Świat Nieruchomości 2018 nr 1 (103) - SPIS TREŚCI

WYCENA

1) Ewa Kucharska-Stasiak - Tradycyjne czy alternatywne metody wyceny
2) Robert Zygmunt - Podstawy teoretyczne i praktyczne wyceny gruntów leśnych z zastosowaniem elementów podejścia dochodowego

RYNEK

3) Katarzyna Konowalczuk - Inwestycje gospodarstw domowych na rynku nieruchomości mieszkaniowych
4) Sebastian Kubala - Kształtowanie się rynku gruntów rolnych w państwach Grupy Wyszehradzkiej z uwzględnieniem prawnych aspektów nabywania ziemi

ZARZĄDZANIE

5) Adam Nalepka - Analiza strukturalna rynku usług zarządzania nieruchomościami
6) Andrzej Muczyński - Model organizacyjny zarządzania zasobami lokalowymi gminy miejskiej

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

7) Anna Miklaszewska - Znaczenie norm i standardów międzynarodowych w sektorze nieruchomości w dobie zrównoważonego rozwoju

ZMIANY W PRAWIE NIERUCHOMOŚCI

8) Maciej J. Nowak - Zmiana finansowych skutków uchwalenia planów miejscowych POBIERZ

 

STRESZCZENIA

Ewa Kucharska-Stasiak - Tradycyjne czy alternatywne metody wyceny

W wycenie nieruchomości występują dwie grupy metod: metody tradycyjne, powszechnie stosowane oraz metody nazwane alternatywnymi, wykorzystujące modele statystyczne. Druga grupa metod staje się coraz bardziej popularna nie tylko wśród wykonawców wycen, ale także wśród ich odbiorców. Zastrzeżenia, jakie budzą, spowodowały na szczeblu Unii Europejskiej zakaz ich stosowania dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności. Artykuł uzasadnia na gruncie wiedzy ekonomicznej wadliwość stosowania tych metod przy wycenie pojedynczej nieruchomości.

Słowa kluczowe: wycena nieruchomości, matematyzacja ekonomii, automatyczne modele wyceny

JEL Classification: K25, R39

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowy

CYTOWANIE (APA): Kucharska-Stasiak, E. (2018). Tradycyjne czy alternatywne metody wyceny. Świat Nieruchomości, (1(103)), 7-12.

DOI: 10.14659/worej.2018.103.01

Robert Zygmunt - Podstawy teoretyczne i praktyczne wyceny gruntów leśnych z zastosowaniem elementów podejścia dochodowego

Praca prezentuje wycenę gruntu leśnego w podejściu dochodowym. Badania przeprowadzono na danych z lat 2010-2012, pochodzących z wybranego Nadleśnictwa położonego w Beskidach. Wartość gruntu leśnego na siedlisku las górski wyniosła 10300 zł/ha. Stanowi to 0,8 przeciętnej ceny gruntów rolnych w okolicy. Iloraz wartości gruntu leśnego do wartości drzewostanów modelowych w wieku od 45 do 110 lat wynosi od 0,7 do 0,1, a w stosunku do wartości drzewostanów rzeczywistych od 0,7 do 0,2. Z praktycznego punktu widzenia obliczenie stałych krzywych wartości gruntu leśnego na liczniejszym materiale i zastosowanie ich zamiast stawek podatkowych ułatwiłoby i urealniłoby obliczanie wartości gruntu leśnego.

Słowa kluczowe: wartość gruntu leśnego, wycena nieruchomości leśnej

JEL Classification: Q23

Kategoria opracowania: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA): Zygmunt, R. (2018). Podstawy teoretyczne i praktyczne wyceny gruntów leśnych z zastosowaniem elementów podejścia dochodowego. Świat Nieruchomości, (1(103)), 13-20.

DOI: 10.14659/worej.2018.103.02

Katarzyna Konowalczuk - Inwestycje gospodarstw domowych na rynku nieruchomości mieszkaniowych

Rynek nieruchomości mieszkaniowych jest miejscem lokowania kapitału różnorodnych podmiotów, między innymi gospodarstw domowych. Umożliwia on nie tylko zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych, ale również bezpieczne lokowanie wolnych środków pieniężnych. W artykule autorka bada skalę i dochodowość inwestycji gospodarstw domowych w ten segment nieruchomości, na podstawie transakcji odnotowanych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w latach 2004-2016.

Słowa kluczowe: rynek nieruchomości mieszkaniowych, inwestycje, gospodarstwa domowe

JEL Classification: R21, R31

Kategoria opracowania: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA): Konowalczuk, K. (2018). Inwestycje gospodarstw domowych na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Świat Nieruchomości, (1(103)), 21-28.

DOI: 10.14659/worej.2018.103.03

Sebastian Kubala - Kształtowanie się rynku gruntów rolnych w państwach Grupy Wyszehradzkiej z uwzględnieniem prawnych aspektów nabywania ziemi

Państwa wchodzące w skład Grupy Wyszehradzkiej charakteryzują się zróżnicowanym poziomem rolniczym, co decydowało m.in. o tym, w którym momencie przestanie obowiązywać tzw. okres przejściowy na nabywanie gruntów rolnych przez obcokrajowców. Głównym celem napisania artykułu było zidentyfikowanie procesów zachodzących w poszczególnych państwach należących do Grupy Wyszehradzkiej w zakresie zmian zachodzących na tych rynkach w aspekcie znaczenia zasobu ziemi, a także dokonania przeglądu prawnych aspektów nabywania gruntów rolnych przez obcokrajowców. Stwierdzono, iż zakończenie okresów przejściowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej nie wpływa na obniżenie poziomu cen gruntów rolnych na krajowych rynkach. W ramach badań przeanalizowano przepisy prawa oraz przeprowadzono analizę danych statystycznych z  bazy Eurostat, raportów IERiGŻ-PIB, a także raportów państwowych urzędów statystycznych badanych państw.

Słowa kluczowe: restytucja, ceny ziemi, okres przejściowy, Unia Europejska

JEL Classification: Q15, Q18

Kategoria opracowania: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA): Kubala, S. (2018). Kształtowanie się rynku gruntów rolnych w państwach Grupy Wyszehradzkiej z uwzględnieniem prawnych aspektów nabywania ziemi. Świat Nieruchomości, (1(103)), 29-36.

DOI: 10.14659/worej.2018.103.04

Adam Nalepka - Analiza strukturalna rynku usług zarządzania nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi przez właścicieli często nie daje zadawalających efektów rzeczowych jak i finansowych. Skłania to ich do poszukiwania wyspecjalizowanych firm, którym mogliby przekazać sprawy zarządzania swoimi nieruchomościami. Takie postępowanie właścicieli tworzy popyt na usługi zarządzania nieruchomościami i jest przyczyną powstawania i rozwoju wyspecjalizowanych firm, które generowałyby podaż takich usług.  Właściciele nieruchomości i firmy zarządzające stanowią podstawowe elementy rynku usług zarządzania nieruchomościami. Bardziej wnikliwa analiza tego zjawiska prowadzi do wskazania trzeciego, ważnego elementu tego rynku, a mianowicie przedsiębiorstw oferujących firmom zarządzającym usługi wspomagające zarządzanie nieruchomościami. Na polskim rynku, jak się wydaje, ciągle brakuje firm, które mogłyby na zlecenie właścicieli efektywnie i kompleksowo zarządzać ich nieruchomościami. Brakuje też przedsiębiorstw zdolnych dostarczać odpowiednie usługi wspomagające zarządzanie nieruchomościami. Wynika stąd stwierdzenie, że zarządzanie nieruchomościami, jako złożony proces, jest atrakcyjnym obszarem dla przedsiębiorczości. Podstawowy cel badawczy, zrealizowany w opracowaniu to określenie zakresu podmiotowego, przedmiotowego i funkcjonalnego rynku usług zarządzania nieruchomościami.  

Słowa kluczowe: zarządzanie nieruchomościami; rynek usług zarządzania nieruchomościami; rynek usług wspomagających zarządzanie nieruchomościami.

JEL Classification: L32, L85, O18

Kategoria opracowania: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA): Nalepka, A. (2018). Analiza strukturalna rynku usług zarządzania nieruchomościami. Świat Nieruchomości, (1(103)), 37-42.

DOI: 10.14659/worej.2018.103.05

Andrzej Muczyński - Model organizacyjny zarządzania zasobami lokalowymi gminy miejskiej

Prezentowana praca podejmuje problem identyfikacji modelu organizacyjnego zarządzania zasobami lokalowymi gminy miejskiej realizowanego według założeń systemu pośredniego.  Zastosowano metodę analizy dokumentacji źródłowej (organizacyjnej) i wywiadów otwartych przeprowadzonych z kierownictwem i pracownikami właściwych jednostek organizacyjnych gminy oraz prywatnymi zarządcami nieruchomości wspólnot mieszkaniowych. Eksploracji modelu dokonano z wykorzystaniem techniki tablic kompetencyjnych Hijmansa. Uzyskany model tworzy płaszczyznę do badań szczegółowych prowadzących do poprawy sprawności systemu wykonawczego związanego z funkcjonowaniem zasobów lokalowych gminy.

Słowa kluczowe: organizacja zarządzania, system pośredni, gminne zasoby lokalowe

JEL Classification: L32, L85, O18

Kategoria opracowania: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA): Muczyński, A. (2018). Model organizacyjny zarządzania zasobami lokalowymi gminy miejskiej. Świat Nieruchomości, (1(103)), 43-52.

DOI: 10.14659/worej.2018.103.06

Anna Miklaszewska - Znaczenie norm i standardów międzynarodowych w sektorze nieruchomości w dobie zrównoważonego rozwoju

Prezentowane opracowanie podejmuje zagadnienie rosnącego znaczenia norm i standardów międzynarodowych oraz rynku nieruchomości jako czynników pobudzających narodową i lokalną dynamikę gospodarczą. Przeprowadzona analiza zmierza do oszacowania zakresu wdrażania i osiągania korzyści z implementacji norm przez struktury funkcjonujące w warunkach współczesnego rynku nieruchomości. Efektem podjętych badań będzie zatem wstępna ocena zakresu implementacji i osiągania korzyści z wdrażania norm przez podmioty funkcjonujące w warunkach współczesnego rynku nieruchomości i kontekście zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: sektor nieruchomości, normy i standardy, zrównoważony rozwój

JEL Classification: R3,Q4,Q5

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowy

CYTOWANIE (APA): Miklaszewska, A. (2018). Znaczenie norm i standardów międzynarodowych w sektorze nieruchomości w dobie zrównoważonego rozwoju. Świat Nieruchomości, (1(103)), 53-58.

DOI: 10.14659/worej.2018.103.07

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60