Świat Nieruchomości 2015 nr 2 (92) - SPIS TREŚCI

MIESZKALNICTWO

1. Michał Głuszak, Bartłomiej Marona – Wpływ wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości na koszty eksploatacji nieruchomości mieszkaniowych wPolsce
2. Małgorzata Zięba – Zrównoważone osiedla mieszkaniowe wformule cohousing’u

PROBLEMY  ROZWOJU  MIAST

3. Anna Kiepas-Kokot, Maciej J. Nowak – Wykorzystanie planów miejscowych w ograniczaniu ekspansji reklamy zewnętrznej w przestrzeni publicznej na przykładzie nadmorskich gmin województwa zachodniopomorskiego
4. Bogusław Luchter – Lokalizacja bazy noclegowej w Krakowie w latach 1992–2012 w byłej dzielnicy katastralnej – Śródmieście

RYNEK

5. Lesław Polny, Ewelina Wójciak – Udziały wagowe cech rynkowych nieruchomości a preferencje potencjalnych nabywców
6. Justyna Brzezicka, Radosław Wiśniewski – Kierunki ewolucji badań rynku nieruchomości

INWESTYCJE

7. Adam Nalepka – Projekty partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Polsce w latach 2009 – 2014

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

8. Anna Katarzyna Wieczór, Ewelina Pawłowska, Mirosław Henryk Filar – Obiekty zabytkowe Małopolski użytkowane przez szkoły wyższe

ZMIANY W PRAWIE NIERUCHOMOŚCI

9. Maciej J. Nowak - Zmiany wprawie budowlanym – konsekwencje dla przedsiębiorców POBIERZ

KONFERENCJE

10. Bartłomiej Marona – XXXI Konferencja American Real Estate Society (Fort Myers, Florida, USA, 14–18 kwietnia 2015 roku) POBIERZ

NA  RYNKU WYDAWNICZYM

11. Piotr Wancke – „Prawne aspekty gospodarowania nieruchomościami wujęciu praktycznym” – propozycja wydawnictwa Poltext POBIERZ

STRESZCZENIA

Michał Głuszak, Bartłomiej Marona - Wpływ wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości na koszty eksploatacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Celem badań jest określenie wpływu ewentualnych zmian w zakresie opodatkowania nieruchomości, sprowadzających się do wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości, na  koszty eksploatacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Aby osiągnąć cel, w artykule dokonano krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz przeprowadzono analizę symulacyjną na przykładzie dwóch wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych w różnych częściach miasta Krakowa. W ramach symulacji uwzględniono kilka wariantów stawki podatku. Starano się również zidentyfikować stawkę podatku od wartości, która byłaby neutralna z punktu widzenia kosztów eksploatacji nieruchomości przynajmniej dla połowy badanych lokali mieszkalnych.

Słowa kluczowe: podatek od nieruchomości; podatek katastralny; zarządzanie nieruchomościami

JEL Classicication: H2, H7, M00

Citation (APA): Głuszak, M., Marona, B. (2015). Wpływ wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości na koszty eksploatacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Świat Nieruchomości, (2(92)), 5-12.

DOI: 10.14659/worej.2015.92.01

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Małgorzata Zięba - Zrównoważone osiedla mieszkaniowe w formule cohousing’u

Artykuł syntetycznie przedstawia ideę osiedli mieszkaniowych realizowanych przez mieszkańcówużytkowników w systemie cohousing’u – kooperatyw mieszkaniowych. Omówiono  specyfikę kooperatyw i zasady, jakie muszą spełniać aby zostały uznane za osiedla cohousing’owe, a więc samorządne, oddolnie realizowane i zarządzane w sposób  niezarobkowy, sprzyjające kreowaniu więzi społecznych między mieszkańcami, tworzące spójną społeczność. Idea cohousing’u współcześnie obejmuje także realizację osiedli domów zrównoważonych lub energooszczędnych i proekologicznych a same społeczności w dużym stopniu wypełniają specyfikę społeczności zrównoważonych. Cohousing także wpisuje się we współczesne trendy ograniczania konsumpcji (degrowth), które także są ze swej istoty proekologiczne. W opracowaniu także zwrócono uwagę na polskie uwarunkowania tworzenia takich osiedli oraz bariery, głównie prawne i mentalnościowe (braki w kapitale społecznym).

Słowa kluczowe: mieszkalnictwo, rozwój zrównoważony, kooperatywy mieszkaniowe

JEL Classicication: R11, R31, O44

Citation (APA): Zięba, M. (2015). Zrównoważone osiedla mieszkaniowe w formule cohousing’u. Świat Nieruchomości, (2(92)), 13-20.

DOI: 10.14659/worej.2015.92.02

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Anna Kiepas-Kokot, Maciej J. Nowak - Wykorzystanie planów miejscowych w ograniczaniu ekspansji reklamy zewnętrznej w przestrzeni publicznej na przykładzie nadmorskich gmin województwa zachodniopomorskiego

Celem niniejszej pracy jest ustalenie, czy gminy mają wystarczające narzędzia do kształtowania polityki przestrzennej umożliwiające zachowanie lub uzyskanie (odzyskanie) ładu i estetyki przestrzeni publicznych jak również czy narzędzia te są wykorzystywane. Do analizy wybrano sześć nadmorskich gmin województwa zachodniopomorskiego. Przyczynkiem do wybrania jako przedmiotu analizy gmin nadmorskich było założenie, że gminy te z racji usytuowania w atrakcyjnej turystycznie przestrzeni, są z jednej strony poddane silnej presji nadawców reklam a jednocześnie użytkownicy tej przestrzeni oczekują wysokiego poziomu estetyki przestrzeni jako miejsca rekreacji i odpoczynku.

Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, nośniki reklamowe, ochrona krajobrazu, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

JEL Classicication: A39

Citation (APA): Kiepas-Kokot, A., Nowak, M.J. (2015). Wykorzystanie planów miejscowych w ograniczaniu ekspansji reklamy zewnętrznej w przestrzeni publicznej na przykładzie nadmorskich gmin województwa zachodniopomorskiego. Świat Nieruchomości, (2(92)), 21-26.

DOI: 10.14659/worej.2015.92.03

Bogusław Luchter - Lokalizacja bazy noclegowej w Krakowie w latach 1992–2012 w byłej dzielnicy katastralnej – Śródmieście

Celem niniejszego artykułu jest ocena stopnia przeobrażeń dokonanych w strukturze użytkowania ziemi w ostatnich 20 latach (1992-2012), tj. niemal od początku rozpoczęcia realizacji zasad gospodarki rynkowej w Polsce do chwili obecnej, na przykładzie Krakowa, a zwłaszcza najstarszej jego części – tj. byłej dzielnicy katastralnej miasta, funkcjonującej w latach 1867–1951, Śródmieścia. Badania przeprowadzone zostały w obrębie bazy noclegowej turystyki – dziedziny gospodarki, jednej z kilku wiodących, obok kultury i nauki, w rozwoju przestrzenno-gospodarczym miasta.

Słowa kluczowe: geografia ekonomiczna, gospodarka gruntami w miastach, gospodarka przestrzenna, użytkowanie ziemi przestrzeni miejskiej, zagospodarowanie przestrzenne, zagospodarowanie turystyczne

JEL Classicication: R39

Citation (APA): Luchter, B. (2015). Lokalizacja bazy noclegowej w Krakowie w latach 1992–2012 w byłej dzielnicy katastralnej – Śródmieście. Świat Nieruchomości, (2(92)), 27-34.

DOI: 10.14659/worej.2015.92.04

Lesław Polny, Ewelina Wójciak - Udziały wagowe cech rynkowych nieruchomości a preferencje potencjalnych nabywców

Ustalenie wpływu cech rynkowych na ceny transakcyjne nieruchomości jest podstawowym determinantem dokładności szacowania wartości rynkowej. Udziały wagowe atrybutów powinny być więc wyznaczone na podstawie badania preferencji potencjalnych nabywców. W opracowaniu zaproponowano przeprowadzanie sondażu wśród pośredników w obrocie nieruchomościami oraz opracowanie wyników z uwzględnieniem zróżnicowanego stopnia zaufania do respondentów. Udziały wagowe ustalono również zgodnie z zasadą ceteris  paribus oraz na podstawie współczynników korelacji cząstkowej. Esencją wywodu jest konkluzja dotycząca wyników porównania współczynników wagowych określonych metodami  analitycznymi z udziałami wagowymi płynącymi z badań ankietowych.

Słowa kluczowe: preferencje potencjalnych nabywców nieruchomości, zasada ceteris paribus, udziały wagowe cech rynkowych

JEL Classicication: L85

Citation (APA): Polny, L., Wójciak, E. (2015). Udziały wagowe cech rynkowych nieruchomości a preferencje potencjalnych nabywców. Świat Nieruchomości, (2(92)), 35-42.

DOI: 10.14659/worej.2015.92.05

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Justyna Brzezicka, Radosław Wiśniewski - Kierunki ewolucji badań rynku nieruchomości

Artykuł podnosi kwestię znaczenia podmiotowej strony rynku nieruchomości, która jest związana z rolą aktywnych podmiotów w systemie rynku nieruchomości. W pracy opisano krótko podmiotową płaszczyznę rynku nieruchomości w oparciu o nurt behawioralny oraz zaprezentowano dwa przykłady pochodzące z rynku, potwierdzające zaistnienie na tym rynku procesów o charakterze podmiotowym. Na tej podstawie podjęto próbę przybliżenia kierunku ewolucji struktur rynkowych i stopniowej zmiany z podejścia „przedmiotowego” na „przedmiotowo-podmiotowe” z uwzględnieniem bieżących uwarunkowań.

Słowa kluczowe: rynek nieruchomości, podmiotowa strona rynku nieruchomości, ewolucja rynku nieruchomości

JEL Classicication: D03, R21

Citation (APA): Brzezicka, J., Wiśniewski, R. (2015). Kierunki ewolucji badań rynku nieruchomości. Świat Nieruchomości, (2(92)), 43-48.

DOI: 10.14659/worej.2015.92.06

Adam Nalepka - Projekty partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Polsce w latach 2009–2014

Prezentowane opracowanie podejmuje problem oceny zjawiska jakim jest rozwój partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP) w Polsce w latach 2009-2014. W badanym okresie podjęto w Polsce 363 inicjatywy PPP. Projekty te zostały poddane ocenie ze względu formę prawną, charakter zadań publicznych, jakim służyć ma realizacja projektów PPP oraz ze względu na podział terytorialny i administracyjny kraju. Podniesiono też problem zadłużenia samorządów lokalnych w Polsce oraz konieczność podejmowania badań nad projektami PPP właśnie w kontekście rosnącego deficytu finansów publicznych.

Słowa kluczowe
: partnerstwo publiczno-prywatne, projekt, inwestycje

JEL Classicication:
H54

Citation (APA):
Nalepka, A. (2015). Projekty partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Polsce w latach 2009–2014. Świat Nieruchomości, (2(92)), 49-54.

DOI
: 10.14659/worej.2015.92.07

Anna Katarzyna Wieczór, Ewelina Pawłowska, Mirosław Henryk Filar - Obiekty zabytkowe Małopolski użytkowane przez szkoły wyższe

Niniejszy artykuł podejmuje problematykę opieki nad zabytkowymi obiektami umiejscowionymi na obszarze województwa małopolskiego, sprawowanej przez szkoły wyższe. Przedstawiono: dzieje zespołu pałacowo-parkowego w Młoszowej koło Trzebini, schroniska dla chłopców fundacji księcia Aleksandra Lubomirskiego i innych elementów pierwotnego założenia o charakterze zabytkowym, które są aktualnie siedzibą Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem artykułu, jest ukazanie w jaki sposób te historyczne i zabytkowe obiekty pełnią swoje zmodyfikowane i zaktualizowane funkcje w obecnych czasach oraz jak wygląda ich sytuacja ekonomiczno-finansowa.

Słowa kluczowe: renowacja, planowanie przestrzenne, historyczne budynki, kondycja finansowa

JEL Classicication: R00, Z00

Citation (APA): Wieczór, A.K., Pawłowska, E., Filar, M.H. (2015). Obiekty zabytkowe Małopolski użytkowane przez szkoły wyższe. Świat Nieruchomości, (2(92)), 55-60.

DOI: 10.14659/worej.2015.92.08

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60