Świat Nieruchomości 2018 nr 4 (106) - SPIS TREŚCI

"Wydanie dwóch anglojęzycznych numerów czasopisma "Świat Nieruchomości" w latach 2018-2019 - numer 106 (4/2018) - zadanie finansowane w ramach umowy 652/P-DUN/2018 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę"

MNISW pl small

FINANSE

1) Nazar Dobosh, Khrystyna Danylkiv - Tworzenie potencjału inwestycyjnego firm ubezpieczeniowych na rynku ubezpieczeniowym Ukrainy
2) Sylwia Kruk - Ocena ekonomicznej wartości dodanej w przedsiębiorstwach branży budowlanej w latach 2010-2017
3) Andrzej Jaki - Ryzyko kontynuacji działalności polskich przedsiębiorstw budowlanych w latach 2010-2012  

WYCENA  

4) Agnieszka Małkowska, Małgorzta Uhruska - Działalność gospodarcza w zakresie wyceny nieruchomości – wyniki badań ankietowych

ZARZĄDZANIE

5) Joanna Wegrzyn, Katarzyna Najbar - Charakterystyka usług zarządzania nieruchomościami w Polsce
6) Stanisław Belniak - Eksploatacja jako determinanta cyklu życia nieruchomości zabudowanej

RYNEK

7) Katarzyna Kania, Łukasz Kimieć - Efekty deregulacji zawodu pośrednika w opinii przedstawicieli branży
8) Grażyna Plichta - Problem krótkoterminowego najmu jako przejaw efektu nadmiernego napływu turystów na rynek mieszkaniowy w historycznym mieście Krakowie
9) Michał Głuszak - Katastrofy naturalne, efekty zewnętrzne a ceny nieruchomości

PROBLEMY ROZWOJU MIAST I REGIONÓW

10) Sydoruk Borys, Boryk Olga - Ocena wpływu składnika ekologicznego w systemie użytkowania gruntów rolnych na bilans użytkowania gruntów na Ukrainie
11) Anna Wojewnik-Filipkowska - Zarządzanie inwestycjami samorządowymi – analiza porównawcza podejmowania decyzji na przykładzie Gdańska i Edynburga
12) Agnieszka Włoch-Szymla - Strategie rozwojowe miasta w kontekście rozwoju przestrzennego a jakość życia – analiza przypadku Wiednia
13) Sebastian Brańka - Efekty działań promocyjnych największych polskich miast w opinii miejskich menadżerów promocji

KONFERENCJE

14) Andrzej Jaki, Tomasz Rojek - XXIII Konferencja Naukowa Zarządzanie restrukturyzacją. Rozwój i efektywność w obliczu zmian (Krynica-Zdrój, 17-20 października 2018 roku) POBIERZ

ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI 2018

15) Spis treści 2018 POBIERZ

LISTA RECENZENTÓW

16) Lista recenzentów 2018 POBIERZ

STRESZCZENIA

Nazar Dobosh, Khrystyna Danylkiv - Tworzenie potencjału inwestycyjnego firm ubezpieczeniowych na rynku

Artykuł poświęcony jest badaniom nad potencjałem inwestycyjnym firm ubezpieczeniowych oraz kolejności jego tworzenia dla działalności inwestycyjnej i osiągnięcia zysku. Analizie zostają poddane główne składniki potencjału inwestycyjnego ubezpieczyciela; podane zostają zalecenia dotyczące zarządzania aktywami inwestycyjnymi firmy ubezpieczeniowej oraz ich wpływu na jej stabilność finansową. Niniejszy artykuł określa także główne czynniki mające wpływ na rentowność działalności firm ubezpieczeniowych oraz podaje schemat obiegu funduszy związanych z tworzeniem ich potencjału inwestycyjnego.

Słowa kluczowe: ubezpieczenia, potencjał inwestycyjny, kapitał ubezpieczyciela

JEL Classification: H54

Kategoria opracowania: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA): Dobosh, N., Danylkiv, K. (2018). The formation of investment potential of insurance companies within the insurance market of Ukraine. Świat Nieruchomości, 106(4), 5-12.

DOI: 10.14659/WOREJ.2018.106.001

Sylwia Kruk - Ocena ekonomicznej wartości dodanej w przedsiębiorstwach branży budowlanej w latach 2010-2017

W pracy zostało przyjęte, iż głównym celem zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest maksymalizacja jego wartości, co prowadzi do maksymalizacji korzyści jego właścicieli. Korzyści te mają odzwierciedlenie w dywidendach oraz w długookresowym wzroście wartości akcji. Współcześnie przyjmuje się, iż miernikiem który w obiektywny sposób umożliwia dokonanie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz aspektu kreowania wartości jest ekonomiczna wartość dodana. Celem badania było ukazanie efektów w obszarze kreowania wartości w spółkach zgrupowanych w indeksie WIG-budownictwo w latach 2010-2017.

Słowa kluczowe: zarządzanie finansami, wartość dla właścicieli, ekonomiczna wartość dodana, NOPAT, ROIC

JEL Classification: G32

Kategoria opracowania: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA): Kruk, S. (2018). The Assessment of Economic Value Added in Construction Companies in the Years 2010-2017. Świat Nieruchomości, 106(4), 13-20.

DOI: 10.14659/WOREJ.2018.106.002

Andrzej Jaki - Ryzyko kontynuacji działalności polskich przedsiębiorstw budowlanych w latach 2010-2012

Ryzyko towarzyszy funkcjonowaniu wszystkich podmiotów rynkowych, oddziałując na przebieg procesów ekonomicznych, społecznych i politycznych. Mikroekonomiczne ujęcie ryzyka ukazuje go w charakterze immanentnego czynnika towarzyszącego funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa, wywierając wpływ na możliwość i stopień realizacji jego celów. Niniejszy artykuł podejmuje problem ryzyka kontynuacji działalności przedsiębiorstw. Celem artykułu jest z jednej strony prezentacja uwarunkowań występowania ryzyka w działalności gospodarczej oraz zarządzania nim, z drugiej zaś identyfikacja, egzemplifikacja i ocena kluczowych nośników ryzyka kontynuacji działalności polskich przedsiębiorstw budowlanych w latach 2010-2012, tj. w okresie przygotowań do organizowanych w Polsce Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012 i związanej z tym kumulacji inwestycji budowlanych. Artykuł stanowi naukową refleksję zaprezentowaną z perspektywy kilku lat jakie minęły od analizowanego okresu, co umożliwiło sformułowanie wniosków uwzględniających także horyzont czasowy występowania konsekwencji oddziaływania analizowanego ryzyka.

Słowa kluczowe: ryzyko kontynuacji działalności, zarządzanie ryzykiem, przedsiębiorstwa  budowlane

JEL Classification: D81, G33, L21, L74

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowo-badawczy

CYTOWANIE (APA): Jaki, A. (2018). Business Continuity Risk of Polish Construction Enterprises in 2010-2012. Świat Nieruchomości, 106(4), 21-26.

DOI:  10.14659/WOREJ.2018.106.003

Agnieszka Małkowska, Małgorzata Uhruska - Działalność gospodarcza w zakresie wyceny nieruchomości – wyniki badań ankietowych

Celem artykułu jest dokonanie charakterystyki podmiotów prowadzących działalność zawodową w zakresie wyceny nieruchomości. Na podstawie badań ankietowych skierowanych do rzeczoznawców majątkowych scharakteryzowano formy i zakres prowadzonej działalności gospodarczej na rynku usług wyceny nieruchomości oraz wskazano przejawy rozwoju zanotowane przez ankietowanych w ostatnich latach wraz ze wskazaniem perspektyw rozwojowych na przyszłość. Zmiany, jakie w ostatnich latach zaszły w otoczeniu instytucjonalno-prawnym i rynkowym usług wyceny nieruchomości, skłoniły autorki do konfrontacji bieżących wyników badań z informacjami uzyskanymi w podobnych badaniach przeprowadzonych 10 lat temu.W artykule oprócz oceny stanu aktualnego, wskazano również zakres zmian, jakim podlega działalność rzeczoznawców majątkowych oraz kierunek ewolucji tego obszaru zawodowego.

Słowa kluczowe: wycena nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy, działalność zawodowa w zakresie wyceny, rynek usług wyceny, badania ankietowe

JEL Classification: D18, D52, D80, R28, K25, K29, L85

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowo-badawczy

CYTOWANIE (APA): Małkowska, A., Uhruska, M. (2018). Doing business in property valuation – survey results. Świat Nieruchomości, 106(4), 27-36.

DOI:  10.14659/WOREJ.2018.106.004

Joanna Węgrzyn, Katarzyna Najbar - Charakterystyka instytucjonalizacji usług zarządzania nieruchomościami w Polsce

W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych wśród podmiotów czynnie zajmujących się zawodowym zarządzaniem nieruchomościami w Polsce. Celem przeprowadzonych badań było dokonanie charakterystyki rynku usług zarządzania nieruchomościami w Polsce po zmianach deregulacyjnych, które obowiązują od 2014 roku. Autorki przedstawiają w nim częściowe wyniki badań skupiając się na organizacji podmiotów zarządzających nieruchomościami, rodzaju świadczonych przez nich usług oraz zasobach, którymi zarządzają.

Słowa kluczowe: obsługa rynku nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami, formy prawne przedsiębiorstw

JEL Classification: L22, L85

Kategoria opracowania: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA): Najbar, K., Węgrzyn, J. (2018). The Characteristics of the Institutionalisation of Real Estate Management Services in Poland. Świat Nieruchomości, 106(4), 37-44.

DOI: 10.14659/WOREJ.2018.106.005

Stanisław Belniak - Eksploatacja jako determinanta cyklu życia nieruchomości zabudowanej

W niniejszym artykule scharakteryzowano pojęcia cyklu życia oraz całego cyklu życia budynku. Przedstawiono istotę eksploatacji budynku i jej wpływ na realizację jego podstawowych funkcji. Określono wpływ eksploatacji na trwałość budynku z uwzględnieniem czynników warunkujących tę trwałość. Omówiono modele szacowania okresu długości eksploatacji budynków w oparciu o normy i standardy międzynarodowe co dało podstawę do uznania eksploatacji jako głównej fazy cyklu życia nieruchomości zabudowanej.

Słowa kluczowe: cykl życia, cały cykl życia, ukres użytkowania, eksploatacja budynku

JEL Classification: H40, B41, R31, R38

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowy

CYTOWANIE (APA): Belniak, S. (2018). Property Operation as a Determinant of the Length of the Developed Property Lifecycle. Świat Nieruchomości, 106(4), 45-50.

DOI:  10.14659/WOREJ.2018.106.006

Katarzyna Kania, Łukasz Kmieć - Efekty deregulacji zawodu pośrednika w opinii przedstawicieli branży

Prezentowane opracowanie zajmuje się problemem wpływu deregulacji zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami na rynek agencji nieruchomości. W tym celu przeprowadzono badania wśród przedstawicieli branży, którzy mieli dokonać oceny efektów wprowadzonych zmian ustawowych. Od 2014 roku dostęp do wykonywaniu zawodu pośrednika jest nieograniczony. Zderzając ten stan rzeczy z jedną z cech rynku nieruchomości, która odnosi się do wymogu fachowej obsługi, ze względu na dobro jakim jest nieruchomość, powstaje szereg obaw o zapewnienie właściwej jakości usług dostarczanych przez agentów nieruchomości. Zatem postawiona hipoteza brzmi: zniesienie wymaganych licencji przyczynia się do spadku jakości usług pośrednictwa ze względu na brak obowiązku weryfikacji wiedzy i kompetencji a także wymusza na organizacjach będących reprezentantem zawodów rynku nieruchomości budowania mocnego systemu standardów prowadzących do profesjonalizacji i wzmacniania społecznego uznania zawodu pośrednika.

Słowa kluczowe: pośrednik w obrocie nieruchomościami, nieruchomość, agencja nieruchomości, rynek nieruchomości, licencja

JEL Classification: D18, D52, D81, K25, R28, R33, L85

Kategoria opracowania: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA): Kania, K., Kmieć, Ł. (2018). Effects of Deregulation of the Real Estate Agent Profession in the Opinion of the Industry Representatives. Świat Nieruchomości, 106(4), 51-56.

DOI:  10.14659/WOREJ.2018.106.007

Grażyna Plichta - Problem krótkoterminowego najmu jako przejaw efektu nadmiernego napływu turystów na rynek mieszkaniowy w historycznym mieście Krakowie

Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja skali problemu nadmiernego napływu turystów (overtourism) w kontekście jednego z jego obszarów, a mianowicie rynku nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie jednego z najsłynniejszych miast historycznych - Krakowa. Celem szczegółowym jest poszerzenie wiedzy o jednym z nowych zjawisk na tym rynku, a mianowicie najmie krótkoterminowym jako jednym z kluczowych, obok podniesienia statusu, problemów związanych z nadmiernym napływem turystów. Jak pokazano w niniejszym artykule, problem nadmiernego napływu turystów do Krakowa znajduje się we wczesnej fazie i można zaobserwować jego pierwsze objawy. W związku z tym, ze względu na istnienie jedynie częściowych danych na temat rynku turystycznego, trudno jest przeprowadzić wiarygodną analizę. Wnioski z rozważań przeprowadzonych w niniejszym artykule oraz luka informacyjna w tym zakresie skłoniły autorkę do nakreślenia założeń programu badawczego w tym obszarze, biorąc pod uwagę metody zarówno ilościowe jak i jakościowe. W niniejszym artykule wykorzystano podejście eksploracyjne.
Słowa kluczowe: zarządzanie destynacjami, zarządzanie nadmiernym ruchem turystycznym, apartamenty na wynajem krótkoterminowy, nadmierny napływ turystów

JEL Classification: Z32, L85, R31

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowy

CYTOWANIE (APA): Plichta, G. (2018). The problem of short-term rental as a manifestation of the overtourism effect on the housing market in the historical city of Krakow. Świat Nieruchomości, 106(4), 57-64.

DOI: 10.14659/WOREJ.2018.106.008

Michał Głuszak - Katastrofy naturalne, efekty zewnętrzne a ceny nieruchomości

W artykule podjęto problem wpływu wybranych katastrof naturalnych na ceny nieruchomości. W szczególności uwagę skupiono na dwóch rodzajach zjawisk katastroficznych – trzęsieniach ziemi oraz powodziach. Autor dokonał przeglądu dotychczasowych badań empirycznych dotyczące pośredniego wpływu zagrożenia katastrofami naturalnymi na ceny nieruchomości, szczególną uwagę poświęcając najnowszym badaniom. W ramach przeglądu zidentyfikowano główne wątki tematyczne, a także wyciągnięto generalne konkluzje. W końcowej części artykułu, przedyskutowano i poddano ocenie założenia teoretyczne.

Słowa kluczowe: katastrofy naturalne; trzęsienie ziemi; powódź; ceny nieruchomości modele hedoniczne, przegląd literatury

JEL Classification: Q54, R3

Kategoria opracowania: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA): Gluszak, M. (2018). Natural disasters, externalities, and real estate values. Świat Nieruchomości, 106(4), 65-72.

DOI: 10.14659/WOREJ.2018.106.009

Borys Sydoruk, Olga Boryk - Ocena wpływu składnika ekologicznego w systemie użytkowania gruntów rolnych na bilans użytkowania gruntów na Ukrainie

Autorzy badają kryteria stanu agroekologicznego użytków rolnych oraz poziom ekologicznego statusu terytorium w obwodach Ukrainy. Zgodnie z wynikami analizy proponuje się pozycjonowanie obwodów Ukrainy na podstawie wskaźników punktowych. Zidentyfikowano regiony wymagające podjęcia pierwszorzędowych działań zmierzających do zrównoważenia wykorzystania ziemi i potencjału surowcowego. Dokonane badania komponentu ekologicznego w systemie użytkowania gruntów rolnych mają kluczowe znaczenie dla teorii i praktyki działalności rolniczej, ponieważ pozwalają na ocenę stanu wpływu czynników środowiskowych na bilans użytkowania gruntów. Taka ocena jest ważna dla uzasadnienia zestawu przedsięwzięć mających na celu optymalizację wykorzystania zasobów rolnych zarówno na poziomie państwowym, jak i poszczególnych jednostek strukturalnych.

Słowa kluczowe: ocena środowiska, stan ekologiczny, użytkowanie gruntów, zasoby ziemi, wskaźniki

JEL Classification: Q24, Q51, Q57, R14

Kategoria opracowania: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA): Sydoruk, B., Boryk, O. (2018). The assessment of the impact of the ecological component in the agricultural land use system on the balance of land use in Ukraine. Świat Nieruchomości, 106(4), 73-80.

DOI: 10.14659/WOREJ.2018.106.010

Anna Wojewnik-Filipkowska - Zarządzanie inwestycjami samorządowymi – analiza porównawcza podejmowania decyzji na przykładzie Gdańska i Edynburga

Gminy są właścicielami różnorodnych, cennych i kapitałochłonnych aktywów, które wymagają zarządzania strategicznego i operacyjnego. Zarządzanie aktywami wymaga podejmowania decyzji dotyczących użytkowania, utrzymania, ale także rozwoju tych wielofunkcyjnych aktywów.
Celem badań jest identyfikacja i porównanie podejmowania decyzji inwestycyjnych w dwóch samorządach lokalnych – Edynburgu, w Szkocji i w Gdańsku, w Polsce. Dla każdego miasta przedstawiono i poddano analizie kluczowe obszary dotyczące organizacji, strategii, portfolio i finansowania, aby poznać praktykę procesów decyzyjnych w zakresie inwestycji samorządowych. Podejście do zagadnienia, przez pryzmat zidentyfikowanych czterech kluczowych obszarów, jest nowatorskie. W poszczególnych obszarach zidentyfikowano podobieństwa i różnice, które potwierdzają różnorodność gmin i specyfikę zarządzania inwestycjami samorządowymi. W wąskim sensie, te różnice zależą od celu, trwałości i funkcji inwestycji; w szerokim sensie – od zmian w samej organizacji, tradycji, osiągnięć, aspektów historycznych. Konfrontacja dwóch różnych systemów zarządzania inwestycjami komunalnymi może być przydatna dla menedżerów sektora publicznego, poszukujących najlepszych praktyk, skuteczności i poprawy efektywności. Należy jednak prowadzić dalsze badania, w celu poszukiwania najlepszych praktyk podejmowania decyzji inwestycyjnych przez samorządy lokalny.

Słowa kluczowe: gmina, zarządzanie aktywami, infrastruktura, projekty kapitałowe, Szkocja, Polska

JEL Classification: D46, D73, H54, H82, L85, R53

Kategoria opracowania: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA): Wojewnik-Filipkowska, A. (2018). Municipal Investment Management – a Comparative Analysis of Decision-making in Gdańsk and Edinburgh. Świat Nieruchomości, 106(4), 81-90.

DOI: 10.14659/WOREJ.2018.106.011  

Agnieszka Włoch-Szymla - Strategie rozwojowe miasta w kontekście rozwoju przestrzennego a jakość życia – analiza przypadku Wiednia

Naczelną zasadą działania miasta jest plan rozwoju obszarów miejskich. Wiedeń od wielu lat postrzegany jest jako miasto o najwyższej jakości życia i bezpieczeństwa. Na tak wysoki poziom życia ma wpływ wiele działań. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie możliwie najszerszego spojrzenia na sposoby rozwiązań, planowania rozwoju miasta Wiedeń. Przedstawienie wiedeńskiego modelu polityki przestrzennej w kontekście środowiska zamieszkania na przykładzie obszaru Nordbahnhofgelände. Próba porównania jakości życia na wybranych osiedlach mieszkaniowych będących realizacją celów strategicznych ustanowionych w Planach Rozwoju Miasta STEP z różnych jego okresów. W analizowanym przykładzie Wiednia potwierdza się, że konsekwentnie realizowana Strategia Rozwoju Miasta, ma istotny wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców.

Słowa kluczowe: strategia rozwoju miasta, gospodarka miejska, planowanie przestrzenne, środowisko mieszkaniowe, jakość życia, Wiedeń

JEL Classification: R39

Kategoria opracowania: studium przypadku

CYTOWANIE (APA): Włoch-Szymla, A. (2018). City Development Strategies in the Urban Planning Context vs. the Quality of Living – A Case Study of Vienna. Świat Nieruchomości, 106(4), 91-98.

DOI:  10.14659/WOREJ.2018.106.012

Sebastian Brańka - Efekty działań promocyjnych największych polskich miast w opinii miejskich menadżerów promocji

Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród osób zarządzających działaniami promocyjnymi w 51 spośród 59 największych miast Polski. Towarzyszący przegląd literatury naukowej wskazuje, że stosunkowo niewiele prac poświęconych zostało problemowi pomiaru efektów działań promocyjnych w marketingu terytorialnym. Wyniki badań wskazują na istnienie wyraźnych różnic w ocenie efektów promocji w zależności od grupy docelowej. Zasadniczo promocja wobec odbiorców krajowych oceniana jest jako przynosząca więcej efektów niż promocja wobec odbiorców zagranicznych. Analiza różnic w strukturze odpowiedzi pomiędzy podgrupami miast wskazuje, że w przypadku miast o dobrze rozwiniętych funkcjach (turystycznych, biznesowych) działania promocyjne tych miast wydają się skuteczniejsze.

Słowa kluczowe: promocja miasta, pomiar efektów działań promocyjnych, marketing miasta, branding miasta

JEL Classification: R58, M31

Kategoria opracowania: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA): Brańka, S. (2018). The Promotional Impact of the Biggest Polish Cities in the Eyes of City Promotion Managers. Świat Nieruchomości, 106(4), 99-104.

DOI: 10.14659/WOREJ.2018.106.013

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60