Świat Nieruchomości 2009 nr 2 (68) - SPIS TREŚCI

RYNEK

1) Leszek Kałkowski – Grunty na polskim rynku nieruchomości
2) Stanisław Belniak, Maciej W. Wierzchowski - Model procedury sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa dotychczasowym użytkownikom wieczystym
3) Jarosław Plichta - Koszty transakcyjne na rynku nieruchomości

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

4) Barbara Stolińska - Zarządzanie nieruchomościami w przedsiębiorstwie drogą do wdrożenia innowacji
5) Małgorzata Uhruska - Charakterystyka podmiotów rzeczoznawstwa majątkowego w Polsce

FINANSE

6) Anna Wojewnik-Filipkowska - Projekt Finance w finansowaniu inwestycji w nieruchomości - uczestnicy spółki projektowej
7) Paweł Oleksy - Buy back na rynku nieruchomości – zarys problematyki
8) Jan Czempas - Podatek od nieruchomości-ważne źródło dochodów gmin

PROBLEMY ROZWOJU MIAST

9) Marta Modelewska - Specjalne strefy miejskie (Urban Improvement Districts) jako narzędzie rewitalizacji w Niemczech
10) Michał Wilczek - Determinanty standardu nowobudowanych mieszkań w wybranych krajach europejskich

NA RYNKU WYDAWNICZYM POBIERZ

11) Agnieszka Telega – Roman Niemczyk „Gospodarka i obrót nieruchomościami” - recenzja
12) „Strategie inwestowania na rynku nieruchomości” - ZAPOWIEDZ WYDAWNICZA
13) Propozycje wydawnicze DIFIN
    - „Nieruchomości, sprzedaż, najem, dzierżawa. Skutki w PIT, CIT i VAT” Justyna Bauta-Szostak, Bartosz Bogdański
    - „Rachunkowość spółdzielni mieszkaniowych” Roman Niemczyk

STRESZCZENIA

Leszek Kałkowski - Grunty na polskim rynku nieruchomości

Artykuł prezentuje zasób gruntów w Polsce wg własności i według sposobów ich użytkowania. Podaje ważniejsze wskaźniki udziału gruntów w całym zasobie nieruchomości. Podaje liczbę i strukturę transakcji na polskim rynku nieruchomości gruntowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich areału, wartości transakcji i cen rynkowych w 2007 r. Omawia także udział cudzoziemców na rynku gruntów, liczbę udzielonych zezwoleń i obszar zakupionych gruntów.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Stanisław Belniak, Maciej W. Wierzchowski - Model procedury sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa dotychczasowym użytkownikom wieczystym

Przedstawiony w artykule model procedury sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa dotychczasowym użytkownikom obejmuje podstawowe elementy takiej sprzedaży jak:
• identyfikacja problemu
• uwarunkowania prawne
• podstawowe aspekty i fazy procedury due dilligence
• podstawowe zadania i czynności procdury due dilligence
Elementy te przedstawiono w postaci 5-ciu schematów ułatwiających śledzenie procedury sprzedaży. Zaprezentowany w artykule model pokazuje konieczność udziału w tych procesach kompetentnych ekspertów, korzystania z odpowiednich źródeł informacji, analizy prawnej, wyceny nieruchomości i oceny skutków ekonomicznych zbywania nieruchomości Skarbu Państwa dotychczasowym użytkownikom wieczystym. Taka procedura umożliwia formułowanie wniosków i rekomendacji decyzyjnych.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Jarosław Plichta - Koszty transakcyjne na rynku nieruchomości

Rynek nieruchomości jest w Polsce w fazie rozwojowej. Procesy, które się na nim dokonują wymagają opisów i analiz, które pomogą zarówno podmiotom na nim działającym, jak i wszystkim zainteresowanym na zrozumienie mechanizmów i czynników je kształtujących. Dobrym sposobem na zrozumienie różnych procesów rynkowych jest sięgnięcie do koncepcji dających podstawy teoretyczne do badań empirycznych. Nowa ekonomia instytucjonalna i wchodząca w jej skład teoria kosztów transakcyjnych pozwala uzupełnić niedostatki neoklasycznej ekonomii o nowe, ciekawy spojrzenie na procesy rynkowe. Dotyczy to również rynku nieruchomości, który może być analizowany z punktu widzenia tej teorii. Na przykładzie relacji nabywca – pośrednik zaprezentowano wybrane aspekty, które można analizować z punktu widzenia świata kontraktów stanowiących podstawę teorii kosztów transakcyjnych.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Barbara Stolińska - Zarządzanie nieruchomościami w przedsiębiorstwie drogą do wdrożenia innowacji

Facility mamnagement bezdyskusyjnie przyczynia się do podejmowania przez przedsiębiorstwa pro-innowacyjnych działań. Ponadto, jest mocno zorientowane na implementację nowoczesnych metod planowania przestrzennego, miejsc pracy, budynków, urządzeń oraz wszystkich pomieszczeń, gdzie dochodzi do kontaktów z klientami (biur, sklepów, hal etc.). Niestety obecne prawo normujące gospodarowanie nieruchomościami, często ogranicza możliwości tzw. inteligentnego zarządzania nieruchomością, stawiając różnego rodzaju obostrzenia i ograniczenia, które uniemożliwiają efektywne wykorzystanie zasobów nieruchomości.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Małgorzata Uhruska - Charakterystyka podmiotów rzeczoznawstwa majątkowego w Polsce

Celem niniejszej pracy jest diagnoza rynku usług wyceny nieruchomości w Polsce w oparciu o badania ankietowe realizowane wśród rzeczoznawców majątkowych. Celem przeprowadzonych badań było uzyskanie informacji na temat m.in. form organizacyjno-prawnych podmiotów działających w sferze wyceny nieruchomości, przedmiotu ich działalności, współpracy z innymi podmiotami, a także ocena obecnej sytuacji na rynku usług w sferze wyceny nieruchomości. W pracy przedstawiono wyniki badań oraz wskazano podstawowe kierunki rozwoju rzeczoznawstwa majątkowego.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Anna Wojewnik-Filipkowska - Projekt Finance w finansowaniu inwestycji w nieruchomości - uczestnicy spółki projektowej

Project Finance pomaga sfinansować nowe inwestycje, bazując wyłącznie na przepływach pieniężnych wygenerowanych przez projekt, bez dodatkowych gwarancji ze strony promotorów. To przynosi korzyści Sponsorom tworzącym spółkę, Inwestorom-Kredytodawcom i innym podmiotom zaangażowanym w projekt. Celem artykułu jest przedstawienie uczestników Project Finance i ich roli w projekcie.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Paweł Oleksy - Buy back na rynku nieruchomości – zarys problematyki

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie istoty metody (operacji) buy-back w kontekście jej wykorzystania na rynku nieruchomości. W tym obszarze gospodarczym znajduje ona szereg zastosowań. Z jednej strony może być wykorzystywana jako metoda finansowania projektów inwestycyjnych, zarówno tych realizowanych na bazie wiązanych umów handlowych, jak i tych o charakterze deweloperskim. W aspekcie kapitałowym buy-back jest operacją wykupu własnych akcji (udziałów) przez spółki kapitałowe, dokonywaną najczęściej w celu ich umorzenia. W tym ujęciu może być ona wykorzystywana na rynku nieruchomości przez podmioty gospodarcze zorganizowane w formie spółek akcyjnych czy z ograniczoną odpowiedzialnością, zajmujące się np. produkcją materiałów budowlanych, wykonywaniem robót budowlanych, realizujących projekty deweloperskie, pośredniczących w obrocie nieruchomościami, etc. Wreszcie buy-back, w ostatnim z omówionych w niniejszym artykule zastosowań, może być narzędziem, umożliwiającym podmiotom niespłacającym zobowiązań hipotecznych wobec instytucji bankowych pozyskanie środków finansowych na zaspokojenie roszczeń pierwotnego wierzyciela (tj. banku), a tym samym wstrzymanie postępowania egzekucji długu i uniknięcie definitywnej utraty nieruchomości.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Jan Czempas - Podatek od nieruchomości-ważne źródło dochodów gmin

Celem artykułu jest przedstawienie, jakie znaczenie w budżetach gmin posiadały wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych. W analizie uwzględniono lata 2004-2008 oraz 19 dużych miast o statusie powiatów województwa śląskiego. Wyniki wskazują na bardzo silne zróżnicowanie badanych miast ze względu na wielkość dochodów z omawianego podatku oraz ze względu na udział tej kategorii podatku w łącznych dochodach.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Marta Modelewska - Specjalne strefy miejskie (Urban Improvement Districts) jako narzędzie rewitalizacji w Niemczech

Proces rewitalizacji obszarów zdegradowanych ma na celu przeciwdziałanie negatywnym zmianom przestrzennym, społecznym i gospodarczym na obszarach miejskich. Z uwagi na złożoność i wieloaspektowość zagadnień miejskich niezbędny jest odpowiedni dobór narzędzi i instrumentów realizacji działań odnowy, jak również partycypacja różnych podmiotów – sektora publicznego, prywatnego, społeczności lokalnej. Koncepcja specjalnych stref miejskich pojawiła się w Europie stosunkowo niedawno, lecz zyskuje coraz większe znaczenie. Przykład doświadczeń niemieckich pokazuje, że może to być bowiem skuteczne narzędzie realizacji działań rewitalizacyjnych i sposób na pobudzanie inicjatyw lokalnych.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Michał Wilczek - Determinanty standardu nowobudowanych mieszkań w wybranych krajach europejskich

Obowiązkowe i nieobowiązkowe warunki stawiane mieszkaniu występują w budownictwie mieszkaniowym każdego kraju, jak również są opracowywane przez różne specjalistyczne organizacje międzynarodowe. W artykule przedstawiono regulacje kształtujące wybrane elementy standardu mieszkaniowego funkcjonujące w niektórych krajach europejskich oraz o charakterze międzynarodowym. Omówiono regulacje dotyczące wielkości i składu mieszkania, typu zabudowy mieszkaniowej, otoczenia i sieci towarzyszących mieszkaniu, określające warunki biologiczne i fizyczne mieszkania oraz kształtujące stan techniczny nowobudowanych budynków mieszkalnych.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60