Świat Nieruchomości 2017 nr 4 (102) - SPIS TREŚCI

INWESTYCJE

1) Sevdalina Hristova – Ocena wpływu polityki spójności na aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw budowlanych w Bułgarii
2) Adam Nalepka, Katarzyna Łach – Czynniki behawioralne doboru źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych w gminach województwa małopolskiego
 
GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

3) Anna Wojewnik-Filipkowska, Carsten Lausberg – Podejmowanie decyzji w zarządzaniu nieruchomościami komunalnymi w Europie – studium przypadku
4) Katarzyna Kania, Katarzyna Najbar, Joanna Węgrzyn – Wyzwania wobec kształcenia w zakresie nieruchomości i inwestycji

MIESZKALNICTWO

5) Izabela Rącka, Agnieszka Bieda – Lokalne instrumenty polityki mieszkaniowej w Polsce
6) Aneta Cichulska, Radosław Cellmer – Analiza przestrzenna czynników kształtujących poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w Polsce
7) Sebastian Biel, Edyta Plebankiewicz – Analiza preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie

ZMIANY W PRAWIE NIERUCHOMOŚCI

8) Maciej J. Nowak – Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych budynków i ich usytuowania POBIERZ

KONFERENCJE

9) Andrzej Jaki, Tomasz Rojek – XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie restrukturyzacją. Procesy i struktury w obliczu zmian” (Krynica-Zdrój, 18 – 21 października 2017 roku) POBIERZ

NA RYNKU WYDAWNICZYM

10) Michał Głuszak – Anderson M., Arroyo Amayuelas, E. (Eds.) “The Impact of the Mortgage Credit Directive in Europe. Contrasting Views From Member States” – recenzja POBIERZ

ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI 2017

11) Spis treści 2017 POBIERZ

LISTA RECEZENTÓW

12) Lista recenzentów 2017 POBIERZ

STRESZCZENIA

Sevdalina Hristova - Ocena wpływu polityki spójności na aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw budowlanych w Bulgarii

Ocena wpływu polityki spójności na aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw budowlanych w Bulgarii W artykule usystematyzowano informacje dotyczące grantów/dotacji otrzymanych przez przedsiębiorstwa sektora budowlanego w Bułgarii, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Analizy przeprowadzono w oaparciu o dane pochodzące z Jednolitego Systemu Zarządzania Informacjami do Zarządzania i Monitorowania Instrumentów Fudnuszy Strukturalnych UE za lata 2007-2013. Analiza opiera się na dane, pochodzące z Informacyjnego systemu zarządzania i monitorowania instrumentów strukturalnych UE w Bulgarii i obejmuje okres programowania 2007-2013. Przedsiębiorstwa z sektora budowlanego, poprzez wykonastwo projektów finansowanych w ramach EFRR, korzystają pośrednio z funduszy strukturalnych. W związku z tym, dokonano przeglądu kontraktów budowlanych realizowanych w ramach zamówień publicznych w Bulgarii, z uwzględnieniem ich znaczenia dla rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia. Wskazano ponadto możliwości przyszłego zwiększenia wykorzystania funduszy europejskich przez przedsiębiorstwa budowlane dla wzrostu ich aktywności inwestycyjnej.

Słowa kluczowe: dotacje, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, zamówienia publiczne, programy operacyjne

JEL Classification: H25, H57, O16

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowy

CYTOWANIE (APA): Hristova, S. (2017). A Review of the Cohesion Policy Impact on the Investment Activity of Construction Enterprises in Bulgaria. Świat Nieruchomości, (4(102)), 5-10.

DOI: 10.14659/worej.2017.102.01

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Adam Nalepka, Katarzyna Łach - Czynniki behawioralne doboru źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych w gminach województwa małopolskiego

Problemem badawczym są uwarunkowania podejmowania przez gminy infrastrukturalnych projektów inwestycyjnych oraz czynniki skłaniające je do pozyskiwania dodatkowych (zewnętrznych) środków ich finansowania. W artykule dokonano krytycznej analizy i syntezy prezentowanych w literaturze przedmiotu uwarunkowań doboru źródeł finansowania projektów inwestycyjnych gmin. Na tej podstawie wskazano pięć czynników techniczno-ekonomicznych, mających wyjaśniać decyzje gmin w tym zakresie. Badania empiryczne, zrealizowane w gminach województwa małopolskiego, doprowadziły do wniosku, że wskazywane w literaturze przedmiotu uwarunkowania doboru źródeł finansowania projektów inwestycyjnych gmin nie wyjaśniają w pełni decyzji gmin województwa małopolskiego w tym zakresie. Wniosek taki wskazuje na potrzebę poszerzenia zakresu badania i uwzględniania czynników behawioralnch.

Słowa kluczowe: gmina, infrastruktura gminy, inwestycje gmin, źródła finansowania inwestycji gmin, behawioralne uwarunkowania decyzji

JEL Classification: H71, H72, P43

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowo-badawczy

CYTOWANIE (APA): Nalepka, A., Łach, K. (2017). Czynniki behawioralne doboru źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych w gminach województwa małopolskiego. Świat Nieruchomości, (4(102)), 5-10.

DOI: 10.14659/worej.2017.102.02

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Carsten Lausberg, Anna Wojewnik-Filipkowska - Podejmowanie decyzji w zarządzaniu nieruchomościami komunalnymi w Europie - studium przypadku

Znaczna część europejskiego portfela nieruchomości jest własnością gmin. W gospodarce rynkowej rodzi to kilka ważnych pytań, na przykład, czy zarządzanie nieruchomościami w administracji publicznej jest równie efektywne i skuteczne, jak w instytucjach prywatnych. Poszukujemy odpowiedzi na to pytanie, analizując sposoby podejmowania decyzji w europejskich miastach. Takie podejście, choć związane niewątpliwie z ograniczeniami, może dostarczyć ważnych wskazówek dla dalszych badań i praktyki. Ponieważ danych jest niewiele, przyjrzymy się dokładniej dwóm wybranym miastom, tj. Gdańskowi i Jenie. Dla każdego miasta opisujemy obecną sytuację, strategię, organisację i proces decyzyjny w zakresie zarządzania nieruchomościami komunalnymi. Artykuł kończą wnioski ze studiów przypadków oraz sugestie dla innych miast, jak można poprawić zarządzanie nieruchomościami poprzez usprawnienie procesu podejmowania decyzji.

Słowa kluczowe: zarządzanie nieruchomościami publicznymi, wartość publiczna, teoria podejmowania decyzji

JEL Classification: D46, D73, H54, H82, L85, R53

Kategoria opracowania: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA): Lausberg, C., Wojewnik-Filipkowska, A. (2017). Decision-making in the European Municipal Real Estate Management – A Case Study Approach. Świat Nieruchomości, (4(102)), 5-10.

DOI: 10.14659/worej.2017.102.03

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Katarzyna Kania, Katarzyna Najbar, Joanna Węgrzyn - Wyzwania wobec kształcenia w zakresie nieruchomości i inwestycji

W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych w ramach oceny specjalności Nieruchomości i Inwestycje. Badania obejmowały następujące grupy ankietowanych: studentów specjalności, absolwentów oraz potencjalnych pracodawców. Celem przeprowadzonych badań było poznanie opinii studentów oraz absolwentów na temat wybranej specjalności, przebiegu studiów a także przyszłych perspektywach zawodowych. Podjęto również próbę zbadania opinii na temat specjalności Nieruchomości i Inwestycje wśród pracodawców oraz określenia oczekiwań pracodawców wobec specjalistów z zakresu obsługi rynku nieruchomoci.

Słowa kluczowe: badania ankietowe, obsługa rynku nieruchomości, specjalność Nieruchomości i Inwestycje, kształcenie w zakresie nieruchomości i inwestycji

JEL Classification: A2

Kategoria opracowania: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA): Kania, K., Najbar, K., Węgrzyn, J. (2017). Wyzwania wobec kształcenia w zakresie nieruchomości i inwestycji1. Świat Nieruchomości, (4(102)), 5-10.

DOI: 10.14659/worej.2017.102.04

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Izabela Rącka, Agnieszka Bieda - Lokalne instrumenty polityki mieszkaniowej w Polsce

Artykuł podejmuje problem efektów polityki mieszkaniowej realizowanej na szczeblu lokalnym. Przeanalizowano wybrane działania podejmowane przez gminy w Polsce w latach 2005-2015 i dokonano ich oceny w podziale na województwa. W tym celu posłużono się analizą dynamiki zjawisk i skonstruowano wskaźnik syntetyczny, opisujący wyniki uzyskane w gminach poszczególnych województw. W wyniku analizy stwierdzono, że do województw o najbardziej pożądanych wynikach należą: zachodniopomorskie, dolnośląskie i łódzkie. Najniższe wartości wskaźnika efektów działania władz lokalnych odnotowano dla województw podkarpackiego, świętokrzyskiego i opolskiego.

Słowa kluczowe: polityka mieszkaniowa, samorząd terytorialny, planowanie przestrzenne, zasób mieszkaniowy

JEL Classification: O18, O21, R28, R38, R58

Kategoria opracowania: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA): Rącka, I., Bieda, A. (2017). Local Instruments of Housing Policy in Poland. Świat Nieruchomości, (4(102)), 5-10.

DOI: 10.14659/worej.2017.102.05

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Aneta Cichulska, Radosław Cellmer - Analiza przestrzenna czynników kształtujących poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w Polsce

Obszar działań dotyczący nieruchomości mieszkaniowych skupia zarówno inwestorów (deweloperów), nabywców (gospodarstwa domowe), kredytodawców, jak również podmioty regulujące sposób obrotu (polityka nadzorcza, twórcy programów rządowych). Dlatego też istotne jest dostarczenie rzetelnych informacji o czynnikach kształtujących poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w Polsce. Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie przestrzennego zróżnicowania determinant kształtujących warunki mieszkaniowe w Polsce zdefiniowane przy pomocy wybranych wskaźników statystycznych. Do badania sytuacji mieszkaniowej w Polsce wykorzystano dane statystyczne, uzyskane od Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z 2015 r., oraz program ArcGIS, GEODA i R-CRAN.

Słowa kluczowe: zasoby mieszkaniowe, potrzeby mieszkaniowe, rynek nieruchomości, regresja przestrzenna

JEL Classification: H54

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowy

CYTOWANIE (APA): Cichulska, A. Cellmer, R. (2017). Analiza przestrzenna czynników kształtujących poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w Polsce. Świat Nieruchomości, (4(102)), 5-10.

DOI: 10.14659/worej.2017.102.06

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Edyta Plebankiewicz, Sebastian Biel - Analiza preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie

W artykule przedstawiono wyniki badań preferencji mieszkaniowych nabywców nieruchomości w Krakowie. Badania przeprowadzono w formie ankietowej w 2017 roku i objęły one 134 osoby planujące zakup mieszkania. Wyniki badań wskazują, że respondenci preferują niskie budynki - do 5 pięter, mieszkania na pierwszym, drugim lub trzecim piętrze o powierzchni od 40 do 60 m2. Większość osób szukających mieszkania chce ulokowania lokali usługowych w budynkach, w szczególności zależy im na sklepach spożywczych i aptekach. Duże znaczenie w wyborze miejsca zamieszkania ma odległość od przystanku i parkingu. Obecność tarasu lub balkonu w mieszkaniu, a także miejsc postojowych w garażu podziemnym sprawia, że ankietowani są skłonni zakupić mieszkanie za dodatkową opłatą. Wyniki badań mogą stanowić wskazówkę dla firm deweloperskich dążących do odniesienia sukcesu na rynku nieruchomości mieszkaniowych.

Słowa kluczowe: preferencje mieszkaniowe, deweloper, Kraków

JEL Classification: C83, R21

Kategoria opracowania: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA): Plebankiewicz, E., Biel, S. (2017). Analiza preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie. Świat Nieruchomości, (4(102)), 5-10.

DOI: 10.14659/worej.2017.102.07

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60