Artykuł 100/04

Anna Trembecka
Wpływ nieuregulowanych stanów prawnych nieruchomości na proces ustalania odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod drogi
Uregulowania zawarte w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w istotny sposób przyspieszyły proces wywłaszczania nieruchomości pod drogi. Usprawnienia te nie dotyczą jednak odszkodowań, które ustalane są w odrębnych postępowaniach, w odległym czasie i w praktyce napotykają na problemy geodezyjno-prawne. Na mocy tej ustawy podmioty publicznoprawne uzyskują prawo własności nieruchomości lub ich części także w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, tj. wówczas, gdy nie jest wiadomo komu jest to prawo odbierane. Celem opracowania jest analiza wpływu nieuregulowanych stanów prawnych wywłaszczanych nieruchomości na proces ustalania odszkodowania. Tezą badawczą artykułu jest stwierdzenie, że nieuregulowany stan prawny nieruchomości powoduje konieczność zawieszania postępowań odszkodowawczych w celu ustalenia zasięgu i podmiotów wywłaszczanych praw. Na podstawie przeprowadzonych badań postępowań odszkodowawczych na terenie Krakowa w okresie 2014-2016 r. podjęto próbę zidentyfikowania problemów występujących w praktyce w szczególności spowodowanych niewyjaśnionym stanem prawnym nieruchomośc wywłaszczanych pod drogi. Wskazano na zasadność wprowadzenia precyzyjnych uregulowań prawnych, dotyczących trybu postępowania w takich sytuacjach, co pozwoliłoby wyeliminować niejednolitą praktykę a także rozbieżną linię orzecznictwa sadowoadministracyjnego. Dodatkowym problemem jest brak uregulowań. co do zasad ustalania odszkodowania w przypadku obciążenia nieruchomości wieloma ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Słowa kluczowe: odszkodowanie, nieruchomość, nieuregulowany stan prawny

The Influence of Undetermined Legal Status of Real Properties on the Process of Determining Compensation for Properties Expropriated for Roads
The regulations contained in the Act on Special Rules for the Preparation and Implementation of Investments in Public Roads have significantly accelerated the process of real estate expropriation for roads. These improvements, however, do not apply to compensations, which are determined in separate proceedings much later, facing surveying and legal problems. Under this Act, public entities gain ownership rights to real properties or their parts, also with regard to real properties with undetermined legal status, i.e. when it is not clear who is deprived of this right. This study aims to analyse the influence of undetermined legal status of expropriated real properties on the process of determining compensation. The research thesis of this article is the statement that undetermined legal status makes it necessary to suspend compensation proceedings in order to determine the extent and entities of the expropriated rights. Basing on the performed studies regarding the compensation proceedings conducted in Krakow in the period of 2014-2016, an attempt was made to identify the problems existing in practice, especially those related to the undetermined legal status of real properties expropriated for roads. The author emphasises the need of introducing precise legal regulations concerning the procedure in such situations, which would allow to eliminate non-uniform practice as well as discordant judgments of administrative courts. The additional problem is the lack of regulations on the rules for determining compensation if a given real property is subject to numerous limited property rights.
Keywords: compensation, real property, undetermined legal status

JEL Classicication: R52

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowy

CYTOWANIE (APA): Trembecka, A. (2017). Wpływ nieuregulowanych stanów prawnych nieruchomości na proces ustalania odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod drogi. Świat Nieruchomości, (2(100)), 23-30.

DOI: 10.14659/worej.2017.100.04

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support