Świat Nieruchomości 2009 nr 1 (67) - SPIS TREŚCI

GODNE ODNOTOWANIA

1. Marzena Bac - Zarządzanie nieruchomościami w kontekście zdarzeń katastroficznych

RYNEK

2. Halina Henzel, Katarzyna Śmietana, Elżbieta Zagórska, Tomasz Bolek - Klasyfikacja trenów poprzemysłowych w województwie śląskim
3. Stanisław Belniak, Maciej Wierzchowski – Ocena racjonalności ekonomicznej sprzedaży na własność gruntów Skarbu Państwa dotychczasowym użytkownikom wieczystym

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

4. Bogusław Luchter – Tendencje zmian użytkowania ziemi w Krakowie w latach 1848-2008

MIESZKALNICTWO

5. Adam Nalepka - Zarządzanie zasobem mieszkaniowy spółdzielni mieszkaniowej (analiza przypadku)
6. Marcin Uryga - Odkurzona "Rodzina na swoim"
7. Artur Zimny - Regionalne zróżnicowanie sytuacji mieszkaniowej
8. Maciej J. Nowak - Zarząd sadowy we wspólnocie mieszkaniowej

FINANSE

9. Aneta Zaremba - Nieruchomości jako przedmiot inwestycji
10. Rafał Pesta - Developerzy w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii
11. Marcin Kopeć - Finansowanie mieszkalnictwa oraz remontów nieruchomości jako elementy rewitalizacji obszarów zdegradowanych

 

STRESZCZENIA

Marzena Bac - Zarządzanie nieruchomościami w kontekście zdarzeń katastroficznych

Artykuł dotyczy procesu zarządzania nieruchomościami w kontekście ryzyk katastroficznych, których realizacja w postaci katastrof naturalnych i antropogenicznych zagraża nieruchomościom.  W pracy zaprezentowano pojęcia zdarzeń losowych i ryzyk katastroficznych  wraz ze skutkami ich oddziaływania. Przedstawiono w syntetycznym ujęciu analizę  i przykłady takich ryzyk w nieruchomościach oraz zagrożenia katastroficzne nieruchomości  w kraju w ujęciu rodzajowym i segmentowym. W podsumowaniu zarysowano problem strat katastroficznych w ujęciu ogólnokrajowym (ekonomicznym i społecznym) oraz podano przykłady działań minimalizujących wielkość ryzyka katastroficznego w nieruchomościach.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Halina Henzel, Katarzyna Śmietana, Elżbieta Zagórska, Tomasz Bolek Klasyfikacja terenów poprzemysłowych w województwie śląskim

Ograniczoność zasobów nieruchomości, jak również potrzeba ochrony terenów zielonych, stwarza konieczność podejmowania działań mających na celu powtórne zagospodarowanie terenów użytkowanych dotychczas przemysłowo. Wyznacznikiem możliwości realizacji tych procesów jest posiadanie kompleksowej informacji o ewentualnym stopniu ich zanieczyszczenia, a więc zagrożeniach, które powinny być uwzględniane przy podejmowaniu decyzji dotyczących gospodarczego ich wykorzystania. Dla celów inwentaryzacji terenów poprzemysłowych i wskazania możliwych kierunków ich zagospodarowania, utworzono w województwie śląskim Wojewódzką Bazę Terenów Poprzemysłowych w ramach Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej. W artykule przedstawiono przesłanki utworzenia Bazy, jak również jej znaczenie dla potrzeb inicjowania procesów zagospodarowywania terenów poprzemyslowych, w tym projektów rewitalizacyjnych z udziałem podmiotów publicznych i prywatnych.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Stanisław Belniak, Maciej W. Wierzchowski - Ocena racjonalności ekonomicznej sprzedaży na własność gruntów Skarbu Państwa dotychczasowym użytkownikom wieczystym

Przedstawiona w artykule ocena racjonalności ekonomicznej sprzedaży na własność gruntów Skarbu Państwa dotychczasowym użytkownikom wieczystym wykorzystuje metodę symulacji –rozpatrywana jako prognozowanie skutków podejmowanych przez administrację publiczną działań. Ocena ta dotyczy specyficznego zjawiska alokacji zasobów, a ekonomiczne przesłanki decyzyjne rozwiązania dylematu: pozostawić użytkowanie wieczyste czy sprzedać nieruchomość gruntową jej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu wynikają z porównania wyników dwóch – niżej przedstawionych rachunków symulujących:
• przyszłą wartość uzyskiwanego z wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej ciągu płatności rocznych oraz
• przyszłej wartość lokaty kapitałowej, środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Zaprezentowane w artykule rachunki symulacyjne wykazują generalną prawidłowość mówiącą, że: oddawanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste na obecnie obowiązujących zasadach (tj. przy stawce procentowej opłat rocznych równej lub niższej od 3%) jest - w sensie ekonomicznym – nieopłacalne dla Skarbu Państwa. Wynika to z rachunków mówiących, że: przyszła wartość sumy płatności rocznych, określona dla 40 lat ich wnoszenia, jest prawie dwa razy niższa od przyszłej wartości kapitału uzyskanego ze sprzedaży tej nieruchomości, ulokowanej w instytucji finansowej (np. w banku) na 40 lat. Prawidłowość tą należy uwzględnić w toku rozpatrywania wniosków dotyczących sprzedaży gruntów Skarbu Państwa dotychczasowym użytkownikom wieczystym. Należy jednak pamiętać, że istota instytucji użytkowania wieczystego ma sens logistyczny, umożliwiając wykorzystanie gruntów Skarbu Państwa dla realizacji ważnych dla kraju lub społeczności lokalnej przedsięwzięć inwestycyjnych (np. mieszkalnictwa, infrastruktury technicznej, sportu i rekreacji, działalności charytatywnej).

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Bogusław Luchter - Tendencje zmian użytkowania ziemi w Krakowie w latach 1848-2008

Celem niniejszego artykułu jest analiza procesu przemian użytkowania ziemi w Krakowie, w jego aktualnych granicach administracyjnych (ok. 327 km2) w ciągu ostatnich 160 lat.  Na podstawie dotychczasowych tendencji w końcowej części opracowania zaprezentowana została prognoza perspektywicznych przemian użytkowania ziemi w mieście w ciągu najbliższych lat. Ocenę tego typu ułatwiają bogate źródła o charakterze kartograficzno-statystycznym, sięgające jeszcze czasów zaboru austriackiego (w granicach, którego znajdowało się całkowicie terytorium dzisiejszego Krakowa), a także prowadzona regularnie przez instytucje geodezyjne w ostatnich latach ewidencja gruntów. Interpretację danych ułatwia także fakt, iż Kraków nie zmienił swojego zasięgu przestrzennego od 1986 r.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Adam Nalepka - Zarządzanie zasobem mieszkaniowym w spółdzielni mieszkaniowej (analiza przypadku)

Specyfika zarządzania zasobem mieszkaniowym wynika przede wszystkim ze szczególnej sytuacji prawnej nieruchomości mieszkaniowych, z historycznych uwarunkowań oraz z faktu, że te nieruchomości są jeszcze traktowane jako zasób o charakterze socjalnym.  Ważne znaczenie wpływające na organizację i ekonomiczne uwarunkowania zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi ma różna forma własności zasobu. Przedmiotem poniższego opracowania jest analiza procesu zarządzania zasobem mieszkaniowym spółdzielni mieszkaniowej.  Celem artykułu jest prezentacja i ocena organizacyjnych i ekonomicznych problemów zarządzania spółdzielczym zasobem mieszkaniowym, na podstawie wybranego przypadku.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Marcin Uryga - Odkurzona Rodzina na swoim

Artykuł dotyczy rządowego programu „Rodzina na swoim”, którego podstawą prawną jest Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz. 1354). Program ma umożliwić rodzinom nieposiadającym własnych mieszkań/domów uzyskanie preferencyjnego kredytu na ich zakup/budowę. Jego preferencyjność polega na tym, że przez 8 lat państwo dopłaca połowę odsetek (mieszkanie <50 mkw., bądź dom<70 mkw.) lub mniejszą część (mieszkanie 50-70 mkw., bądź dom 70-140 mkw.). W artykule skrótowo przedstawiono najważniejsze zasady i warunki, na jakich można skorzystać z programu. Wskazano główne powody, dla których program nie sprawdził się w pierwszych dwóch latach od jego wprowadzenia (2007-2008). Przedstawiono również zmiany dokonywane w toku późniejszych nowelizacji, mające na celu poprawę efektywności jego realizacji. Wymieniono także przyczyny, z powodu których na początku 2009 r. nastąpił znaczący wzrost zainteresowania programem, oraz przedstawiono prognozy jego funkcjonowania w 2009 r.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Artur Zimny - Regionalne zróżnicowanie sytuacji mieszkaniowej gospodarstw domowych

Celem niniejszego opracowania było ustalenie przestrzennego zróżnicowania kraju ze względu na sytuację mieszkaniową w poszczególnych województwach, w ujęciu podmiotowym, to znaczy z punktu widzenia gospodarstw domowych. W opracowaniu oparto się na informacjach uzyskanych z „Diagnozy Społecznej 2007”, które odzwierciedlają subiektywne odczucia i opinie respondentów na temat ich sytuacji mieszkaniowej. Zastosowane metody wielowymiarowej analizy porównawczej wskazują, że najlepsza sytuacja mieszkaniowa występuje w województwach: wielkopolskim i opolskim, natomiast najgorsza w województwach: lubelskim i kujawsko-pomorskim oraz, że sytuacja ta w największym stopniu zależy od powierzchni użytkowej mieszkań oraz ich wyposażenia w łazienkę z wanną lub prysznicem.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Maciej J. Nowak - Zarząd sądowy we wspólnocie mieszkaniowej

Artykuł dotyczy problematyki zarządu sądowego w małej oraz dużej wspólnocie mieszkaniowej. Powołanie zarządcy w małej wspólnocie mieszkaniowej ogranicza w pewien sposób prawo własności lokatorów. Zarządca sądowy odpowiada bowiem przede wszystkim przed sądem a nie przed członkami wspólnoty. W dużej wspólnocie mieszkaniowej zarząd jest organem obligatoryjnym i dopiero jego niepowołanie wiąże się ze skierowaniem sprawy przed sąd cywilny. W obu wypadkach zarządca może żądać przyznania stosownego wynagrodzenia oraz zwrotu wydatków z tytułu zarządu.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Aneta Zaremba - Nieruchomość jako przedmiot inwestycji

Inwestycje są podstawowym czynnikiem rozwoju gospodarczego. W gospodarce rynkowej wyróżnić należy wiele form inwestycji obarczonych zróżnicowanym poziomem ryzyka, ale jednym z podstawowych kierunków jest inwestowanie w nieruchomości. Nieruchomość jest szczególnym przedmiotem inwestowania. Istotną korzyścią inwestowania w nieruchomości jest zabezpieczenie kapitału. Lokata kapitału w nieruchomości nie tylko go zabezpiecza, ale również chroni przed inflacją w długim okresie. Każdy inwestor przystępując do procesu in¬westycyjnego weryfikuje swoje zamierzenia w oparciu o ekspertyzę, oparta na dogłębnej analizie rynku i szczegółowej ocenie efektywności inwestycji. W przypadku nieruchomości można powiedzieć, że projekt inwestycyjny jest złożonym przedsięwzięciem, którego celem jest doprowadzenie do stworzenia budynków lub budowli o określonych cechach, w założonym czasie i wedle zaplanowanych kosztów. Natomiast biorąc pod uwagę przebieg procesu inwestycyjnego traktowanego jako złożony projekt, istnieje cała sieć powiązań pomiędzy jego uczestnikami układających się w ciąg zdarzeń, aby cel inwestowania został osiągnięty.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Rafał Pesta - Deweloperzy w sektorze odnawialnych źródeł energii – projekty inwestycyjne i ich finansowanie

W artykule dokonano oceny działalności developerów w sektorze energetycznym w branży odnawialnych źródeł energii. Na przykładzie projektu wiatrowego przedstawiono koszty związane z działalności developera w pierwszych miesiącach obsługi projektu. Opisano czynniki wpływające na możliwość uzyskiwania praw do nieruchomości przy pozyskiwaniu terenów pod inwestycje związane z sektorem energetycznym. Zestawiono możliwości finansowani i dofinansowania projektów inwestycyjnych w OŹE. Opisano system wsparcia bazujący na obrocie świadectwami pochodzenia energii i będący pod nadzorem Urzędu Regulacji Energetyki. Dokonano krótkiego przeglądu aktualnych i będących w toku przepisów mogących przysporzyć dodatkowych korzyści inwestorom budującym odnawialne źródła energii w Polsce.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Marcin Kopeć - Finansowanie mieszkalnictwa oraz remontów nieruchomości jako elementy rewitalizacji obszarów zdegradowanych

Samorządy lokalne przygotowują programy rewitalizacji, stanowiące podstawę dla dofinansowania części zapisanych zadań ze środków bezzwrotnych, zwłaszcza funduszy unijnych. Źródła finansowania rewitalizacji, w tym zadań z zakresu rozwoju mieszkalnictwa i remontów nieruchomości, podzielić można na międzynarodowe, krajowe, regionalne i lokalne, komercyjne, partnerstwo publiczno-prywatne oraz prywatne. W przypadku większości projektów konieczny jest montaż finansowy, wykorzystujący więcej niż jedno źródło finansowania. Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do prac remontowych, zarówno w ramach zintegrowanych programów rewitalizacji, jak i realizowanych indywidualnie, należy przeanalizować możliwości uzyskania optymalnego montażu finansowego. Artykuł przedstawia możliwości finansowania działań z zakresu mieszkalnictwa.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

 

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60