Świat Nieruchomości 2009 nr 3 (69) - SPIS TREŚCI

GODNE ODNOTOWANIA

1) Marzena Bac - Świadomość ubezpieczeniowa posiadaczy nieruchomości w świetle badań ankietowych (część I.)

RYNEK

2) Stanisław Belniak, Maciej W. Wierzchowski - Rynek nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa
3) Barbara Stolińska - Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

4) Aneta Zaremba - Podstawowe źródła informacji o nieruchomościach
5) Elżbieta Kanak - Cykle koniunkturalne na rynku nieruchomości

MIESZKALNICTWO

6) Artur Zimny - Problemy mieszkaniowe w krajach UNII EUROPEJSKIEJ
7) Katarzyna Małecka - Badanie cen na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Łodzi
8) Marcin Uryga - Mapa cenowa krakowskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych

NA RYNKU WYDAWNICZYM

9) Marcin Surówka – Recenzja książki „Rewitalizacja nieruchomości w procesie odnowy miast” Stanisław Belniak – recenzja POBIERZ

STRESZCZENIA

Marzena Bac - Świadomość ubezpieczeniowa posiadających nieruchomości w świetle wyników z ankietyzacji (część I.)

Artykuł przedstawia wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na grupie 504 osób posiadających nieruchomości w regionie o wysokim zagrożeniu katastroficznym w Polsce. Badania zostały zrealizowane w ramach dysertacji i stanowiły jej część empiryczną. Celem ich było określenie poziomu świadomości istnienia zagrożeń i skutków zdarzeń katastroficznych oraz możliwości ubezpieczeń w tym zakresie (świadomość ubezpieczeniowa) w badanej grupie.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Stanisław Belniak, Maciej W. Wierzchowski - Rynek nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa

Rola gospodarki gruntami w realizacji polityki państwa nabrała szczególnego znaczenia po przystąpieniu Polski z dniem 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej. Ważnych instrumentów prawnych, pomocnych w realizacji polityki państwa w zakresie gospodarowania gruntami dostarcza administracji publicznej ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).  Przedmiotem artykułu są zagadnienia własnościowe, w praktyce wpływające na racjonalność gospodarowania gruntami Skarbu Państwa. Przyjęto przy tym założenie, że zagospodarowanie to powinno być zgodne z interesem społecznym i jednocześnie spełniać wymogi efektywnego zarządzania majątkiem narodowym. W szczególności naświetlono:
  1) Dylemat: użytkowanie wieczyste – własność.
  2) Problem racjonalnego pogodzenia dwóch podstawowych sposobów traktowania nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa:
      • jako incydentalnego, jednorazowego źródła zasilenia budżetu dochodami ze sprzedaży gruntów, oraz
    • jako regularnego i długotrwałego zasilanie budżetu z tytułu najmu, dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste itp.
  3) Treść umowy dotyczącej oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, stanowiącej, że:
     • użytkownik wieczysty powinien zagospodarować nieruchomość gruntową w określonym terminie, a także zagospodarować i użytkować zgodnie z celem, na który nieruchomość wieczysta została oddana w użytkowanie wieczyste;
   • będąca przedmiotem umowy nieruchomość gruntowa została oddana w wieczyste użytkowanie w określonym celu i cel ten nie może być dowolnie i jednostronnie (samowolnie) zmieniany przez użytkownika wieczystego lub jego następcę prawnego.
  4) Ustawowo określone zasady sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, w tym dotyczące:
      • drogi przetargowej lub bezprzetargowej,
      • ustalania ceny nieruchomości,
      • ustalania stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
  5) Możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności nieruchomości.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Barbara Stolińska - Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce regulowane jest ustawą o charakterze reglamentacyjnym z dnia 24 marca 1920 r , wprowadza ona ograniczenia o charakterze publicznoprawnym dla cudzoziemców nabywających nieruchomości w Polsce.  W świetle wyżej wymienionej ustawy dopuszczalność zakupu nieruchomości na terytorium Polski jest uzależnione od pozyskania stosowanego zezwolenia. Warunek ten nie ma jednak charakteru bezwzględnego, ponieważ ustawa przewiduje sytuacje, w których nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców jest dozwolone bez żadnej zgody wyższej instancji. Niniejszy artykuł przedstawia ogólną charakterystykę Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz związanych z nią warunków formalno – prawnych nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce. Prezentacja niniejszego opracowania, a zwłaszcza części dotyczącej skali zainteresowania i nabywania nieruchomości jest również próbą wypracowania poglądu, iż po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nie wzrosło zainteresowanie obcego kapitału wykupem polskich nieruchomości.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Aneta Zaremba - Podstawowe źródła informacji o nieruchomościach

Informacja w języku polskim ma wiele znaczeń np. powiadomienie o czymś, zakomunikowanie czegoś, pouczenie. W gospodarce nieruchomościami jest jednym z podstawowych elementów podejmowania skutecznych decyzji. Brak informacji lub ich niska jakoś może doprowadzić do podejmowania nieodpowiednich decyzji uczestników rynku nieruchomości. Dlatego też przy podejmowaniu wszelkich decyzji dotyczących szeroko pojętej gospodarki nieruchomościami należy uwzględnić podstawowe źródła informacji o nieruchomościach takie jak: księgi wieczyste, kataster nieruchomości, inwentaryzacja i ewidencja sieci uzbrojenia terenu , miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czy też studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Elżbieta Kanak - Cykle koniunkturalne na rynku nieruchomości

Obecnie w gospodarkach wolnorynkowych występują równolegle rozmaite wahania i cykle koniunkturalne. Zaczynając od bardzo krótkich, poprzez wahania sezonowe, fluktuacje średniookresowe, a na bardzo długich cyklach związanych z ruchami społecznymi i zmianami technologicznymi kończąc. Historia kryzysów i cykli pokazuje, że wzrost gospodarczy nie będzie trwał wiecznie i po każdym rozkwicie musi przyjść recesja – w taki sposób funkcjonują cykle koniunkturalne. Ze względu na swoje cechy nieruchomości mają bardzo duże znaczenie dla każdego rodzaju działalności gospodarczej. Grunty, budynki i obiekty są ściśle związane z otaczającą je gospodarką, dlatego wszelkie zmiany jej dotyczące zostają odzwierciedlone na rynku nieruchomości, który natomiast będąc jej elementem ma wpływ na zmienne makroekonomiczne. Co więcej zależność jest tym bardziej widoczna gdyż badany rynek może dwojako wpływać na sytuację gospodarczą, po pierwsze może kryzys pogłębiać lub też wywoływać pozytywne zjawiska wspomagające gospodarkę w wyjściu z depresji.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Artur Zimny - Problemy mieszkaniowe w krajach Unii Europejskiej

Przyczyny niezadowolenia z warunków mieszkaniowych można, zdaniem autora, podzielić na dwie kategorie: wewnętrzne i zewnętrzne. Pierwsza kategoria odnosi się do problemów związanych z powierzchnią, stanem technicznym i wyposażeniem mieszkania, natomiast druga do problemów wynikających z otoczenia, w którym znajduje się mieszkanie.  Zasadniczym celem opracowania jest przedstawienie stopnia, w jakim ludność poszczególnych krajów UE borykała się w 2007 roku z wybranymi problemami mieszkaniowymi. Problemy te zostały zaprezentowane z podziałem na bezpośrednie (przyczyny wewnętrzne) i pośrednie (przyczyny zewnętrzne). Ponadto, w opracowaniu przedstawiono relację między stopniem nasilenia omawianych problemów w poszczególnych krajach a poziomem rozwoju gospodarczego tych krajów.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Katarzyna Małecka - Badanie cen na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Łodzi

Artykuł stanowi próbę analizy kształtowania się cen na wtórnym rynku mieszkań w Łodzi. Badaniu poddany został rozkład cen, wpływające na niego cechy nieruchomości, kierunek oraz siła oddziaływania poszczególnych cech. Cechy mieszkań uwzględnione w badaniu to: lokalizacja, powierzchnia użytkowa, liczba pokoi, występowanie w mieszkaniu wydzielonych kuchni, łazienki i ubikacji.  Badanie podzielone zostało na dwie części. Pierwsza poświęcona jest oddziaływaniu lokalizacji (rozpatrywanej jest pod względem dzielnic) na ceny. Druga przedstawia model przyczynowo-skutkowy ukazujący zależność między wielkością ceny mieszkania a wymienionymi wyżej cechami. Kluczowe jest, w tym przypadku, potwierdzenie wpływu danej cechy na kształtowanie się cen.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Marcin Uryga - Mapa cenowa krakowskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych

Artykuł prezentuje najważniejsze wyniki badań mających na celu sprawdzenie rzeczywistych cen mieszkań na rynku wtórnym w Krakowie. Zaprezentowano w nim mapę cenową zawierającą graficzną prezentację średnich cen transakcyjnych mieszkań własnościowych zanotowanych na krakowskim rynku wtórnym w 2008 r. Mapa cenowa Kraków 2008 została przygotowana przez Dział Badań i Analiz firmy Emmerson S.A. na podstawie analizy bazy 1,2 tys. transakcji kupna/sprzedaży mieszkań własnościowych zgromadzonej i udostępnionej przez Emmerson Evaluation. Oparta została więc o dane rzeczywiste w odróżnieniu od najbardziej rozpowszechnionych analiz wykorzystujących dane ofertowe. Prezentacja mapy, wyników i najważniejszych wniosków poprzedzona została krótkim przypomnieniem różnic między cenami ofertowymi i transakcyjnymi.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60