Świat Nieruchomości 2016 nr 2 (96) - SPIS TREŚCI

RYNEK

1. Ewa Kucharska-Stasiak – Rynek nieruchomości mieszkaniowych wprocesie powstawania nierównowag makroekonomicznych
2. Adam Nalepka, Mateusz Tomal – Identyfikacja czynników kształtujących ceny ofertowe deweloperskich lokali mieszkalnych na obszarze jednostki ewidencyjnej Nowa Huta

INWESTYCJE

3. Ewa Siemińska – Aktywność inwestycyjna na światowym rynku nieruchomości
4. Magdalena Załęczna – Inwestowanie wnieruchomości rolne – Polska na tle wybranych państw europejskich
5. Krystyna Dziworska, Anna Górczyńska – Dylematy inwestowania winfrastrukturę drogową wPolsce
6. Andrzej Więckowski – Koszty budowy autostrad idrążenia tuneli

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

7. Bartłomiej Marona – Niesprawności wzarządzaniu nieruchomościami gmin wPolsce na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
8. Bogusław Luchter – Przemiany użytkowania nieruchomości gruntowych przez instytucje nauki iszkolnictwa wyższego wKrakowie, wlatach 1983-2012 (na przykładzie byłej Idzielnicy katastralnej – Śródmieście)

FINANSE

9. Małgorzata Krajewska – Przydatność wybranych sposobów ustalania stopnia zużycia technicznego budynków wwycenie nieruchomości

PRAWO

10. Jacek Motyka – Klauzula waloryzacyjna wumowach najmu komercyjnego auprawnienie wynajmującego do wypowiedzenia wysokości czynszu

ZMIANY W PRAWIE NIERUCHOMOŚCI

11. Maciej J. Nowak – Ograniczenie obrotu nieruchomościami rolnymi POBIERZ

KONFERENCJE

12. Magdalena Załęczna – XXIV Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości połączona zjubileuszem Katedry Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, 23-25 maja 2016 roku) POBIERZ

STRESZCZENIA

Ewa Kucharska-Stasiak – Rynek nieruchomości mieszkaniowych w procesie powstawania nierównowag makroekonomicznych

Źródeł powstania kryzysu finansowego 2007-2008 upatruje się w silnym zakłóceniu równowag makroekonomicznych. Wielu ekonomistów przyczyn kryzysu poszukuje w zaburzeniu funkcjonowania rynku finansowego i rynku nieruchomości. W artykule podjęto próbę wykazania, że rynek nieruchomości ma jedynie pośredni udział w powstawaniu kryzysu. Rynek nieruchomości powinien stanowić jednak przedmiot monitorowania, bowiem silne zmiany po stronie popytu, podsycane dostępem do taniego kredytu a także zachowaniami spekulacyjnymi mogą wywołać szoki popytowe, które prowadzą do powstania baniek cenowych, przejawiających się w gwałtownych, nieuzasadnionych wielkościami fundamentalnymi, wzrostach cen. Ich pęknięcie powoduje powstanie fali kredytów trudnych, pogłębiając recesje i spowalniając następujące po niej ożywienie gospodarcze.

Słowa kluczowe: rynek nieruchomości, nierównowagi rynkowe, bańki cenowe

JEL Classification: R30, R32, E30

CYTOWANIE (APA): Kucharska-Stasiak, E. (2016). Rynek nieruchomości mieszkaniowych w procesie powstawania nierównowag makroekonomicznych. Świat Nieruchomości, (2(96)), 5-10.

DOI: 10.14659/worej.2016.96.01

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Adam Nalepka, Mateusz Tomal – Identyfikacja czynników kształtujących ceny ofertowe deweloperskich lokali mieszkalnych na obszarze jednostki ewidencyjnej Nowa Huta

Celem artykułu jest identyfikacja czynników istotnie wpływających na ceny ofertowe deweloperskich lokali mieszkalnych na obszarze jednostki ewidencyjnej Nowa Huta w Krakowie. Weryfikacji poddano dziewięć zmiennych mogących istotnie kształtować ceny ofertowe. W badaniu wykorzystano dane pochodzące z inwestycji oddawanych do użytkowania w latach 2014-2017. Analizę oparto na estymacji dwóch modeli ekonometrycznych oraz interpretacji oszacowanych parametrów strukturalnych. Wyniki wykazały, że na badanym rynku największą siłą oddziaływania na ceny cechuje się: metraż lokalu, liczba pięter w budynku oraz czas dojazdu do centrum komunikacją miejską.

Słowa kluczowe: modele ekonometryczne, rynek nieruchomości, ceny nieruchomości

JEL Classification: C13, R32

CYTOWANIE (APA): Nalepka, A., Tomal, M. (2016). Identyfikacja czynników kształtujących ceny ofertowe deweloperskich lokali mieszkalnych na obszarze jednostki ewidencyjnej Nowa Huta. Świat Nieruchomości, (2(96)), 11-18.

DOI: 10.14659/worej.2016.96.02

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Ewa Siemińska – Aktywność inwestycyjna na światowym rynku nieruchomości

Inwestycje są warunkiem rozwoju każdego podmiotu czy regionu. Stąd też zainteresowanie aktywnością inwestycyjną różnych grup inwestorów, zmianami ich preferencji oraz kierunków inwestowania jest podstawą wielu analiz i badań wykorzystywanych przez różne podmioty podejmujące decyzje gospodarcze. W opracowaniu zaprezentowano najnowsze trendy i zmiany aktywności inwestycyjnej na światowej, europejskiej oraz krajowej mapie rynku nieruchomości.

Słowa kluczowe: inwestycje, rynek nieruchomości, świat, Europa, Polska

JEL Classification: F21, R30

CYTOWANIE (APA): Siemińska, E. (2016). Aktywność inwestycyjna na światowym rynku nieruchomości. Świat Nieruchomości, (2(96)), 19-26.

DOI: 10.14659/worej.2016.96.03

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Magdalena Załęczna – Inwestowanie wnieruchomości rolne – Polska na tle wybranych państw europejskich

Nieruchomości rolne mają szczególne miejsce w gospodarkach narodowych, a także duże znaczenie polityczne. Wielu inwestorów uważa, że są to tereny o wysokim potencjale wzrostu wartości, po części ze względu na popyt na żywność, a po części ze względu na możliwość zmiany funkcji z rolnej na komercyjną. Celem artykułu jest zarysowanie obowiązujących do 1 maja 2016 r. uwarunkowań instytucjonalno-prawnych inwestowania w nieruchomości rolne w Polsce wraz z próbą oceny atrakcyjności takich inwestycji oraz wskazanie potencjalnych skutków, które zostaną wywołane ostatnimi zmianami uregulowań prawnych. Autorka dokonuje analizy uwarunkowań prawnych inwestowania w nieruchomości rolne w Polsce na tle zasad przyjętych w wybranych państwach UE, co pozwala na wskazanie odmienności i podobieństw w traktowaniu nieruchomości rolnych w Polsce i wybranych państwach UE. Ponadto analizuje wielkość rynku poprzez volumen transakcji takimi nieruchomościami w Polsce, przeprowadza także analizę zmian cen gruntów rolnych w Polsce wskazując jednocześnie zmiany poziomu cen takich gruntów w wybranych państwach europejskich. Badania obejmują także wielkość zakupów nieruchomości rolnych przez cudzoziemców w Polsce. Autorka posługuje się badaniem literatury przedmiotu, egzegezą aktów prawnych, analizą danych zastanych oraz własnymi obliczeniami.

Słowa kluczowe: nieruchomości rolne, obrót, prawo, cena

JEL Classification: K11, Q15, R52

CYTOWANIE (APA): Załęczna, M. (2016). Inwestowanie w nieruchomości rolne – Polska na tle wybranych państw europejskich. Świat Nieruchomości, (2(96)), 27-36.

DOI: 10.14659/worej.2016.96.04

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Krystyna Dziworska, Anna Górczyńska – Dylematy inwestowania w infrastrukturę drogową w Polsce

Przedmiotem rozważań w opracowaniu są dylematy inwestowania w polską infrastrukturę drogową. Skupiono się tu na analizie wybranych decyzji podejmowanych w sferze niektórych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych towarzyszących tym inwestycjom. Dotyczyły one m.in. znaczenia udziału sektora prywatnego w budowie dróg poprzez formułę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, wykorzystania środków unijnych w finansowaniu inwestycji drogowych, stosowania nowych rodzajów nawierzchni dróg i bezpieczeństwa na drogach.

Słowa kluczowe: inwestycje, infrastruktura, drogi

JEL Classification: 018

CYTOWANIE (APA): Dziworska, K., Górczyńska, A. (2016). Dylematy inwestowania w infrastrukturę drogową w Polsce. Świat Nieruchomości, (2(96)), 37-42.

DOI: 10.14659/worej.2016.96.05

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Andrzej Więckowski – Koszty budowy autostrad i drążenia tuneli

Poddano analizie kształtowanie się kosztów średnich budowy autostrad w Europie, z odcinkami tras prowadzonych w terenach górzystych i w tunelach. Korzystając z zaproponowanego sposobu przeliczeń porównano koszty budowy dróg w tunelach, w Słowenii i w Polsce. Z cenami opracowanego kosztorysu autorskiego dla odcinka drogi ekspresowej S7 Naprawa – Skomielna Biała wraz z tunelem, skonfrontowano wartości poszczególnych robót zaoferowane przez 6 zaproszonych do przetargu ograniczonego wykonawców. Wnioski ukierunkowano na ocenę poziomu kosztów realizacji dróg w Polsce w kontekście nakładów występujących w krajach Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe: przetarg, kosztorysowanie, autostrada, tunel

JEL Classification: R42

CYTOWANIE (APA): Więckowski, A. (2016). Koszty budowy autostrad i drążenia tuneli. Świat Nieruchomości, (2(96)), 43-48.

DOI: 10.14659/worej.2016.96.06
 
CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Bartłomiej Marona – Niesprawności wzarządzaniu nieruchomościami gmin wPolsce na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

Artykuł podejmuje problem zarządzania nieruchomościami publicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zarządzania nieruchomościami gmin w Polsce. W artykule dokonano analizy literatury przedmiotu, analizy raportów Najwyższej Izby Kontroli z lat 2012–2014 oraz przedstawiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w 2016 roku w gminach należących do Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Artykuł składa się z części teoretycznej, w której przedstawiono wyniki analizy literatury, oraz części empirycznej w której przedstawiono wyniki badań własnych. W zakończeniu zawarto najważniejsze uwagi metodyczne dotyczące części badawczej oraz propozycje kierunków dalszych badań.

Słowa kluczowe: zarządzanie publiczne, zarządzanie nieruchomościami, samorząd terytorialny, Krakowski Obszar Metropolitalny

JEL Classification: H79, L85

CYTOWANIE (APA): Marona, B. (2016). Niesprawności w zarządzaniu nieruchomościami gmin w Polsce na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Świat Nieruchomości, (2(96)), 49-54.

DOI: 10.14659/worej.2016.96.07

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Bogusław Luchter – Przemiany użytkowania nieruchomości gruntowych przez instytucje nauki iszkolnictwa wyższego wKrakowie, wlatach 1983-2012 (na przykładzie byłej Idzielnicy katastralnej – Śródmieście)

Artykuł stanowi kontynuację wcześniejszych opracowań autora dotyczących umacniania się funkcji gospodarczych Krakowa. Głównym przedmiotem badań stała się jedna z najstarszych funkcji wiodących miasta – tj. nauka. Celem artykułu jest analiza przemian użytkowania ziemi na obszarze zajętym przez ten sektor gospodarki zarówno w 1983 r., jak i w 2012 r. przeprowadzona na przykładzie najstarszej części Krakowa, byłej dzielnicy katastralnej – Śródmieście. W następstwie przeprowadzonych badań, zwłaszcza terenowych, zarejestrowano wzrost powierzchni zajętej przez naukę i szkolnictwo wyższe w tej części miasta z 3,27% w 1983 r. do 4,03% w 2012 r. Badania wykazały również wzrost powierzchni zajętej przez inne działy gospodarki, także uznane w przeszłości jako wiodące w rozwoju Krakowa, tj.: kulturę i turystykę, natomiast spadek powierzchni terenów użytkowanych przez przemysł, funkcji rozwijanej szczególnie w okresie gospodarki centralnie sterowanej.

Słowa kluczowe: geografia ekonomiczna, geografia osadnictwa, gospodarka gruntami, gospodarka przestrzenna, gospodarowanie nieruchomościami, użytkowanie ziemi przestrzeni miejskiej

JEL Classification: R39

CYTOWANIE (APA): Luchter, B. (2016). Przemiany użytkowania nieruchomości gruntowych przez instytucje nauki i szkolnictwa wyższego w Krakowie, w latach 1983-2012 (na przykładzie byłej I dzielnicy katastralnej – Śródmieście). Świat Nieruchomości, (2(96)), 55-62.

DOI: 10.14659/worej.2016.96.08

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Małgorzata Krajewska – Przydatność wybranych sposobów ustalania stopnia zużycia technicznego budynków w wycenie nieruchomości

W pracy przeprowadzono dyskusję na temat możliwości stosowania metod teoretycznych określania stopnia zużycia technicznego1 budynków w wycenie nieruchomości. Zaprezentowano metody określania stopnia zużycia technicznego budynków. Dla wybranych obiektów badawczych, porównano rzeczywiste wyniki pomiaru stopnia zużycia technicznego ustalonego na podstawie szczegółowych oględzin, badań polowych, wywiadu i wiedzy przygotowującego opinię, z tymi, określonymi metodami czasowymi. Sformułowano wnioski z analizy.

Słowa kluczowe: stopień zużycia technicznego, metody czasowe, ocena stanu technicznego, wycena nieruchomości

JEL Classification:  C65, L85

CYTOWANIE (APA): Krajewska, M. (2016). Przydatność wybranych sposobów ustalania stopnia zużycia technicznego budynków w wycenie nieruchomości. Świat Nieruchomości, (2(96)), 63-68.

DOI: 10.14659/worej.2016.96.09

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Jacek Motyka – Klauzula waloryzacyjna w umowach najmu komercyjnego auprawnienie wynajmującego do wypowiedzenia wysokości czynszu

Artykuł zawiera omówienie dwóch sposobów, w jaki może ulec zmianie czynsz w trakcie trwania stosunku najmu – poprzez użycie klauzuli waloryzacyjnej oraz wypowiedzenie wysokości czynszu w myśl 6851 Kodeksu Cywilnego. Autor interpretuje cel, jaki przyświeca obu regulacjom oraz bada zależności między nimi aby odpowiedzieć na pytanie czy, oraz w jakich przypadkach zawarcie w umowie najmu komercyjnego klauzuli waloryzującej czynsz automatycznie skutkuje wyłączeniem uprawnienia wynajmującego do wypowiedzenia wysokości czynszu. Podkreślone są uwarunkowania rynkowe, na które odpowiedzią są obie analizowane regulacje oraz ich skrajna odmienność.

Słowa kluczowe: najem komercyjny, umowa najmu, indeksacja, wypowiedzenie wysokości czynszu

JEL Classification: K12, R33, R39  

CYTOWANIE (APA): Motyka, J. (2016). Klauzula waloryzacyjna w umowach najmu komercyjnego a uprawnienie wynajmującego do wypowiedzenia wysokości czynszu. Świat Nieruchomości, (2(96)), 69-74.

DOI: 10.14659/worej.2016.96.10

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60