Artykuł 96/04

Magdalena Załęczna
Inwestowanie w nieruchomości rolne – Polska na tle wybranych państw europejskich
Nieruchomości rolne mają szczególne miejsce w gospodarkach narodowych, a także duże znaczenie polityczne. Wielu inwestorów uważa, że są to tereny o wysokim potencjale wzrostu wartości, po części ze względu na popyt na żywność, a po części ze względu na możliwość zmiany funkcji z rolnej na komercyjną. Celem artykułu jest zarysowanie obowiązujących do 1 maja 2016 r. uwarunkowań instytucjonalno-prawnych inwestowania w nieruchomości rolne w Polsce wraz z próbą oceny atrakcyjności takich inwestycji oraz wskazanie potencjalnych skutków, które zostaną wywołane ostatnimi zmianami uregulowań prawnych. Autorka dokonuje analizy uwarunkowań prawnych inwestowania w nieruchomości rolne w Polsce na tle zasad przyjętych w wybranych państwach UE, co pozwala na wskazanie odmienności i podobieństw w traktowaniu nieruchomości rolnych w Polsce i wybranych państwach UE. Ponadto analizuje wielkość rynku poprzez volumen transakcji takimi nieruchomościami w Polsce, przeprowadza także analizę zmian cen gruntów rolnych w Polsce wskazując jednocześnie zmiany poziomu cen takich gruntów w wybranych państwach europejskich. Badania obejmują także wielkość zakupów nieruchomości rolnych przez cudzoziemców w Polsce. Autorka posługuje się badaniem literatury przedmiotu, egzegezą aktów prawnych, analizą danych zastanych oraz własnymi obliczeniami.
Słowa kluczowe: nieruchomości rolne, obrót, prawo, cena

Investing in Agricultural Real Estate – Poland against the Background of the Selected European Countries
Agricultural real estate has a special place in national economies, and is of crucial political importance. Many investors believe that real properties are areas with high potential of the growth of value, in part due to the demand for food, and in part due to the ability to change their function to the commercial one. The aim of the article is to present the institutional and legal conditions of investment in agricultural real estate in Poland in force until 1 May 2016, with an attempt to assess the attractiveness of such investment and an indication of the potential effects that will be caused by recent changes in legislation. The author analyses the legal conditions of investing in agricultural property in Poland against the principles adopted in selected EU countries, which allows her to identify differences and similarities in the treatment of agricultural property in Poland and the selected EU countries. In addition, she analyses the market size through the volume of transactions of agriculture real estate in Poland, conducts the analysis of changes in the prices of agricultural land in Poland, pointing out changes in the price of such land in the selected European countries. The research also includes the volume of purchase of agricultural real estate by foreigners in Poland. The author uses the study of literature, legal acts, the analysis of the existing data and own calculations.
Keywords: agricultural real estate, trade, law, price

JEL Classification: K11, Q15, R52

CYTOWANIE (APA): Załęczna, M. (2016). Inwestowanie w nieruchomości rolne – Polska na tle wybranych państw europejskich. Świat Nieruchomości, (2(96)), 27-36.

DOI: 10.14659/worej.2016.96.04

_JSHOP_PRICE: 0,00 zł
_JSHOP_QTY_IN_STOCK: _JSHOP_UNLIMITED
_JSHOP_QUANTITY:
Artykuł 96/04 _JSHOP_DOWNLOAD
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support