Świat Nieruchomości 2014 nr 4 (90) - SPIS TREŚCI

RYNEK

1. Michał Kruszka, Radosław Trojanek - Synchronizacja cykli cen na lokalnych rynkach mieszkaniowych w Polsce w latach 1996-2012
2. Stanisław Belniak, Magdalena Gołaś-Podolec - Niedozwolone postanowienia umowne w umowach deweloperskich inwestycji mieszkaniowych Krakowa
3. Tamara Florićić - Potencjał rozwojowy chorwackiej branży hotelarskiej
4. Piotr Kwapień - Wielkość i struktura podaży mieszkań dwupokojowych w Krakowie oraz implikacje cenowe

PROBLEMY ROZOWJU MIAST

5. Anna Gospodinova - Wieloczynnikowe powody rozprzestrzeniania się zabudowy miejskiej

INWESTYCJE

6. Bernhard Funk - Niemieckie fundusze nieruchomości: Zmiany strukturalne po wprowadzeniu w życie Dyrektywy AIFM
7. Elżbeta Radziszewska-Zielina, Grzegorz Śladowski - Analiza modeli decyzyjnych wyboru wariantu adaptacji opuszczonych obiektów budowlanych
8. Andrej Adamuśćin, Marzia Morena, Tommaso Truppi - Znaczenie zrównoważonego budownictwa nieruchomości biurowych oraz jego rozwój we Włoszech i w państwach Grupy Wyszehradzkiej (głównie na Słowacji)
9. Michał Juszczyk - Zastosowanie fasetowego system klasyfikacji w zarządzaniu informacjami o kosztach przedsięwzięć budowlanych

FINANSE

10. Daniela Śpirkova - Wpływ globalnego kryzysu na zmianę zasad finansowania nieruchomości mieszkalnych na Słowacji
11. Jarosław Kaczmarek - Kreowanie wartości dla akcjonariuszy w spółkach giełdowych sektora budownictwa

ZARZĄDZANIE

12. Bartłomiej Marona - Racjonalność gospodarowania nieruchomościami w kontekście celów posiadania nieruchomości w sektorze prywatnym i publicznym
13. Edyta Izabela Głuszek, Małgorzata Zięba - Rozliczenia finansowe w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi

KONFERENCJE

14. Marlena Jankowska - “GIS ODYSSEY 2014”- Konfernencja i wystawa (Crikvenica, Chorwacja, 1-5 września, 2014) POBIERZ
15. Andrzej Jaki - XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej" (Krynica-Zdrój, 22-25 października, 2014) POBIERZ

ROCZNY SPIS TREŚCI

16. Spis treści 2014 POBIERZ

LISTA RECENZNTÓW

17. Lista recenzentów 2014 POBIERZ

STRESZCZENIA

Michał Kruszka, Radosław Trojanek - Synchronizacja cykli cen na lokalnych rynkach mieszkaniowych w Polsce w latach 1996-2012

W artykule podjęto próbę identyfikacji  synchronizacji cykli cen mieszkań na wtórnym rynku mieszkaniowym w latach 1996-2012 w sześciu największych miastach w Polsce. Pierwszym krokiem analizy było przeprowadzenie korekty sezonowej. W dalszej części wykorzystano neoklasyczne podejście wskazujące na uznawanie wahań cyklicznych za synonim odchyleń od tendencji rozwojowej danej wielkości makroekonomicznej. Kolejne etapy prac ekonometrycznych polegały na przeprowadzeniu analizy widmowej. Rezultaty badań wskazują, że wahania cen mieszkań na wtórnym rynku w Polsce, definiowane jako odchylenia od jego trendu, wykazują relatywną zgodność w występowaniu punktów zwrotnych. Nie jest to jednak  całkowita zbieżność, o czym świadczy to, że nie wszystkie miasta w tym samym czasie rozpoczynają i kończą fazę spadków cen. Ponadto, miastami, w których najwyraźniej obserwowane jest zjawisko synchronizacji oscylacji cen mieszkań na rynku wtórnym są Gdańsk, Łódź, Poznań i Wrocław.

Słowa kluczowe: rynek mieszkaniowy, cykle cen na rynku nieruchomości

JEL Classification: R30, D03, D70

Cytowanie (APA): Kruszka, M.,Trojanek, R.(2014). The Synchronization of Price Cycles in the Local Housing Markets in Poland in 1996-2012. Świat Nieruchomości, (4(90)), 5-11.

DOI: 10.14659/worej.2014.90.01

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Stanisław Belniak, Magdalena Gołaś-Podolec - Niedozwolone postanowienia umowne w umowach deweloperskich inwestycji mieszkaniowych Krakowa

Instrumentem alokacji ryzyka na pierwotnym rynku nieruchomości mieszkaniowych jest tzw. umowa deweloperska. Konieczność zaangażowania znacznych środków finansowych po stronie dewelopera, niepewność w zakresie finalizacji procesu inwestycyjnego oraz przeniesienia własności nieruchomości na kupującego,to jedne z kilku czynników stanowiących o potrzebie precyzyjnego uregulowania umownego wzajemnych zobowiązań dewelopera i nabywcy. Wobec dynamicznego rozwoju inwestycji mieszkaniowych w ostatnich latach, nierzadkim staje się zjawisko dopuszczania się nadużyć we wzajemnych zobowiązaniach stron umowy deweloperskiej w związku z zawieraniem w jej treści tzw. niedozwolonych postanowień umownych zwanych „klauzulami abuzywnymi” co skutkuje znaczącymi konsekwencjami o charakterze ekonomicznym. Następstwa te należy rozpatrywać na kilku płaszczyznach. Skutki zawieranych umów deweloperskich mają charakter zarówno jednostkowy i wówczas należy je rozpatrywać mając na uwadze analizę wymiernych strat, które nabywca poniósł zawierając umowę obejmującą zapisy należące do katalogu niedozwolonych postanowień umownych, jak również generalny, który pozwala na szerszą ocenę skali zjawiska, a co za tym idzie- ocenę ryzyka związanego z nabywaniem nieruchomości mieszkaniowych w ramach rynku pierwotnego i wpływ tak ugruntowanej niewłaściwej praktyki na szanse i jakość jego dalszego rozwoju. Należy równocześnie podkreślić, iż rynek nieruchomości mieszkaniowych stanowi główny obszar aktywności deweloperów w Polsce.

Słowa kluczowe: prawo; nieruchomości; klauzule niedozwolone; inwestycje deweloperskie; umowa deweloperska

JEL Classification: K12

Cytowanie (APA):
 Belniak, S.,Gołaś-Podolec, M.(2014). Prohibited Contractual Provisions in Developer Contracts of Cracow Housing Investments. Świat Nieruchomości, (4(90)), 13-18.

DOI: 10.14659/worej.2014.90.02

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Tamara Floričić - Potencjał rozwojowy chorwackiej branży hotelarskiej

Chorwacja jest krajem, w którym proces przemian systemowych dobiega końca, a który opiera swój rozwój gospodarczy na turystyce jako strategicznej branży łączącej wiele gałęzi gospodarki: od rolnictwa i pozycjonowania produktu, poprzez nakłady na turystykę, przemysł wytwórczy i przetwórczy, firmy usługowe i handlowe, aż do świadczenia usług turystycznych dopasowanych do turysty, w jego miejscu zakwaterowania. Budowa turystycznych obiektów noclegowych rozwija branżę budowlaną i firmy powiązane, tworząc w ten sposób portfel nieruchomości, które reprezentują środki trwałe w bilansach spółek hotelarskich i turystycznych. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie całkowitej oferty noclegowej branży hotelarskiej Chorwacji, przegląd i analiza udziałów różnych struktur, oraz ocena kategorii i konkurencyjności, a także potencjałów w waloryzacji nieruchomości, jako aktywów, które mają wpływ na waloryzację firm turystycznych. Cel artykułu znajduje swoje odzwierciedlenie w użyteczności realizacji celu, w wiedzy na temat obszaru problemów związanych z organizacją turystycznych obiektów noclegowych w Chorwacji, oraz w uznaniu potrzeby zmian. Metodologia wykorzystana w badaniach obejmuje metody analizy i syntezy, wnioskowania, porównania oraz metody statystyczne przeglądu struktury i jakości nieruchomości turystycznych w Chorwacji. Badania dają wgląd w obecną sytuację chorwackiej branży hotelarskiej, co otwiera możliwości dla dalszej pracy badawczej.

Słowa kluczowe: turystyka; obiekty noclegowe; jakość; firmy turystyczne

JEL Classification: L83, L85

Cytowanie (APA): Floričić, T.(2014). Development Potential of the Croatian Hotel Industry. Świat Nieruchomości, (4(90)), 19-25.

DOI:
10.14659/worej.2014.90.03

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Piotr Kwapień - Wielkość i struktura podaży mieszkań dwupokojowych w Krakowie oraz implikacje cenowe

W artykule przedstawiono wyniki badań podaży na rynku mieszkań dwupokojowych w Krakowie w latach 2010–2013 wraz z analizą ich cen, także w ujęciu prognostycznym. W analizach wykorzystano własną, unikatową bazę danych utworzoną z ogłoszeń sprzedaży 14.000 mieszkań dwupokojowych w Krakowie z rynku pierwotnego i wtórnego. Wielkość i struktura podaży została opisana za pomocą miar statystycznych. Przeprowadzono analizę porównawczą dzielnic Krakowa obejmującą liczbę mieszkań dwupokojowych wystawionych na sprzedaż, gęstość zaludnienia, średnie ceny i ich rozstępy. Wykazano malejący trend ceny metra kwadratowego mieszkań oraz zróżnicowanie cen i ich rozstępu względem lokalizacji (dzielnic) i usytuowania (piętra). Dowiedziono braku istotnej statystycznie korelacji cen i podaży, która wystąpiła tylko jako silna na poziomie wartości średnich, opisując niedoskonałość rynku.

Słowa kluczowe: rynek nieruchomości; decyzje inwestycyjne; analiza porównawcza
 
JEL Classification: R 32

Cytowanie (APA): Kwapień, P.(2014). The Size and the Structure of the Supply of Two–Room Flats in Cracow and Pricing Implications. Świat Nieruchomości, (4(90)), 27-34.

DOI: 10.14659/worej.2014.90.04

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Anna Gospodinova - Wieloczynnikowe powody rozprzestrzeniania się zabudowy miejskiej

W literaturze naukowej istnieją różne opinie na temat czynników prowadzących do rozprzestrzeniania się zabudowy miejskiej. Nie istnieją koncepcje podsumowujące dotyczące powodów i czynników. Dlatego też koniecznie jest zdobycie wiedzy na temat czynników powodujących ten proces oraz ich zbadanie biorąc pod uwagę zapobieganie negatywnym skutkom rozprzestrzeniania się zabudowy miejskiej - ekologicznych, społecznych oraz ekonomicznych. Celem niniejszej publikacji jest analiza, systematyzacja i pogrupowanie licznych czynników, które wpływają na rozprzestrzenianie się zabudowy miejskiej.

Słowa kluczowe: rozprzestrzenianie się zabudowy miejskiej; przedmieścia; obszary niezurbanizowane; obszary zurbanizowane

JEL Classification:
R14, O180

Cytowanie (APA):Gospodinova, A.(2014). Multi-factor Grounds for Urban Sprawl. Świat Nieruchomości, (4(90)), 35-38.

DOI: 10.14659/worej.2014.90.05

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Bernhard Funk - Niemieckie fundusze nieruchomości: Zmiany strukturalne po wprowadzeniu w życie Dyrektywy AIFM

Niniejszy artykuł przygląda się strukturze niemieckiego rynku pod kątem funduszy inwestycyjnych nieruchomości. Koncentruje się on na zmianach, które rozpoczęły się niedawno wraz z implementacją europejskiej Dyrektywy AIFM. Rozpatruje on główne segmenty rynku, czyli otwarte, zamknięte i Fundusze Specjalne. Autor bada rozwój kryzysu płynności niemieckich funduszy otwartych, mających swe korzenie w czynnikach, które można odnaleźć w poprzednim ustawodawstwie - niemieckiej ustawie o funduszach inwestycyjnych, zanim wprowadzono Dyrektywę AIFM. Ponadto, artykuł bada znaczące zmiany rynkowe dla niemieckiego rynku zamkniętego. Prognoza czerpie z teorii konkurencji, aby znaleźć drogę na przyszłość dla niemieckiej branży funduszy nieruchomości.

Słowa kluczowe: 
fundusze nieruchomości; fundusze zamknięte; fundusze otwarte; Niemcy; Dyrektywa AIFM

JEL Classification: G23, G32

Cytowanie (APA): Funk, B.(2014). German Real Estate Funds: Structural Changes in the Market Following the Implementation of the AIFM Directive. Świat Nieruchomości, (4(90)), 39-44.

DOI:
10.14659/worej.2014.90.06

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Elżbieta Radziszewska–Zielina, Grzegorz Śladowski - Analiza modeli decyzyjnych wyboru wariantu adaptacji opuszczonych obiektów budowlanych

Proces wydłużania cyklu życia opuszczonych obiektów budowlanych zazwyczaj wiąże się z analizą wariantów ich adaptacji w świetle przyjętych przez decydenta kryteriów wyboru..W literaturze światowej można znaleźć kilka modeli decyzyjnych wyboru sposobu zagospodarowania opuszczonych obiektów budowlanych, Autorzy niniejszego artykułu, wybrali najbardziej reprezentatywne z nich, różniące się koncepcją podejścia do rozwiązywania w/w problemu, następnie określili ich możliwości oraz ograniczenia i w konsekwencji zaproponowali wytyczne do opracowania w przyszłości kompleksowego autorskiego podejścia do wyboru wariantu adaptacji opuszczonego obiektu budowlanego

Słowa kluczowe: adaptacja opuszczonych budynków; analiza wielokryterialna; zrównoważony rozwój

JEL Classification
: C30, C60, D81, D85

Cytowanie (APA): Radziszewska–Zielina, E., Śladowski, G.(2014). Analysing Decision-making Models for the Choice of Adaptation Options for Derelict Buildings. Świat Nieruchomości, (4(90)), 45-50.

DOI: 10.14659/worej.2014.90.07

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Andrej Adamuščin, Marzia Morena, Tommaso Truppi - Znaczenie zrównoważonego budownictwa nieruchomości biurowych oraz jego rozwój we Włoszech i w państwach Grupy Wyszehradzkiej (głównie na Słowacji)

Dla sektora nieruchomości, ekorozwój jest sprawą fundamentalną, nie tylko ze względu na kwestie odpowiedzialności społecznej oraz wkład w ochronę środowiska naturalnego, jak potwierdza niniejszy artykuł, ale także ponieważ może być on elementem, który decyduje o wartości nieruchomości i atrakcyjności inwestorów. Ostatnie lata, wraz ze świadomością na temat energii i kwestii środowiskowych, są świadkiem wzrastającej liczby narzędzi do oceny charakterystyki budynku z punktu widzenia ekorozwoju. Niniejsza praca przedstawia w zarysie rozpowszechnienie zrównoważonego budownictwa nieruchomości biurowych w państwach Grupy Wyszehradzkiej /na Słowacji (głównie), w Czechach, w Polsce i na Węgrzech/ oraz we Włoszech, podkreślając konieczność skupienia się zarówno na nowych, nergooszczędnych budynkach oraz modernizacji/naprawach budynków istniejących. Słowa kluczowe: zrównoważona nieruchomość biurowa, zrównoważone budownictwo, środowiskowe (zielone) certyfikaty, efektywność energetyczna, LEED, BREEAM

Słowa kluczowe: zrównoważona nieruchomość biurowa; zrównoważone budownictwo; środowiskowe (zielone) certyfikaty; efektywność energetyczna; LEED; BREEAM

JEL Classification: R33, Q56, Q2, M2

Cytowanie (APA): Adamuščin A.,Morena, M.,Truppi, T. (2014). The Importance of Sustainable Construction of Office Buildings and its Development in Italy and in the Visegrad Countries (Mainly in Slovakia). Świat Nieruchomości, (4(90)), 51-57.

DOI: 10.14659/worej.2014.90.08

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Michał Juszczyk - Zastosowanie fasetowego system klasyfikacji w zarządzaniu informacjami o kosztach przedsięwzięć budowlanych

Efektywny przepływ i wymiana informacji należą do kluczowych czynników sukcesu projektu budowlanego w kontekście czasu, kosztów i jakości realizacji. Ze względu na intensywny rozwój technologii informacyjnych w obszarze zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi, niezbędne jest zdefiniowanie w sposób jednoznaczny informacji, które są przetwarzane. W artykule przedstawiono dwie koncepcje systemów klasyfikacji - systemów monohierarchicznych i systemów polihierarchicznych (fasetowych). Autor zaprezentował syntetyczny przegląd i porównanie obu systemów. W artykule przedstawiono i przedyskutowano również zwięźle korzyści wynikające z zastosowania systemów fasetowych w analizie kosztów robót budowlanych wraz z krótkim przykładem obliczeniowym.

Słowa kluczowe: fasetowy system klasyfikacji; zarządzanie kosztami w budownictwie; zarządzanie w budownictwie

JEL Classification:
L74, M11, D24

Cytowanie (APA): Juszczak, M. (2014). The Use of a Faceted Classification System for Managing Cost Information in Construction Projects. Świat Nieruchomości, (4(90)), 59-64.

DOI: 10.14659/worej.2014.90.09

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Daniela Špirková - Wpływ globalnego kryzysu na zmianę zasad finansowania nieruchomości mieszkalnych na Słowacji

Globalny kryzys finansowy dramatycznie zmienił od podstaw nie tylko zasady finansowania rynku nieruchomości, ale także w sposób permanentny zmienił sektor bankowy w wielu krajach. Ze względu na kryzys, banki stały się ostrożniejsze we wdrażaniu działań i pożyczaniu pieniędzy i efektywnie rozpoczęły pomiar i ocenę ryzyka kredytowego. Wzrost ryzyka zachęcił także do stosowania porozumień dotyczących adekwatności kapitałowej oraz ustalenia rozważnych zasad w instytucjach bankowych. W tym kontekście, Narodowy Bank Słowacji zaczyna rozważać zmiany w finansowaniu kredytów na nieruchomości mieszkalne z powodu możliwego ryzyka, które związane jest z ewolucją wartości kredytu i nieruchomości. Niniejszy artykuł koncentruje się na obecnej sytuacji na rynku mieszkaniowym w Republice
Słowackiej pod kątem stóp procentowych, finansowania kredytowego nowych projektów mieszkalnych, dostępności mieszkaniowej (indeksu dostępności mieszkaniowej), a także popytu i podaży.

Słowa kluczowe: 
globalny kryzys finansowy; nieruchomości mieszkaniowe; zasady finansowania; Słowacja

JEL Classification: G21, R30

Cytowanie (APA): Špirková, D. (2014). Impact of the Global Crisis on Changing the Financing Rules of Residential Properties in Slovakia. Świat Nieruchomości, (4(90)), 65-70.

DOI: 10.14659/worej.2014.90.10

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Jarosław Kaczmarek - Kreowanie wartości dla akcjonariuszy w spółkach giełdowych sektora budownictwa

Ocena kreowania wartości przedsiębiorstwa z punktu widzenia jego właścicieli stanowi podstawową płaszczyznę prowadzonych rozważań. Uwaga koncentrowana jest na wykorzystaniu miar oceny zewnętrznej i wewnętrznej – rynkowej i ekonomicznej wartości dodanej. Celem artykułu jest wykorzystanie rozszerzenia pola ich percepcji przez wprowadzenie koncepcji wielkości nadmiarowej. Artykuł jest kolejną pozycją cyklu publikacyjnego, stąd warstwa teorio–metodyczna została ograniczona do niezbędnych ustaleń, wraz z odesłaniem do wcześniejszych pozycji. Wypracowana koncepcja posłużyła do przeprowadzenia badań empirycznych na grupie spółek giełdowych sektora budownictwa. Uzyskane wnioski z oceny średnioterminowej pozwoliły na potwierdzenie hipotezy o wysokiej korelacji zmian nadmiarowej
rynkowej wartości dodanej ze zmianami kapitalizacji spółek oraz jej braku względem zmian ekonomicznej i rynkowej wartości dodanej.

Słowa kluczowe: kreowanie wartości; wartość dodana; budownictwo

JEL Classification:
G32

Cytowanie (APA): Kaczmarek, J. (2014). Creating Shareholder Value in Listed Construction Companies. Świat Nieruchomości, (4(90)), 71-76.

DOI: 10.14659/worej.2014.90.11

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Bartłomiej Marona - Racjonalność gospodarowania nieruchomościami w kontekście celów posiadania nieruchomości w sektorze prywatnym i publicznym

Istniejąca luka badawcza w zakresie oceny zarządzania nieruchomościami w sektorze publicznym, w tym oceny pod kątem racjonalności postępowania stanowiła główną przesłankę zainicjowania badań, które zostały oparte na krytycznej analizie literatury krajowej jak i zagranicznej oraz analizie aktów prawnych. Głównym celem publikacji jest (i) ukazanie uwarunkowań oceny racjonalności zarządzania nieruchomościami w sektorze publicznym biorąc pod uwagę cel posiadania nieruchomości oraz (ii) zidentyfikowanie i scharakteryzowanie wskaźników, które mogą być wykorzystane w ocenie zarządzania nieruchomościami komunalnymi.

Słowa kluczowe: nieruchomości; zarządzanie nieruchomościami; racjonalność; sektor publiczny

JEL Classification: H19, H82

Cytowanie (APA):  Marona, B. (2014). The Rationality of Real Estate Management: the Aims of Ownership in the Private and Public Sector. Świat Nieruchomości, (4(90)), 77-82.

DOI: 10.14659/worej.2014.90.12

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Edyta Izabela Głuszek; Małgorzata Zięba - Rozliczenia finansowe w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi

Na dużych i rozwiniętych rynkach nieruchomości, jak Wielka Brytania, inwestorzy instytucjonalni funkcje zarządzania nieruchomości zwykle zlecają wyspecjalizowanym firmom. Rozliczenia finansowe nieruchomości to jedna z ważniejszych takich funkcji, ponieważ dostarcza ważnych dla wyników finansowych informacji właścicielom i użytkownikom (najemcom). W Wielkiej Brytanii, rozliczenia nieruchomości, dla zapewnienia jednolitych i przejrzystych raportów dotyczących kosztów i przychodów, są regulowane przez 3 główne standardy: RICS, GAAP i MSSF. Standard RICS określa zawartość oraz zasady raportowania finansowego do właścicieli i najemców. Capita jest jedną z największych firm zarządzających na brytyjskim rynku nieruchomości, oferując różne usługi zarządzania na rzecz inwestorów, w tym, przedstawione w artykule, usługi rozliczeniowe. Te wyspecjalizowane usługi zarządzania są prawie nieznane na polskim rynku nieruchomości, nie ma tez żadnych polskich standardów dla tego typu rozliczeń. Jednak wraz z rozwojem rynku inwestycji pośrednich w nieruchomości, zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi zarządzania nieruchomościami w Polsce wzrośnie, a tym samym konieczne stanie się wypracowanie standardów sprawozdawczości lub przyjęcie już istniejących w innych krajach.

Słowa kluczowe: rozliczenia finansowe nieruchomości; sprawozdawczość finansowa; nieruchomość inwestycyjna; zarządzanie nieruchomością

JEL Classification: R33, M41

Cytowanie (APA):  Gluszak, I., Zięba, M. (2014). Property Accounting in Commercial Property Management. Świat Nieruchomości, (4(90)), 83-89.

DOI: 10.14659/worej.2014.90.13

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60