Świat Nieruchomości 2018 nr 3 (105) - SPIS TREŚCI

GODNE ODNOTOWANIA

1) Magdalena Habdas, Jan Konowalczuk - Cele i warunki skutecznej interwencji Państwa w obszarach ograniczonego użytkowania portów lotniczych

WYCENA

2) Sabina Źróbek, Ewa Kucharska-Stasiak, Radosław Cellmer - W poszukiwaniu przyczyn stronniczych wycen nieruchomości

3) Agnieszka Małkowska, Małgorzata Uhruska - Uwarunkowania instytucjonalne działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego – stan obecny i pożądane kierunki zmian

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

4) Monika Sosnowska - Analiza znaczenia i udziału nieruchomości w aktywach przedsiębiorstw sektora farmaceutycznego

MIESZKALNICTWO

5) Andrzej Muczyński – Model finansowy zarządzania zasobami lokalowymi gminy miejskiej

6) Marcin Boruta, Piotr Bartkowiak, Adam Chodkiewicz – Senior jako nabywca nieruchomości na rynku mieszkaniowym w opinii pośredników w obrocie nieruchomościami – wybrane obszary

INWESTYCJE

7) Mateusz Tomal, Adam Nalepka – Badanie wpływu poziomu rozwoju gmin na ich skłonność do inwestowania na przykładzie gmin województwa małopolskiego

8) Mateusz Ilba – Ryzyko powodziowe miasta Krakowa w kontekście polityki planowania przestrzennego

ROZWÓJ MIAST I REGIONÓW

9) Izabela Rudzka – Podstawy teorii gier w zarządzaniu miastem

10) Paulina Śliz – Analiza skuteczności, niezawodności i stabilności procesów w Oczyszczalni Ścieków Kraków-Płaszów

ZMIANY W PRAWIE NIERUCHOMOŚCI

11) Maciej J. Nowak - Specustawa mieszkaniowa POBIERZ

KONFERENCJE

12) Agata Suder - X Sympozjum Naukowo-Dydaktyczne KN Grunt pt. „Rynek nieruchomości wPolsce – wyzwania iperspektywy” (Poronin, 20-22 kwietnia 2018 roku) POBIERZ

13) Ewelina Nawrocka - XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa EUROPEAN REAL ESTATE SOCIETY (ERES) (Wielka Brytania, Reading, 27-30 czerwca 2018 roku) POBIERZ

14) Piotr Bartkowiak - Henryk Gawron, Łukasz Strączkowski, Stan iperspektywy rozwoju budownictwa irynku mieszkaniowego waglomeracji poznańskiej – recenzja książki POBIERZ

STRESZCZENIA

Magdalena Habdas, Jan Konowalczuk - Cele i warunki skutecznej interwencji Państwa w obszarach ograniczonego użytkowania portów lotniczych

Interwencję państwa w postaci obszarów ograniczonego użytkowania portów lotniczych zaprezentowano w ujęciu wybranych nurtów ekonomicznej analizy prawa, w szczególności wykorzystano pozytywne i normatywne oceny Posnera (szkoły chicagowskiej), teorię kosztów transakcyjnych Coase’a oraz ujęcie neoinstytucjonalne pozwalające na badanie wpływu norm prawnych na system ekonomiczny oraz na działalność jednostek i instytucji. Problem przedstawiono w szerszym kontekście charakteru i celów tej interwencji publicznej zwracając uwagę na specyficzny problem rekurencji roszczeń. Przeprowadzone badania wskazują, że w trakcie interwencji na rynku nieruchomości w OOU portów lotniczych1 wystąpił systemowy błąd dotyczący zasad pomiaru transferowanych uprawnień, a w konsekwencji także błąd ustalania wartości szkód. Szacowane szkody nie są identyfikowane ściśle w zakresie związku przyczynowo-skutkowego wynikającego z wprowadzanych nowych ograniczeń sposobu korzystania z nieruchomości i są szersze od faktycznych transferów uprawnień (praw własności). W takiej sytuacji nie jest możliwa realizacja celu interwencji, którym jest obniżenie kosztów transakcyjnych.

Słowa kluczowe: obszar ograniczonego użytkowania lotniska, odszkodowanie, hałas lotniskowy, interwencja państwa na rynku nieruchomości, koszty transakcyjne

JEL Classification: K320, K110, D04

Kategoria opracowania: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA): Habdas, M., Konowalczuk, J. (2018). Cele i warunki skutecznej interwencji Państwa w obszarach ograniczonego użytkowania portów lotniczych. Świat Nieruchomości, 105(3), 5-16.

DOI: 10.14659/WOREJ.2018.105.001  

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Sabina Źróbek, Ewa Kucharska-Stasiak, Radosław Cellmer - W poszukiwaniu przyczyn stronniczych wycen nieruchomości

Osią przewodnią przeprowadzonych badań była teza, że jednym z ważnych powodów stronniczych wycen nieruchomości są nieetyczne zachowania rzeczoznawców majątkowych i ich klientów. Pojęcie klient w artykule jest używane wtedy, gdy jest mowa o bezpośrednim odbiorcy (użytkowniku) operatu szacunkowego. Wyniki analizy literatury przedmiotu oraz wyniki własnych badań empirycznych, przeprowadzonych wśród polskich rzeczoznawców majątkowych w dużym stopniu potwierdziły słuszność tego założenia. Badania ujawniły m.in., że: najczęściej próbowały zmieniać wynik wyceny osoby fizyczne, następnie inwestorzy, banki i gminy, zaś najrzadziej urzędy skarbowe Dalsze szczegółowe analizy zgromadzonego materiału pozwoliły na sformułowanie kolejnych spostrzeżeń, takich np., że na stronniczość wyceny nie miały wpływu wiek i doświadczenie rzeczoznawcy.

Słowa kluczowe: rzeczoznawca majątkowy, wycena nieruchomości, etyka zawodu

JEL Classification: R30, R39

Kategoria opracowania:

CYTOWANIE (APA): Źróbek, S., Kucharska-Stasiak, E., Cellmer, R. (2018). W poszukiwaniu przyczyn stronniczych wycen nieruchomości. Świat Nieruchomości, 105(3),  17-22.

DOI: 10.14659/WOREJ.2018.105.002

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Agnieszka Małkowska, Małgorzata Uhruska - Uwarunkowania instytucjonalne działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego – stan obecny i pożądane kierunki zmian

Zawód rzeczoznawcy majątkowego wciąż należy do zawodów reglamentowanych a jego wykonywanie objęte jest regulacjami prawnymi i zawodowymi. Wpływ na jakość pracy rzeczoznawców majątkowych mają z jednej strony uwarunkowania instytucjonalne i następujące w nich zmiany, jak i postępowanie samych rzeczoznawców poszukujących swojego miejsca na rynku usług. Celem niniejszej pracy badawczej jest określenie, jak bieżąca sytuacja na rynku usług wyceny jest oceniana przez środowisko rzeczoznawców majątkowych oraz zidentyfikowanie pożądanych kierunków zmian, szczególnie w sferze uwarunkowań instytucjonalnych. Analiza oparta została o informacje zgromadzone w drodze badania ankietowego przeprowadzonego wśród czynnych zawodowo rzeczoznawców majątkowych należących do stowarzyszeń zawodowych na terenie całej Polski. Badanie przeprowadzone zostało w okresie od czerwca do października 2018 r. a próba badawcza wyniosła 242 osoby. Najważniejsze wnioski z badań wskazują, że otoczenie instytucjonalne uznawane jest za bardzo ważny czynnik kształtujący jakość pracy rzeczoznawców majątkowych, dlatego też wśród wskazywanych, pożądanych przez respondentów zmian, znalazło się m.in. zwiększenie wymagań stawianych kandydatom do zawodu, wzmocnienie ochrony prawnej rzeczoznawcy majątkowego i roli standardów zawodowych, walka z nieuczciwą konkurencją oraz wprowadzenie izby zawodowej.

Słowa kluczowe:
wycena nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy, uwarunkowania instytucjonalne, rynek usług wyceny, badania ankietowe, rynek nieruchomości

JEL Classification: D18, D52, D80, R28, K25, K29, L85

Kategoria opracowania:

CYTOWANIE (APA): Małkowska, A., Uhruska, M. (2018). Uwarunkowania instytucjonalne działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego – stan obecny i pożądane kierunki zmian. Świat Nieruchomości, 105(3), 23-34.

DOI: 10.14659/WOREJ.2018.105.003

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Monika Sosnowska - Analiza znaczenia i udziału nieruchomości w aktywach przedsiębiorstw sektora farmaceutycznego

Przedmiotem artykułu jest ocena, czy zakres informacji publikowanych przez międzynarodowe koncerny farmaceutyczne w odniesieniu do zarządzanych portfeli nieruchomości przedsiębiorstw jest sformalizowany oraz czy pozwala na ocenę polityki zarządzania nieruchomościami. Badania przeprowadzone na grupie dwudziestu największych międzynarodowych koncernów farmaceutycznych, obejmujące okres 2001-2015, wskazują na brak standaryzacji zakresu prezentowanej informacji dotyczącej nieruchomości przedsiębiorstw, w tym efektywności ich wykorzystania, wpływu na finanse korporacyjne czy korzyści związanych z ich zarządzaniem. Analiza prezentuje ujęcie skonsolidowane, w związku z czym artykuł nie omawia wyników na poziomie oddziałów w wybranych krajach, gdzie prowadzona jest działalność. Konkluzją artykułu jest obserwacja, że nieruchomości pominięte są w ocenie zarządzania finansami przedsiębiorstwa i kondycji przedsiębiorstwa, ze względu na braki informacyjne i niedostępną informację źródłową dla użytkowników sprawozdań finansowych. Tematyka wpływu zarządzania nieruchomościami przedsiębiorstw w sferze finansowej jest zatem płaszczyzną deficytu w zakresie prezentowanej akcjonariuszom i analitykom informacji, pomimo szerokiego i istotnego ich wpływu na całokształt funkcjonowania przedsiębiorstwa i udział w łańcuchu tworzonej wartości dodanej przez organizacje komercyjne.

Słowa kluczowe: nieruchomości przedsiębiorstw, własność, koszt najmu, raporty roczne

JEL Classification: G32

Kategoria opracowania:

CYTOWANIE (APA): Sosnowska, M. (2018). Analiza znaczenia i udziału nieruchomości w aktywach przedsiębiorstw sektora farmaceutycznego. Świat Nieruchomości, 105(3), 35-40.

DOI: 10.14659/WOREJ.2018.105.004

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Andrzej Muczyński – Model finansowy zarządzania zasobami lokalowymi gminy miejskiej

W pracy dokonano identyfikacji modelu przepływów finansowych w zarządzaniu zasobami lokalowymi gminy miejskiej realizowanym w systemie mieszanym. Zastosowano metodę analizy dokumentacji źródłowej w zbiorze wybranych miast oraz wywiadów otwartych, które przeprowadzono z ekspertami z jednostek organizacyjnych gminy Olsztyn i prywatnych firm zarządzających nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych. Model prezentuje strukturę i mechanizmy przepływu środków pieniężnych w zarządzaniu zasobami lokalowymi typowej gminy miejskiej. Uzyskany model ma charakter uniwersalny i stanowi płaszczyznę do analiz i badań szczegółowych prowadzących do usprawnienia zarządzania zasobami lokalowymi gmin, a przez to do poprawy efektywności gospodarowania mieniem komunalnym w Polsce.

Słowa kluczowe: przepływy finansowe, model zarządzania, gminne zasoby lokalowe

JEL Classification: L32, L85, O18

Kategoria opracowania:

CYTOWANIE (APA): Muczyński, A. (2018). Model finansowy zarządzania zasobami lokalowymi gminy miejskiej. Świat Nieruchomości, 105(3), 41-48.

DOI: 10.14659/WOREJ.2018.105.005

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Marcin Boruta, Piotr Bartkowiak, Adam Chodkiewicz – Senior jako nabywca nieruchomości na rynku mieszkaniowym w opinii pośredników w obrocie nieruchomościami – wybrane obszary

Zmiany na polskim rynku mieszkaniowym, determinowane zachodzącymi w społeczeństwie przekształceniami demograficznymi, w opinii wielu ekspertów są nieuchronne. Z tego powodu, w ostatnich latach dostrzegalne jest wzmożone zainteresowanie problematyką kształtowania oferty mieszkaniowej dla seniorów. Celem artykułu jest przedstawienie preferencji seniorów co do przyszłych miejsc zamieszkania. Dla osiągnięcia celu wykorzystano badania kwestionariuszowe przeprowadzone wśród aktywnych zawodowo pośredników w obrocie nieruchomościami prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego. Wyniki przeprowadzonych badań stanowią, że seniorzy najchętniej poszukują dwupokojowych mieszkań o powierzchni do 50 m2. Preferowany przez osoby starsze rodzaj nieruchomości to mieszkania w bloku. Wśród najważniejszych dla seniorów cech nieruchomości wskazać należy ich lokalizację – w pobliżu rodziny oraz komunikacji miejskiej, a także posiadanie balkonu i dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Słowa kluczowe: seniorzy, rynek mieszkaniowy, starość demograficzna, mieszkalnictwo senioralne

JEL Classification: R31

Kategoria opracowania:

CYTOWANIE (APA): Boruta, M., Bartkowiak, P., Chodkiewicz, A. (2018). Senior jako nabywca ni eruchomości na r ynku mieszkaniowym w opinii pośredników w obrocie nieruchomościami – wybrane obszary. Świat Nieruchomości, 105(3),  49-54.

DOI: 10.14659/WOREJ.2018.105.006  

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Mateusz Tomal, Adam Nalepka – Badanie wpływu poziomu rozwoju gmin na ich skłonność do inwestowania na przykładzie gmin województwa małopolskiego

Prezentowane opracowanie podejmuje problem oddziaływania poziomu rozwoju lokalnego gminy na jej skłonność do inwestowania na przykładzie gmin województwa małopolskiego w latach 2014-2016. Główną tezą prowadzonych badań jest założenie, że gminy o wyższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, posiadając lepsze możliwości inwestycyjne, wykazują wyższą skłonność do ponoszenia wydatków inwestycyjnych. W celu rozwiązania podjętego problemu naukowego wykorzystano metodę regresji wielorakiej. Przeprowadzone badanie wykazało, że gminy o wyższym poziomie rozwoju częściej podejmują działania inwestycyjne, potwierdzając postawioną hipotezę. Zależność ta, jest szczególnie widoczna w przypadku inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej. Ponadto, na podstawie zrealizowanego badania, wyciągnięto wniosek, że główną determinantą skłonności inwestycyjnej gmin jest ich sytuacja finansowa.

Słowa kluczowe: rozwój lokalny, wydatki inwestycyjne, gmina

JEL Classification: H72, R53

Kategoria opracowania:

CYTOWANIE (APA): Tomal, M., Nalepka, A. (2018). Badanie wpływu poziomu rozwoju gmin na ich skłonność do inwestowania na przykładzie gmin województwa małopolskiego. Świat Nieruchomości, 105(3), 55-60.

DOI: 10.14659/WOREJ.2018.105.007

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Mateusz Ilba – Ryzyko powodziowe miasta Krakowa w kontekście polityki planowania przestrzennego

W artykule autor przedstawił problematykę planowania przestrzennego na terenach zagrożonych powodzią. Zakresem badań został objęty obszar zalewowy rzeki Dłubnia na terenie Krakowa. W wyniku analiz przestrzennych wyznaczono obiekty budowlane, które znajdują się na obszarze realnego zagrożenia powodziowego. Oceniono sposób planowania przestrzennego oraz przebieg realizacji założeń MPZP. Planowanie przestrzenne na wybranym obszarze jest prowadzone w prawidłowy sposób, lecz niektóre elementy planów należałoby zaktualizować. Wwyniku badania ostatnich inwestycji stwierdzono, że założenia planów nie są realizowane przez niektórych inwestorów. Naraża to przyszłych właścicieli nieruchomości na straty finansowe w przypadku wystąpienia powodzi.

Słowa kluczowe: ryzyko powodziowe, planowanie przestrzenne, inwestycje na obszarach zalewowych, ISOK, analizy przestrzenne

JEL Classification: R58

Kategoria opracowania: studium przypadku

CYTOWANIE (APA): Ilba, M. (2018). Ryzyko powodziowe miasta Krakowa w kontekście polityki planowania przestrzennego. Świat Nieruchomości, 105(3), 61-68.

DOI: 10.14659/WOREJ.2018.105.008

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Izabela Rudzka – Podstawy teorii gier w zarządzaniu miastem

W mieście jako konglomeracie wielu funkcji, interesów, procesów i zadań, w których dochodzi do stałego współoddziaływania i sprzężeń zwrotnych, codziennie odbywają się gry – gry widzialne i niewidzialne. Gry o władzę, wpływy, zasoby, przetrwanie lub o rozwój. Graczami są władza publiczna, administracja, społeczeństwo, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe. Często w ramach jednej gry tworzone są koalicje. Zdarza się jednak, że do walki staje tylko dwóch graczy. Gra nie omija nas również wtedy, gdy całkowicie nie jesteśmy nią zainteresowani, wszak bierna postawa wobec sytuacji w mieście, nie powoduje, iż ta sytuacja nie ma na nas wpływu. Analiza przebiegu procesu gier oraz wybór najlepszej z dostępnych strategii możliwy jest między innymi poprzez zastosowanie zasad klasycznej teorii gier. Zrozumienie prawidłowości funkcjonowania teorii oraz nabycie umiejętności ich wykorzystania, w kontekście funkcjonowania miasta, pozwala nie tylko zrozumieć przebiegające w niej procesy, co przede wszystkim daje możliwość dokonywania lepszych wyborów, a przy nabyciu umiejętności wykorzystania, pozwala podniesienia efektywności własnego działania. Niniejszy artykuł stanowi próbę teoretycznego ujęcia, realnych procesów przebiegających w mieście, za pomocą narzędzi wykorzystywanych w teorii gier dla zobrazowania potencjalnych możliwości jakie daje teoria gier w podejmowaniu decyzji, związanych z różnymi procesami, funkcjonującymi w mieście.

Słowa kluczowe: konflikt, zarządzanie miastem, teoria gier

JEL Classification: C70, P40

Kategoria opracowania:

CYTOWANIE (APA): Rudzka, I. (2018). Podstawy teorii gier w zarządzaniu miastem. Świat Nieruchomości, 105(3), 69-76.

DOI: 10.14659/WOREJ.2018.105.009  

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Paulina Śliz – Analiza skuteczności, niezawodności i stabilności procesów w Oczyszczalni Ścieków Kraków-Płaszów

Celem badań była ocena skuteczności, niezawodności oraz stabilności pracy największego obiektu gospodarki ściekowej miasta Kraków i regionu, jakim jest Oczyszczalnia Ścieków Płaszów. Przedmiotowa analiza pozwoliła ocenić gospodarkę ściekową miasta, stanowiącą składową gospodarski miejskiej Krakowa, w zakresie efektywności ochrony środowiska i mieszkańców miasta przed toksycznym wpływem ścieków. Analizie poddano następujące wskaźniki zanieczyszczeń: BZT5, ChZTCr, azot ogólny oraz fosfor ogólny, dla których wyznaczono procentową skuteczność redukcji oraz określono współczynniki niezawodności technologicznej oczyszczalni. Oceny stabilności pracy oczyszczalni, w badanym okresie 2015-2016, dokonano na podstawie kart kontrolnych X dla 23. obserwacji. Stwierdzono prawidłową pracę analizowanej oczyszczalni, o czym świadczyła wysoka redukcja wskaźników zanieczyszczeń oraz mniejsze od 1,00 wartości współczynnika niezawodności (WN). Stwierdzono pełną stabilność procesu usuwania większości wskaźników zanieczyszczeń.

Słowa kluczowe: gospodarka ściekowa, skuteczność pracy, niezawodność procesu oczyszczania, karty kontrolne, oczyszczalnia ścieków

JEL Classification: R11

Kategoria opracowania:

CYTOWANIE (APA): Śliz, P. (2018). Analiza skuteczności, niezawodności i stabilności procesów w Oczyszczalni Ścieków Kraków-Płaszów. Świat Nieruchomości, 105(3), 77-82.

DOI: 10.14659/WOREJ.2018.105.010

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60