotne agregowane na poziomie poszczególnych starostw. Do przeprowadzenia analizy skupień zastosowano najbardziej rozpowszechnione, funkcjonujące w ramach analizy wielowymiarowej narzędzie jakim jest hierarchiczna procedura J.H. Warda. W tym celu wykorzystano oprogramowanie objęte pakietem STATISTICA 8 - firmy StatSoft. Statystyki opisowe dla wybranych cech jednostkowych, charakteryzujących odnotowane w 2007 r. na wojewódzkich rynkach średnie ceny transakcyjne nieruchomości lokalowych, budynkowych i gruntowych w Polsce posłużyły do przeprowadzenia aglomeracyjnej analizy skupień poszczególnych jednostek regionalnych. Jej wyniki przedstawiono w postaci dendrogramów - obrazujących kolejne etapy łączenia rozpatrywanych obiektów statystycznych w jednorodne kasy.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Barbara Stolińska - Transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości w wybranych krajach Unii Europejskiej

Szeroko pojmowany rynek nieruchomości wydaje się być coraz częściej postrzegany jako rynek międzynarodowy. W wyniku integracji Europy, a tym samym zapewnieniu wolnego przepływu kapitału, ludzi oraz towarów nieruchomości stały się obiektem zainteresowania różnych osób oraz jednostek gospodarczych. W związku z powyższym, zasadnym wydaje się traktowanie o warunkach nabywania nieruchomości w innych krajach należących do Unii Europejskiej. Artykuł w sposób syntetyczny oraz bardzo ogólny charakteryzuje proces nabywania nieruchomości w Austrii i Portugali. Autor podjął próbę przedstawienia najważniejszych etapów przy zawieraniu transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości w wyżej wymienionych krajach.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Aneta Zaremba - Rynek jako weryfikator wartości nieruchomości

 W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące zasad funkcjonowania rynku nieruchomości, że szczególnym uwzględnieniem pojęcia “wartości” indywidualnej. Wartość nieruchomości jest bardzo istotna dla każdego inwestora, który poprzez uzasadnione inwestowanie dąży do wzrostu wartości nieruchomości.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Adam Nalepka, Stanisław Belniak - Licencjonowane zawody obsługujące sektor nieruchomości w Polsce i ich firmy

Ustawa o gospodarce nieruchomościami wprowadziła trzy licencjonowane zawody związane z obsługą sfery nieruchomości: pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcę nieruchomości i rzeczoznawcę majątkowego. W opracowaniu scharakteryzowano zakres i zasady funkcjonowania tych zawodów oraz przedstawiono firmy, w ramach których realizują swe zadania. Dokonano jakościowej i ilościowej charakterystyki firm zajmujących się w Polsce pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, zarządzaniem nieruchomościami, rzeczoznawstwem majątkowym.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Marzena Bac - Świadomość ubezpieczeniowa posiadaczy nieruchomości w świetle badań ankietowych - cz II

Artykuł przedstawia wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na grupie 504 osób posiadających nieruchomości w regionie o wysokim zagrożeniu katastroficznym w Polsce. Badania zostały zrealizowane w ramach dysertacji i stanowiły jej część empiryczną. Celem ich było określenie poziomu świadomości istnienia zagrożeń i skutków zdarzeń katastroficznych oraz możliwości ubezpieczeń w tym zakresie (świadomość ubezpieczeniowa) w badanej grupie.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Katarzyna Małecka - Wrocławski plan antykryzysowy

Artykuł prezentuje Program dla Wrocławia ogłoszony przez władze miasta w związku z kryzysem finansowym i spowolnieniem gospodarczym na świecie. Jest to program wsparcia gospodarczego mający na celu tworzenie nowych miejsc pracy oraz aktywną politykę osłonową na rynku pracy.  Program opiera się na inwestycjach publicznych, wspieraniu rozwoju małych i średnich firm, przyciąganiu i promocji inwestycji oraz polityce osłonowej na rynku pracy. Program dla Wrocławia jest realizowany przez Urząd Miasta Wrocławia we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Zaprezentowany dokument może stanowić przykład dla innych miast Polski, świadczący o tym, że można i należy aktywnie przeciwdziałać spowolnieniu gospodarczemu na wszystkich szczeblach władzy.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Marcin Nowak - Rozmieszczenie nieruchomości o przeznaczeniu handlowym w województwach

Artykuł dotyczy lokalizacji nieruchomości o przeznaczeniu handlowym na terenie polskich województw. Nieruchomości o przeznaczeniu handlowym stanowią ważny instrument rozwoju regionalnego. Województwa są podzielone na te, na terenie których położone są obszary metropolitalne oraz te, w których obszary metropolitalne nie występują. W artykule przeanalizowano między innymi liczbę obiektów handlowych w poszczególnych województwach oraz liczbę przedsiębiorców zajmujących się działalnością handlową.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Rafał Pesta - Umowa dzierżawy nieruchomości gruntowej w celu wybudowania farmy wiatrowej

Artykuł dotyczy problematyki zapisów umownych występujących w umowach dzierżaw nieruchomości gruntowych dla potrzeb powstanie farmy wiatrowej. Dokonano przeglądu praktyk występujących przy umowach dzierżaw terenów, w tym zapisów gwarantujących zakres używania i pobierania pożytków z przedmiotu umowy. Umowa dzierżawy terenu na czas określony tj. 29 lat zawierana jest w celu wybudowania na niej elektrowni wiatrowych. Inwestor (dzierżawca) podejmuje decyzje inwestycyjne na podstawie wstępnych pomiarów wiatru, które są podstawą do kalkulowania efektywności ekonomicznej inwestycji.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60