Informacje dla autorów

„Świat Nieruchomości” znajduje się na liście krajowych czasopism punktowanych ogłaszanej przez MNiSW (Komunikat z 31. lipca 2019 r. – poz. 28775) - artykuły zamieszczane w periodyku są premiowane przyznaniem 20 punktów. Zachęcamy Autorów do nadsyłanie opracowań wyłącznie w języku angielskim dostosowanych do nowych wymogów edytorskich.

Struktura artykułu:

 1. Imię i Nazwisko Autora/ów,
 2. Stopień naukowy, jednostka organizacyjna (Uniwersytet, Wydział, Katedra/Zakład), adres email Autora, Numer ORCID
 3. Tytuł artykułu, streszczenie (min. 750 max 1600 znaków ze spacjami wg specyfikacji w templatce)  oraz słowa kluczowe (3-6) w języku angielskim,
 4. JEL Classification,
 5. Kategoria opracowania :
  • artykuł badawczy (research article), studium przypadku(case study), artykuł przeglądowy (review article) - objętość od 20 000 do 30 000  znaków ze spacjami  - 10- 15 stron,
  • przegląd prawny, recenzja, informacja konferencyjna - objętość do 7200 znaków - 4 strony.

   

 6. Zasadnicza część opracowania:
  • Wprowadzenie - powinno zawierać uzasadnienie wyboru tematyki i podjętego problemu badawczego, cel artykułu oraz opis metody badawczej. W przypadku artykułu prezentującego wyniki badań empirycznych, konieczna jest hipoteza badawcza.
  • Przegląd literatury/przegląd dotychczasowych badań należy przeprowadzić w taki sposób aby: (*) zreferować dotychczasowy stan wiedzy dotyczący tematu opracowania i wykazać związek podjętego problemu z innymi publikacjami na ten temat, (**) ocenić różne metody badań stosowane dotychczas, a następnie wskazać wybraną metodę rozwiązania problemu, (***) nakreślić i uzasadnić motywację podjęcia tematu.
  • Metodyka badań (w przypadku artykułów badawczych); Sekcja powinna zawierać informacje o badanych osobach, materiałach i zastosowanych do ich zebrania narzędziach oraz procedurze badania i zastosowanych metodach analizy danych.
  • Dyskusja wyników (w przypadku artykułów badawczych)
  • Zakończenie  - powinno zawierać syntetyczne wnioski wyciągnięte z badania, rekomendacje dla praktyki, ograniczenia przeprowadzonego badania oraz proponowane kierunki dalszych badań.
   
 7. Literatura powinna być przedstawiona w porządku alfabetycznym; powinna zawiera jedynie pozycje cytowane w artykule. Cytowanej literatury nie może być mniej niż 10 pozycji. Jeśli ze względu na temat artykułu jest to możliwe, bibliografia powinna zawierać pozycje obcojęzyczne, z czego minimum 4 powinny być indeksowane w bazach Web of Science lub Scopus.
 8. Przed wysłaniem artykułu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Publikacji Artykułów w Świecie Nieruchomości oraz pobranie z strony periodyku pliku oświadczania oraz pliku zawierającego informacje o artykule.

  Kompletne materiały:

  prosimy dostarczać pocztą elektroniczną na adres:

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

  Aby uniknąć problemów technicznych do pliku tekstowego prosimy dołączyć zbiory zawierające rysunki i schematy, jeśli są one wykonywane w innych programach niż „Word”. W nadesłanej pracy prosimy podać również szczegóły afiliacji autora oraz informacje kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, na który Redakcja wysyła egzemplarze autorskie).

  Opracowania nie spełniające powyższych wymagań nie będą brane pod uwagę.

  Wszystkie artykuły są recenzowane. Redakcja nie wypłaca honorariów. Redakcja nie płaci za niezamówione materiały i nie zwraca ich oraz zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i skracania tekstów.