Artykuł 88/07

Bogusław Luchter
Sezonowe ogródki gastronomiczne w strukturze przestrzennej Krakowa (na przykładzie b. I dzielnicy katastralnej – Śródmieście)
Celem niniejszego artykułu jest określenie przemian użytkowania ziemi, będących następstwem rozpoczęcia wdrażania zasad gospodarki rynkowej w Polsce. Wiązały się one przede wszystkim z przywróceniem mechanizmu renty gruntowej. Wzrost ceny ziemi, zwłaszcza w centralnych dzielnicach miast przyczynił się do bardziej intensywnego jej wykorzystania. Za przykład posłużyły tereny gastronomii, wiążące się ze wzrostem znaczenia funkcji turystyki, jako jednej z kilku wyróżnianych w planach zagospodarowania przestrzennego funkcji gospodarczych Krakowa (obok kultury, nauki i wyspecjalizowanego lecznictwa). Badania przeprowadzone zostały w Śródmieściu – byłej I dzielnicy katastralnej miasta. Potwierdziły one ekspansję terenów zajętych pod gastronomię, zwłaszcza sezonowo, tj. w okresie szczególnego nasilenia ruchu turystycznego (wiosna – lato – jesień). Właściciele obiektów gastronomicznych wykorzystywali w tym czasie ekstensywnie użytkowanie przestrzenie – pod ogródki gastronomiczne, zwłaszcza na terenie zabudowy (głównie w podwórkach) oraz w obrębie ulic (na chodnikach) i placów (z Rynkiem Głównym w pierwszej kolejności). Badania przeprowadzone zostały w okresie letnim (lipiec – wrzesień) 2013 r. Wykazały one sezonowo prawie 3-krotny wzrost powierzchni terenów gastronomii.
Słowa kluczowe: geografia ekonomiczna, geografia osadnictwa, geografia osadnictwa miejskiego, gospodarka przestrzenna, użytkowanie ziemi przestrzeni miejskiej
 
Seasonal Front Yard and Back Yard Cafés in the Spatial Structure of Krakow (as Exemplified by Former 1st Cadastre Borough of Krakow City - Śródmieście)
The objective of this paper is defining changes of land use as consequence of the beginning of market economy rules implementation. These transformations involved, above all, a restoration of the land rent mechanism. An increase of the land prices, particularly in central city borough, contributed to its intensified use. To illustrate the above the catering and restaurant premises connected with the growth of touring as one of several functions underscored in the land use plan of Krakow’s economic functions have been taken as an example (besides, culture, science and specialist medical treatment). The research have been conducted in Śródmieście – former 1st cadastre borough of the city. It has confirmed the expansion of area occupied by catering and restaurant activity, especially during high season of tourist visits (spring-summer-autumn). At such times owners of catering and restaurant premises extensively used available space – arranging front/back yard cafés, particularly within the built-up area (mainly in back yards) as well as within streets area (pavements) and squares (primarily in The Main Market Square). The research was carried out during summer (July-September) 2013. It showed an almost threefold seasonal increase of areas used as catering and restaurant premises.
Keywords: economic geography, geography of settlement, geography of town settlement, and development, use of city zone land
 
JEL Classification: R39

Cytowanie (APA): Luchter, B. (2014). Sezonowe ogródki gastronomiczne w strukturze przestrzennej Krakowa (na przykładzie b. I dzielnicy katastralnej – Śródmieście). Świat Nieruchomości, (2(88)), 45-54.

DOI: 10.14659/worej.2014.88.07

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support