Świat Nieruchomości 2017 nr 2 (100) - SPIS TREŚCI

INWESTYCJE

1) Krzysztof Marcinek - Impact investing na rynku nieruchomości – doświadczenia zagraniczne

FINANSE

2) Jan Konowalczuk - Podejście kosztowe w Polsce – ocena metodyki szacowania nieruchomości rynku

PRAWO

3) Wojciech Fill - Kilka uwag o naturze prawa pierwokupu gminy
4) Anna Trembecka - Wpływ nieuregulowanych stanów prawnych nieruchomości na proces ustalania odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod drogi

PROBLEMY ROZWOJU MIAST

5) Bogusław Luchter - Rozwój terenów zabudowy mieszkaniowej w Krakowie w latach 2002-2015

MIESZKALNICTWO

6) Michał Głuszak, Agnieszka Małkowska - Preferencje mieszkaniowe młodych najemców lokali mieszkalnych w Krakowie
7) Katarzyna Suszyńska, Marcin Boruta - Kompleksowe rozwiązania mieszkaniowe dla seniorów odpowiedzią na demograficzne wyzwania przyszłości

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

8) Piotr Benduch, Krzysztof Butryn - Praktyczne aspekty ustalania powierzchni użytkowej budynków i lokali do różnych celów

ZMIANY W PRAWIE NIERUCHOMOŚCI

9) Maciej J. Nowak - Wypaczanie idei bilansu terenów pod zabudowę POBIERZ

KONFERENCJE

10) Michał Głuszak - Konferencja naukowa “2017 American Association of Geographers Annual Meeting” (Boston, USA, 4-8 kwietnia 2017 roku) POBIERZ
11) Agata Suder - IX Sympozjum Koła Naukowego GRUNT „Nieruchomości i inwestycje” (Kościelisko, 21-23 kwietnia 2017 roku) POBIERZ

STRESZCZENIA

Krzysztof Marcinek - Impact investing na rynku nieruchomości – doświadczenia zagraniczne

W artykule przedstawiono powstanie oraz rozwój w ciągu ostatnich lat stosunkowo nowej formy inwestowania jaką jest impact investing. Opisano specyfikę tej formy inwestowania, podkreślając jej odrębność w  stosunku do inwestowania społecznie odpowiedzialnego. Szczególną uwagę zwrócono na rolę i możliwości impact investing na rynku nieruchomości. Biorąc pod uwagę, że impact investing nie ma jeszcze powszechnie przyjętej polskiej nazwy, w artykule pojęcie to jest stosowane w brzmieniu oryginalnym.

Słowa kluczowe: impact investing, inwestycje społecznie odpowiedzialne, nieruchomości

JEL Classicification: G11, L85, P25

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowy

CYTOWANIE (APA): Marcinek, K. (2017). Impact investing na rynku nieruchomości – doświadczenia zagraniczne. Świat Nieruchomości, (2(100)), 5-10.

DOI: 10.14659/worej.2017.100.01

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Jan Konowalczuk - Podejście kosztowe w Polsce – ocena metodyki szacowania nieruchomości rynku

Podejście kosztowe powiązane z kategorią wartości odtworzeniowej nie posiada zdolności do wyjaśniania i interpretacji coraz bardziej złożonych relacji rynkowych. Koszt nie jest postrzegany, jako czynnik kształtujący wartość rynkową z wykorzystaniem zasady substytucji. Kosztom należy przywrócić dynamiczne znaczenie kluczowego czynnika informującego o stanie równowagi rynku i wskazującego jego ich siłę przekształcania projektów inwestycyjnych w wartość rynkową. Przedstawiono propozycję rezygnacji z odrębnej kategorii wartości odtworzeniowej oraz wykorzystania podejścia kosztowego do określania wartości rynkowej nieruchomości.

Słowa kluczowe: metodyka wyceny nieruchomości, podejście kosztowe, zasada substytucji

JEL Classicication: H54

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowy

CYTOWANIE (APA): Konowalczuk, J. (2017). Podejście kosztowe w Polsce – ocena metodyki szacowania nieruchomości. Świat Nieruchomości, (2(100)), 11-18.

DOI: 10.14659/worej.2017.100.02

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Wojciech Fill - Kilka uwag o naturze prawa pierwokupu gminy

Stosowanie prawa pierwokupu przez gminę może powodować wiele wątpliwości praktycznych oraz teoretycznych. Należą do nich m. in. kwestia możliwość ustanowienia umownego prawa pierwokupu, zagadnienie pominięcie formy aktu notarialnego przy jego ustanawianiu oraz przesłanki stosowania pierwokupu w przypadku zbycia lub podziału obciążonego prawa. Wiele wątpliwości wiąże się także z niektórymi zagadnieniami proceduralnymi. W tym obszarze komentarza wymaga problematyka m.in. możliwości dokonywania zmian w treści umowy warunkowej. Za szerszy problem teoretyczny można natomiast uznać funkcje prawa pierwokupu jako instrumentu ograniczającego swobodę obrotu nieruchomościami. Celem niniejszego artykułu jest zwięzła charakterystyka wskazanych zagadnień oraz próba rozwiązania problemów z nimi związanych.

Słowa kluczowe: pierwokup, gmina, umowa

JEL Classification: K120

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowy

CYTOWANIE (APA): Fill, W. (2017). Kilka uwag o naturze prawa pierwokupu gminy. Świat Nieruchomości, (2(100)), 19-22.

DOI: 10.14659/worej.2017.100.03

Anna Trembecka - Wpływ nieuregulowanych stanów prawnych nieruchomości na proces ustalania odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod drogi

Uregulowania zawarte w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w istotny sposób przyspieszyły proces wywłaszczania nieruchomości pod drogi. Usprawnienia te nie dotyczą jednak odszkodowań, które ustalane są w odrębnych postępowaniach, w odległym czasie i w praktyce napotykają na problemy geodezyjno-prawne. Na mocy tej ustawy podmioty publicznoprawne uzyskują prawo własności nieruchomości lub ich części także w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, tj. wówczas, gdy nie jest wiadomo komu jest to prawo odbierane. Celem opracowania jest analiza wpływu nieuregulowanych stanów prawnych wywłaszczanych nieruchomości na proces ustalania odszkodowania. Tezą badawczą artykułu jest stwierdzenie, że nieuregulowany stan prawny nieruchomości powoduje konieczność zawieszania postępowań odszkodowawczych w celu ustalenia zasięgu i podmiotów wywłaszczanych praw. Na podstawie przeprowadzonych badań postępowań odszkodowawczych na terenie Krakowa w okresie 2014-2016 r. podjęto próbę zidentyfikowania problemów występujących w praktyce w szczególności spowodowanych niewyjaśnionym stanem prawnym nieruchomośc wywłaszczanych pod drogi. Wskazano na zasadność wprowadzenia precyzyjnych uregulowań prawnych, dotyczących trybu postępowania w takich sytuacjach, co pozwoliłoby wyeliminować niejednolitą praktykę a także rozbieżną linię orzecznictwa sadowoadministracyjnego. Dodatkowym problemem jest brak uregulowań. co do zasad ustalania odszkodowania w przypadku obciążenia nieruchomości wieloma ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Słowa kluczowe: odszkodowanie, nieruchomość, nieuregulowany stan prawny

JEL Classicication: R52

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowy

CYTOWANIE (APA): Trembecka, A. (2017). Wpływ nieuregulowanych stanów prawnych nieruchomości na proces ustalania odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod drogi. Świat Nieruchomości, (2(100)), 23-30.

DOI: 10.14659/worej.2017.100.04

Bogusław Luchter - Rozwój terenów zabudowy mieszkaniowej w Krakowie w latach 2002-2015

Celem artykułu jest ocena przemian powierzchni terenów zabudowy mieszkaniowej, wyróżnionych w obrębie użytków technicznych, charakterystycznych dla miast, przeprowadzona na przykładzie Krakowa. Analiza przeobrażeń tego rodzaju użytków została prześledzona w latach 2002-2015. Głównym powodem przyjęcia takiego czasokresu było uwzględnienie w niniejszej publikacji zestawień ewidencji gruntów, opracowanych przez instytucje geodezyjne co roku w oparciu o najnowsze Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2001 r., dotyczące ewidencji gruntów, opublikowane w Dzienniku Ustaw w 2001 r. Badania można było zrealizować jedynie dla terenów zabudowy mieszkaniowej ogółem, gdyż taki rodzaj użytków wyróżnia wymieniony dokument prawny. Ocena rozmieszczenia zabudowy mieszkaniowej przeprowadzona została zarówno w skali całego miasta, jak i w oparciu o 4 jednostki ewidencyjne, niegdyś (tj. w latach 1973-1991) dzielnice administracyjne Krakowa. Badania wykazały, iż w okresie 2002-2015 nastąpił wzrost powierzchni terenów zabudowy mieszkaniowej. O ile jednak w trakcie realizacji zasad gospodarki centralnie sterowanej największym tempem rozwoju budownictwa mieszkaniowego odznaczała się Nowa Huta, o tyle współcześnie punkt ciężkości przesunął się w kierunku Podgórza, fragmentu miasta położonego na prawym brzegu rzeki Wisły. Największa powierzchnia terenów zabudowy mieszkaniowej znajdowała się w rękach osób fizycznych. W latach 2002-2015 widoczny był wyraźny jej wzrost, na rzecz spadku powierzchni terenów należących do Skarbu Państwa czy też mienia komunalnego (gmin i ich związków).

Słowa kluczowe: geografia ekonomiczna, geografia osadnictwa, gospodarka przestrzenna, gospodarka gruntami, użytkowanie ziemi przestrzeni miejskiej

JEL Classification: R39

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowy

CYTOWANIE (APA): Luchter, B. (2017). Rozwój terenów zabudowy mieszkaniowej w Krakowie w latach 2002-2015. Świat Nieruchomości, (2(100)), 31-38.

DOI: 10.14659/worej.2017.100.05

Michał Głuszak, Agnieszka Małkowska - Preferencje mieszkaniowe młodych najemców lokali mieszkalnych w Krakowie

Prezentowane opracowanie podejmuje problem preferencji mieszkaniowych osób młodych, zaspokajających swoje potrzeby mieszkaniowe poprzez rynek najmu lokali. Badania przeprowadzono wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 r. Zakres badań obejmował obecną sytuację mieszkaniową oraz kryteria, jakimi kierują się studenci przy wyborze mieszkań na wynajem, w tym koszty najmu, lokalizację, standard mieszkania, dostęp do obiektów handlowych i usługowych oraz sąsiedztwo terenów zielonych i rekreacyjnych. Analizy danych ankietowych przeprowadzono przy wykorzystaniu metody AHP. Wyniki tej analizy pozwalają na wskazanie głównych kryteriów wyboru wśród studentów oraz określenia rankingu ważności cech ofert najmu.

Słowa kluczowe: rynek najmu, preferencje mieszkaniowe, metoda AHP

JEL Classicication: R210, D81

Kategoria opracowania: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA): Głuszak, M., Małkowska, A. (2017). Preferencje mieszkaniowe młodych najemców lokali mieszkalnych w Krakowie. Świat Nieruchomości, (2(100)), 39-44.

DOI: 10.14659/worej.2017.100.06

Katarzyna Suszyńska, Marcin Boruta - Kompleksowe rozwiązania mieszkaniowe dla seniorów odpowiedzią na demograficzne wyzwania przyszłości

Celem opracowania jest prezentacja koncepcji optymalnego środowiska mieszkaniowego dla osób starszych. Temat ten wydaje się być szczególnie aktualny w obliczu problemu starości demograficznej, jak i tendencji demograficznych warunkujących obecny i przyszły kształt zasobów mieszkaniowych dla seniorów. Opracowanie stanowi studium przypadku - w pracy omówiono przykład kompleksu mieszkaniowego Weidevogelhof w Holandii, którego innowacyjne rozwiązania architektoniczne, infrastrukturalne i społeczne wpisują się w koncepcję środowiska przyjaznego seniorom.

Słowa kluczowe: mieszkania dla seniorów, demografia, starość demograficzna, seniorzy, środowisko mieszkaniowe

JEL Classicication: R30

Kategoria opracowania: studium przypadku

CYTOWANIE (APA): Suszyńska, K., Boruta, M. (2017). Kompleksowe rozwiązania mieszkaniowe dla seniorów odpowiedzią na demograficzne wyzwania przyszłości. Świat Nieruchomości, (2(100)), 45-50.

DOI: 10.14659/worej.2017.100.07

Piotr Benduch, Krzysztof Butryn - Praktyczne aspekty ustalania powierzchni użytkowej budynków i lokali do różnych celów

Pole powierzchni użytkowej to jeden z najistotniejszych atrybutów przestrzennych budynków i lokali. Stanowi podstawę ich opodatkowania, jest najczęściej stosowanym przelicznikiem wartości nieruchomości gruntowych zabudowanych oraz nieruchomości lokalowych. Niestety, obowiązujące uregulowania prawne dotyczące rejestrowania powierzchni użytkowej pozostają niespójne i nieprecyzyjne. Niniejszy artykuł stanowi próbę wskazania głównych problemów związanych z określaniem pola powierzchni użytkowej budynków i ich części dla różnych celów. Porównane zostają definicje powierzchni użytkowej zawarte w stosownych aktach prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących katastru oraz opodatkowania nieruchomości. Autorzy wskazują konsekwencje występujących różnic i niedoskonałości tych definicji. Omówione zostają zasady kwalifikowania poszczególnych pomieszczeń do pola powierzchni użytkowej.

Słowa kluczowe: budynek, lokal, powierzchnia użytkowa, kwalifikacja pomieszczeń

JEL Classification: K110

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowo-badawczy

CYTOWANIE (APA): Benduch, P., Butryn, K. (2017). Praktyczne aspekty ustalania powierzchni użytkowej budynków i lokali do różnych celów. Świat Nieruchomości, (2(100)), 51-56.

DOI: 10.14659/worej.2017.100.08

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60