Regulamin publikacji

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w kwartalniku ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki;
 2. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”)
 3. Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia;
 4. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji:
  • Po otrzymaniu artykułu dokonuje się jego wstepnej weryfikacji (spełnienie wymogów formalnych i edytorskich publikacji artykułu);
  • Do dalszego etapu przechodzą te artykuły, które spełniają wymogi formalne ustalone przez Redakcję (artykuł nieprzekraczające sugerowanej objętości wraz ze streszczeniami w obu językach; wypełnione i wysłane „oświadczenie” autorów);
  • Dopuszczenie tekstu do dalszej procedury przez Redakcje (wstępna ocena merytoryczna, m.in. zgodność artykułu z profilem czasopisma).
  • Wyznaczenie recenzentów związanych z tematyką podejmowaną w artykule.
  • Wynikiem recenzji jest opinia Recenzenta (wg wzoru recenzji) informująca o:
   • odrzuceniu artykułu,   
   • zakwalifikowaniu do opublikowania bez poprawek,
   • dopuszczeniu do opublikowania po dokonaniu  uzupełnień, poprawek wskazanych przez Recenzenta.
  • Analiza otrzymanych recenzji przez Zespół redakcji.
  • Przesłanie autorom informacji o dopuszczeniu/odrzuceniu publikacji z uwagami po procesie recenzji (autorzy mają do 2 tygodni na wprowadzenie ewentualnych zmian).
  • Analiza poprawek wprowadzonych przez autora i/lub w razie potrzeby skierowanie do ponownej recenzji.
  • Poddanie tekstu korekcie językowej i/lub w razie wątpliwości konsultacje z autorami w sprawie zmian.
  • Skierowanie artykułu do druku (od dnia 31.12.2019 r. Wydawca wprowadził odpłatność za publikację artykułu - 650 PLN).
 5. Decyzje o kolejności i wyborze pozytywnie zrecenzowanych artykułów do kolejnego numeru kwartalnika podejmuje Redaktor Naczelny podczas kwartalnego zebrania Redakcji biorąc pod uwagę takie kwestie jak:
  • Zbieżność tematyki artykułu z profilem czasopisma;
  • Odwołanie do najnowszych i najistotniejszych publikacji;
  • Odniesienia do klasyki literatury danego tematu;
  • Ważkość, kontrowersyjność tematu itp.
 6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

________________________________________

Procedura zabezpieczająca przed zjawiskiem ghostwriting

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guest authorship”.

 • Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
 • Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja Świata Nieruchomości wprowadza odpowiednie procedury:

 1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
 2. Redakcja informuje, że wszelkie wykryte przypadki postaw nieetycznych będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 3. Redakcja wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
 4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
 5. Wszystkich autorów prosimy zatem o dokładane uzupełnienie oświadczenia przed wysłaniem propozycji artykułu do publikacji (pobierz oświadczenie). Uprzejmie informujemy, że artykuły osób które nie zastosują się do tego wymogu zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.