Świat Nieruchomości 2018 nr 2 (104) - SPIS TREŚCI

RYNEK

1) Konrad Żelazowski - Identyfikacja baniek cenowych na lokalnych rynkach mieszkaniowych w Polsce z wykorzystaniem testu GSADF

2) Ewelina Regulska - Znaczenie rynku  najmu mieszkań oraz perspektywy jego rozwoju

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

3) Konrad Turkowski - Woda a nieruchomości – wybrane aspekty powiązań

PRAWO

4) Zofia Kuryśko - Cel użytkowania wieczystego w decyzjach uwłaszczeniowych a realizacja procesu inwestycyjnego

5) Magdalena Frańczuk – Hałas jako immisje sąsiedzkie, a prawo do spokojnego zamieszkiwania

ZMIANY W PRAWIE NIERUCHOMOŚCI

6) Maciej J. Nowak - Uchwała Sądu Najwyższego o służebnościach przesyłu POBIERZ

KONFERENCJE

7) Joanna Cymerman – XXXIV Konferencja American Real Estate Society (Fort Myers, Florida, USA, 10-14 kwietnia 2018 roku) POBIERZ

8) Andrzej Jaki – Katarzyna Byrka-Kita, Mateusz Czerwiński, Dariusz Zarzecki, Dyskonto z tytułu braku płynności rynkowej w wycenie przedsiębiorstw - recenzja POBIERZ

 

STRESZCZENIA

Konrad Żelazowski - Identyfikacja baniek cenowych na lokalnych rynkach mieszkaniowych w Polsce z wykorzystaniem testu GSADF

Krajowy rynek mieszkaniowy doświadczył w latach 2006-2007 ponadprzeciętnego wzrostu cen nieruchomości. Zainicjowało to dyskusję nad przyczynami i charakterem obserwowanego fenomenu cenowego. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie czy na rynkach mieszkaniowych w Polsce rzeczywiście wystąpiła bańka cenowa? Badaniem objętym zostały rynki mieszkaniowe miast wojewódzkich w okresie 2003-2016. Do detekcji baniek cenowych zastosowano zaproponowany przez Phillipsa, Shi i Yu test GSADF. Procedurą testową objęto wskaźniki P/I (price/income) wyznaczone dla poszczególnych rynków lokalnych.

Słowa kluczowe: bańka cenowa, polski rynek mieszkaniowy, test GSADF

JEL Classification: R31, G12, G41

Kategoria opracowania: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA): Żelazowski, K. (2018). Identyfikacja baniek cenowych na lokalnych rynkach mieszkaniowych w Polsce z wykorzystaniem testu GSADF. Świat Nieruchomości, (2(104)), 5-10.

DOI: 10.14659/worej.2018.104.01

Ewelina Regulska - Znaczenie rynku najmu mieszkań oraz perspektywy jego rozwoju

W dobie zmieniającego się społeczeństwa rośnie rola rynku najmu mieszkań w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Na wzrastające znaczenie tego segmentu ma wpływ nie tylko dynamicznie zmieniający się rynek pracy i związana z tym mobilność społeczeństwa, ale również ostatnie doświadczenia związane ze światowym kryzysem. Wydarzenia te pokazały bowiem, iż dobrze rozwinięty rynek najmu jest w stanie zapewnić stabilność gospodarczą. Rynek najmu jest istotny nie tylko z punktu widzenia gospodarki, ale również całego społeczeństwa. W Polsce sektor ten nie jest tak rozwinięty i duży, jak w innych krajach europejskich. Nawet rządowe programy mieszkaniowe wprowadzone w latach 90. nie przyczyniły się znacząco do jego rozwoju. Mimo to perspektywy rozwoju tego segmentu mieszkaniowego są optymistyczne. Obecny program rządowy ,,Mieszkanie Plus” jest jednym z elementów mogących w sposób istotny wpłynąć na dalsze kształtowanie się tego rynku.

Słowa kluczowe: rynek najmu, rozwój, społeczeństwo, gospodarka

JEL Classification: R21, R31

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowy

CYTOWANIE (APA): Regulska, E. (2018). Znaczenie rynku  najmu mieszkań oraz perspektywy jego rozwoju. Świat Nieruchomości, (2(104)), 11-18.

DOI: 10.14659/worej.2018.104.02

Konrad Turkowski - Woda a nieruchomości – wybrane aspekty powiązań

Artykuł dotyczy wielopłaszczyznowych relacji zachodzących między nieruchomościami i wodami. Własność wód i gruntów pod wodami oraz zasady ich obrotu rynkowego przedstawiono w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Wskazano na obszary ograniczonego rozwoju i użytkowania nieruchomości z powodu szczególnej ochrony wód oraz zagrożenia powodzią. Zwrócono uwagę na dodatkowe koszty utrzymania nieruchomości wynikające z korzystania z usług wodnych w zakresie odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, odprowadzania wód pochodzących z odwadniania gruntów w granicach miast oraz ze zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Słowa kluczowe: grunty pod wodami, usługi wodne, Prawo wodne

JEL Classification: H710, K110, Q250

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowy

CYTOWANIE (APA): Turkowski, K. (2018). Woda a nieruchomości – wybrane aspekty powiązań. Świat Nieruchomości, (2(104)), 19-26.

DOI: 10.14659/worej.2018.104.03

Zofia Kuryśko - Cel użytkowania wieczystego w decyzjach uwłaszczeniowych a realizacja procesu inwestycyjnego

Opracowanie opisuje genezę powstania prawa użytkowania wieczystego, oraz jego celowy charakter. Przedstawiono aktualne problemy prawno–inwestycyjne związane z określeniem celu użytkowania wieczystego w decyzjach uwłaszczeniowych przy badaniu zgodności z realizowanymi przez użytkowników wieczystych zamierzeniami we współczesnych realiach. W artykule tym wskazano w jakim trybie może nastąpić zmiana treści prawa użytkowania wieczystego. Opisano roszczenia właściciela nieruchomości w przypadku stwierdzenia oczywistej sprzeczności korzystania przez użytkownika wieczystego z przeznaczeniem określonym w umowie. Przedstawiono trudności związane z rozwiązaniem prawa użytkowania wieczystego

Słowa kluczowe: prawo nieruchomości, użytkowanie wieczyste, proces inwestyctjny

JEL Classification: K25

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowy

CYTOWANIE (APA): Kuryśko, Z. (2018). Cel użytkowania wieczystego w decyzjach uwłaszczeniowych a realizacja procesu inwestycyjnego. Świat Nieruchomości, (2(104)), 27-30.

DOI: 10.14659/worej.2018.104.04

Magdalena Frańczuk – Hałas jako immisje sąsiedzkie, a prawo do spokojnego zamieszkiwania

W artykule podjęto analizę praktycznego i aktualnego zarówno w Polsce jak i zagranicą problemu immisji sąsiedzkich oraz sposobów zwalczania uciążliwych zachowań osób zamieszkujących lokale lub nieruchomości sąsiednie a wkraczających w nieuprawniony sposób w swego rodzaju „mir” domowy. Problematykę immisji sąsiedzkich przedstawiono na przykładzie hałasu. W opracowaniu pominięto inne rodzaje immisji, z uwagi na to, że w dzisiejszej dobie uciążliwy hałas wydaje się być najbardziej powszechnym rodzajem zakłóceń prawa sąsiedzkiego. Prawo do spokojnego zamieszkiwania potraktowano jako typowy rodzaj dobra osobistego podlegającego ochronie cywilno-prawnej. Celem artykułu jest analiza problemu immisji sąsiedzkich hałasu oraz zaproponowanie efektywnych i legalnych zarazem metod walki z tym rodzajem immisji. W artykule skupiono się na obowiązujących w zakresie prawa sąsiedzkiego regulacjach prawa cywilnego i prawa wykroczeń. W wyniku ustaleń badawczych przedstawiono kilka uwag natury de lege lata oraz postulaty de lege ferenda, których realizacja powinna skutecznie chronić prawo do spokojnego zamieszkiwania. Syntetycznie przedstawiając wyniki badawcze należy stwierdzić, że w praktyce jedynym skutecznym rozwiązaniem walki z immisjami hałasu powinno być wytworzenie odpowiednich dobrych obyczajów sąsiedzkich oraz efektywne wykorzystanie istniejących uprawnień legitymowanych służb takich jak Policja lub Straż Miejska.

Słowa kluczowe: hałas, dobra osobiste, skarga, ochrona

JEL Classification: K11, K15

Kategoria opracowania: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA): Frańczuk, M. (2018). Hałas jako immisje sąsiedzkie, a prawo do spokojnego zamieszkiwania. Świat Nieruchomości, (2(104)), 31-36.

DOI: 10.14659/worej.2018.104.05

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60