Artykuł 73/05

Damian Korecki, Maciej W. Wierzchowski
Podstawy prawne prognozowania skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Prognoza ta powinna określać wpływ ustaleń projektu planu na:
1) dochody własne i wydatki gminy;
2) wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy;
3) walory ekonomiczne przestrzeni i związane z nią prawa własności oraz wartości nieruchomości; oznaczające w praktyce:
• bezpośrednią odpowiedzialność ekonomiczną gminy za zmiany wartości nieruchomości spowodowane uchwaleniem nowego planu lub zmianą istniejącego, mającą formę (odszkodowania, wykup nieruchomości, oferowanie nieruchomości zamiennych);    
• możliwość uzyskania przez gminę korzyści wynikających ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem nowego planu lub zmianą istniejącego.
W wielu przypadkach, racjonalne gospodarowanie przestrzenią na położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele inne niż rolne i leśne umożliwia proces scalania i wymiany nieruchomości, regulowany przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Warunki scalenia i podziału nieruchomości określa plan miejscowy. Ustala on między innymi:
• wysokość, termin i sposób zapłaty przez beneficjentów scalenia opłat adiacenckich;
• wykaz działek gruntu wydzielonych pod drogi oraz urządzeń, których właściciele lub użytkownicy wieczyści nie mogli odłączyć od gruntu, oraz za drzew i  krzewów - za które gmina wypłaci odszkodowanie.
Słowa kluczowe: plan zagospodarowania przestrzennego, skutki finansowe, prognoza

Legal Grounds for Forecasting the Impact of Financial Enactment of Local Zoning Plan
Develop financial forecasts of the effects of the adoption of local land use plan based on the Law of 27 March 2003 on planning and spatial development and the Act of 8 March 1990 on local self government. Forecast should specify the impact of the findings of the draft plan at:
1. own revenue and expenditure of municipalities;
2. costs relating to investments in technical infrastructure, which belong to the commune’s own tasks;
3. economic qualities of space and related property rights and property values, meaning in practice:
- direct economic responsibility of the community due to changes in property values by adopting a new plan or changing an existing one, having the form (compensation, purchase of real estate, offering replacement property);
- the possibility for the municipality gains, due to the increase of property value caused by adopting a new plan or changing an existing one.
In many cases, rational land management - located in the areas allocated in local plans for purposes other than agriculture and forestry - enables the process of integrating and exchanging property, governed by the provisions of the Act of August 21, 1997 Real Estate Management. Terms of merging and division of property determines the local plan. It establishes:
- the amount, timing and method of payment by beneficiaries fees for the access to technical infrastructure;
- a list of parcels of land dedicated for roads and facilities whose owners or users could not disconnect from the land, and for trees and shrubs - for which the municipality will pay compensation.
Keywords: local spatial development plan, financial consequences, forecast

Cytowanie (APA): Korecki, D., Wierzchowski, M.W. (2010). Podstawy prawne prognozowania skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Świat Nieruchomości, (3(73)), 28-35.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support