Świat Nieruchomości 2008 nr 4 (66) - SPIS TREŚCI

GODNE ODNOTOWANIA

1.Karolina Dąbek – Zjawisko „bańki cenowej” na rynku nieruchomości w Polsce

FINANSE

2. Anna Wojewnik-Filipkowska – Projekt Finance w finansowaniu inwestycji w nieruchomości – zalety i wady spółki celowej
3. Anna Balcerek, Andrzej Jaki – Zarządzanie wartością – prowartościowa motywacja

PRAWO

4. Michał T. Wilczek – Prawo do mieszkania w regulacjach państwowych i międzynarodowych
5. Michał Głuszak – Użytkowanie wieczyste w kontekście rozwiązań stosowanych w wybranych krajach europejskich
6. Maciej W. Wierzchowski – Ocena znaczenia praw do nieruchomości w procesie rewitalizacji polskich miast

RYNEK

7. Krzysztof Bartuś, Michał Głuszak, Piotr Krochmal – Potrzeby i preferencje nabywców mieszkań w Krakowie (Jesień 2008)
8. Aleksandra Stopińska, Iwona Strzępek – Jak mieszkają studenci? Analiza warunków mieszkaniowych w Krakowie

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

9. Agnieszka Małkowska – Cele, zasady i skutki gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
10. Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian – Motywacja uczestników procesu rewitalizacji nieruchomości poprzemysłowych

KONFERENCJE

11. Małgorzata Uhruska, Agnieszka Małkowska – XV Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia nieruchomości – ERES (Kraków, 18 – 21 czerwca 2008) POBIERZ
12. Piotr Tworek – Konferencja naukowa pt. „Ryzyko w działalności inwestycyjnej”  (Ustronie, 23 – 25 września 2008) POBIERZ

ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI 2008

13. Spis treści ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI 2008 POBIERZ

STRESZCZENIA

Karolina Dąbek - Zjawisko „Bańki cenowej „ na rynku nieruchomości w Polsce

Celem niniejszego artykułu było przybliżenie problemu zjawiska „bańki cenowej” na polskim rynku nieruchomości. W opracowaniu przedstawiono istotę tego zjawiska, a także przyczyny jego powstawania. Omówiono tu także obecną sytuację na polskim rynku kredytów hipotecznych. Podjęta została próba przedstawienia prognozy, czy w naszym kraju istnieje ryzyko wystąpienia takiej sytuacji, jaka miała miejsce na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych typu subprime.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Anna Wojewnik-Filipkowska - Project Finance w finansowaniu inwestycji w nieruchomości – zalety i wady spółki celowej

Spółki celowe (Project Finance) to alternatywna metoda finansowania relatywnie kapitałochłonnych i ryzykownych projektów inwestycyjnych, które można organizacyjnie i prawnie wyodrębnić, i w których można z wysokim prawdopodobieństwem zagwarantować stabilność przyszłych przepływów pieniężnych. Takie warunki spełniają projekty deweloperskie. Celem artykułu jest analiza zalet i wady wykorzystania spółek celowych w działalności deweloperskiej.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Anna Balcerek, Andrzej Jaki - Zarządzanie wartością – prowartościowa motywacja

Koncepcja zarządzania wartością (Value Based Management) opiera się na zorientowaniu wszystkich zasobów przedsiębiorstwa na dążenie do pomnażanie wartości rynkowej przedsiębiorstwa, a tym samym realizacji podstawowego celu jego właścicieli. Pragmatyka towarzysząca wdrażaniu tej koncepcji dowodzi, że jednym z kluczowych czynników warunkujących powodzenie podejmowanych działań jest stworzenie dostosowanego do niej systemu motywowania. Motywowanie warunkuje bowiem efektywność wykorzystania zasobów ludzkich w obrębie, których dostrzega się współcześnie największy potencjał rezerw wzrostu efektywności przedsiębiorstwa. W ten sposób system zarządzania wartością integruje w swojej strukturze podsystemy związane z realizacją różnych funkcji zarządzania podporządkowanych kreowaniu wartości: planowania strategicznego i budżetowania (funkcja planowania), pomiaru i raportowania wartości (funkcja kontroli) oraz prowartościowego motywowania (funkcja motywowania).

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Michał T. Wilczek - Prawo do mieszkania w regulacjach państwowych i międzynarodowych

Prawo do mieszkania, jako dobra ekonomicznego szczególnego rodzaju, podlega różnorodnym regulacjom. Mają one miejsce w przepisach ustawodawczych poszczególnych państw, przepisach o charakterze ponadpaństwowym, a także w statutach szeregu instytucji międzynarodowych. W artykule przedstawiono miejsce prawa do mieszkania w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, ustalenia Drugiej Konferencji ONZ w sprawie Osiedli Ludzkich oraz regulacje Rady Europy w tym zakresie. Przedstawiono również stanowiska trzech instytucji o charakterze międzynarodowym odnośnie prawa do mieszkania (EUROFOUD, FAENTSA i CECODHAS). Opisano regulacje ustawodawcze prawa do mieszkania w Polsce, jedenastu krajach europejskich oraz USA.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Michał Głuszak - Użytkowanie wieczyste w kontekście rozwiązań stosowanych w wybranych krajach europejskich

W artykule omówiono korzenie instytucji użytkowania wieczystego, w kontekście rozwiązań obecnych w wybranych krajach europejskich. W pierwszej części artykułu dokonano charakterystyki prawa użytkowania wieczystego – jego istoty oraz genezy powstania.  W drugiej części artykułu zestawiono tabelarycznie podobne do użytkowania wieczystego instytucje obecne w systemach prawnych wybranych krajów europejskich. Omówiono między innymi okres na który zawiera się umowę, kwestię własności budynków wzniesionych na gruncie oraz inne ważne z punktu widzenia użytkownika czynniki.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Maciej W. Wierzchowski - Ocena znaczenia praw do nieruchomości w procesie rewitalizacji polskich miast

Artykuł prezentuje autorską tezę, zgodnie z którą obowiązujące obecnie w Polsce rozwiązania prawne umożliwiają w racjonalny sposób uwzględnienie praw do nieruchomości w planowaniu i realizacji procesu rewitalizacji. Na szczególną uwagę zasługują ogólnie obowiązujące zapisy wynikające z:
• ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
• ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
• ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
• ustawy z dnia 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotece.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Krzysztof Bartuś, Michał Głuszak, Piotr Krochmal - Potrzeby i preferencje nabywców mieszkań w Krakowie – Jesień 2008

Celem artykułu jest określenie aktualnych preferencji nabywców mieszkań deweloperskich w Krakowie i analiza struktury popytu mieszkaniowego w Krakowie w drugiej połowie 2008 r.  Artykuł oparty jest na wynikach badań ankietowych, które Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości zrealizował we współpracy ze Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań w dniach 12-13 września 2008 r. wśród klientów targów mieszkaniowych Giełda Domów i Mieszkań Kraków. Przedmiotem badań byli potencjalni nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Aleksandra Stopinska, Iwona Strzepek - Jak mieszkają studenci? Analiza warunków mieszkaniowych w Krakowie

Referat porusza problematykę dotyczącą sytuacji mieszkaniowej studentów w Krakowie. Analiza oparta jest na wynikach badań przeprowadzonych w marcu i kwietniu 2008 roku wśród 850 studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ankieta, której użyto do pracy badawczej, została przygotowana przez Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa. Natomiast badania wykonało Koło Naukowe GRUNT działające przy Katedrze Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego. Referat omawia następujące zagadnienia: forma zamieszkania, z której z jakiej korzystają studenci/absolwenci, wysokość ponoszonych kosztów, udział wydatków mieszkaniowych w całym budżecie studenta, liczba współlokatorów, itp. Ponadto poruszono kwestię zamieszkania w przyszłości i przeanalizowano potrzeby mieszkaniowe osób po zakończeniu studiów takie jako sposób finansowania potrzeb mieszkaniowych oraz preferowana forma pomocy ze strony gminy lub Państwa.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Agnieszka Małkowska - Cele, zasady i skutki gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości

Gminny zasób nieruchomości jest podstawowym składnikiem mienia gminnego. Jego wykorzystanie służy celom publicznym, w tym przede wszystkim świadczeniu usług o charakterze użyteczności publicznej, realizacji zorganizowanej działalności inwestycyjnej oraz innym działaniom zmierzającym do stymulowania rozwoju lokalnego.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian - Motywacje uczestników procesu rewitalizacji nieruchomości poprzemysłowych

Planowanie i realizacja procesów rewitalizacji wymaga zidentyfikowania i oceny cech nieruchomości z uwzględnieniem istniejących warunków rynkowych. Złożony charakter i niepowtarzalność nieruchomości poprzemysłowych przy różnorodności celów głównych uczestników rewitalizacji (inwestorów, deweloperów, właścicieli, władz lokalnych) wskazuje na wieloaspektowość problematyki ich waloryzacji ekonomicznej. Rzetelna ocena nieruchomości poprzemysłowych jest niezbędna do podejmowania decyzji inwestycyjnych i wymaga przeprowadzenia kompleksowej i wielokryterialnej analizy due diligence, obejmującej czynniki prawne, środowiskowe, techniczne, ekonomiczne i społeczne.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60