Artykuł 96/08

Bogusław Luchter
Przemiany użytkowania nieruchomości gruntowych przez instytucje nauki i szkolnictwa wyższego w Krakowie, w latach 1983-2012 (na przykładzie byłej Idzielnicy katastralnej – Śródmieście)
Artykuł stanowi kontynuację wcześniejszych opracowań autora dotyczących umacniania się funkcji gospodarczych Krakowa. Głównym przedmiotem badań stała się jedna z najstarszych funkcji wiodących miasta – tj. nauka. Celem artykułu jest analiza przemian użytkowania ziemi na obszarze zajętym przez ten sektor gospodarki zarówno w 1983 r., jak i w 2012 r. przeprowadzona na przykładzie najstarszej części Krakowa, byłej dzielnicy katastralnej – Śródmieście. W następstwie przeprowadzonych badań, zwłaszcza terenowych, zarejestrowano wzrost powierzchni zajętej przez naukę i szkolnictwo wyższe w tej części miasta z 3,27% w 1983 r. do 4,03% w 2012 r. Badania wykazały również wzrost powierzchni zajętej przez inne działy gospodarki, także uznane w przeszłości jako wiodące w rozwoju Krakowa, tj.: kulturę i turystykę, natomiast spadek powierzchni terenów użytkowanych przez przemysł, funkcji rozwijanej szczególnie w okresie gospodarki centralnie sterowanej.
Słowa kluczowe: geografia ekonomiczna, geografia osadnictwa, gospodarka gruntami, gospodarka przestrzenna, gospodarowanie nieruchomościami, użytkowanie ziemi przestrzeni miejskiej

The Transformations of the Use of Land Property by the Institutions of Science and Higher Education in Krakow in the Years 1983-2012 (Illustrated with an Example of the Former Cadastral District – Śródmieście)
The article is the continuation of the Author's previous studies on the reinforcement of Krakow economic functions. The main object of the research is one of the oldest leading functions of the city, namely science. The aim of the article is the analysis of the transformations of the land use in the area occupied by this sector of economy both in 1983 and in 2012, carried out on the example of the oldest part of Krakow, the former cadastral district - Śródmieście. As a result of the conducted research, field research in particular, an increase in the area occupied by science and higher education in this part of the city was noted, from 3.27% in 1983 to 4.03% in 2012. The research also showed the growth of the area occupied by other sectors of economy, also considered in the past as leading in the development of Krakow, namely culture and tourism, and a decrease in the areas used by industry, the function particularly developed in the period of the centrally planned economy.
Keywords: economic geography, settlement geography, land management, spatial development, real estate management, use of land in urban space

JEL Classification: R39

CYTOWANIE (APA): Luchter, B. (2016). Przemiany użytkowania nieruchomości gruntowych przez instytucje nauki i szkolnictwa wyższego w Krakowie, w latach 1983-2012 (na przykładzie byłej I dzielnicy katastralnej – Śródmieście). Świat Nieruchomości, (2(96)), 55-62.

DOI: 10.14659/worej.2016.96.08

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support