Świat Nieruchomości 2015 nr 4 (94) - SPIS TREŚCI

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Anna Wojewnik-Filipkowska, Małgorzata Rymarzak, Carsten Lausberg - Aktualne problemy zarządzania publicznymi zasobami nieruchomości
2. Joanna Węgrzyn - Wybrane problemy zarządzania nieruchomościami w kontekście teorii agencji
3. Piotr Mika - Metoda określania wartości wykupu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

FINANSE

4. Foster Jonathan Nyarko, Jonathan Zinzi Ayitey, Emmanuel Kofi Gavu - Ocena zakupu mieszkania finansowanego kredytem hipotecznym w krajach rozwijających się na przykładzie Ghany
5. Emmanuel Kofi Gavu, Kahad Adamu - Rozwój i wyzwania dla rozwoju finansowania kredytem hipotecznym w Ghanie
6. Michal Głuszak - Równość opodatkowania nieruchomości w Polsce

MIESZKALNICTWO

7. Beata Lewicka - Mieszkalnictwo senioralne w Szwecji – przegląd rynku i konkluzje dla Polski
8. Elżbieta Jasińska - Prawne i ekonomiczne warunki gospodarowania miejscem postojowym we wspólnotach mieszkaniowych

RYNEK

9. Andrej Adamuscin, Diana Liptajova - Porównanie dynamiki rynku powierzchni handlowych w krajach Grupy Wyszechradzkiej (V4)

REWITALIZACJA

10. Sławomir Palicki, Izabela Rącka, Ivo Kostov - Estetyzacja przestrzeni miejskiej w procesie rewitalizacji na przykładzie miast z Polski i Bułgarii

KONFERENCJE

11. Andzrzej Jaki, Tomasz Rojek - XX Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji" (Krynica-Zdrój, 21-24 października, 2015) POBIERZ
12. Małgorzata Zięba - Międzynrodowy Szczyt SmartCity360° (Bratysława, Słowacja, 13-16 października, 2015) POBIERZ
13. Marlena Jankowska, Małgorzata Gajos-Gržetić -  Konferecnja Naukowa "Nauka, Administracja i Biznes dla Smart City" (Katowice, 21 pażdziernika 2015) POBIERZ

ROCZNY SPIS TREŚCI

14. Spis treści 2015 POBIERZ

LISTA RECENZNTÓW

15. Lista recenzentów 2014 POBIERZ

STRESZCZENIA

Anna Wojewnik-Filipkowska, Małgorzata Rymarzak, Carsten Lausberg - Aktualne problemy zarządzania publicznymi zasobami nieruchomości

W nowoczesnych gospodarkach organy administracji publicznej przeszły w ostatnich latach głębokie przemiany. Jednostkom samorządu terytorialnego, w celu lepszej realizacji ich zadań statutowych, przyznano szerokie kompetencje, w tym prawo własności i/lub kontroli nad nieruchomościami. W międzyczasie zmianie uległ także sposób postrzegania samych nieruchomości – od źródła kosztów do źródła przychodów. Ten złożony rodzaj aktywów wymaga właściwego zarządzania zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Artykuł koncentruje się na aktualnych problemach związanych z zarządzaniem nieruchomym majątkiem publicznym (ang. public real estate asset management, PREAM), w szczególności w samorządach lokalnych. Jest to głos w dyskusji na temat aktualnych problemów w odniesieniu do skuteczności i efektywności PREAM. Artykuł zawiera propozycje kierunków dalszych badań i rozwoju, jako że zasady zarządzania aktywami w nowoczesnych społeczeństwach demokratycznych wydają się być uniwersalne. Artykuł powstał w oparciu o studia literatury i obserwacje autorów.

Słowa kluczowe: zarządzanie publicznymi zasobami, nieruchomościowymi, zarządzanie portfelem, nowe zarządzanie publiczne

JEL Classicication: H82, D73, H54, L85, R53

CYTOWANIE (APA): Wojewnik-Filipkowska, A., Rymarzak, M., Lausberg, C. (2015). Current managerial topics in public real estate asset management. Świat Nieruchomości, (4(94)), 5-10.

DOI: 10.14659/worej.2015.94.01

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Joanna Węgrzyn - Wybrane problemy zarządzania nieruchomościami w kontekście teorii agencji

W artykule przedstawiono wybrane aspekty zarządzania nieruchomościami. Szczególną uwagę zwrócono na rolę zarządcy nieruchomościami oraz specyfikę relacji kształtujących się pomiędzy zarządcą nieruchomości a właścicielami lokali mieszkalnych. Problemy te omówiono w kontekście teorii agencji.

Słowa kluczowe: mieszkalnictwo, rynek nieruchomości mieszkaniowych, teoria agencji, zarządzanie nieruchomościami

JEL Classicication: D01, L85, R31

CYTOWANIE (APA): Węgrzyn, J. (2015). An Insight into the Behaviour of Real Estate Manager in the Context of Agency Theory. Świat Nieruchomości, (4(94)), 11-16.

DOI: 10.14659/worej.2015.94.02

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Piotr Mika - Metoda określania wartości wykupu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

W artykule zamieszczono sposób określania wartości sieci wodno-kanalizacyjnych jako podstawy do wykupu tych sieci przez gminne przedsiębiorstwa wod-kan od inwestorów. Procedurę przetestowano na danych uzyskanych z jednej z małopolskich gmin. Wskazano sposób wykonania obliczeń oraz zaproponowano przyjęcie współczynników korygujących. W pracy analizowano również wartości kosztorysowe budowy sieci i na podstawie danych rzeczywistych skonfrontowano z wartościami wynikającymi z przetargów.

Słowa kluczowe: sieci wodociągowe i kanalizacyjne, określenie ceny wykupu, metoda dochodowa

JEL Classicication: R32, G30, G32

CYTOWANIE (APA):
Mika, P. (2015). The Method of Determining the Surrender Value of Water Supply and Sewage Systems. Świat Nieruchomości, (4(94)), 17-22.

DOI: 10.14659/worej.2015.94.03

Foster Jonathan Nyarko, Jonathan Zinzi Ayitey, Emmanuel Kofi Gavu - Ocena zakupu mieszkania finansowanego kredytem hipotecznym w krajach rozwijających się na przykładzie Ghany

Artykuł podejmuje problematykę zakupu mieszkaniowego finansowanego kredytem hipotecznym w krajach rozwijających się. Autorzy prezentują przykład Ghany, czyli kraju w którym kredyt hipoteczny jako produkt finansowy jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju (w 2010 roku jedynie 0,8% mieszkań było finansowanych tą metodą). W artykule przedstawiono szanse i zagrożenia dla lewarowanego sposobu zakupu mieszkania, z uwzględnieniem specyfiki społecznoekonomicznej Ghany. Rozważania teoretyczne są uzupełnione wynikami badań ankietowych.

Słowa kluczowe: mieszkalnictwo, własność mieszkaniowa, finansowanie nieruchomości, stopniowy rozwój

JEL Classicication: D01, L85, R31

CYTOWANIE (APA): Węgrzyn, J. (2015). An Insight into the Behaviour of Real Estate Manager in the Context of Agency Theory. Świat Nieruchomości, (4(94)), 11-16.

DOI: 10.14659/worej.2015.94.02

Emmanuel Kofi Gavu, Kahad Adamu - Rozwój i wyzwania dla rozwoju finansowania kredytem hipotecznym w Ghanie

Niski poziom dochodów w połączeniu z koniecznością posiadania dużego kapitału na zakup domu tworzą zapotrzebowanie na kredyt hipoteczny. Finansowanie kapitałem własnym pełni inną rolę niż finansowanie długiem i jest szczególnie istotne w biednych krajach, w których większość mieszkańców może i tak nie kwalifikować się do finansowania długiem ze względu na wysoką niestabilność dochodów. W wielu badaniach analizowano ograniczenia po stronie pożyczkobiorców w szerszym dostępie do finansowania kredytem hipotecznym, natomiast niewiele analiz poświęcono stronie podażowej tego zagadnienia, rozwojowi i barierom działania kredytodawców i właśnie ten brak badań kredytodawców przyczynił się do sformułowania celu niniejszego artykułu. Dane do analizy zebrano w trakcie wywiadów i na podstawie kwestionariuszy skierowanych do 6 głównych kredytodawców hipotecznych w Ghanie, pomiędzy lutym a marcem 2014 roku. Wyniki badań wskazują do znaczący wzrost udzielanych kredytów hipotecznych – z poziomu 57,9 mln GHc w 2008 r. do 341,7 mln GHc w 2013 r. Ten roczny wzrost wartości udzielonych kredytów przyczynił się do stałego przyrostu poziomu relacji zadłużenia hipotecznego do PKB z 0,24% w 2008 r. do 0,39% w 2013 r. Negatywnie na wyniki sektora finansowania hipotecznego w znacznym stopniu wpływa brak bezpiecznych i przejrzystych praw do ziemi. Inne ograniczenia to niestabilność makroekonomiczna i brak dostępu do długoterminowych funduszy umożliwiających kreowanie instrumentów dłużnych.

Słowa kluczowe: mieszkalnictwo, deficyt mieszkaniowy, kredyt hipoteczny, zadłużenie hipoteczne, Ghana

JEL Classicication:  G10, G20, G21

CYTOWANIE (APA): Gavu, E.K., Adamu, K. (2015). The Growth and Challenges of Mortgage Origination in Ghana. Świat Nieruchomości, (4(94)), 29-36.

DOI: 10.14659/worej.2015.94.05

Michal Głuszak - Równość opodatkowania nieruchomości w Polsce

W artykule omówiono problem równości pionowej podatku od nieruchomości w Polsce. Sprawiedliwość opodatkowania nieruchomości jest przedmiotem debaty gospodarczej w większości krajów rozwiniętych – większość wyników empirycznych pochodzi z badań prowadzonych w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Główny nurt dyskusji koncentrował się dotychczas na systemach podatkowych opartych na wartości nieruchomości - głównie dlatego, że ten rodzaj opodatkowania nieruchomości jest najbardziej rozpowszechniony w krajach rozwiniętych. W artykule omówiono stan dotychczasowych badań nad równością opodatkowania nieruchomości. W artykule przeanalizowano problem równości systemów opodatkowania bazujących na powierzchni nieruchomości (jaki obowiązuje m.in. w Polsce) z teoretycznego punktu widzenia, bazując na modelu równości podatkowej stworzonym przez Paglina i Fogarty’ego. Na podstawie analizy teoretycznej wskazano, że podatek majątkowy bazujący na powierzchni nieruchomości, jaki obowiązuje w Polsce, nie jest zgodny z zasadą równości pionowej. Można również stwierdzić, że podatek od nieruchomości mieszkaniowych ma charakter regresywny.

Słowa kluczowe: równość opodatkowania, podatek od nieruchomości, zasada sprawiedliwości, Polska

JEL Classicication: H2

CYTOWANIE (APA): Głuszak, M. (2015). On the Equity of the Area-Based Property Tax System in Poland. Świat Nieruchomości, (4(94)), 37-44.

DOI: 10.14659/worej.2015.94.06

Beata Lewicka - Mieszkalnictwo senioralne w Szwecji – przegląd rynku i konkluzje dla Polski

Celem artykułu jest prezentacja funkcjonowania mieszkalnictwa senioralnego w Szwecji oraz systemu jego finansowania. Na podstawie wyciągniętych wniosków, sformułowane zostały konkluzje dla Polski. Szwecja, wcześniej niż Polska doświadczyła konsekwencji procesu starzenia się społeczeństwa. Aby zminimalizować jego negatywne skutki, Szwedom udało się stworzyć kilka wariantów wspierania seniorów, które pozwalają na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych oraz opiekuńczych. Ważnym krokiem dla podniesienia efektywności tych działań było całkowite przeniesienie odpowiedzialności za realizację tego zadania na gminy. Dzięki zdobytej niezależności, szwedzkie kommuner zdecydowały się na korzystanie z usług firm prywatnych oraz poprzez działalność gminnych spółek mieszkaniowych wpływają na realny wzrost podaży mieszkań senioralnych.

Słowa kluczowe: mieszkalnictwo senioralne, Szwecja, gminy, starzenie się społeczeństwa

JEL Classicication: H42, J14, I31

CYTOWANIE (APA): Lewicka, B. (2015). Senior Housing in Sweden – Organisation of the System and Conclusions for Poland. Świat Nieruchomości, (4(94)), 45-50.

DOI: 10.14659/worej.2015.94.07

Elżbieta Jasińska - Prawne i ekonomiczne warunki gospodarowania miejscem postojowym we wspólnotach mieszkaniowych

Obraz postrzegania budynków wielorodzinnych zmienia się od lat. Zmianom tym towarzyszyły luki w prawie budowlanym, brak planów miejscowych czy regulacje fiskalne, dotyczące wysokości opłat oraz podatków dla wybranych części nieruchomości. Niniejszy artykuł przedstawia wybrane aspekty gospodarowania częściami wspólnymi nieruchomości na przykładzie miejsc postojowych. Omówiono i przeanalizowano w nim najważniejsze problemy wynikające z różnego sposobu podejścia do tych miejsc, jako do majątku wspólnego. Przedstawiono różnice w postrzeganiu ich, jako część gruntu lub budynku, albo jako lokal samodzielny będący odrębną własnością. Ostania część publikacji stanowi przedstawianie kontrowersji pojawiających się przy tego typu nieruchomościach, dotyczących wydzielania odrębnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych wyłącznie na cele parkingowe, czy wprowadzania transakcji wiązanych, w których cena zakupu miejsca postojowego ma rekompensować cenę nieruchomości lokalowej przeznaczonej na cele mieszkalne.

Słowa kluczowe: miejsce parkingowe, wspólnota mieszkaniowa, nieruchomość wspólna, zarządzanie nieruchomościami

JEL Classicication: R31

CYTOWANIE (APA): Jasińska, E. (2015). Legal and Economic Conditions for Parking Place Management in the Homeowners Associations. Świat Nieruchomości, (4(94)), 51-56.

DOI: 10.14659/worej.2015.94.08

Andrej Adamuscin, Diana Liptajova - Porównanie dynamiki rynku powierzchni handlowych w krajach Grupy Wyszechradzkiej (V4)

Dwanaście lat po akcesji do UE i kilka lat po kryzysie finansowym, postęp społeczno-gospodarczy w Grupie Wyszehradzkiej (V4) jest wyraźnie widoczny. Rozwój widać również na rynku powierzchni handlowych. Po kryzysowych latach 2008 i 2009, rynek powierzchni handlowych w V4 ustabilizował się w 2010 roku, ale inwestorzy ograniczali ryzyko, redukując koszty działalności. Niektórzy inwestorzy podejmowali decyzję o zamknięciu nierentownych sklepów w celu skoncentrowania się na tych nieruchomościach, które przynosiły dochody. Od 2012 roku można zaobserwować rosnący optymizm, czego dowodem był wzrost sprzedaży detalicznej w poszczególnych krajach V4. Innym czynnikiem dalszego wzrostu była ekspansja międzynarodowych inwestorów. Dynamika jest mniejsza niż przed kryzysem, być może z powodu niepewnej sytuacji geopolitycznej, ale zaobserwowano poprawę nastrojów na rynku. Udział sprzedaży internetowej do sprzedaży detalicznej ogółem nadal wzrasta, ponieważ sprzedawcy testowali nowe formy handlu elektronicznego w celu zwiększenia sprzedaży i przyciągnięcia klientów. W pracy poddano analizie dynamikę rynku powierzchni handlowej w krajach V4, po kryzysie finansowym. W analizie wykorzystano zarówno wskaźniki makroekonomiczne jak i wskaźniki rynku nieruchomości.

Słowa kluczowe: wzrost gospodarczy, kryzys finansowy, rynek powierzchni handlowej, Grupa Wyszehradzka (V4), wskaźniki makroekonomiczne, wskaźniki rynku powierzchni handlowej

JEL Classicication: E20, F16, L81, O10, R30

CYTOWANIE (APA): Adamuscin, A., Liptajova, D. (2015). The Comparison of the Retail Development in the Visegrad Group with Focus on the Development of Macroeconomic and Retail Indicators. Świat Nieruchomości, (4(94)), 57-66.

DOI: 10.14659/worej.2015.94.09

Sławomir Palicki, Izabela Rącka, Ivo Kostov - Estetyzacja przestrzeni miejskiej w procesie rewitalizacji na przykładzie miast z Polski i Bułgarii

Czynnik kulturowy ma istotne znaczenie w rewitalizacji. Kreuje nową tożsamość miejsc i buduje wizerunek miast. Estetyzacja artystyczna zdegradowanych obszarów wiąże się z pojęciem „piękna”, które jest względne, interpretowane przez ludzi w odmienny, indywidualny sposób. Powszechne jest „upiększanie” miast, polegające na inwestowaniu w tkankę architektoniczną, elementy małej architektury, zieleń publiczną, czy sztukę publiczną. Artyści uszlachetniają przestrzeń, czyniąc ją niepowtarzalną. Celem artykułu jest analiza możliwości wspomagania rewitalizacji instrumentami estetyzacji przestrzeni miejskiej. Autorzy uporządkowali wiedzę na temat form estetyzacji artystycznej obszarów miejskich i przeanalizowali i jej elementy w wybranych miastach Polski i Bułgarii.

Słowa kluczowe: miasto, rewitalizacja, estetyzacja artystyczna, Poznań, Kalisz, Warna

JEL Classicication: R33, R58

CYTOWANIE (APA): Palicki, S., Rącka, I., Kostov, I. (2015). Aesthetic Dimension of Urban Revitalisation in Polish and Bulgarian Cities. Świat Nieruchomości, (4(94)), 67-72.

DOI: 10.14659/worej.2015.94.10

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60