Świat Nieruchomości 2016 nr 4 (98) - SPIS TREŚCI

FINANSE

1. Andrzej Jaki, Wojciech Ćwięk - Ryzyko bankructwa a efektywność kreowania wartości przedsiębiorstw sektora budowlanego w Polsce
2. Paweł Oleksy, Andrzej Zyguła - Finansyzacja przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce na przykładzie spółek deweloperskich

WYCENA

3. Ewa Kucharska-Stasiak - Problemy definicyjne i interpretacyjne wartości nieruchomości jako podstawy wyceny
4. Mirosława Czaplińska, Dariusz Trojanowski - Wartość rynkowa czy urzędowa? Uwarunkowania określania wartości rynkowej nieruchomości w Polsce
5. Sabina Źróbek, Marek Walacik - Wartość rynku nieruchomości w świetle praktyk wyceny
6. Małgorzata Renigier-Biłozor, Andrzej Biłozor - Wpływ czynników endogenicznych i egzogenicznych na podaż i popyt rynku mieszkaniowego
7. Iwona Foryś, Nguyen Minh Ngoc - Wietnamski sektor nieruchomości na progu przemian – pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami w Wietnamie na tle polskich doświadczeń
8. Małgorzata Renigier-Biłozor, Andrzej Biłozor, Davide Di Summa - Ratingowe reguły decyzyjne na rynkach nieruchomości w Polsce i we Włoszech – analiza porównawcza

MIESZKALNICTWO

9. Jan Veuger - Kontrola towarzystw budownictwa społecznego i indeksów
10. Marek Bryx - Ochrona nabywców mieszkań jako fragment polityki mieszkaniowej w Polsce

PROBLEMY ROZWOJU MIAST

11. Piotr Bartkowiak, Maciej Koszel - Procesy zmian w polskich obszarach metropolitalnych – aspekt przestrzenny

KONFERENCJE

12. Dariusz Trojanowski, Małgorzata Rymarzak - 26 Konfernecja Naukowa "Baltic Valuation Conference" (Gdańsk, 22-24 września 2016 roku) POBIERZ
13. Andrzej Jaki, Tomasz Rojek - XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych" (Krynica Zdrój, 19-22  października 2016 roku) POBIERZ

ROCZNY SPIS TREŚCI

14. Spis treści 2016 POBIERZ

LISTA RECENZNTÓW

15. Lista recenzentów 2016 POBIERZ

STRESZCZENIA

Andrzej Jaki, Wojciech Ćwięk - Ryzyko bankructwa a efektywność kreowania wartości przedsiębiorstw sektora budowlanego w Polsce

Maksymalizacja wartości rynkowej stanowi podstawowy finansowy cel przedsiębiorstwa. Rozdzielenie własności i zarządzania oraz zdominowanie struktur własnościowych przedsiębiorstw przez inwestorów instytucjonalnych ujawniły także potrzebę poszukiwania nowych koncepcji zarządzania, które w istniejących uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych sprzyjałyby wzrostowi efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa dzięki właściwemu zintegrowaniu celów właścicieli i menedżerów. Rezultatem tego jest koncepcja zarządzania wartością (value based management), która przyczyniła się także do rozwoju mierników efektywności przedsiębiorstwa, wzbogacając je o mierniki rynkowe. Blisko 30-letnie już doświadczenia związane z koncepcją zarządzania wartością ukazały równocześnie, iż niewłaściwe jej wykorzystanie może być źródłem wielu zagrożeń, które skutkować mogą także pojawieniem się ryzyka bankructwa przedsiębiorstwa, a tym samym ryzyka niemożności realizacji przez przedsiębiorstwo jego immanentnego celu jakim jest przetrwanie i kontynuacja działalności. Dowodzi to celowości prowadzenia analizy efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa w powiązaniu z analizą ryzyka jego bankructwa, opartą na wykorzystaniu modeli dyskryminacyjnych. Artykuł został oparty na analizie literatury oraz wykorzystaniu narzędzi analizy finansowej w postaci mierników efektywności oraz modeli dyskryminacyjnych w odniesieniu do wybranych spółek sektora budowlanego w Polsce.

Słowa kluczowe: ryzyko bankructwa, efektywność kreowania wartości, nośniki wartości

JEL Classification:
G32, G33

CYTOWANIE (APA):
Jaki, A., Ćwięk, W. (2016). The Risk of Bankruptcy and the Effectiveness of Value Creation of the Construction Sector Enterprises in Poland. Świat Nieruchomości, (4(98)), 5-14.

DOI: 10.14659/worej.2016.98.01

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Paweł Oleksy, Andrzej Zyguła - Finansyzacja przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce na przykładzie spółek deweloperskich

Dynamiczny rozwój rynków oraz instytucji finansowych w ostatnich dekadach nie pozostał bez wpływu na sferę realną gospodarki, prowadząc do istotnych zmian w jej funkcjonowaniu na poziomie makrooraz mikroekonomicznym. Proces ten, określany mianem finansyzacji, postępuje, przynosząc zarówno pozytywne jak i negatywne skutki. W artykule przeanalizowano skalę finansyzacji spółek deweloperskich, prowadzących działalność na krajowym rynku nieruchomości w oparciu o wybrane dane z jednostkowych sprawozdań finansowych. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na rosnącą finansyzację przedsiębiorstw z sektora deweloperskiego w analizowanym okresie.

Słowa kluczowe: finansyzacja, działalność deweloperska, spółki deweloperskie, rynek nieruchomości

JEL Classification: G2, G3, L2, R3

CYTOWANIE (APA): Oleksy, P., Zyguła, A. (2016). Financialisation of Non-financial Corporates: Evidence from the Polish Real Estate Development Market. Świat Nieruchomości, (4(98)), 15-22.

DOI: 10.14659/worej.2016.98.02

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Ewa Kucharska-Stasiak - Problemy definicyjne i interpretacyjne wartości nieruchomości jako podstawy wyceny

Jedną z najważniejszych kategorii w procesie wyceny nieruchomości jest wartość rynkowa. Zarówno jej definicja jak i interpretacja stanowią przedmiot licznych dyskusji i sporów. Praktyka wyceny ujawnia, że kategoria ta nie jest właściwie rozumiana. Wycena bez zrozumienia koncepcji wartości jest pozbawiona wartości. Posługiwanie się definicją bez zrozumienia tej kategorii niesie negatywne skutki dla wiarygodności wyceny. Celem artykułu jest wyjaśnienie ekonomicznych źródeł obowiązującej obecnie definicji i interpretacji wartości. Pozwala to odnieść się do niektórych elementów metodyki i praktyki wyceny. W pracy zostanie zastosowana metoda analizy literatury przedmiotu i metoda opisowa.

Słowa kluczowe: wartość rynkowa nieruchomości, źródła definiowania i interpretowania wartości, metodyka i praktyka wyceny

JEL Classification: K25, N00, R52

CYTOWANIE (APA): Kucharska-Stasiak, E. (2016). The Real Estate Value as the Basis of Valuation: Definitional and Interpretational Problems. Świat Nieruchomości, (4(98)), 23-28.

DOI: 10.14659/worej.2016.98.03

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Mirosława Czaplińska, Dariusz Trojanowski - Wartość rynkowa czy urzędowa? Uwarunkowania określania wartości rynkowej nieruchomości w Polsce

Powszechność pojęcia „wartość rynkowa nieruchomości” oraz jego szerokie zastosowanie (w tym w bankowości, administracji publicznej, sądownictwie) wymaga jednoznacznego definiowania i rozumienia. Ten problem dotyczą nie tylko wąskiej grupy zawodowej rzeczoznawców majątkowych, ale wszystkich uczestników rynku nieruchomości. Wartość rynkowa nieruchomości jest zdefiniowana w polskich przepisach prawa oraz w standardach międzynarodowych. Definicje te nie są jednak jednolite. W Polsce rzeczoznawcy majątkowi określający wartość rynkową zmuszeni są uwzględniać szereg regulacji o charakte rze prawnym. Regulacje te ingerują w metodykę wyceny oraz skutkują wyróżnianiem rodzajów wartości rynkowej. Tym czasem wartość rynkowa nieruchomości na dzień wyceny powinna być jedna. Tak znaczący wpływ polskich przepisów prawa na sposób wyceny nieruchomości wypacza idę wartości rynkowej.

Słowa kluczowe: wartość rynkowa, wycena nieruchomości, nieruchomość, regulacje wyceny, nadregulacja

JEL Classification: R30

CYTOWANIE (APA): Czaplińska, M., Trojanowski, D. (2016). Market or Government Imposed Value? Conditions of Determining Property’s Market Value in Poland. Świat Nieruchomości, (4(98)), 29-36.

DOI: 10.14659/worej.2016.98.04

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Sabina Źróbek, Marek Walacik - Wartość rynku nieruchomości w świetle praktyk wyceny

Znajomość wartości nieruchomości potrzebna jest wielu podmiotom, reprezentującym zarówno organy administracji publicznej jak i sektor prywatny. Spośród wielu rodzajów wartości nieruchomości najczęściej pożądaną jest wartość rynkowa. Na gruncie międzynarodowym ukształtowana została jej definicja zaakceptowana również na gruncie przepisów prawa wielu krajów świata. Są jednak takie cele wyceny, dla których założenia wartości rynkowej nie mogą być w pełni zrealizowane w procesie wyceny. Autorzy artykułu podjęli się analizy odpowiedniości wskazywania na wartość rynkową jako podstawę wyceny głównie w polskich przepisach prawa, zidentyfikowali przyczyny niedopasowania i zaproponowali możliwe rozwiązania.

Słowa kluczowe: cel wyceny, wartość rynkowa, nieruchomości

JEL Classification: R00, R38, R52, R58

CYTOWANIE (APA): Źróbek, S., Walacik, M. (2016). Real Estate Market Value in the Light of Valuation Practices. Świat Nieruchomości, (4(98)), 37-40.

DOI: 10.14659/worej.2016.98.05

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Małgorzata Renigier-Biłozor, Andrzej Biłozor - Wpływ czynników endogenicznych i egzogenicznych na podaż i popyt rynku mieszkaniowego

Rynek nieruchomości powinien być przedmiotem badań, które nie tylko biorą pod uwagę wpływ fizycznych aspektów nieruchomości na ich wartość w warunkach lokalnych, ale odnoszą się również do aspektów makro i globalnych, uwzględniając informacje ściśle związane z rynkiem oraz czynniki, które określają jakość przestrzeni w której się znajdują. Celem prowadzonych badań jest ocena wpływu czynników społecznych oraz gospodarczych kształtujących popyt i podaż na rynku mieszkaniowym, a także ocena jego kondycji. Przedmiotem analizy są główne rynki nieruchomości (miasta wojewódzkie) w Polsce. Wyniki zostały określone na podstawie endo-  i egzogenicznych danych w makro i mikro perspektywie, na przestrzeni 3 lat (2012-2014). Celem analizy jest przedstawienie adekwatnych czynników, które wpływają na kondycję rynku nieruchomości uwzględniając jego dynamikę i korelują (wpływają) z jego obecnym stanem i pespektywą ewaluacji struktury tego rynku

Słowa kluczowe: czynniki endogenne, czynniki egzogenne, podaż, popyt, rynek mieszkaniowy

JEL Classification: A11, A14, B16

CYTOWANIE (APA): Renigier-Biłozor, M., Biłozor, A. (2016). Endogenous and Exogenous Circumstances Influencing the Supply and Demand of Residential Markets. Świat Nieruchomości, (4(98)), 41-50.

DOI: 10.14659/worej.2016.98.06

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Iwona Foryś, Nguyen Minh Ngoc - Wietnamski sektor nieruchomości na progu przemian – pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w Wietnamie na tle polskich doświadczeń

Zmiany zachodzące w sektorze nieruchomości w Wietnamie przypominają polski rynek nieruchomości lat 90. ubiegłego wieku. Zarówno ograniczenia prawne jak i sytuacja polityczno-ekonomiczna kraju stanowią bariery rozwoju tego sektora i adaptację rozwiązań sprawdzonych w gospodarkach rynkowych. Jednak mimo tak istotnych przeszkód wietnamski sektor nieruchomości przejmuje polskie i zagraniczne doświadczenia w regulowaniu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i tworzenia zwodu pośrednika. Wiele z proponowanych w Wietnamie rozwiązań nie sprawdziło się w Polsce i uległo kolejnym zmianom. System wietnamski zdaje się podążać utartą ścieżką i nie proponuje pominięcia kolejnych etapów rozwoju zawodów rynku nieruchomości. Realizuje je w trybie ewolucyjnym. Celem artykułu jest przegląd warunków funkcjonowania obrotu nieruchomościami w Wietnamie w kontekście przemian oraz porównanie i próba oceny możliwości zaadaptowania polskich rozwiązań w obszarze zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Analiza porównawcza prowadząca do realizacji postawionego celu wymagała studiów literaturowych, analizy przepisów prawa oraz wywiadów z wietnamskimi pośrednikami w obrocie nieruchomościami działającymi przede wszystkim na terenie i w okolicach Hanoi, stolicy Wietnamu.

Słowa kluczowe: użytkowanie ziemi, obrót nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

JEL Classification: R30–32

CYTOWANIE (APA): Foryś, I., Nguyen, M.N. (2016). The Vietnamese Real Estate Sector on the Eve of Changes - Real Estate Brokerage in Vietnam against the Polish Experiences. Świat Nieruchomości, (4(98)), 51-56.

DOI: 10.14659/worej.2016.98.07

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Małgorzata Renigier-Biłozor, Andrzej Biłozor, Davide Di Summa - Ratingowe reguły decyzyjne na rynkach nieruchomości w Polsce i we Włoszech – analiza porównawcza

Specyficzny charakter rynku nieruchomości, dostępność informacji rynkowych oraz nagłe i nieprzewidywalne zmiany, które często występują na tym rynku, a także inwestycje są obarczone znacznym ryzykiem i niepewnością. Co więcej, ostatni Globalny Kryzys finansowy (2007-2008), zainicjowany głównie przez niewypłacalności kredytobiorców hipotecznych, podkreślił znaczenie obiektywnego monitoringu rynku nieruchomości, jako bezwzględny wymóg dla utrzymania równowagi, zwiększenia bezpieczeństwa i zminimalizowania ryzyka kryzysu. Jednym z rozwiązań jest analiza i kontrola rynku w sposób ciągły, w postaci kompleksowej jego klasyfikacji. W związku z tym, autorzy zaproponowali opracowanie metodyki ratingowania rynków w formie reguł decyzyjnych. Wyniki opracowane na podstawie danych z największych rynków w Polsce i we Włoszech wykazały, że istnieje wyraźny związek pomiędzy warunkami gospodarczymi i społecznymi na rynkach mieszkaniowych w Polsce, podczas gdy we Włoszech na rynek mieszkaniowy największy wpływ ma sfera społeczna.

Słowa kluczowe: analiza ratingowa, rynek mieszkaniowy, procedura wspomagająca podejmowanie decyzji, reguły decyzyjne

JEL Classification: A11, A14, B16

CYTOWANIE (APA): Renigier-Biłozor, M., Biłozor, A., di Summa, D. (2016). Rating Decision Rules on the Real Estate Market in Poland and in Italy – a Case Study. Świat Nieruchomości, (4(98)), 57-66.

DOI: 10.14659/worej.2016.98.08

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Jan Veuger - Kontrola towarzystw budownictwa społecznego i indeksów

Towarzystwa budownictwa społecznego wnoszą zbyt mały wkład do społęczeńswa, z powodu niewłaściwej administracji zbyt często musi wkraczać rząd, zaś zarządy towarzystw są często nieświadome dalekosiężnego wpływu swoich decyzji. Takie wnioski płyną z nowych badań naukowych przeprowadzonych przez Jana Veugera z Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). W swojej dysertacji dowodzi on, że w wielu przypadkach nie ma korelacji pomiędzy celami społecznymi i finansowymi. W początkach grudnia 2014 r. holenderska Izba Reprezentantów dyskutowała nad wynikami raportu ”Ver van huis” Parlamentarnej Komisji do badania towarzystw budownictwa społecznego. Po intensywnym badaniu literatury oraz prac doktorskich dotyczących lat 2005–2009, projekt badawczy został zainspirowany teorią ugruntowaną, która posiada pewne obciążenie w wyniku rozległego badania literatury. Zgodnie z logiką teorii ugruntowanej, wywiady przeprowadzone z dyrektorami były mniej lub bardziej swobodne zgodnie z metodą narracyjną. Następnie, wywiady te, niezależnie od badacza, podzielone tematycznie i oznaczone z wykorzystaniem metody delfickiej zostały przekazane grupie eksperckiej, która przygotowała analizę.

Słowa kluczowe: kontrola, towarzystwa budownictwa społecznego, wartości społeczne, zarząd, indeks MSCI IPD

JEL Classification: R31

CYTOWANIE (APA): Veuger, J. (2016). Control of Housing Association and Indices. Świat Nieruchomości, (4(98)), 67-74.

DOI: 10.14659/worej.2016.98.09

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Marek Bryx - Ochrona nabywców mieszkań jako fragment polityki mieszkaniowej w Polsce

Artykuł pokazuje historię wspierania nabywców mieszkań przez państwo w okresie socjalistycznym oraz zmiany wprowadzone w okresie transformacji a także potrzebę ochrony nabywców mieszkań przed niekompetencją niektórych developerów.

Słowa kluczowe: spółdzielnie mieszkaniowe, koszt mieszkań, ochrona nabywców mieszkań, rynek mieszkaniowy

JEL Classification: B14, G28, H31, H53

CYTOWANIE (APA): Bryx, M. (2016). Protection of Flat Buyers as a Part of Housing Policy in Poland. Świat Nieruchomości, (4(98)), 75-80.

DOI: 10.14659/worej.2016.98.10

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Piotr Bartkowiak, Maciej Koszel - Procesy zmian w polskich obszarach metropolitalnych – aspekt przestrzenny

W artykule podjęto problematykę przemian zachodzących w polskich obszarach metropolitalnych w aspekcie przestrzennym. Na bazie przeglądu literatury przedstawiono w syntetyczny sposób podstawowe kwestie funkcjonowania obszarów metropolitalnych oraz ich główne wyzwania rozwojowe. Przedstawiono najważniejsze założenia polityki lokalnej i regionalnej w zakresie gospodarowania przestrzenią i w przestrzeni. Autorzy proponują zestaw wskaźników służących ocenie poziomu zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego tworzących polskie obszary metropolitalne w ujęciu dynamicznym – zmian zachodzących wewnątrz tych złożonych systemów terytorialno-społecznych.

Słowa kluczowe: obszary metropolitalne, zrównoważony rozwój, metropolizacja, rozwój przestrzenny

JEL Classification:  I31, O29, Q56, R52, R58

CYTOWANIE (APA): Bartkowiak, P., Koszel, M. (2016). Processes of Change in Polish Metropolitan Areas – Spatial Aspects. Świat Nieruchomości, (4(98)), 81-90.

DOI: 10.14659/worej.2016.98.11

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60