Świat Nieruchomości 2016 nr 3 (97) - SPIS TREŚCI

PROBLEMY ROZWOJU MIAST

1. Aleksandra Jadach-Sepioło - Warunki ograniczające i stymulujące inwestycje w nieruchomości na obszarach rewitalizacji w miastach objętych projektami pilotażowymi (Bytom, Wałbrzych, Łódź)
2. Konrad Sarzyński - Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin zaliczanych do Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

RYNEK

3. Ewa Kucharska-Stasiak - Rynek nieruchomości mieszkaniowych w polityce nadzorczej Unii Europejskiej
4. Renata Marks-Bielska - Czynniki kształtujące obrót gruntami rolnymi w Polsce
5. Wiesława Lizińska - Uwarunkowania i skala nabywania nieruchomości rolnych przez cudzoziemców w Polsce w kontekście opinii rolników woj. warmińsko-mazurskiego

REWITALIZACJA

6. Anna Bojanowska - Sposoby rozwiazywania problemów zaniedbanych zasobów mieszkaniowych i potrzeb różnych pokoleń mieszkańców na przykładzie Łodzi
7. Joanna Bogajewska-Danek - Badania i działania związane z opracowywaniem projektów zagospodarowania poznańskich fortów
8. Tomasz Bolek - Uwarunkowania inwestycji w poprzemysłowe nieruchomości zabytkowe

INWESTYCJE

9. Edyta Plebankiewicz, Katarzyna Biadała - Ocena ryzyka w inwestycjach budowlanych realizowanych w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego
10. Dominik Sypniewski - O(nad) reglamentacji prac wykończeniowych w budynkach biurowych

ZMIANY W PRAWIE NIERUCHOMOŚCI

11. Maciej J. Nowak - Nowe regulacje związane z lokalizacją elektrowni wiatrowych POBIERZ

KONFERENCJE

12. Włodzimierz Karaszewski - Konferencja Naukowa „Inwestycje i nieruchomości w gospodarce światowej” (Toruń, 10-11 maja 2016 roku) POBIERZ
13. Łukasz Sykała, Agnieszka Dobosz - IV Kongres Rewitalizacji Miast iXIV Kongres Miast Polskich (Wałbrzych, 19–21 września 2016 roku) POBIERZ

STRESZCZENIA

Aleksandra Jadach-Sepioło - Warunki ograniczające i stymulujące inwestycje w nieruchomości na obszarach rewitalizacji w miastach objętych projektami pilotażowymi (Bytom, Wałbrzych, Łódź)

W przypadku trzech miast w Polsce (Łodzi, Bytomia i Wałbrzycha) degradacja społeczna, gospodarcza, środowiskowa i techniczna obszarów miejskich doprowadziła do znacznego zmniejszenia ich atrakcyjności w oczach mieszkańców i inwestorów. Skala problemów uzasadnia udzielenie wsparcia rewitalizacji tych miast z poziomu krajowego. Znaczenie ich odnowy potwierdzono w Umowie Partnerstwa zawartej między Polską a Unią Europejską. Jednym z problemów związanych z niską atrakcyjnością są niskie ceny nieruchomości oraz niewielka płynność na lokalnym rynku nieruchomości. Głównym celem artykułu jest przybliżenie ograniczeń inwestycji w nieruchomości na obszarach zdegradowanych. Na tym tle zaprezentowane zostaną planowane przez miasta pilotażowe działania niwelujące deficyty informacyjne na obszarach rewitalizacji.

Słowa kluczowe: rewitalizacja miast, projekty pilotażowe, rynek nieruchomości, obszary zdegradowane

JEL Classification: P25, R38, R58

CYTOWANIE (APA):
Jadach-Sepioło, A. (2016). Warunki ograniczające i stymulujące inwestycje w nieruchomości na obszarach rewitalizacji w miastach objętych projektami pilotażowymi (Bytom, Wałbrzych, Łódź). Świat Nieruchomości, (3(97)), 5-8.

DOI: 10.14659/worej.2016.97.01

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Konrad Sarzyński - Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin zaliczanych do Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM) funkcjonuje już ponad dekadę. Celem artykułu jest zmierzenie różnic w poziomie rozwoju gmin zaliczanych do KOM. Wykorzystano w tym celu zunitaryzowane dane statystyczne na poziomie gmin dotyczące zasobu mieszkaniowego, struktury demograficznej, ruchów ludności i stanu infrastruktury. Analiza wykazała istnienie znaczących różnic w rozwoju gmin położonych centralnie i na obrzeżach KOM. Oznacza to konieczność podjęcia działań prorozwojowych najsłabiej rozwiniętych gminach w celu zmniejszenia ryzyka powstawania enklaw biedy i włączenia ich w proces metropolizacji.

Słowa kluczowe: Krakowski Obszar Metropolitalny, metropolizacja, zróżnicowanie rozwoju

JEL Classification: R13, R58

CYTOWANIE (APA):
Sarzyński, K. (2016). Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin zaliczanych do Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Świat Nieruchomości, (2(97)), 9-16.

DOI: 10.14659/worej.2016.97.02

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Ewa Kucharska-Stasiak - Rynek nieruchomości mieszkaniowych w polityce nadzorczej Unii Europejskiej

W obliczu kryzysu światowego UE podjęła działania zmierzające do wzmocnienia nadzoru i lepszej koordynacji narodowych polityk gospodarczych wprowadzając mechanizm nadzorczy pod nazwą Procedury Nierównowagi Makroekonomicznej (PNM).  Jej celem jest wczesne ostrzeganie o pojawiających się zaburzeniach gospodarczych. Wśród ocenianych obszarów jest rynek nieruchomości mieszkaniowych. Jego uwzględnienie wynika ze świadomości, że nierównomierny rozwój tego rynku może doprowadzić do zaburzeń w gospodarce. Bardzo dynamiczne zmiany cen nieruchomości mieszkaniowych i towarzyszący im silny poziom akcji kredytowej wiążą się bowiem z ryzykiem gwałtownej i groźnej w skutkach korekty. Artykuł ma charakter badawczy. Tym niemniej pozwala – poprzez wskazanie gospodarek, w których rynek nieruchomości wykazuje bądź też może zacząć wykazywać sygnały zaburzenia równowagi – dokonać oceny dotychczasowego sposobu monitorowania tego rynku w PNM.

Słowa kluczowe: rynek nieruchomości, Procedura Nierównowagi Makroekonomicznej, nierównowaga rynkowa

JEL Classification: E02, F15, R29

CYTOWANIE (APA):
Kucharska–Stasiak, E. (2016). Rynek nieruchomości mieszkaniowych w polityce nadzorczej Unii Europejskiej. Świat Nieruchomości, (2(97)), 17-22.

DOI: 10.14659/worej.2016.97.03

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Renata Marks-Bielska - Czynniki kształtujące obrót gruntami rolnymi w Polsce

Celem badań i analiz, których wyniki przedstawiono w niniejszym artykule była identyfikacja czynników mających wpływ na obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce. Wykorzystano dane ANR i GUS. Zrealizowano też badania bezpośrednie wśród rolników z województwa warmińsko-mazurskiego. Zidentyfikowano m.in. czynniki rynkowe (np. wielkość zasobu decydującego o stronie podażowej, popyt na ziemię, cenę), uregulowania prawne poszczególnych form użytkowania ziemi, koszty transakcyjne, a także takie właściwości, które wynikają ze specyfiki ziemi jako zasobu (np. niepowiększalność, nieprzemieszczalność). W regionach, w których w przeszłości dominowało rolnictwo państwowe (jak np. analizowane woj. warmińsko-mazurskie) obok rynku prywatnego (międzysąsiedzkiego) funkcjonuje państwowy rynek ziemi rolniczej (grunty Skarbu Państwa, którymi zarządza ANR). Rynki te wzajemnie się przenikają, tym mocniej im większe uprawnienia otrzymuje ANR. Wzorem krajów zachodnich aktualnym zadaniem dla polityki rolnej w Polsce jest opracowanie, uchwalenie i wdrożenie ustawy dotyczącej  dzierżawy rolniczej

Słowa kluczowe: producent rolny, rolnik, nieruchomość rolna, Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR), dzierżawa rolnicza

JEL Classification: K11, P32, Q15

CYTOWANIE (APA):
Marks-Bielska, R. (2016). Czynniki kształtujące obrót gruntami rolnymi w Polsce. Świat Nieruchomości,(2(97)), 23-30.

DOI: 10.14659/worej.2016.97.04

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Wiesława Lizińska - Uwarunkowania i skala nabywania nieruchomości rolnych przez cudzoziemców w Polsce w kontekście opinii rolników woj. warmińsko-mazurskiego

Celem artykułu było: określenie skali wykupu ziemi w Polsce przez cudzoziemców wg państwa pochodzenia i osobowości prawnej w latach 2000-2014 oraz poznanie opinii rolników z woj. warmińskomazurskiego nt. regulacji nabywania nieruchomości rolnych przez cudzoziemców w okresie przejściowym oraz ich modyfikacji w 2013 r. i w 2015 r. W artykule wykorzystano: dane wtórne zawarte w Sprawozdaniach Ministra Spraw Wewnętrznych z realizacji ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców i wyniki badań bezpośrednich przeprowadzonych w 2015 r. wśród 86 rolników woj. warmińsko-mazurskiego, którzy użytkowali (kupno lub dzierżawa) grunty z Zasobu ANR.

Słowa kluczowe: nieruchomości rolne, cudzoziemcy, regulacje prawne

JEL Classification: R30, R38, Q15

CYTOWANIE (APA):
Lizińska, W. (2016). Uwarunkowania i skala nabywania nieruchomości rolnych przez cudzoziemców w Polsce w kontekście opinii rolników woj. warmińsko-mazurskiego. Świat Nieruchomości, (2(97)), 31-36.

DOI: 10.14659/worej.2016.97.05

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Anna Bojanowska - Sposoby rozwiazywania problemów zaniedbanych zasobów mieszkaniowych i potrzeb różnych pokoleń mieszkańców na przykładzie Łodzi

Łódź pomimo tego, iż jest aktualnie trzecim do wielkości miastem Polski, boryka się z ogromnymi problemami dotyczącymi własnych zasobów mieszkaniowych. W roku 2012 przeprowadzono szeroko zakrojone konsultacje społeczne w celu ustalenia najbardziej doskwierających mieszkańcom miasta problemów, ze szczególnym uwzględnieniem strefy śródmiejskiej. Konsultacje te zaowocowały powstaniem nowej strategii rozwoju oraz innowacyjnymi programami mającymi stanowić odpowiedź na największe lokalowe bolączki mieszkańców. Artykuł stanowi podsumowanie tych działań oraz ocenę ich skuteczności.

Słowa kluczowe: polityka mieszkaniowa, mieszkalnictwo, zasób mieszkaniowy, mieszkanie

JEL Classification: H41, R38, R58

CYTOWANIE (APA):
Bojanowska, A. (2016). Sposoby rozwiazywania problemów zaniedbanych zasobów mieszkaniowych i potrzeb różnych pokoleń mieszkańców na przykładzie Łodzi. Świat Nieruchomości, (2(97)), 37-40.

DOI: 10.14659/worej.2016.97.06

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Joanna Bogajewska-Danek - Badania i działania związane z opracowywaniem projektów zagospodarowania poznańskich fortów

Twierdza Poznań wybudowana w XIX wieku była jedną z największych twierdz w Europie. Do dzisiaj zachowało się w dobrym stanie wiele elementów z jej zabudowy. Od wielu już lat architekci, historycy, mieszkańcy Poznania zastanawiają się co zrobić z tymi zabytkowymi obiektami, jaką powinny pełnić funkcję, czy należy ich się wstydzić czy powinno się je wyeksponować. Studenci Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na przełomie czerwca i lipca 2015 roku zinwentaryzowali Fort VIIa. Powstała w ten sposób dokumentacja pozwoliła na opracowanie koncepcji rewaloryzacji fortu zgodnie ze współczesnymi założeniami modernizacji obiektów zabytkowych.

Słowa kluczowe: rewaloryzacja architektoniczna, twierdza Poznań, fort VIIa, XIX wiek

JEL Classification: Y80

CYTOWANIE (APA): Bogajewska-Danek, J. (2016). Badania i działania związane z opracowywaniem projektów zagospodarowania poznańskich fortów. Świat Nieruchomości, (2(97)), 41-48.

DOI: 10.14659/worej.2016.97.07

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Tomasz Bolek - Uwarunkowania inwestycji w poprzemysłowe nieruchomości zabytkowe

W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych, których celem była identyfikacja uwarunkowań inwestycyjnych w obszarze zagospodarowania poprzemysłowych nieruchomości zabytkowych. Uzyskane wyniki zaprezentowano w postaci analizy SWOT, uwzględniającej najważniejsze czynniki wpływające na inwestycje w zabytki techniki. Rezultaty badań umożliwiły diagnozę polskich uwarunkowań inwestycji w badanym obszarze oraz na wskazanie kierunków zmian, które powinny nastąpić w przestrzeni legislacyjnej i społecznej, by skuteczniej chronić dziedzictwo przemysłowe.

Słowa kluczowe: poprzemysłowe nieruchomości zabytkowe, zabytki techniki, inwestowanie w nieruchomości

JEL Classification: M21

CYTOWANIE (APA):
Bolek, T. (2016). Uwarunkowania inwestycji w poprzemysłowe nieruchomości zabytkowe. Świat Nieruchomości, (2(97)), 49-54.

DOI: 10.14659/worej.2016.97.08

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Edyta Plebankiewicz, Katarzyna Biadała - Ocena ryzyka w inwestycjach budowlanych realizowanych w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego

Partnerstwo publiczno-prywatne jest formą realizacji przedsięwzięcia opartą na podziale zadań, odpowiedzialności i postaci ryzyka pomiędzy stronę publiczną i prywatną. Poprzez tak wykonany podział osiąga się najbardziej efektywny ekonomicznie sposób realizacji inwestycji. Celem niniejszego artykułu było przeprowadzenie analizy 14 umów zawartych w latach 2009-2014. Umowy analizowano pod kątem alokacji ryzyka pomiędzy podmiot publiczny i partnera prywatnego. W analizie uwzględniono głównie ryzyka zdefiniowane jako ryzyka związane z budową, dostępnością oraz popytem.

Słowa kluczowe: partnerstwo publiczno-prywatne, zarządzanie ryzkiem, umowa

JEL Classification: H420, L740

CYTOWANIE (APA): Plebankiewicz, E., Biadała, K. (2016). Ocena ryzyka w inwestycjach budowlanych realizowanych w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Świat Nieruchomości, (2(97)), 55-60.

DOI: 10.14659/worej.2016.97.09

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Dominik Sypniewski - O(nad) reglamentacji prac wykończeniowych w budynkach biurowych

Zasada wolności budowlanej jest ograniczona poprzez dwie prawne formy reglamentacji zabezpieczające interes publiczny oraz interesy osób trzecich. Obok robót budowlanych objętych reglamentacją, występują również roboty budowlane nieobjęte żadną formą reglamentacji oraz prace niebędące w ogóle robotami budowlanymi. Artykuł przedstawia problematykę prowadzenia prac wykończeniowych w budynkach biurowych realizowanych w systemie deweloperskim, w tym zwłaszcza możliwość ich kwalifikacji jako „przebudowy”. W oparciu o analizę orzecznictwa sądów administracyjnych wykazano, że prace wykończeniowe mogą być realizowane bez obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, pod warunkiem że inwestor zorganizuje proces budowlany i komercjalizację w taki sposób, że prace te nie będą miały wpływu na parametry funkcjonalne i techniczne budynków biurowych.

Słowa kluczowe:
wolność budowlana, proces budowlany, przebudowa, pozwolenie na budowę, prace wykończeniowe

JEL Classification:
K29    

CYTOWANIE (APA): Sypniewski, D. (2016). O (nad)reglamentacji prac wykończeniowych w budynkach biurowych. Świat Nieruchomości, (2(97)), 61-64.

DOI: 10.14659/worej.2016.97.10

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60