Artykuł 83/09

Elżbieta Twardowska, Klaudia Twardowska
Prace władz samorządowych miasta Łodzi nad opracowanie lokalnej polityki mieszkaniowej
Zmiana warunków funkcjonowania gospodarki i państwa, w tym reaktywacja samorządu terytorialnego nałożyła nowe zadania w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Władze samorządowe w wyniku przekształceń systemowych, zostały zobowiązane do kształtowania  i poprawy dotychczasowej sytuacji mieszkaniowej swojej gminy. W tym celu uchwalono szereg aktów prawnych istotnych dla funkcjonowania sektora mieszkaniowego. Poprawa warunków mieszkaniowych w Polsce  upatrywana jest w przyjęciu długookresowych programów rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz zintensyfikowaniu działań gmin w zakresie stworzenia warunków kształtowania sytuacji mieszkaniowej.
W artykule podjęto próbę oceny stanu przygotowania Gminy Łódź do realizacji obowiązku uchwalenia przez gminę programu wieloletniego. Zgodnie bowiem z art. 21 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, szczegółowe działania gminy w zakresie prawidłowej realizacji polityki mieszkaniowej, powinny być ujęte w Wieloletnich Programach Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy.
Słowa kluczowe: potrzeby mieszkaniowe; mieszkaniowy zasób gminny; sytuacja mieszkaniowa

The Results of Lodz City Self-Government Activities in Developing Local Housing Policy
Changes in conditions of the economy, including the reactivation of the local government, have imposed new tasks with respect to satisfying housing needs. As a result of systemic transformation, the local governments have been obliged to shape and improve the existing housing conditions of their community. For this purpose number of laws important for the functioning of the housing sector have been introduced. Improving housing conditions in Poland is seen in the adoption of the long-term development programs of housing development and intensification of activities in the realm of creating conditions for shaping housing situation. This article attempts to evaluate the readiness of Lodz municipality to fulfil the obligation of the municipality to adopt a multiannual program. According to Art. 21 of Protection of Tenants’ Rights, Municipal Housing Stock and amending the Civil Code Act, detailed undertakings of the municipality authorities regarding proper implementation of the housing policy should be included in “Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy”.
Keywords: the housing needs; municipal housing assets; housing situation

Citation (APA): Twardowska, E., Twardowska, K. (2013). Prace władz samorządowych miasta Łodzi nad opracowanie lokalnej polityki mieszkaniowej. Świat Nieruchomości, (1(83)), 60-65.

DOI: 10.14659/worej.2013.83.09

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support