Artykuł 98/01

Andrzej Jaki, Wojciech Ćwięk
Ryzyko bankructwa a efektywność kreowania wartości przedsiębiorstw sektora budowlanego w Polsce
Maksymalizacja wartości rynkowej stanowi podstawowy finansowy cel przedsiębiorstwa. Rozdzielenie własności i zarządzania oraz zdominowanie struktur własnościowych przedsiębiorstw przez inwestorów instytucjonalnych ujawniły także potrzebę poszukiwania nowych koncepcji zarządzania, które w istniejących uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych sprzyjałyby wzrostowi efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa dzięki właściwemu zintegrowaniu celów właścicieli i menedżerów. Rezultatem tego jest koncepcja zarządzania wartością (value based management), która przyczyniła się także do rozwoju mierników efektywności przedsiębiorstwa, wzbogacając je o mierniki rynkowe. Blisko 30-letnie już doświadczenia związane z koncepcją zarządzania wartością ukazały równocześnie, iż niewłaściwe jej wykorzystanie może być źródłem wielu zagrożeń, które skutkować mogą także pojawieniem się ryzyka bankructwa przedsiębiorstwa, a tym samym ryzyka niemożności realizacji przez przedsiębiorstwo jego immanentnego celu jakim jest przetrwanie i kontynuacja działalności. Dowodzi to celowości prowadzenia analizy efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa w powiązaniu z analizą ryzyka jego bankructwa, opartą na wykorzystaniu modeli dyskryminacyjnych. Artykuł został oparty na analizie literatury oraz wykorzystaniu narzędzi analizy finansowej w postaci mierników efektywności oraz modeli dyskryminacyjnych w odniesieniu do wybranych spółek sektora budowlanego w Polsce.
Słowa kluczowe: ryzyko bankructwa, efektywność kreowania wartości, nośniki wartości

The Risk of Bankruptcy and the Effectiveness of Value Creation of the Construction Sector Enterprises in Poland
The maximisation of market value is the basic financial goal of the enterprise. Separation of ownership and management and domination of ownership structures of enterprises by institutional investors have also revealed the need for the search for new concepts of management which in the existing internal and external conditions would favour the growth of the effectiveness of enterprise value creation owing to the proper integration of the goals of owners and managers. The result is the concept of value based management which has also contributed to the development of enterprise effectiveness measures, enriching them with market measures. Nearly 30-year experiences related to the value based management concept have also shown that its improper use may be the source of numerous threats which may also result in the occurrence of the risk of enterprise bankruptcy, and thus the risk for the enterprise that it will not be able to implement its immanent goal which is survival and the continuation of activities. It proves the purposefulness of conducting an analysis of enterprise value creation in connection with an analysis of the risk of its bankruptcy, based on the use of discriminant models. The paper is based on the analysis of the literature and the use of financial analysis tools in the form of effectiveness measures and discriminant models in relation to selected companies of the construction sector in Poland.
Keywords: risk of bankruptcy, effectiveness of value creation, value drivers

JEL Classification: G32, G33

CYTOWANIE (APA): Jaki, A., Ćwięk, W. (2016). The Risk of Bankruptcy and the Effectiveness of Value Creation of the Construction Sector Enterprises in Poland. Świat Nieruchomości, (4(98)), 5-14.

DOI: 10.14659/worej.2016.98.01

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support