Świat Nieruchomości 2017 nr 1 (99) - SPIS TREŚCI

WYCENA

1) Andrzej Reszke, Lucjan Czechowski - Kontrowersje wokół wartości rynkowej nieruchomości jako instytucji
2) Ewa Siemińska - Wybrane uwarunkowania wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych
3) Krzysztof Butryn, Elżbieta Jasińska - Określanie wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
4) Sławomir Kłosowski - Organizacja i działalność komisji ekspertów ds. wyceny nieruchomości w Niemczech

INWESTYCJE

5) Katarzyna Kania - Typologia działalności land deweloperskiej w Polsce

PROBLEMY ROZWOJU MIAST

6) Waldemar Parkitny - Kształtowanie integracji parkingów Park and Ride zmiejskim systemem komunikacji zbiorowej
7) Lech Frączek - Brukowanie rynku i ulic Wolbromia w okresie 1822-1864 jako element rozwoju infrastruktury małego miasta Królestwa Polskiego

RYNEK

8) Magdalena Belniak - Podaż powierzchni biurowych w Krakowie a lokowanie firm z sektora usług biznesowych

FINANSE

9) Łukasz Mach - Zastosowanie metody „analizy przesunięć udziałów” do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw branży budowlanej

ZARZĄDZANIE

10) Krystyna Araszkiewicz - Nowoczesne techniki cyfrowe integrujące projektowanie, budowę i zarządzanie eksploatacją obiektu budowlanego
11) Anna Trembecka - Zasady i zakres udzielania bonifikat przy zbywaniu nieruchomości publicznych w Gminie Kraków

ZMIANY W PRAWIE NIERUCHOMOŚCI

12) Maciej J. Nowak - Ułatwienie usuwania drzew i krzewów z nieruchomości POBIERZ

NA RYNKU WYDAWNICZYM

13) Piotr Bartkowiak - Henryk Gawron „Tendencje rozwoju poznańskiego rynku mieszkaniowego” - recenzja POBIERZ

STRESZCZENIA

Andrzej Reszke, Lucjan Czechowski - Kontrowersje wokół wartości rynkowej nieruchomości jako instytucji

Standardowa teoria rynkowej wartości nieruchomości uzgodniona i zaakceptowana przez Komitet Międzynarodowych Standardów Wyceny IVSC opiera się o neoklasyczne założenia doskonałej konkurencji. W rzeczywistości warunki takie jak np. dostępność podmiotów do darmowej i pełnej informacji rynkowej nigdy nie są spełnione. Sytuacja taka jest w szczególności widoczna na rynkach nieruchomości. Prowadzi to do znacznego
zróżnicowania cen transakcyjnych dotyczących nawet nieruchomości podobnego rodzaju, co prowadzi do powstawania kosztów transakcyjnych związanych z niepewnością i brakiem zaufania pomiędzy uczestnikami gry rynkowej. Spojrzenie na wartość rynkową i proces jej wyceny jako instytucję w rozumieniu tzw. nowej ekonomii instytucjonalnej (NEI) może sprzyjać rozwiązywaniu tych problemów. Wymaga to jednak podjęcia ukierunkowanych badań w celu zdefiniowania i dopracowania zasad wyceny.

Słowa kluczowe: nieruchomości, wartość rynkowa, nowa ekonomia instytucjonalna (NEI)

JEL Classification: R30, D46, B52

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowy

CYTOWANIE (APA): Reszke, A., Czechowski, L. (2017). Kontrowersje wokół wartości rynkowej nieruchomości jako instytucji. Świat Nieruchomości, (1(99)), 5-8.

DOI: 10.14659/worej.2017.99.01

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Ewa Siemińska - Wybrane uwarunkowania wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych

Prezentowane opracowanie podejmuje temat dotyczący wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych z punktu widzenia sektora bankowego i jego nadzorcy, którzy są odpowiedzialni za poziom ryzyka kredytowego. Ryzyko to – jak pokazuje praktyka bankowa – może być w dużym stopniu uzależnione od jakości wycen nieruchomości przyjętych jako zabezpieczenie wierzytelności bankowych.
W opracowaniu zaprezentowano wybrane aspekty dotyczące wyceny zabezpieczeń wierzytelności bankowych na nieruchomościach, która wykorzystywana w różnego rodzaju systemach monitorowania poziomu ryzyka kredytowego, poprzez różne kanały transmisji może – wraz z innymi czynnikami - wpływać na stabilność systemu bankowego, a ostatecznie na stabilność całego systemu finansowego.

Słowa kluczowe: nieruchomość, wartość, wierzytelność bankowa, ryzyko

JEL Classification: R30, G10, G21, G32

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowy

CYTOWANIE (APA): Siemińska, E. (2017). Wybrane uwarunkowania wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych. Świat Nieruchomości, (1(99)), 9-14.

DOI: 10.14659/worej.2017.99.02

Krzysztof Butryn, Elżbieta Jasińska - Określanie wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Przedmiotem artykułu jest problematyka określania wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa Polskiego. Określanie wartości tzw. mienia zabużańskiego stanowi ciekawy element polskiego ustawodawstwa oraz praktyki w zakresie gospodarki nieruchomościami. Artykuł przedstawia w sposób przeglądowy aspekty teoretyczne, prawne oraz praktyczne określania wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiono w nim genezę tego problemu, syntetycznie scharakteryzowano regulacje prawne kształtujące zasady wyceny. Ostatnia część publikacji prezentuje wybraną nieruchomość gruntową niezabudowaną pozostawioną w mieście Stolin, na terenie obecnej Białorusi i uproszczoną procedurę szacowania jej wartości rynkowej.

Słowa kluczowe: mienie zabużańskie, wycena nieruchomości, operat szacunkowy

JEL Classification: R39

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowy

CYTOWANIE (APA): Butryn, K., Jasińska, E. (2017). Określanie wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Świat Nieruchomości, (1(99)), 15-20.

DOI: 10.14659/worej.2017.99.03

Sławomir Kłosowski - Organizacja i działalność komisji ekspertów ds. wyceny nieruchomości w Niemczech

W artykule przedstawiono tematykę związaną z rzeczoznawstwem majątkowym w Republice Federalnej Niemiec. Obszarem analiz były komisje ekspertów ds. wyceny nieruchomości (komisje rzeczoznawców), działające w Niemczech na podstawie kodeksu budowlanego (BauGB) i rozporządzeń poszczególnych krajów związkowych. W artykule przedstawiono różne struktury funkcjonowania komisji ekspertów ds. wyceny nieruchomości w Niemczech. Na przykładzie komisji ekspertów ds. wyceny nieruchomości działającej w powiatach Spree-Neiße i Oberspreewald-Lausitz, przedstawiono jej zadania oraz organizację pracy. Analizie poddano również strukturę komisji w Landzie Brandenburgii.

Słowa kluczowe: komisja ekspertów, wycena nieruchomości, struktura, organizacja pracy

JEL Classification: R30, R50, R52

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowy

CYTOWANIE (APA): Kłosowski, S. (2017). Organizacja i działalność komisji ekspertów ds. wyceny nieruchomości w Niemczech . Świat Nieruchomości, (1(99)), 21-25.

DOI: 10.14659/worej.2017.99.04

Katarzyna Kania - Typologia działalności land deweloperskiej w Polsce

W krajach zachodnich rozwój rynku nieruchomości wymusił specjalizację działalności deweloperskiej w obrębie prowadzonych działań. I tak wyróżnia się land dewelopera, koncentrującego się na działaniach podnoszących wartość gruntu poprzez przygotowanie go do zainwestowania. W Polsce działalność land deweloperska nie jest powszechnie rozpoznawalna.
Celem artykułu jest podjęcie próby zestawienia różnych podmiotów podejmujących działania inwestycyjne na gruntach uwzględniając odmienne intencje inwestorów, uwarunkowania nieruchomości a przede wszystkim oczekiwane efekty, które przekładają się na wzrost wartości gruntów. Proponowana typologia land deweloperów ma charakter otwarty i w konsekwencji niewyczerpujący, przeprowadzona została w celu usystematyzowania podmiotów aktywnych na rynku nieruchomości traktujących grunt jako inwestycje. Wzwiązku z tym stawiana hipoteza brzmi, iż podmioty realizujące czynności inwestycyjne, mające doprowadzić do przygotowania gruntów pod zabudowę, są zróżnicowane ze względu na sposób i zakres działania a także jako land deweloperzy są ważnym dostawcą gruntów do dalszego zagospodarowywania.

Słowa kluczowe: land deweloper, grunt, deweloper, projekt inwestycyjny

JEL Classification: R38

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowy

CYTOWANIE (APA): Kania, K. (2017). Typologia działalności land deweloperskiej w Polsce. Świat Nieruchomości, (1(99)), 27-34.

DOI: 10.14659/worej.2017.99.05

Waldemar Parkitny - Kształtowanie integracji parkingów Park and Ride z miejskim systemem komunikacji zbiorowej

Celem artykułu jest przedstawienie działań, w tym w zakresie urbanistyki, które można podjąć, aby zwiększyć integrację parkingów Park and Ride z miejskim systemem komunikacji zbiorowej. Dobrze funkcjonujący system może wpłynąć na zmianę nawyków transportowych u kierowców i skłonić niektórych do rezygnacji z używania pojazdów osobowych, na rzecz środków transportu zbiorowego. Zaprezentowano czynniki z zakresu: infrastruktury, suprastruktury, organizacji, kształtowania oferty i taryf biletowych, możliwości dojazdów alternatywnych do centrów miast przy wykorzystaniu rowerów, funkcjonowania systemów informacji pasażerskiej, przykłady zachęt finansowych dla kierowców ograniczających użycie pojazdów indywidualnych na rzecz komunikacji zbiorowej itp.

Słowa kluczowe: parking, Park and Ride, integracja w transporcie, zachowania kierowców, zachowania podróżnych, komunikacja zbiorowa

JEL Classification: L91

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowy

CYTOWANIE (APA): Parkitny, W. (2017). Kształtowanie integracji parkingów Park and Ride z miejskim systemem komunikacji zbiorowej. Świat Nieruchomości, (1(99)), 35-40.

DOI: 10.14659/worej.2017.99.06

Lech Frączek - Brukowanie rynku i ulic Wolbromia w okresie 1822-1864 jako element rozwoju infrastruktury małego miasta Królestwa Polskiego

Problem brukowania rynku oraz głównych ulic miejskich był jedną z kluczowych kwestii związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta Wolbromia w XIX wieku. Działania zmierzające do wybrukowania rynku zainicjowano w roku 1822 dzięki burmistrzowi Dominikowi Bażance. Po zakończeniu prac w roku 1825 przystąpiono do kładzenia kamiennej nawierzchni na najważniejszych ulicach miejskich. Jednym z powodów brukowania miasta był fakt, iż przez Wolbrom przechodził ważny szlak handlowy, a lepsze drogi i infrastruktura pomagały w jego rozwoju. Wykonawcami robót były osoby prywatne mistrzowie brukarscy lub przedsiębiorcy zatrudniający specjalistów. Z reguły wywiązywali się oni z kontraktów, lecz czasami dochodziło także do przypadków nadużyć.

Słowa kluczowe: Miasto, Wolbrom, brukowanie, rynek, ulice

JEL Classification: B15

Kategoria opracowania: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA): Frączek, L. (2017). Brukowanie rynku i ulic Wolbromia w okresie 1822-1864 jako element rozwoju infrastruktury małego miasta Królestwa Polskiego. Świat Nieruchomości, (1(99)), 41-46.

DOI: 10.14659/worej.2017.99.07

Magdalena Belniak - Podaż powierzchni biurowych w Krakowie a lokowanie firm z sektora usług biznesowych

Skutkiem rozwoju gospodarczego Krakowa jest rosnący metraż nowych powierzchni biurowych do wyjęcia. W ciągu ostatnich czterech lat powierzchnia biurowa w mieście wzrosłą o ponad 50% do poziomu ponad 730000 m2 wynajęcia. Zjawisko to ma istotny wpływ na lokowanie w mieście firm z sektora usług biznesowych. Artykuł charakteryzuje poziom i czynniki wpływu usług biznesowych na podaż powierzchni biurowych w Krakowie.

Słowa kluczowe: usługi biznesowe, nieruchomości biurowe, rynek biurowy, certyfikacja obiektów

JEL Classification: R3

Kategoria opracowania: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA): Belniak, M. (2017). Podaż powierzchni biurowych w Krakowie a lokowanie firm z sektora usług biznesowych. Świat Nieruchomości, (1(99)), 47-52.

DOI: 10.14659/worej.2017.99.08

Łukasz Mach - Zastosowanie metody „analizy przesunięć udziałów” do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw branży budowlanej

Celem przeprowadzonych badań jest próba określenia regionalnych potencjałów rozwoju przedsiębiorstw branży budowlanej z uwzględnieniem struktury ich finansów. Jako narzędzie inżynierii obliczeniowej, wykorzystane do określenia potencjałów rozwoju, zastosowano analizę przesunięć udziałów (shift share-analysis - SSA). Użycie SSA miało na celu zbadanie zmian jakie zachodzą w przestrzenni geograficznej, w określonym przedziale czasu. Wykorzystanie analizy przesunięć udziałów, umożliwiło zbadanie i ocenę poziomu rozwoju regionu na tle rozwoju referencyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów finansowych przedsiębiorstw. Przeprowadzone badania pozwolą na wskazanie zmian w strukturze finansów przedsiębiorstw branży budowlanej z uwzględnieniem elementów składowych wyniku finansowego, tj. przychodów, kosztów oraz zapasów.

Słowa kluczowe: potencjał rozwoju, analiza shift-share, rynek budowlany

JEL Classification: C10, R11, L74

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowy

CYTOWANIE (APA): Mach, Ł. (2017). Zastosowanie metody „analizy przesunięć udziałów” do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw branży budowlanej. Świat Nieruchomości, (1(99)), 53-60.

DOI: 10.14659/worej.2017.99.09

Krystyna Araszkiewicz - Nowoczesne techniki cyfrowe integrujące projektowanie, budowę i zarządzanie eksploatacją obiektu budowlanego

Nieruchomości są przedmiotem coraz aktywniejszych działań zarządczych, a jednym z nowych podejść jest zarządzanie nieruchomościami według założeń Facility Management (FM). Celem artykułu jest przedstawienie założeń, potencjalnych korzyści oraz barier integracji koncepcji FM z metodą zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi opartą o cyfrowe modelowanie informacji o budynku (BIM). Nowoczesne zarządzanie nieruchomościami wiąże się z koniecznością zarządzania ogromnym zbiorem danych, również tych wytworzonych na etapie projektowania i realizacji obiektu budowlanego. Model obiektu opracowany zgodnie z zasadami BIM, odpowiednio zaadaptowany może stanowić cenne wsparcie w eksploatacji obiektu budowlanego i w zarządzaniu nieruchomościami według koncepcji FM.

Słowa kluczowe: Facility Management, BIM, zarządzanie informacją

JEL Classification: L85, L74, L86, D83

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowy

CYTOWANIE (APA): Araszkiewicz, K. (2017). Nowoczesne techniki cyfrowe integrujące projektowanie, budowę i zarządzanie eksploatacją obiektu budowlanego. Świat Nieruchomości, (1(99)), 61-66.

DOI: 10.14659/worej.2017.99.10

Anna Trembecka - Zasady i zakres udzielania bonifikat przy zbywaniu nieruchomości publicznych w Gminie Kraków

Ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje bonifikatę obligatoryjną w odniesieniu do nieruchomości zabytkowych oraz bonifikatę fakultatywną dotyczącą nieruchomości zbywanych w określonym celu i na rzecz określonych podmiotów. Celem opracowania jest analiza zasad i warunków stosowania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości publicznych na przykładzie Gminy Kraków. Przeanalizowano obowiązujące przepisy prawne, oraz procedury
udzielania bonifikat przez Gminę Kraków ze szczególnym uwzględnieniem zakresu udzielonych bonifikat, ich wysokości, rodzaju nieruchomości których dotyczą, cen z uwzględnieniem bonifikaty. Wskazano na problemy dotyczące ustalania zakresu bonifikaty ustawowej odnoszącej się do nieruchomości zabytkowych a także związane z obowiązkiem zwrotu bonifikaty fakultatywnej.

Słowa kluczowe: bonifikata, nieruchomości publiczne, sprzedaż

JEL Classification: R52

Kategoria opracowania: stadium przypadku

CYTOWANIE (APA): Trembecka, A. (2017). Zasady i zakres udzielania bonifikat przy zbywaniu nieruchomości publicznych w Gminie Kraków. Świat Nieruchomości, (1(99)), 67-72.

DOI: 10.14659/worej.2017.99.11

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60