Świat Nieruchomości 2015 nr 3 (93) - SPIS TREŚCI

RYNEK

1. Adam Czerwiński, Daniel Rodzeń - Zastosowanie metody TDABC do określenia kosztów działań informacyjnych na przykładzie nabywców na rynkach nieruchomości
 
GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOSCIAMI

2. Anna Trembecka - Analiza opłat planistycznych związanych zuchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Krakowa
3. Anna Jędrzejko, Maciej W. Wierzchowski - Przemiany użytkowanie gruntów w wybranych miastach aglomeracji górnośląskiej w latach 2005-2011

MIESZKALNICTWO

4. Stanisław Belniak - Budownictwo mieszkań socjalnych wKrakowie wlatach 2007-2013
5. Agnieszka Szczepańska - Lokale mieszkalne wbudownictwie prefabrykowanym wielkopłytowym na rynku nieruchomości miasta Olsztyna
 
FINANSE

6. Piotr Kasprzak - Hiszpańskie fundusze SOCIMI (REIT) aefektywność informacyjna pośrednich inwestycji rynku nieruchomości
7. Michał J. Kowalski, Janusz Nesterak - Dylematy zarzadzania wartością w przedsiębiorstwie deweloperskim

INWESTYCJE

8. Jarosław Szreder - Czynniki sukcesu winwestycjach typu land development
 
ZMIANY W PRAWIE NIERUCHOMOSCI

9. Maciej J. Nowak - Ustawa krajobrazowa POBIERZ
 
KONFERENCJE

10. Joanna Węgrzyn - XXII Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów ERES (European Real Estate Society) (Turcja, Istambuł, 24-27 czerwca 2015 roku) POBIERZ
11. Joanna Węgrzyn - Sprawozdanie z ERSA/ERES Summer School (Austria, Wiedeń, 5-14 lipca 2015 roku) POBIERZ
 
NA RYNKU WYDAWNICZYM
 
12. Agnieszka Chmarzyńska - „Poradnik dla zarządcy budynku biurowego” – propozycja wydawnictwa Poltext POBIERZ

STRESZCZENIA

Adam Czerwiński, Daniel Rodzeń - Zastosowanie metody TDABC do określenia kosztów działań informacyjnych na przykładzie nabywców na rynkach nieruchomości

W niniejszej pracy do szacowania kosztów działań informacyjnych nabywców na rynkach nieruchomości wykorzystano metodę TDABC. Zastosowanie tej metody umożliwia pomiar różnic, wynikających z różnych wariantów przebiegu działań w ramach procesu nabycia praw do nieruchomości, wyrażonych za pomocą czasu oraz kosztów. Do przedstawienia i  analizy działań informacyjnych nabywców wykorzystano algorytm w postaci schematu blokowego. W algorytmie ujęto charakterystykę zmiennych (tzw. nośników działań) oraz opisy podstawowych działań informacyjnych realizowanych przez nabywcę. Opisy działań wzbogacono o zmienne mające bezpośredni wpływ na czas ich realizacji, a także średnie czasy ich realizacji, których wartości oszacowano na podstawie badań eksperymentalnych oraz ankietowych. Istotnym elementem niniejszego opracowania jest sformułowanie równania czasowego dla dowolnego przebiegu procesu wynikającego z realizowanych czynności prowadzących do nabycia praw do nieruchomości.

Słowa kluczowe: koszty, działania informacyjne, nabywca, rynek nieruchomości, metoda Time-Driven Activity Based Costing

JEL Classicication:
D11, D61, D82

Citation (APA):
Czerwiński, A., Rodzeń, D. (2015). Zastosowanie metody TDABC do określenia kosztów działań informacyjnych na przykładzie nabywców na rynkach nieruchomości. Świat Nieruchomości, (3(93)), 5-12.

DOI:
10.14659/worej.2015.93.01

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Anna Trembecka - Analiza opłat planistycznych związanych zuchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Krakowa

Uchwalenie bądź zmiana planu zagospodarowania przestrzennego może skutkować wzrostem lub obniżeniem wartości nieruchomości. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje możliwość ustalania opłat planistycznych przez gminy w przypadku wzrostu wartości nieruchomości. Tezą badawczą artykułu jest stwierdzenie że opłaty planistyczne nie są w pełni egzekwowane z uwagi na zaskarżanie decyzji o ustalaniu opłat przez właścicieli nieruchomości. Celem opracowania jest analiza zakresu uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Krakowa oraz opłat planistycznych naliczanych w związku ze wzrostem wartości nieruchomości.

Słowa kluczowe: opłaty planistyczne, plan zagospodarowania przestrzennego, wzrost wartości nieruchomości

JEL Classicication:
R52

Citation (APA):
Trembecka, A. (2015). Analiza opłat planistycznych związanych z uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Krakowa. Świat Nieruchomości, (3(93)), 13-18.

DOI:
10.14659/worej.2015.93.02

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Anna Jędrzejko, Maciej W. Wierzchowski - Przemiany użytkowanie gruntów w wybranych miastach aglomeracji górnośląskiej w latach 2005-2011

Głównym celem europejskiej polityki spójności jest konwergencja krajów członkowskich, umożliwiająca awans cywilizacyjny regionów słabiej rozwiniętych. W realizacji tak rozumianej polityki ważną rolę odgrywa gospodarka przestrzenią. W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 założono, że czynnikiem decydującym o warunkach życia obywateli oraz rozwoju regionalnym i lokalnym jest przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. Interesującym przykładem umożliwiającym realizację takiego celu jest wyznaczenie obszaru funkcjonalnego na styku trzech miast: Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic. Obszar ten charakteryzuje podobna industrialna historia, analogiczne uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, co przemawia za podejmowaniem wspólnych przedsięwzięć związanych z racjonalnym użytkowaniem gruntów.

Słowa kluczowe: użytkowanie gruntów, obszar funkcjonalny, integracja miast

JEL Classicication:
R14

Citation (APA): Jędrzejko, A., Wierzchowski, M.W. (2015). Przemiany użytkowanie gruntów w wybranych miastach aglomeracji górnośląskiej w latach 2005-2011. Świat Nieruchomości, (3(93)), 19-28.

DOI:
10.14659/worej.2015.93.03

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Stanisław Belniak - Budownictwo mieszkań socjalnych wKrakowie wlatach 2007-2013

Prezentowane opracowanie podejmuje problem określenia zjawiska jakim jest budownictwo socjalne w Polsce. Jako przykład takiej działalności pokazano problem w gminie miejskiej Kraków w latach 2007–2013. W badanym okresie ilość lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobów gminy Miejskiej Kraków stale się zmniejszał. Również stan techniczny tego zasobu z roku na rok ulegał pogorszeniu. W opracowaniu zwrócono także uwagę na kierunki gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa do 2033 roku, zapobiegającej niekorzystnym tendencjom jakie pojawiły się w badanym okresie.

Słowa kluczowe:
budownictwo socjalne, gmina miejska Kraków, zarządzanie zasobem mieszkaniowym

JEL Classicication:
R21 R31

Citation (APA): Belniak, S. (2015). Budownictwo mieszkań socjalnych w Krakowie w latach 2007-2013. Świat Nieruchomości, (3(93)), 29-34.

DOI: 10.14659/worej.2015.93.04

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Agnieszka Szczepańska - Lokale mieszkalne wbudownictwie prefabrykowanym wielkopłytowym na rynku nieruchomości miasta Olsztyna

Najwięcej transakcji na wtórnym rynku nieruchomości, w segmencie lokali mieszkalnych, stanowią lokale w budownictwie prefabrykowanym wielkopłytowym. Ten typ zabudowy mieszkaniowej jest dziedzictwem myśli architektonicznej okresu powojennego, kontynuowanym do lat 90-tych. Szacuje się, że w Polsce lokale tego typu to około 30% wszystkich zasobów mieszkaniowych i tym samym stanowią istotny składnik lokalnych rynków nieruchomości. Artykuł przedstawia analizę rynku nieruchomości w segmencie lokali mieszkalnych w budownictwie prefabrykowanym wielkopłytowym na obszarze miasta Olsztyna, na tle ogólnych trendów na lokalnym rynku nieruchomości. Analiza dotyczy dwóch największych spółdzielni mieszkaniowych – Jaroty i Pojezierze. Badania obejmują lata 2005-2014.
 
Słowa kluczowe: budownictwo prefabrykowane wielkopłytowe, lokale mieszkalne, rynek nieruchomości

JEL Classicication: R21, R31

Citation (APA): Szczepańska, A. (2015). Lokale mieszkalne w budownictwie prefabrykowanym wielkopłytowym na rynku nieruchomości miasta Olsztyna. Świat Nieruchomości, (3(93)), 35-40.

DOI: 10.14659/worej.2015.93.05

Piotr Kasprzak - Hiszpańskie fundusze SOCIMI (REIT) aefektywność informacyjna pośrednich inwestycji rynku nieruchomości

Szeroko rozumiana efektywność rynku jest różnie definiowana. Rynek efektywny w sensie alokacyjnym oferuje możliwość pozyskiwania kapitału tym uczestnikom, którzy gwarantują najwyższą stopę zwrotu z dokonanych inwestycji. Rynek efektywny w sensie transakcyjnym oferuje szybki do niego dostęp i niskie koszty transakcji. Na rynku efektywnym w sensie informacyjnym ceny aktywów w pełni odzwierciedlają dostępne o nich informacje. Rynek prywatnych inwestycji w nieruchomości jest niedoskonały, nieelastyczny, niezorganizowany i nieefektywny. Aby uatrakcyjnić rynek nieruchomości dla inwestorów ustawodawcy na rozwiniętych rynkach finansowych dopuszczają do funkcjonowania specjalistyczne fundusze typu REIT. Są one przykładem świadomie stosowanej polityki ekonomicznej, która np. dopuszcza redukcję obciążeń podatkowych po spełnieniu określonych wymogów, dla spełnienia istotnej gospodarczo funkcji. Obserwując ogarnięty kryzysem hiszpański rynek nieruchomości można zaobserwować zmiany w zakresie efektywności informacyjnej rynku inwestycji pośrednich wynikające z wprowadzenia do obrotu funduszy SOCIMI. Analiza jakościowa tego programu pozwala na zweryfikowanie hipotezy badawczej, że wprowadzenie funduszy typu REIT do obrotu giełdowego poprawia efektywność tego rynku. Dodatkową przesłanką powstania artykułu jest rozpoczęcie dyskusji o możliwości zastosowania analogicznych rozwiązań w Polsce, z oczekiwaniem pozytywnych efektów ich wprowadzenia.

Słowa kluczowe: rynek nieruchomości, REIT, SOCIMI, hiszpański rynek funduszy nieruchomości, hipoteza efektywności rynkowe HER

JEL Classicication:
G14

Citation (APA):
Kasprzak, P. (2015). Hiszpańskie fundusze SOCIMI (REIT) a efektywność informacyjna pośrednich inwestycji rynku nieruchomości. Świat Nieruchomości, (3(93)), 41-48.

DOI: 10.14659/worej.2015.93.06

Michał J. Kowalski, Janusz Nesterak - Dylematy zarzadzania wartością w przedsiębiorstwie deweloperskim

Celem artykułu jest analiza wybranych uwarunkowań zarządzania wartością w przedsiębiorstwie deweloperskim. Analizie zostanie poddany wpływ stosowanych zasad ewidencji przychodów i kosztów na pomiar wartości. Analiza jest prowadzona pod kątem zapewnienia metod pomiaru, które będą zgodne z logiką kreowania wartości, co zapewni możliwość wykorzystania wyników pomiaru w systemach zarządzania. Autorzy opracowali przykłady korekt, które mogą być użytecznie przy pomiarze wartości z wykorzystaniem dochodu rezydualnego. Zaprezentowano symulację pomiaru wartości z zastosowaniem proponowanego podejścia dla przykładowej spółki celowej realizującej projekt mieszkaniowy.

Słowa kluczowe: zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, controlling wartości, sektor nieruchomości

JEL Classicication:
G32

Citation (APA):
Kowalski, M.J., Nesterak, J. (2015). Dylematy zarzadzania wartością w przedsiębiorstwie deweloperskim. Świat Nieruchomości, (3(93)), 49-54.

DOI:
10.14659/worej.2015.93.07

Jarosław Szreder - Czynniki sukcesu winwestycjach typu land development

W niniejszym artykule skoncentrowano się na omówieniu wybranych aspektów działalności land dewelopera. Celem artykułu jest prezentacja i analiza kluczowych czynników mających wpływ na sukces w przedsięwzięciach typu land development. W początkowej części artykułu przedstawiono model struktury procesu deweloperskiego land development. Po prezentacji struktury zadań występujących w przekształceniach tego typu skoncentrowano się na omówieniu podstawowych czynników wpływających na ich sukces. Z uwagi na fakt, iż autor od 15 lat zawodowo zajmuje się realizacją projektów land development, opiera swoje przemyślenia na 16 przedsięwzięciach przeprowadzonych przez niego z sukcesem.

Słowa kluczowe: projekty land development, sukces, rynek nieruchomości, deweloper

JEL Classicication: K11

Citation (APA): Szreder, J. (2015). Czynniki sukcesu w inwestycjach typu land development. Świat Nieruchomości, (3(93)), 55-60.

DOI: 10.14659/worej.2015.93.08

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60