Świat Nieruchomości 2008 nr 3 (65) - SPIS TREŚCI

GODNE ODNOTOWANIA

1. Elżbieta Mączyńska - Rewitalizacja i jej antykryzysowe cechy
2. Barbara Stolińska - Rozwijająca się spirala kryzysu na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych

RYNEK

3. Leszek Kałkowski, Władysław Rydzik - Poszerza się wiedza o polskim rynku nieruchomości
4. Radosław Trojanek - Wahania cen na rynku mieszkaniowym na przykładzie Poznania w latach 1996-2006
5. Sabina Denkowska, Marcin Salamaga, Sebastian Sit, Andrzej Sokołowski - Analiza taksonomiczna mieszkań sprzedanych w Krakowie w okresie styczeń 2004 – październik 2007
6. Elżbieta Radziszewska-Zielina, Magdalena Stawarz - Porównanie popytu na pierwotnym i wtórnym rynku mieszkaniowym

ZARZĄDZANIE

7. Małgorzata Rymarza - Formy zarządzania nieruchomościami przedsiębiorstw w Polsce
8. Małgorzata Uhruska - Identyfikacja łańcucha wartości w oparciu o cykl życia nieruchomości

FINANSE

9. Andrzej Jaki - Zarządzanie wartością – controlling wartości

PRAWO

10. Joanna Węgrzyn - Umowa deweloperska a klauzule waloryzacyjne

STRESZCZENIA

Elżbieta Mączyńska - Rewitalizacja i jej antykryzysowe cechy

Miasta są organizmami bardzo trwałymi, trwają niemalże wieczne. Jednak czasy i warunki gospodarcze się zmieniają i jeśli miasto nie dostosowuje się do tych zmian poprzez odpowiednio dobrane procesy rewitalizacji – zamiera. W sytuacji kryzysu na rynku nieruchomości realizacja inwestycji rewitalizacyjnych może kreować dodatkowy popyt. Dlatego rewitalizacja powinna być traktowana w polityce gospodarczej jako forma inwestowania stanowiąca ważne antykryzysowe, antycykliczne narzędzie oddziaływania na rynek nieruchomości.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Barbara Stolińska - Rozwijająca się spirala kryzysu na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych

Obecnie jednym z najbardziej istotnych problemów na rynku nieruchomości jest brak odpowiedniego zarządzania ryzykiem finansowym. Powyżej wspomniana kwestia dotyczy zwłaszcza rynku amerykańskiego. Z licznych raportów i statystyk wynika, że banki amerykańskie w zaskakującym tempie angażują się w bardzo ryzykowane transakcje. Wysoce prawdopodobnym jest, iż poprzez prawidłowe zarządzanie ryzykiem finansowym można w przyszłości zapobiec kolejnym kryzysom w skali światowej.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Leszek Kałkowski, Władysław Rydzik - Poszerza się wiedza o polskim rynku nieruchomości

Podstawowym źródłem informacji o obrocie na polskim rynku nieruchomości są akty notarialne dokumentujące transakcje przenoszenia praw własności. Prowadzone od 1990 roku przez Instytut Rozwoju Miast, wcześniejszy Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, systematyczne monitorowanie obrotu na rynku nieruchomości owocuje cyklicznymi publikacjami prezentującymi transakcje w układzie rzeczowym i regionalnym. Począwszy od 2003 roku, GUS rozpoczął gromadzenie danych z powiatów dotyczących ilości, wartości i wielkości nieruchomości oraz rodzajów nieruchomości będących przedmiotem transakcji. Dane te pozwalają na opracowanie wartościowej i rodzajowej struktury polskiego rynku nieruchomości oraz na śledzenie zmian w tym zakresie na obszarze całego kraju w odniesieniu do wszystkich transakcji.  Informacje dotyczące transakcji mających miejsce na polskim rynku nieruchomości mają ogromne znaczenie nie tylko dla badań prowadzonych w tym zakresie ale i dla gospodarki nieruchomościami przez zainteresowane podmioty, dla inwestorów na rynku nieruchomości oraz wszystkich jego uczestników.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Radosław Trojanek - Wahania cen na rynku mieszkaniowym na przykładzie Poznania w latach 1996-2006

Głównym celem artykułu była identyfikacja wahań cen na wtórnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu w latach 1996-2006. Zakres przedmiotowy wynikał z celu badania i obejmuje wahania cen na wtórnym rynku mieszkaniowym, obejmującym zarówno prawo własności jak i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Analizie poddano mieszkania zlokalizowane w budynkach wielorodzinnych. Wybór ten podyktowany był dwiema przesłankami. Po pierwsze, zdecydowana większość mieszkań w miastach zlokalizowana jest właśnie w budynkach wielorodzinnych (około 90%). Po drugie, mieszkania zlokalizowane w budynkach jednorodzinnych charakteryzują się dużą różnorodnością ze względu na cechy jakościowe jak i ilościowe, co powoduje większe trudności w zbudowaniu indeksów cen. Z kolei poddanie analizie wtórnego rynku mieszkaniowego wynikało z faktu, iż jest on większy od pierwotnego (średnio około trzech razy), biorąc za kryterium liczbę zawieranych na nich transakcji. Zakres czasowy obejmuje lata 1996-2006, co związane jest z zakresem przeprowadzonych badań empirycznych, dotyczących kształtowania się poziomu cen 1 m2 mieszkania. Artykuł składa się z trzech części. Na wstępie poddano rozważaniom komponenty szeregów czasowych zjawisk ekonomicznych. Następnie przedstawiono zastosowaną w badaniu metodykę wyodrębniania wahań cen na rynku mieszkaniowym. W ostatniej części wyznaczono wahania cen mieszkań w Poznaniu w latach 1996-2006.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Sabina Denkowska, Marcin Salamaga, Sebastian Sit, Andrzej Sokołowski - Analiza taksonomiczna mieszkań sprzedanych w Krakowie w okresie styczeń 2004 – październik 2007

Analizie poddano ponad 4500 transakcji kupna-sprzedaży jakie zostały dokonane w Krakowie, w okresie od stycznia 2004 roku do października 2007 roku. Zastosowano analizę taksonomiczną, która pozwala na znalezienie grupy mieszkań podobnych ze względu na wyróżnione cechy. W rozważaniach przyjęto cztery takie cechy ilościowe: kondygnacja, liczba pokoi, powierzchnia użytkowa, cena metra kwadratowego. Do identyfikacji liczby grup wykorzystano metodę Warda, a do ostatecznego podziału metodę k-średnich. Wyodrębniono pięć grup mieszkań: małe-tanie (40,7%), średnie-tanie (20,8%), wysokie kondygnacje (12,3%), duże-drogie (8,0%), małe-drogie (18,2%). Zbadano związek tych grup z charakterystykami transakcji nie uwzględnionymi w procesie grupowania, takimi jak dzielnica, rodzaj nabywanego prawa, sprzedający, kupujący, konstrukcja budynku, rok budowy, stan techniczny oraz rok transakcji.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Elżbieta Radziszewska-Zielina, Magdalena Stawarz - Porównanie popytu na pierwotnym i wtórnym rynku mieszkaniowym

Badania przeprowadzono w okresie od 08.03.2007 do 29.04.2007 wśród potencjalnych klientów rynku mieszkaniowego w Krakowie w Polsce. Zastosowano metodę ankiety bezpośredniej oraz internetowej. Ankieta bezpośrednia została przeprowadzona metodą kuli śniegowej (respondent wskazuje kolejnego respondenta do badań, spełniającego określone kryteria, związane z celem badania) wśród osób zainteresowanych kupnem domu lub mieszkania w Krakowie. Ankieta została również umieszczona na stronie internetowej a informacja o niej była podana na ogólnopolskich forach internetowych. Ostatecznie w badaniu wzięło udział 103 respondentów.
Statystycznego respondenta ankiety badającej popyt można określić jako kobietę w wieku 21-30 lat, posiadającą wyższe wykształcenie oraz zamieszkałą w mieście powyżej 50 tysięcy mieszkańców. Najprawdopodobniej respondent pracuje w branży finansowej, a jego miesięczny dochód netto kształtuje się w granicach 1000-4000 złotych .
Popyt na pierwotnym rynku mieszkaniowym w Krakowie jest zdecydowanie większy niż na wtórnym. Taki rozkład wynika przede wszystkim z faktu, że w Polsce zakup mieszkania lub domu jest nadal zakupem na całe życie. Potencjalni klienci preferują zakup mieszkania nowego, nie chcą bowiem za klika lat przeprowadzać remontów. Zakup mieszkania na rynku pierwotnym daje ponadto szanse dostosowania mieszkania do indywidualnych potrzeb, na rynku wtórnym istnieje trudność ze znalezieniem mieszkania odpowiadającego pod każdym względem. Respondenci zdają sobie sprawę, że zakup na rynku pierwotnym wiąże się z późniejszym terminem odbioru lokalu, jednak ze względu na fakt, że jest to zakup „długoterminowy” akceptują to. Podobnie sprawa ma się z ceną, która jest ważna, ale w obliczu zakupu na całe życie nie jest jedynym priorytetem.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Małgorzata Rymarzak - Formy zarządzania nieruchomościami przedsiębiorstw w Polsce

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, nieruchomościami w Polsce mogą zarządzać jej właściciele, użytkownicy wieczyści, pracownicy zatrudnieni przez właściciela, zorganizowani w wyspecjalizowaną jednostkę (komórkę) organizacyjną czy przedsiębiorcy, którym powierzono te czynności na podstawie umowy o zarządzanie. Nierozpoznane jak dotąd uwarunkowania stosowania – dopuszczonych prawem – poszczególnych form organizacyjnych dotyczących zarządzania nieruchomościami, ich przewag i zagrożeń, a także kryteriów wyboru stanowią przedmiot niniejszej publikacji.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Małgorzata Uhruska - Identyfikacja łańcucha wartości w oparciu o cykl życia nieruchomości

W niniejszej pracy podjęto próbę identyfikacji łańcucha wartości nieruchomości. Koncepcja łańcucha wartości, opracowana przez M.E. Portera jest głównie wykorzystywana w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw. Implementacja tej koncepcji w sferę nieruchomości pozwala na określenie potencjału strategicznego nieruchomości oraz poznanie i zrozumienie relacji między elementami kształtującymi wartość nieruchomości. Model łańcucha wartości nieruchomości został przedstawiony w kontekście cyklu życia nieruchomości, gdyż wyznacza on kluczowe fazy funkcjonowania nieruchomości i determinuje czynności osoby zarządzającej.  Specyfika oraz różnorodność nieruchomości powodują, że każda nieruchomość wymaga indywidualnej strategii zarządzania. Łańcuch wartości nieruchomości jest systemem wzajemnie zależnych, powiązanych ze sobą czynności, w wyniku których zmienia się funkcja i stan nieruchomości. Identyfikacja relacji między poszczególnymi ogniwami łańcucha wartości nabiera szczególnego znaczenia w przypadku zarządzania nieruchomościami ukierunkowanego na wzrost wartości nieruchomości.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Andrzej Jaki Zarządzanie wartością – controlling wartości

Nowy paradygmat zarządzania przedsiębiorstwem stał się podstawą dla tworzenia nowych systemów zarządzania określanych mianem zarządzania wartością przedsiębiorstwa (Value Based Management). Realizacja strategii ukierunkowanej na wzrost wartości przedsiębiorstwa wymaga identyfikację niezbędnych usprawnień, koordynację podejmowanych działań i monitorowanie ich efektów. Użytecznym narzędziem służącym temu celowi staje się controlling, jako system sterowania całokształtem działalności przedsiębiorstwa i element wspomagający proces zarządzania nim. Rozwój i upowszechnienie prowartościowej orientacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem sprawia, że niezbędne staje się bezpośrednie ukierunkowanie instrumentów oraz metod stosowanych w ramach controllingu na wsparcie realizacji podstawowego celu przedsiębiorstwa jakim jest maksymalizacja jego wartości rynkowej. Tym sposobem można mówić o tzw. controllingu wartości (Value Controlling) jako odzwierciedleniu formalnego ukierunkowania koncepcji controllingu na kreowanie wartości przedsiębiorstwa.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Joanna Węgrzyn - Umowa deweloperska a klauzule waloryzacyjne

Realizacja projektów inwestycyjnych na rynku nieruchomości mieszkaniowych jest procesem długotrwałym i złożonym. Szacuje się, że przeciętny czas budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych wynosi 24 miesiące. Jak wskazują doświadczenia ostatnich dwóch lat, przez tak długi okres sytuacja na rynku może ulec poważnej zmianie. Dla deweloperów taki stan rzeczy może oznaczać przede wszystkim zmniejszenie rentowności realizowanych inwestycji. Aby temu przeciwdziałać deweloperzy stosują różne techniki zmierzające do ograniczenia skutków ryzyka wzrostu kosztów prowadzonych przez nich inwestycji. Celem niniejszego opracowania jest zatem przedstawienie systematyki stosowanych przez deweloperów klauzul waloryzacyjnych oraz próba oceny skutków jakie rodzi dla nabywcy ich wprowadzenie do umowy.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60