Świat Nieruchomości 2017 nr 3 (101) - SPIS TREŚCI

INWESTYCJE

1) Małgorzata Jaworek, Włodzimierz Karaszewski, Ewa Siemińska - Ceny na rynku nieruchomości wśród determinant wyboru lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce
2) Iwona Foryś, Szymon Machała - Prawno-instytucjonalne otoczenie inwestycji w nieruchomości zabytkowe w Polsce
3) Małgorzata Rymarzak, Dariusz Trojanowski - Modele finansowania inwestycji wdomy studenckie uczelni publicznych na przykładzie Polski
4) Krzysztof Kowalke - Analiza zjawiska „regresji cen do średniej” na polskim rynku akcyjnych funduszy inwestycyjnych w latach 2001-2016

PROBLEMY ROZWOJU MIAST

5) Ewa Stachura - Współczesna zabudowa uzupełniająca zabytkowego centrum miasta. Przykład Raciborza
6) Jarosław Kempa - Uwarunkowania rozwoju lokalnego rynku mieszkaniowego w Sopocie po 1990 roku

RYNEK

7) Joanna Cymerman, Wojciech Cymerman - Zastosowanie analizy skupień do klasyfikacji województw według rozwoju rynków nieruchomości rolnych
8) Agnieszka Małkowska, Ewa Palus - Wpływ sąsiedztwa rzeki Wisły na poziom cen ofertowych nowych lokali mieszkalnych w Krakowie
9) Daniel Wiliński, Łukasz Kraiński, Kamila Wesołowska, Mateusz Duś, Sylwia Marczak - Wpływ lokalizacji na cenę ofertową nieruchomości na przykładzie ulicy Puławskiej w Warszawie

REWITALIZACJA

10) Aleksandra Jadach-Sepioło, Krzysztof Kaszuba - Wymóg zagospodarowania zbywanych nieruchomości gminnych w procesach rewitalizacji – uwarunkowania prawne

WYCENA

11) Ewelina Nawrocka - Określanie trendu cenowego w praktyce rzeczoznawcy majątkowego – wyniki badania ankietowego

ZMIANY W PRAWIE NIERUCHOMOŚCI

12) Maciej J. Nowak - Zmiany w postępowaniu administracyjnym POBIERZ

KONFERENCJE

13) Agnieszka Małkowska - Międzynarodowa Konferencja Naukowa European Urban Research Association (EURA) (Warszawa, 21-24 czerwca 2017 roku) POBIERZ
14) Joanna Węgrzyn - XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa EUROPEAN REAL ESTATE SOCIETY (ERES) (Holandia, Delft, 28 czerwca – 1 lipca 2017) POBIERZ
15) Agnieszka Telega - Konferencja Naukowa „Nieruchomości i inwestycje. Aspekty lokalne i globalne” (Wieliczka, 20-22 września 2017 roku) POBIERZ

STRESZCZENIA

Małgorzata Jaworek, Włodzimierz Karaszewski, Ewa Siemińska - Ceny na rynku nieruchomości wśród determinant wyboru lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce

Artykuł prezentuje wyniki trzech projektów badawczych dotyczących bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Zostały one zrealizowane w latach 2003-2004, 2011-2012 i 2014-2016. Pierwsze dwa badania objęły swym zakresem województwo kujawsko-pomorskie, natomiast ostatnie było częścią szerszego, międzyregionalnego projektu pn. „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski – analiza porównawcza”. Projekt ten został przeprowadzony przez zespół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Badaniem objęto oprócz województwa kujawsko-pomorskiego, także województwa: łódzkie, warmińsko-mazurskie i wielkopolskie. Badania zostały przeprowadzone w oparciu o identyczną metodę badawczą i dotyczyły przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego. Wyniki tych badań pozwoliły autorom na ocenę ważności cen na rynku nieruchomości wśród determinant podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Słowa kluczowe: bezpośrednie inwestycje zagraniczne, nieruchomości, rynek nieruchomości

JEL Classicification: F21, R32, R38

Kategoria opracowania: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA): Jaworek, M., Karaszewski, W., Siemińska, E. (2017). Ceny na rynku nieruchomości wśród determinant wyboru lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Świat Nieruchomości, (3(101)), 5-12.

DOI: 10.14659/worej.2017.101.01

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Iwona Foryś, Szymon Machała - Prawno-instytucjonalne otoczenie inwestycji w nieruchomości zabytkowe w Polsce

W artykule przeanalizowane zostały inwestycje w nieruchomości zabytkowe znajdujące się na terenie Polski. Badanie dotyczyło prawno-instytucjonalnego otoczenia inwestycji w zabytki i ich wpływu na zachowanie świadectwa historii i kultury. Analizy wybranych przypadków zostały poprzedzone analizą dokumentacji technicznej i historycznej, badaniami udostępnionej dokumentacji projektu oraz dofinansowania z programów krajowych i dotacji Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe: nieruchomości zabytkowe, wartość historyczna, inwestycje w nieruchomości

JEL Classicification: R31

Kategoria opracowania: analiza porównawcza

CYTOWANIE (APA): Foryś, I., Machała, S. (2017). Prawno-instytucjonalne otoczenie inwestycji w nieruchomości zabytkowe w Polsce. Świat Nieruchomości, (3(101)), 13-20.

DOI: 10.14659/worej.2017.101.02

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Małgorzata Rymarzak, Dariusz Trojanowski - Modele finansowania inwestycji wdomy studenckie uczelni publicznych na przykładzie Polski

Współcześnie w dobie starzenia się europejskich społeczeństw szkolnictwo wyższe musi konkurować o ograniczone zasoby finansowe z innymi potrzebami społecznymi (takimi jak system emerytalny czy ochrona zdrowia). W przyszłości szanse na zwiększenie finansowania publicznego szkolnictwa wyższego są niewielkie, dlatego działania uczelni powinny iść w kierunku zwiększenia funduszy prywatnych.
Celem artykułu jest wskazanie najkorzystniejszego modelu finansowania inwestycji w domy studenckie z punktu widzenia uczelni publicznych. W szczególności rozważania rozpoczęto od usystematyzowania pojęcia domu studenckiego i wskazania jego znaczenia dla szkół wyższych, aby następnie przedstawić formy zakwaterowania studentów w Polsce na tle innych państw europejskich oraz różne warianty finansowania inwestycji w akademiki.

Słowa kluczowe: akademiki, modele finansowania, uniwersytety

JEL Classicification: G11, I22, R33, M21

Kategoria opracowania: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA): Rymarzak, M., Trojanowski, D. (2017). Modele f inansowania inwestycji w d omy s tudenckie uczelni publicznych – na przykładzie Polski. Świat Nieruchomości, (3(101)), 21-28.

DOI: 10.14659/worej.2017.101.03

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Krzysztof Kowalke - Analiza zjawiska „regresji cen do średniej” na polskim rynku akcyjnych funduszy inwestycyjnych w latach 2001-2016

Na polskim rynku dostępnych jest około 57 otwartych funduszy inwestycyjnych akcji polskich typu uniwersalnego. Wybór spośród nich funduszy do portfela inwestycyjnego nie jest łatwy, zwłaszcza, że ich strategie inwestycyjne często nie różnią się znacząco od siebie. Z tego też powodu inwestorzy stosują różne strategie inwestycyjne. Jedną z nich, która często sprawdza się w indywidualnym inwestowaniu na rynku akcji, jest strategia wykorzystująca zjawisko określane mianem „regresji cen akcji do średniej” (De Bondt, Thaler, 1985; Kowalke, 2014, s. 177). W niniejszym artykule zostanie przeanalizowane, czy strategia ta sprawdza się również na polskim rynku akcyjnych funduszy inwestycyjnych o charakterze uniwersalnym. Zakres czasowy badania stanowić będą lata 2001-2016.

Słowa kluczowe: fundusze inwestycyjne, regresja cen do średniej, strategie inwestycyjne

JEL Classicification: G23

Kategoria opracowania: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA): Kowalke, K. (2017). Analiza zjawiska „regresji cen do średniej” na polskim rynku akcyjnych funduszy inwestycyjnych w latach 2001-2016. Świat Nieruchomości, (3(101)), 29-36.

DOI: 10.14659/worej.2017.101.04

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Ewa Stachura - Współczesna zabudowa uzupełniająca zabytkowego centrum miasta. Przykład Raciborza

Zrównoważony rozwój przestrzeni zurbanizowanej wymaga wdrożenia pakietu długofalowych działań dotyczących już istniejącej i planowanej zabudowy. Strategie rozwoju dużych i małych miast oraz ich fragmentów i dzielnic kładą nacisk na przekształcanie przestrzeni zgodne z zasadami prośrodowiskowymi, które podnosi jakość życia, przyczynia się do rozwoju gospodarczego i pobudzenia przedsiębiorczości. Jednym z narzędzi, za pomocą których można taki stan uzyskać jest zabudowa uzupełniająca istniejące układy urbanistyczne.
Celem artykułu jest identyfikacja problemów związanych z lokowaniem zrównoważonej zabudowy uzupełniającej w centrum miasta oraz opracowanie zasad jej wprowadzania, na przykładzie Raciborza. Wartykule zaprezentowane i skomentowane zostaną wybrane scenariusze projektowe – studia przypadków – optymalne z punktu widzenia jakości przestrzennej miasta rozumianej jako konglomerat wartości funkcjonalnych, technicznych, estetycznych i społecznych. Przyjęcie trafnych scenariuszy projektowych jest bowiem kluczem do sukcesu planowanych inwestycji.

Słowa kluczowe: zabudowa uzupełniająca, zrównoważony rozwój przestrzenny, centrum miasta

JEL Classicification: R39

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowy

CYTOWANIE (APA): Stachura, E. (2017). Współczesna zabudowa uzupełniająca zabytkowego centrum miasta. Przykład Raciborza. Świat Nieruchomości, (3(101)), 37-44.

DOI: 10.14659/worej.2017.101.05

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Jarosław Kempa - Uwarunkowania rozwoju lokalnego rynku mieszkaniowego w Sopocie po 1990 roku

Sopot posiada lokalny rynek mieszkaniowy, na którym od lat kształtują się jedne z najwyższych cen mieszkań w Polsce. W artykule przedstawiono uwarunkowania wpływające na kształtowanie się atrakcyjności lokali mieszkalnych w Sopocie. Poddano analizie politykę inwestycyjną miasta, przedstawiono kształtowanie poszczególnych funkcji, sytuację demograficzną wraz z prognozą długoterminową, charakterystykę zasobów mieszkaniowych oraz potencjał obszarów pozostałych do zabudowy. Poddano dyskusji politykę miasta w zakresie zagadnień związanych z kształtowaniem ładu przestrzennego, programów rewitalizacyjnych i budownictwa komunalnego. Przedstawiono także ceny m2 nieruchomości mieszkaniowych w Sopocie w porównaniu do wybranej grupy miast i syntetyczne podsumowanie przyczyn kształtowania się cen nieruchomości mieszkaniowych w mieście. Przeprowadzona analiza potwierdziła silne zaangażowanie miasta w kreowanie założonych w strategii rozwoju funkcji uzdrowiskowej i turystycznej, co wpływa na kształtowanie atrakcyjności nieruchomości mieszkaniowych w Sopocie.

Słowa kluczowe: Sopot, rynek nieruchomości, strategia rozwoju, polityka miejska

JEL Classicification: R00

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowy

CYTOWANIE (APA): Kempa, J. (2017). Uwarunkowania rozwoju lokalnego rynku mieszkaniowego w Sopocie po 1990 roku. Świat Nieruchomości, (3(101)), 45-54.

DOI: 10.14659/worej.2017.101.06

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Joanna Cymerman, Wojciech Cymerman - Zastosowanie analizy skupień do klasyfikacji województw według rozwoju rynków nieruchomości rolnych

Opracowanie poświęcono zagadnieniu rozwoju rynków nieruchomości rolnych w Polsce, w układzie województw za cel główny stawiając określenie stopnia zróżnicowania województw pod względem poziomu rozwoju rynków nieruchomości rolnych. Szczegółowym analizom poddano: liczbę transakcji sprzedaży, wartość transakcji sprzedaży, powierzchnię sprzedaną, średnią cenę 1 ha użytków rolnych na rynku pierwotnym (sprzedaż przez Agencję Nieruchomości Rolnych) i wtórnym. Zakresem czasowym analiz objęto lata 2005-2015. Klasyfikację województw przeprowadzono przy zastosowaniu metody Warda. Dane do analiz pozyskano z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.

Słowa kluczowe: rynek nieruchomości rolnych, analiza skupień, metoda Warda

JEL Classicification: R30

Kategoria opracowania: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA): Cymerman, J., Cymerman, W. (2017). Zastosowanie analizy skupień do klasyfikacji województw według rozwoju rynków nieruchomości rolnych. Świat Nieruchomości, (3(101)), 55-62.

DOI: 10.14659/worej.2017.101.07

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Agnieszka Małkowska, Ewa Palus - Wpływ sąsiedztwa rzeki Wisły na poziom cen ofertowych nowych lokali mieszkalnych w Krakowie

Prezentowany artykuł podejmuje problem wpływu położenia inwestycji deweloperskich w sąsiedztwie rzeki Wisły i terenów nabrzeżnych w Krakowie na kształtowanie się cen ofertowych nowych lokali mieszkalnych w tych inwestycjach. Badania przeprowadzono w oparciu o dane zgromadzone na podstawie ofert mieszkań dostępnych na koniec II kwartału 2016 r. Zakres przestrzenny danych obejmuje obszar położony do 2 km od Bulwarów Wiślanych w czterech dzielnicach Krakowa. Analizę zależności przeprowadzono przy wykorzystaniu modelu regresji wielorakiej. Wyniki analizy pozwalają wnioskować o skali wpływu sąsiedztwa Bulwarów Wiślanych na kształtowanie się cen ofertowych lokali na rynku pierwotnym, przy uwzględnieniu innych czynników oddziaływujących na wartość analizowanych nieruchomości.

Słowa kluczowe: sąsiedztwo rzeki, ceny nieruchomości, pierwotny rynek mieszkaniowy, nabrzeże, tereny rekreacyjne

JEL Classicification: R23, R31, R32

Kategoria opracowania: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA): Małkowska, A., Palus, E. (2017). Wpływ sąsiedztwa rzeki Wisły na poziom cen ofertowych nowych lokali mieszkalnych w Krakowie. Świat Nieruchomości, (3(101)), 63-68.

DOI: 10.14659/worej.2017.101.08

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Daniel Wiliński, Łukasz Kraiński, Kamila Wesołowska, Mateusz Duś, Sylwia Marczak - Wpływ lokalizacji na cenę ofertową nieruchomości na przykładzie ulicy Puławskiej w Warszawie

W pracy zaproponowano model ekonometryczny objaśniający cenę nieruchomości mieszkalnych na przykładzie jednej z najdłuższych ulic w stolicy Polski. Do utworzenia hedonicznego modelu cen wykorzystano ceny ofertowe. Wbadaniu uwzględniono takie cechy nieruchomości jak: rok wybudowania, typ rynku (pierwotny lub wtórny), odległość od centrum miasta oraz odległość od najbliższej stacji metra. Oszacowane parametry modelu wskazują na znaczny wpływ bliskości stacji metra na cenę mieszkania. Na podstawie wykonanych analiz można stwierdzić, iż obecność stacji metra w odległości do 800 m od nieruchomości zwiększa cenę mieszkania o ponad 1300 zł w przeliczeniu na jeden metr kwadratowy.

Słowa kluczowe: modele ekonometryczne, rynek nieruchomości, ceny nieruchomości, dostępność stacji metra

JEL Classicification: C13, R32

Kategoria opracowania: studium przypadku

CYTOWANIE (APA): Wiliński, D., Kraiński, Ł., Wesołowska, K., Duś, M., Marczak, S. (2017). Wpływ lokalizacji na cenę ofertową nieruchomości na przykładzie ulicy Puławskiej w Warszawie. Świat Nieruchomości, (3(101)), 69-76.

DOI: 10.14659/worej.2017.101.09

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Aleksandra Jadach-Sepioło, Krzysztof Kaszuba - Wymóg zagospodarowania zbywanych nieruchomości gminnych w procesach rewitalizacji – uwarunkowania prawne

W artykule podjęto dyskusję z rozpowszechnionym w polskiej praktyce działań rewitalizacyjnych, a błędnym, poglądem dotyczącym ograniczenia możliwości oddziaływania gminy na właścicieli nieruchomości nabytych od gminy w drodze sprzedaży. Aby działania rewitalizacyjne mogły być uruchomione na szerszą skalę, niezbędne jest zaangażowanie środków prywatnych i zbycie przez gminy części terenów – zwłaszcza poprzemysłowych – potencjalnym inwestorom. Stereotyp braku możliwości kształtowania warunków ponownego zagospodarowania sprzedanego terenu jest powszechny, najczęściej wzbogacany brakiem odpowiednich narzędzi w systemie planowania przestrzennego. Celem artykułu jest przegląd zapisów umownych umożliwiających wprowadzenie wymogów konkretnego zagospodarowania zbywanych gminnych nieruchomości.

Słowa kluczowe: rewitalizacja, przetarg, obowiązek zagospodarowania

JEL Classicification: K25, M48, P14, R52

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowy

CYTOWANIE (APA): Jadach-Sepioło, A., Kaszuba, K.(2017). Wymóg zagospodarowania zbywanych nieruchomości gminnych w procesach rewitalizacji – uwarunkowania prawne. Świat Nieruchomości, (3(101)), 77-80.

DOI: 10.14659/worej.2017.101.10

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Ewelina Nawrocka - Określanie trendu cenowego w praktyce rzeczoznawcy majątkowego – wyniki badania ankietowego

Dostępne publikacje naukowe wskazują, że rynek nieruchomości charakteryzuje się fluktuacją cen transakcyjnych. Analiza stanu rynku może wskazywać na tendencje wzrostowe lub spadkowe. Dla potrzeb wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym w art. 153.1 ustawa o gospodarce nieruchomościami nakazuje uwzględniać zmiany poziomu cen nieruchomości podobnych ze względu na upływ czasu. Wykonując zatem analizę rynku nieruchomości podobnych w wycenie należy określić, w jakim stopniu ceny zmieniły się i dokonać ich aktualizacji na datę wyceny.
Celem artykułu było przedstawienie praktyk w określaniu współczynnika zmian cen nieruchomości wśród rzeczoznawców majątkowych w Polsce, w szczególności pod względem znajomości i stopnia wykorzystania metod jego określania. Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety wysłanej listownie do losowo wybranych 200 rzeczoznawców majątkowych w Polsce.

Słowa kluczowe: trend, aktualizacja cen, metody wyceny nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy

JEL Classicification: R32

Kategoria opracowania: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA): Nawrocka, E. (2017). Określanie trendu cenowego w praktyce rzeczoznawcy majątkowego – wyniki badania ankietowego. Świat Nieruchomości, (3(101)), 81-88.

DOI: 10.14659/worej.2017.101.11

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60